Džozef Marfi- Kako biste prvazišli strah i brigu.pdf

Description
Dovedite do maksimuma svoj potencijal kroz moć vaše podsvesti kako biste prevazišli strah i brigu Jedna iz serije šest novih knjiga Napisao Joseph Murphy, DD, Ph.D. Štampano i ažurirano za XXI vek Arthur R. Pell, Ph.D. JMW Group, Inc. Suite 219 1 Wes Ave. Larchmont, NY 10534 Pregled sadržaja Uvod u serije Predgovor Poglavlje 1 P

Please download to get full document.

View again

of 187
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 80 | Pages: 187

Extension: PDF | Download: 1

Share
Transcript
  Dovedite do maksimuma svoj potencijal kroz moć vaše podsvesti kako biste prevazišli strah i brigu  Jedna iz serije šest novih knjiga Napisao Joseph Murphy, DD, PhD Štampano i ažurirano za XXI vekArthur R. Pell, Ph.. J! #roup, In$.%uite &'(' es Ave.)ar$hmont, *+ '-/  Pregled sadržaja 0vod u serijePredgovorPoglavlje ' Prevazilaženje 1rigePoglavlje & Proterivanje krivi$ePoglavlje  2rhovna nadmo3 strahaPoglavlje / Is$eljuju3a mo3 lju1aviPoglavlje - 0nutrašnje zna4enje Psalma &Poglavlje 5 6aštitni4ki Psalam ('Poglavlje 7 6ašto se ovo dešava 1aš meni8Poglavlje 9 !olitva je klju4Poglavlje ( %pavajte mirnoPoglavlje ' :iveti u sadašnjostiPoglavlje '' ;ri klju4a za postizanje mira uma  Uvod u serije Pro1udi se i živi< *iko nije osu=en na to da 1ude nesre3an, o1uzet strahom i 1rigom, da živi u siromaštvu, pati usled lošeg zdravstvenog stanja, niti da se ose3a od1a4enim i in>eriornim. ?og je sve ljude stvorio po svojoj sli$i, i dao nam je mo3 da prevazi=emo nemaštinu i postignemo sre3u, harmoniju, zdravlje i prosperitet.0nutar se1e imaš mo3 da o1ogatiš svoj život< *ije nikakva tajna kako posti3i ovo. @ tome se propoveda, piše i to se praktikuje ve3 milenijumima. *a3i 3ete to u knjigama drevnih >iloso>a. %ve velike religije su propovedale o tome. ;o se nalazi u jevrejskim %kriptima, hriš3anskim Jevan=eljima, delima gr4kih >iloso>a, muslimanskom uranu, 1udisti4kim %utrama, hinduskim ?havad #ita, kao i u delima on>u$ija i )ao 6iBa. @ tome tako=e možete 4itati i u delima savremenih psihologa i teologa.@vo je osnova >ilozo>ije r Joseph !urphCBa, jednog od velikih inspirativnih pisa$a i predava4a XX veka. @n nije 1io samo o1i4an sveštenik, ve3 i vode3a >igura u modernom tuma4enju skripti i drugih religioznih dela. @1zirom da je 1io sveštenikBupravnik Drkve %vete *auke u )os AngelesBu, držao je predavanja i propovedi koje je svake nedelje pose3ivalo izme=u ', i ',- ljudi. *a milione ljudi uklju4ivalo se da sluša njegov svakodnevni program na radiju. *apisao je preko  knjiga. *jegova najpoznatija knjiga, Moć nesvesnog uma , o1javljena je '(5 g., i odmah postala 1estseler. Proglašena je jednom od naj1oljih knjigaBvodi4a za samopomo3 ikada napisanom. Prodato je na milione kopija, i nastavilo se sa prodajom širom sveta.  *akon uspeha ove knjige, r !urphC je u nekoliko zemalja održao predavanja koja je posetilo nekoliko hiljada ljudi. 0 svojim predavanjima on je istakao na koji na4in su neki o1i4ni ljudi uspeli da radikalno poprave svoje živote primenjuju3i neke spe$i>i4ne aspekte njegovih kon$epata, i pružio je prakti4na uputstva o tome na koji na4in svi ljudi mogu o1ogatiti svoje živote.r Joseph !urphC je 1io pristali$a pokreta *ove !isli. !nogi >iloso>i i mislio$i koji su izu4avali ovaj >enomen i propovedali, pisali i praktikovali ovaj novi na4in gledanja na život razvili su ovaj pokret krajem XIX i po4etkom XX veka. om1inuju3i meta>izi4ki, spiritualni i pragmati4ni pristup na4inu na koji mislimo i živimo, oni su uspeli da otkriju tajnu postizanja onog što zaista želimo. @va >iloso>ija nije 1ila religija u tradi$ionalnom smislu te re4i, ali je 1ila zasnovana na 1ezuslovnoj veri u višu silu, u ve4ito prisustvo, u ?oga. ?ila  je nazivana razli4itim imenima, kao što su E*ova misaoF i E*ova $iviliza$ijaF.Pristali$e *ove !isli, ili *ove Diviliza$ije, propovedali su novu ideju života koja donosi nove metode i usavršene rezultate. @ni svoje mišljenje zasnivaju na kon$eptu da je ljudska duša povezana sa atomskim umom univerzalne materije, koja naše živote povezuje sa univerzalnim zakonom ponude, i mi imamo mo3 da to iskoristimo kako 1ismo o1ogatili svoje živote. a 1ismo postigli svoje $iljeve, moramo raditi na tome, a rade3i to možemo i sami doživeti 1oli trnovitog puta i stradanja sr$a tako karakteristi4nog za 4ove4anstvo. %ve ove stvari možemo raditi samo ukoliko smo našli zakon i radili na razumevanju zakona, koji izgleda da je sam ?og u davnoj prošlosti ispisao u zagonetkama.on$ept *ove !isli može se sažeti u slede3oj re4eni$iG
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks