.. Ê 1,2,.. Ï ±µ 2,.Œ. ³±µÎÖ 1,.. µ 2,. µ²ö ± 2,3,. ƒ. Ê Ö 1 - PDF

Description
ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ Š Š ˆ Š Ÿ ˆ Œ.. Ê 1,2,.. Ï ±µ 2,.Œ. ³±µÎÖ 1,.. µ 2,. µ²ö ± 2,3,. ƒ. Ê Ö 1 1 ± µ Ê É Ò Ê É É, ³ Ö 2 Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² µ, Ê 3ˆ É ÉÊÉ Ö ÒÌ µ ² ³ ³.. µ²é, ±, µ²óï ˆ

Please download to get full document.

View again

of 57
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Technology

Publish on:

Views: 127 | Pages: 57

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ Š Š ˆ Š Ÿ ˆ Œ.. Ê 1,2,.. Ï ±µ 2,.Œ. ³±µÎÖ 1,.. µ 2,. µ²ö ± 2,3,. ƒ. Ê Ö 1 1 ± µ Ê É Ò Ê É É, ³ Ö 2 Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² µ, Ê 3ˆ É ÉÊÉ Ö ÒÌ µ ² ³ ³.. µ²é, ±, µ²óï ˆ 977 Š ˆ ˆ Šˆ Š œ ˆ 978 ƒˆÿ Œ ˆˆ ƒ ˆ ˆ ˆ - Š ˆ ˆ Š ˆ 994 Š ˆ Š Ÿ Šˆ 1010 Š ˆ 1025 ˆ Š ˆ 1026 ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ Š Š ˆ Š Ÿ ˆ Œ.. Ê 1,2,.. Ï ±µ 2,.Œ. ³±µÎÖ 1,.. µ 2,. µ²ö ± 2,3,. ƒ. Ê Ö 1 1 ± µ Ê É Ò Ê É É, ³ Ö 2 Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² µ, Ê 3ˆ É ÉÊÉ Ö ÒÌ µ ² ³ ³.. µ²é, ±, µ²óï µ µ ÖÐ ±ÉÊ ²Ó µ µ ² ³ É ³ÊÉ Í Ö ÒÌ µéìµ µ. Ê ÕÉ Ö ² Î- Ò µ ̵ Ò ³ ɵ Ò Ê Îɵ Ö µéµ µ, ±µéµ Ò µ Ê ²µ Ö³ Ò µ±µ µ ±É µ É, ³ Í µ Ë Ê µ Õ µ É Ö É ÊÕÉ µ Ö É ²Ó µ É ³ÊÉ Í. ± Î É µ µ µ ³ ɵ É ³ÊÉ Í ³ É ÕÉ Ö Ô² ±É µö Ò Ê É µ ± ( ²Ÿ ), ±µéµ- ÒÌ ³µÐ Ò µéµ± É µ µ ÊÕÉ Ö µ µ É ³ Êαµ Ò µ±µô É Î ± Ì µéµ µ ³ Ï ÉÖ ²ÒÌ Ô² ³ ɵ É µ Ò ²Ó Ï ³ ³ µ ÕÉ Ö ²ÖÐ Ö. ± Î É ²ÓÉ É ÒÌ ²Ÿ ² É Ö ³ É ²Ó ÒÌ ³ µ µ ±Éµ ÒÌ É ³, Í µ µ²öõð Ì ÔËË ±É µ É ³ÊÉ µ ÉÓ µ µ Ò µéµ± Î Ò µéìµ Ò ÉÓ É µ Ö Éµ± Ê ±µ É ²Ö µ Ö µ±. The review is devoted to actual problem of nuclear waste transmutation. Different approaches and methods to dispose the isotopes considered as harmful because of high radioactivity, migration in biosphere and level of their inuence are discussed. Electronuclear installations (EI), which generate intense uxes of neutrons in interactions of the beams of high energy protons with subsequent multiplication in ˇssile medium, are considered as a safe method to transmute nuclear waste. Valve multireactor systems are proposed as an alternative type of the EI, which in principle allow one to transmute effectively all the main radiotoxic isotopes and reduce requirements of a current of the accelerator by the order. ˆ µ ² ÖÉ ² É µ ³ µ ²µ Ó µ µ ³ É ± µ - Õ µ³òï² µ³ê ³ Õ µ ± É Î ± Ì ³ µ ÕÐ Ì É ³, µ ³ÒÌ É Ê ±µ É ²Ö³ Ö ÒÌ Î É Í Ò µ± Ì Ô [1Ä3]. µ µ Ò É ³Ò ³ É ÕÉ Ö ± Î É ³µÐ ÒÌ ÉµÎ - ±µ É ²µ µ Ô² ±É Î ±µ Ô, µ Î ÕÐ Ì µ µ² É É Ô µ É±Ê Ê ±µ É ²Ö, a É ± ÒɵΠµ µ µ É µ Ô ÉÓ, µ µ ³ µ ± Î É Ê É µ É, µ Î ÕÐ Ì µ µ Ò µ±µ ±É ÒÌ µéìµ µ É ²Ó µ ² ±µ µé±µ ÊÐ µ ɵÖ, - É µ µ Ö ± µé Í ²Ó ÒÌ ÒÌ µ ÉµÖ Ò µ µ³ µéµ± Î µ É µ± Ê ÕÐÊÕ Ê, µ µ µ ÕÐ Ì Ì µé µ- É µ µ Ö µ µ ɵ ². ÉµÉ µí µ É É ± É ³ÊÉ Í Ö µ ±É ÒÌ µéìµ µ. 978 ˆ.. ˆ. É µ µ ÒÌ É ³ É Ê É ±µ³ ² ± µ µ µ ̵, ±µéµ Ò µ- µ² ² Ò µí ÉÓ Ì ³ ɵ ²µ Ï Ö É ³ Ö µ Ô É ±, ɵ ² µ³ Í ±², ±²ÕÎ ÉÓ ±µ É µ² Ê ³µ µ É Ö ÒÌ É Ì µ²µ, µ Î ÉÓ µ ² Πɵ ² Ò Í ±² µ ÒÌ, É Í µ - ÒÌ Éµ ² ÒÌ ³ É ²µ µ µ ±µ Í Í ÊÉ ÊÐ µ µ É ËÊ ±Í µ µ Ö. µ ² µ µéò µ É Ö ± É Î ± ² Ò Ï- µ µ ÉµÖ Ö ±É Ò É Ö Ö µ Ô É ±, ² µ µ ±µ Ë Ê Í Ô² ±É µö ÒÌ Ê É µ µ±, ³ É ³ÒÌ µ³ ±µ - É ± É, Ê ² µ ³ ³ ÉÊ É ± Ì Ê É µ É Éµ ² µ³ Í ±² Ö µ Ô É ±, µ µ ³ µ µ É Ô² ±É µö ÒÌ Ê É µ µ± Õ µµé É É ÊÕÐ ³ ³ É ³ ± É Î ± Ì ±Éµ µ. ɵ Ö ² µ Ö- Ð µ µ Ê ² Î ÒÌ µ ̵ µ ³ ɵ µ É ³ÊÉ Í Ö ÒÌ µéìµ µ, µî Î É Ö µ µéµ µ, ±µéµ Ò µ Ê ²µ Ö³ Ê µ Ö ±É µ É, ³ Í µ Ë Ê µ Õ µ µ µ É Ö µ²µ Î ± µ Ñ- ±ÉÒ ÉµÖÐ ³Ö ³ É ÕÉ Ö ± ± Ò µéìµ Ò, É ÊÕÐ µ Ö É ²Ó µ É ³ÊÉ Í. É ÉÓ ² µ µ É Ö ² Ì ±É - É ± É ²Ó ÒÌ ³ µ µ ±Éµ ÒÌ É ³, µ ³ÒÌ É Ê ±µ É - ²Ö³ µéµ µ. ɵÖÐ ³Ö É ±µ µ ̵ ³ É É Ö ± ± Ó³ ³ µ µµ Ð ÕÐ µ µ ʲÊÎÏ Ö µî Ì Ì ±É É ± µ ± É Î ± Ì Ê É µ µ±. µ µ ² ³ É µ É ± Ì Ê É µ µ±, µ²êî ÒÌ µ µ ³µ É -± ²µ ±µ µ ³µ ² µ Ö, µ± µ, Îɵ, ± ± µ± Ò - É Ö, É ²Ó Ò ³ µ µ ±Éµ Ò É ³Ò µ Î ÕÉ É Ê ³Ò Ê µ Ó µ µ É, µ µ²öö ÉÓ É µ Ö ³µÐ µ ÉÓ Êα Ê ±µ ÒÌ µéµ µ. ² Î ± ± Ê É µ µ Ò, µé ÕÐ Ò É Ò³ ±É µ³ É µ µ, É ± µ Ò, µé ÕÐ É ²µ Ò³ ±É µ³ É µ µ, µ µ- ²Ö É µ µ ÉÓ ³± Ì É ±µ Ê É µ ± ÔËË ±É ÊÕ É ³ÊÉ Í Õ ² É Ò µ² ɵ± Î ÒÌ µ ±É ÒÌ µéìµ µ ɵ³ µ Ô É ±. 1. Š ˆ ˆ Šˆ Š œ ˆ ²Ó Ï É Ö µ Ô É ± ³ É ²ÓÉ É Ò Ö µ É ÕÐ ³ Ô É Î ± ³ µé µ ÉÖ³ ÕÐ Ö Ô±µ µ³ ±. Ôɵ³ ² Ê É ÊÎ ÉÓ Ê µ ÕÐ ±µ ² 2 ɳµ Ë - ʲÓÉ É Ö É ÕÐ µ ±µ² Î É Ê ² µ µ µ µ µ ɵ ² ( µ µí ± ³ Ô± ɵ Œ ƒ, µ 2 ɳµ Ë ± µ - É É 55 %), µ ÖÐ ²µ ²Ó Ò³ Ô±µ²µ Î ± ³ ± É ±² ³ ³ ( - ±µ Ò ÔËË ±É). Š Ôɵ³Ê µ µ ÉÓ, Îɵ µ ±É µ ÉÓ Ò- µé± µ µ µ ɵ µ ±µ² Î É Ô² ±É µô Ö ÒÌ É ³ Ì µ Ö µ± µ Õ É ²µ Ò³ Ô² ±É µ É Í Ö³, µ²ó ÊÕ- Ð ³ Ê µ²ó [1, 2]. Ê µ ɵ µ Ò, ³ ÕÉ Ö Ö Ò Ô±µ µ³ Î ± - Š ˆ Š Ÿ ˆ Œ 979 ³ÊÐ É, µ²êî ³Ò É ³ ɵ³ µ Ô É ±µ ( ³Ò ± É - ËÒ). Í ²µ³, ±É Ò Ö µ Ô É ± ÖÉ µé Ï Ö ² ÊÕ- Ð Ì µ µ ÒÌ Î [1, 3Ä7]: µ ÒÏ Ê µ Ö µ µ É ±Í É µ ³ ÊÉ - ÊÐ ( É É µ ) µ µ É, ³µ Ð Ð µ É µ µ ±µ µ µ Ò É ³ É Î ± ³ ±²ÕÎ ³ µ² µ ÒÌ Ò- É µ µ µ, µé É ²µ µ É ²Ö, µ µ, µ ÒÌ µ µ µ ÒÌ Ò- µ ÊÏ ³ ɵ ² µ ±É Ò³ Ò µ ³ ± É É µë Î ±µ µ Ê µ Ö µ± Ê ÕÐÊÕ Ê µ Ì ²ÊÎ ÖÌ, ±²ÕÎ Ö µé± É Ì Î ± Ì - É ³ µ µ É µï ± µ ², ²µ ³ Ò É Ö, É Ì Ò É Ö, µ É Ö µ ÒÎ ÒÌ Ò Î ÉÒÌ Ð É ( Ö, É µ- É Î ±µ µ µ ) Ò µí Ò. µ ÒÎ- µ³ µ ̵ É ÊÕÉ Ö µ³µ Ö Ð É ÒÌ ²µ± ² ÊÕÐ Ì É ³, ±µéµ Ò ±µéµ ÒÌ ²ÊÎ ÖÌ ³µ ÊÉ ³ É ÉÓ Î ³, ²µ - Ò µ± É ²Ó É µ µ É µ ³ µ²óïµ µ µ Ñ ³ Î É ÒÌ Ô± ³ É ²Ó ÒÌ µé µ µ ɵ µ É Ò³ Í Ö³ É Ö ÉÖ ²ÒÌ, µ ³ ± Ê µ³ ÏÉ ÒÌ É µ. µ² ɵ µ, µöé- µ É Ò ² µ µ É µ³ µ ̵ ³ É É µé± Ò É Ì- Î ± Ì Ê É µ É µï ± Ô± ²Ê É Í µ µ µ µ ² ± ± ²ÊÎ Ò µ ÒÉ Ö, µöé µ ÉÓ ±µéµ ÒÌ - µ É ÉµÎ µ É É É É Î ± Ì ÒÌ ³µ µ µí ÉÓ ² ÏÓ µ²óïµ µ ² µ ÉÓÕ. Š µ³ ɵ µ, ²µ - ³ ÒÌ É ÖÌ ²Õ É ± µ ÒÉ Ö Ê ÊÉ ²ÊÎ Ò³, - µ ³³ µ Ò³. µ Ò µ Ò µöé µ É µ µ ² µµ Ð É ÖÕÉ Ê É ²Ó µ ÉÓ; µ± Ð Ò̵ µ² µ ÊÐ Ì µéµ± Î ÒÌ µéìµ µ - Ì Í µ µ µ µ É µ É µ³ µé± ÔËË ±É ÒÌ ³ ɵ- µ É ³ÊÉ Í µ² µ² µ ÊÐ Ì ±É µ µ ʱɵ ² Ö ±Éµ ²Ê µ±µ µî ɱ µ ±É ÒÌ µéìµ µ µé Ì µ É ³ Í µ µ µ ² ³ Ê Ìµ ³Ò³ µéìµ ³ ² ± ³Ò³ ³² Ê µ³; µ É É Ì µ²µ ³ É ²µ, µ ÒÌ ²Ö µ - Ö Ö µ µ µ Ê Ö, ±²ÕÎ µ ³µ µ É µ²ó µ Ö µ - µ É ³± Êɵ µ ɵ ² µ µ Í ±² ²Ö ² Î Ö ²Êɵ Ö µ ²ÊÎ - ³µ µ ɵ ². µ ³µ µ ÉÓ ² Ö Ê ²Êɵ Ö µí - µé± ɵ ² µ² ÒÉÓ É µ ³ ³ Ì ±É µ³ Ì ³ Î - ± Ì µí µ µ µ Ê µ ³, ³ ÕÐ ³ Ö É Ì µ²µ Î ± Ì Í µî± Ì. Ôɵ³ µ ³µ Ò ³ Ö Ê ²Ö ³ÒÌ ³ É µ µí µ (É ³- ÉÊ, ², ÊÎ É ÊÕÐ ÉÒ É..) µ² Ò µ ÉÓ ± Ò ² Õ ²Êɵ Ö ² ÊÐ É µ³ê µ ÒÏ Õ µ µ Ö Éµ - ² µ ±µ³ µ Í, É.. É Ì µ²µ Ö µ² µ ² ÉÓ µ É µ³ ³µ Ð - Ð µ É ; 980 ˆ.. ˆ. µ² ÔËË ±É µ µ²ó µ Ï µ±µ µ ÉÊ µ µ µ µ µ µ- ÕÎ µ µ ² Î Ö µéµ µ Í, Î É µ É, µ ² Πɵ - ² Ò Í ±² ɵ Ö; Ô±µ µ³ Î ± Ö ±µ ±Ê ɵ µ µ µ ÉÓ, ² µ É ²Ó µ, ± Í Ò Î É ÊÐ É µ µ Ê µð Ö Éµ ² µ µ Í ±², Ï Ö Éµ ² µ Ò µ ÒÏ Ö µî Ì É ³ ÉÊ ±Éµ µ Õ ËÊ ±Í µ- ÊÕÐ ³ Ò É Ì µ²µ Ö³ ; ˵ ³ µ µ²µ É ²Ó µ µ µ Ð É µ µ ±² ³ É µ Ö µ µé- µï Õ ± Ö Ò³ É Ì µ²µ Ö³. Í ± ² Î ÒÌ Éµ µ ( ³. [8, 9]) Ê ÕÉ Éµ³, Îɵ µ ± - É Î ± Ô² ±É µö Ò É ³Ò, Ê ²Ö ³Ò ²Ó µéµî Ò³ Ê ±µ É - ²Ö³, Ö ²ÖÕÉ Ö ±É Ò³ ² ³ Ï µ ² ³ µ µ- É Ö µ Ô É ±, É ³ÊÉ Í Ö ÒÌ µéìµ µ, µé± µ ÒÌ µ ̵ µ µ Ê É µ ² Õ µ µ² ³ÒÌ Ó µ ÊÉ µ É - Ö É Ì µ²µ ³ É ²µ, µ ÒÌ ²Ö µ Ö Ö µ µ µ Ê Ö, - Ï Ö Éµ ² ÒÌ Ê µ. Šµ³ ² ± µ Ï ÔÉ Ì µ ² ³ µ²µ É µ µ Ê ²Ö ˵ ³ µ Ö µ²µ É ²Ó µ µ µ Ð É µ µ ±² ³ É µ Ö µ µé µï Õ ± Ö Ò³ É Ì µ²µ Ö³, µï É Ê Ï µ Ö µ ² -³ ² ² µ Ò². ˆ µ Ö µ ± É Î ± Ì Ô² ±É µö ÒÌ É ³ Ò ± Ò ² Ó ² Î Ò³ ÊÎ Ò³ Ð 50 ² É [10Ä18], µ ±µ µ Ò² ² - µ Ò µ Ô±µ µ³ Î ± ³ µµ Ö³ µ Î Ó ÒÌ ÊÎ ÒÌ É Ì Î ± Ì É Ê µ É µ Ö Ò µ±µéµî ÒÌ Ê ±µ É ². ±µ - É e ʱ É Ì ±, µ µ É e µ ² ³, Ö ÒÌ ËÊ ±Í µ µ ³ µ ÒÎ µ Ö µ Ô É ± µí µ³ µ Ê Ö, µ Ê ² µ µ ÉÓ ÔÉ. µ ³ Ôɵ µ µ µ Ö É ² Š. Ê [19],. ʳ [20] Š. Ê Ê± [21]. ² ±É µö Ò Ê É µ ± Ö ²ÖÕÉ Ö Ê ± ²Ó Ò³ ɵα Ö µ - Î Ö µ µ É ËÊ ±Í µ µ Ö. µ Õ ± É Î ± ³ Ö Ò³ É ³ ³ µ ± ²Ó µ Ò µ±µ³ Ê µ Ê µ ² É µ ÖÕÉ ËÊ ³ É ²Ó Ò³ É µ Ö³ µ Î Ö µ µ É, ³ µ µ - Î ÕÉ [5, 6, 22]: ÔËË ±É Ò ±µ É µ²ó ³µÐ µ ÉÓÕ, Ô µ Ò ² ³; ± É Ò É ²µ Ñ ³, µì² ; É ³ µ µ µé Ð µ ± É Î µ É ; ±µ É µ²ó µ É ³ ²ÊÎ Ö µ ² ² ; Ò µ² µ µ ÒÌ É µ ² Í µ Ö É É µ µ- µ É (±µ Í Í Ö ÊÉ ÊÐ µ µ É ) Å µé µ É ²Ó ÊÕ µ ɵÉÊ, ³ ² µ, Í µ µ µ Ï ÊÉ µ É Ö, µ ÉÓ ÒÌ É ³, µ± Ð ÊÕ É ³Ê ³µ - ³µ É, É µ Ò ²Ê µ± Ó Ò ÊÉ Ò µ µ ±É - µ É, µé Í É ²Ó Ò É ³ ÉÊ Ò Ê ÉµÉ Ò ±µôëë Í ÉÒ ±É µ- Š ˆ Š Ÿ ˆ Œ 981 É, µé Ð ²µ± ²Ó ÒÌ ÔËË ±Éµ ± Ö É ²µ µ É ²Ö, Ò µ± Ê µ Ó É É µ Í ±Ê²ÖÍ É ²µ µ É ²Ö ³µ ʲ µ Î µ É Ò Ö, ±²ÕÎ Ö µ µ µ Ò É Ö, Ò µ± Ê µ Ó ± É Î ± Ì É ³ ÉÊ (T µ ², T É ²µ µ ± ), É ÊÕÐ x ³ É Î µ ÉÓ µ ʱ² µ ɵ ² É ²µ µ É ², Ì ³ Î ±ÊÕ µ ÉÓ ±µ³ µ ɵ µ µé µï - Õ Ê ± Ê Ê, É ± ²ÊÎ e ±µ É ±Éµ µ µ, µ Ê̵³; µ ÖÉ µ É ÉµÎ µ µ É ² µ É µ³ É É µ Í ±Ê²ÖÍ É ²µ µ - É ²Ö, µ ÊÌ. ËË ±É Ò ±µ É µ²ó ³µÐ µ ÉÓÕ, Ô µ Ò ² ³. µ- ± É Î ± Ì É ³ ÏÉ É Ò Í ±É µ É µ ÒÎ µ µ É ± ² Ò Ò É Ò Ì ±É. Î Ö ±Í Ö Ö µ±µ² ³ ³ µ ÒÌ É- µ µ, µ² µ ³ Ö µ Ê ²µ- ² Ò ÕÐ ³ É µ ³ ±µéµ ÒÌ µ ʱɵ ² - Ö. É ³ ±µ É µ²ö ±- É µ É µ² ÒÉÓ µ µ µé É ÉÓ ÒÏ ³µÐ µ- É, ² µ É ²Ó µ, É ²µ Ò ² - Ö Ê É µ ² ÒÌ Í Ë Î - ± Ì ³µ±, µ Î Ö É ²Ó- µ ÉÓ Éµ ², ± É Ò É ²µ- Ñ ³ Í ²µ É µ ÉÓ Î ÒÌ - Ó µ Ö.. 1 É ² Ò Ê²ÓÉ ÉÒ ± É Î - ± Ì Î Éµ [23] µ Ð µ µ - Ö ±Í ± É Î ± Ì (± - Ò 1, 2) µ ± É Î ±µ (± - Ö 3) É ³ µ É ³Ê µ µ µ ɵ µ ±µ² Î É ±- É µ É. ÔÉ Ì Î É Ì Š É ± ± É Î ± Ì µ ± É - Î ±µ Ö ÒÌ É ³. É ³Ò 1 2 Ò µ ÖÉ µ²óï Ì ± αµ ±É µ É, - É ³ 3 µ Ê ± É µ²óï ± α ±É - µ É ³ ²µ Ó, Îɵ ±É µ ÉÓ µ É Ö É ³Ê µ ±µ µ ÉÓÕ 1 $/c É Î e ³ µé 0,5 µ 1, µ Î ²Ó Ò ±µôëë Í É ³ µ Ö É µ µ µ ± É Î ±µ É ³Ò k ÔË =0, 96, ³µÐ µ ÉÓ É ³ 500 Œ É. µ µ - ² Õ µ 1 $ ±É µ É µµé É É Ê É µ Ê ±É µ É, µ µ² Ò ÕÐ Ì É µ µ. ²Ö µ ɵÉÒ µ É Ò Ö µ ±É µ É ÊÎ ÉÒ ² Ó. Š ± µ. 1, ³µÐ µ ÉÓ ± É Î ±µ É ³Ò É É Î ÒÎ µ Ò É µ µ µ² É É µ ² Ï Ö µ ±É µ É. µ É ³Ê µé Í É ²Ó µ ±É µ É µ É µ³ µé Í É ²Ó ÒÌ µ É- ÒÌ Ö µ ±É µ É, ÊÐ É ³, / ² µ ± µ ²µÉ É ² É µ µ µí µ µ² É Ö ±µ Î µ, µ ±µ²ó±ê ³µÐ µ ÉÓ É ³Ò 982 ˆ.. ˆ.. 2. µ É ³µÐ µ É ± É Î ±µ ÒÌ µ ± É Î ± Ì É ³ µ ² µ µ µ² É ²Ó µ ±É µ É Ò É µ Ê ² Î É Ö Ô± µ Í ²Ó µ: W (t) =W 0 exp (ρ ³ τ n ), ρ ³ Å ±É µ ÉÓ É ³Ò, τ n Å ³Ö ³ Ê Ê³Ö µ±µ² Ö³ É µ µ, Îɵ Ô± ² É µ ³ É µ µ. ±Í Ö µ ± É Î ±µ É ³Ò µé² Î É Ö ± ²Ó Ò³ µ µ³. ŒµÐ µ ÉÓ µ ± É Î ±µ É ³Ò µ É µ µ µ Í µ ²Ó µ ± É Î- µ É É ³Ò: W 1/(1 k ÔË ). ±µ Í µ ±Ê Ò µ 1 $ µ- ²µ É ²Ó µ ±É µ É ±µôëë Í É ³ µ Ö É µ µ É µ É Ö Ò³ 0,962, µ Ö ± µî Ó ³ ² Ó±µ³Ê, µ 5 %, ³ Õ ³µÐ µ- É Ìµ Ê É ³Ò µ µ Ê Éµ Î µ µ ɵÖ. k ÔË =0, 99 ɵ³ ³ ±É µ É µ É ³µÐ µ É µ É ²Ö É 25 %, µ - É ³ µ Ö É Ö [24].. 2 [25] ²Ö Ö µ± µ µ ± É Î ±µ ÒÌ µ ± É Î ± Ì É ³ µ ±É µ É µ ±µ µ ÉÓÕ 170 $/ É Î - 15 ³ ÊΠɵ³ É ³ ÉÊ µ ³µ É ±É µ É. ³ÊÐ É µ µ ± É Î ± Ì É ³ µ µ. ɵ Ö Î, µ ±µéµ µ µ ± É Î ± É ³Ò µ± Ò ÕÉ Ö µî Ó Ò³, Å Ôɵ Ò É Ö µ É µ ± µí µ ² Ö, ±µ É ³ Ê - ² Ö Ð ÉÒ ( ) µé± Ò É ² µ ̵ É µ Ê ² Î - ±É µ É ( µ ). ÒÎ µ É ± Ì ÉÊ Í ÖÌ ²Ö µé Ð Ö µ ±Éµ Ì É ÊÕÉ ³ Ì Î ±, µ ±µéµ ÒÌ ±É ÊÕ µ Ê ±Éµ µ ̵ É ±µéµ Ò³ Ò ³, É Î ±µéµ µ µ Š ˆ Š Ÿ ˆ Œ 983 ² Í 1. Í ÔËË ±Éµ ±É µ É ²Ö ±Éµ µ É EFR ( µ - ± Ò É Ò ±Éµ ) Î ² ±µ Íe Í ±² [26] µ²ö µ ³ÒÌ Í Í É µ µ ² -ÔËË ±É ±É µ ±É µ É µ Ê ÉµÉ µ ±É µ É ( Î ²µ/±µ Í) µ µ É µ ÕÎ µ, Õ c EFR ( Î ²µ/±µ Í) µ Õ c EFR % ±É µ, % Õ c EFR ±É µ, % ±É µ, % Np, 2, /+7, 5 21/ 15 Am, 2, /+6, 2 21/ 13 Cm, 2,5 +3, 9 0, 6/+11 17/ 13 ³µÐ µ ÉÓ µ µ² É É µ ɵα µ. µ ±É ±Éµ µ² ÊÎ - ÉÒ ÉÓ µ ³µ µ ÒÏ ³µÐ µ É, ±É µ É Ò µ É Éµ ², ³ ² É ²Ö (É ²µ Ò ±Éµ Ò) É ²µ µ É ²Ö. ʲÓÉ É µ ÕÎ, µ Ð µ µ µ³ ²Êɵ ±É Ò, ²Ö ±µéµ ÒÌ ÊÐ Ö µé - Í É ²Ó Ö ±É µ ÉÓ ³ ² µ Õ Ê µ³, µî Ó É Ê µ µ É Ö Ê ² Õ, ², ±µ Î µ, µµ Ð µ É Ö. Î É µ É, µ²ö ²Êɵ Ö ±É µ, ±µéµ Ò ³µ ÊÉ ÒÉÓ Ò ±É ÊÕ µ Ê, ± ± ²Ö ± É Î - ±µ Ò É µ É ³Ò, É ± ²Ö ± É Î ±µ É ²µ µ É ³Ò µ³µ- µ³ Í ±² ( ³ Ï ±É µ ²Êɵ Ö µ É É Ò³ µ ÕÎ ³) µ Î ÊÌÊ Ï ³ ±µôëë Í Éµ ±É µ É Å µ ɵ³ Ê ÉµÉ µ µ ±µôëë Í É ±É µ É, ʳ ÓÏ ³ ÔËË ±É µ ² a µ²õé µ ² Î Ò ±É µ É É Î Í ±² ( ρ/í ±²). ʲÓÉ ÉÒ Î Éµ ²Ö Ò É ÒÌ É ³ É Ò³ É ²µ µ É ² ³, É ² Ò É ². 1, - ²Ö µ ³µ É ÊÕÉ ÒÏ ± µ. ƒ É µ Ö É ³ÊÉ Í Ö µ É ± µö ² Õ µé µ É ²Ó µ ³ ²ÒÌ µ ² ³ ±É µ ÉÓÕ µ Õ µ³µ µ É ³ÊÉ Í ² µ Ö µ ³µ µ É µ²µ Ö É ²µ Ò - ²ÖÕÐ Ì µ µ± ( ) ±É ³ Ë ±É µ µ Ò ±Éµ. ³ ³, ² ³ É ÉÓ ²Ó Ò ²ÊÎ É µ - µ É ³ÊÉ Í Ê ±µ ɵ²Ó±µ ²Êɵ Ö ±É µ ( Ê ), µ µ É ÕÉ Ö µ ² ³Ò ±É µ ÉÓÕ, µ Ê ²µ ² Ò ³ ²Ò³ µ²ö³ Ò ÕÐ Ì É µ µ (β ÔË ) ²Êɵ Ö ±É µ µ Õ 235 U ( ³. É ². 2). ÉÊ Í ÖÌ, µ ÖÐ Ì ± µ Ê µ ± É Î ± Ì Ô² ±É µö ÒÌ - É ³, Ò µ Î µ Ë ± Í ÏÉ É µ µ µ ÉµÖ Ö Ò - ² Í 2. µ²ö β ±É/β235 U Ò É µ³ ±É [26] 239 Pu 237 Np 241 Am 242 Am 243m Am 244 Cm 245 Cm 0,4 0,7 0,24 0,35 0,54 0,20 0,3 984 ˆ.. ˆ. ³ Êα Î É Í Ê ±µ É ²Ö, ±µéµ µ³ µ ³ µ - É µ µ µ É ² É Ö µîé ³ µ µ, ³µÐ µ ÉÓ Ò É µ É. ² Ë ± Í ÏÉ É µ µ µ ÉµÖ Ö µ É µ ±Ê É ³Ò ³µ µ ² - µ ÉÓ Ò É µ, ± Ê ³µ µ É Î e ³ ²² ±Ê ³ ɵ ±Ê ± É Î ± Ì É ³ Ì. ³ É Ö µ ̵ ³µ ÉÓ Ö ±É ÊÕ µ Ê µ ²µÉ É ² É µ µ Ö Ò ÔÉ ³ É Ì µ²µ Î ± ³ Ì Î ± Ê ²µ Ö, Ê É ÖÕÉ Ö µ ² ³Ò Ê ² Ö ²µ µ É, Ö Ò - µ²ó µ ³ ²Êɵ Ö ±É µ ± É Î ± Ì ±Éµ Ì [23]. ÉÓ ³ÊÐ É µ µ ± É Î ± Ì Ô² ±É µö ÒÌ É ³ Å Ôɵ Ò- É Ò Ê ± µ ² Ê É ²Ó µ µ É µ ± É ³Ò. É ²µ ÒÌ ± É Î ± Ì ±Éµ Ì, ±µéµ Ò Î µ É ²ÖÕÉ µ µ Ê Ö µ Ô - É ±, µ ² µ É µ ± ± ² É Ö 149 Sm c µ²óï ³ Î ³ Ì É É ²µ ÒÌ É µ µ, ±µéµ Ò Ö ²Ö É Ö µî ³ µéµ µ³ µ 汃 ² - Ö µ³ É Ö-149 µ µ³ µ²ê 53 Î. É µ ² Ò ±Éµ (µ µ µ ±Éµ µ²óï ³ µéµ±µ³ É µ µ ) ³µ É µ± ÉÓ Ö Ê - ± ³Ò³ µ Ê ² Ö 149 Sm. Š µ³ Ôɵ µ, ± É Î ± Ì É ²µ ÒÌ ±Éµ Ì Óe Ò µ ² ³Ò µ ÕÉ Ê µéµ Ò Å 135 Xe, Ê ±µéµ µ µ ɵ µî Ó µ²óïµ Î µ ²µÐ Ö É ²µ ÒÌ É µ µ (10 6 [27, 28]), Xe ɵ Ö ²Ö É Ö µ µî Ò³ Ô² ³ ɵ³ µ Ê É Ö Ê²ÓÉ É β- µ 汃 ² Ö 135 I µ ² ÊÕÐ Í µî±µ : 135 I β (6,7 Î) Å 135 Xe β (9,2 Î) Å 135 Cs β (2,6 ² É) Å 135 Ba ( É ²Ó Ò ).. 3 [29] É ² ³ ± ³ Ö ±É µ É, µ Ê ²µ- ² o µ 135 Xe, µ ² µ É µ ± É ²µ µ µ a±éµ ²µÉ µ ÉÖÌ µéµ±µ ³ 2 1. µ ³ É ÉÓ, Îɵ Î ²Ó µ ±µ² Î É µ 135 Xe É µé É ±É. Ö ÒÌ É ³ Ì, ±µéµ Ò ± Î É Ò Ó µ µ ³ É ² µ²ó ÊÕÉ Éµ, µ ̵ É ±µ ² µé ±É Ö: 232 Th + n 233 β Th 22,3 ³. 3. Í ±É µ É É ²µ µ³ ±Éµ ²µÉ µ ÉÓÕ µéµ± É µ µ ³ 2 1 ( ); ³ 2 1 ( ) µ ² µ É µ ± ±Éµ Š ˆ Š Ÿ ˆ Œ β Pa 233 U. ÊÉ É µé ±É Ö É ³ ±² Ò É µ - 22,97 ÊÉ ² Ò µ Î Ö µ Ê É ³Ò Ê µ Ó É µ µ µ µéµ± É - µé Ô²Ó ÒÌ ±Éµ Ì, µ ±µ²ó±ê µé ±É, µ ²µÐ Ö É µ Ò ³ Ö ³a² Ó±µ Î ² Ö, µ É ± Õ ±É µ É [30]. ˆ ³ - Ö ±µôëë Í É ³ µ Ö É µ µ ʲÓÉ É ±µ ² Ö µ- É ±É Ö µ ³Ö ËÊ ±Í µ µ Ö ±Éµ µ Ò ÕÉ Ö Ëµ ³Ê²µ [29] k k = σ(α) Pa ν c(1 + α), λn Th σ (α) Th ν c Å ²µÉ µ ÉÓ ² Ö; λ Å µ ÉµÖ Ö 233 Pa; n Th Å ²µÉ µ ÉÓ Ö Éµ Ö; α = σu c 3 /σu a 3. ²Ö µ ± É Î ± Ì Ô² ±É µö ÒÌ É ³ É ± Ì µ ² ³ ÊÐ - É ÊeÉ Å µ ³µ ÊÉ Ê ± ÉÓ Ö ÉÓ ³, ± µ µé ±É, µ ±µ²ó±ê µ Ê ÕÉ Ö µ É ± É Î µ É. ±µ µ µé³ É ÉÓ e Òe µ ² ³Ò, ÊÐ e ± ± ± É Î ± ³, É ± µ ± É Î ± ³ É ³ ³, ±µéµ Ò µ ÊÎ ÉÒ ÉÓ ² µ Î - Ö µ µ É a±éµ µ : 1) ² ±Éµ ËÊ ±Í µ Ê É ² É ²Ó- µ ³Ö, ɵ ±µ Í É Í Ö ± µ É µ É Ö ±É Î ± ʲ µ, É ± ³ µ µ³ µ Ö ± µ ÉÊ ±É µ É 0,0035 µ Õ µ ÏÉ É Ò³ Ê µ ³ [27]; 2) µ ² µ É µ ± ±Éµ µé ±É É Ö 233 U, Îɵ µ É ± µ ÉÊ k, É.. ±É µ É µµé É É µ ² ÊÕÐ ³ Ê ³ [29]: k k = ν c(1 + α) (0, 5σ (a) λn Th σ (α) U + σ(a) Pa ). Th µ ʲÓÉ É ³ Πɵ [31], ³µ ² µ ² Ö É ²µ µ ±Éµ ³ ² É ² ³ ÉÖ ²µ µ Ò µµé µï ³ Ô É ²µ ÒÌ É µ µ É ²µ ÒÌ É µ µ 0,1, µ É ±µôëë Í É ³ µ Ö µ ² µ É µ ± ±Éµ µéµ± ³ 2 1 ³µ É µ É ÉÓ 7Ä12 %, µéµ± ³ 2 1 Å µ70%. ± É Ò É ²µ Ñ ³, µì². ²Õ
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x