Doplnková sada pro adaptaci strídace Sunny Mini Central s jednotkou SMA Power Balancer na propojovací systém SMA Power Strana 3 - PDF

Description
PBL-SMC-10-NR CZ DE Doplnková sada pro adaptaci strídace Sunny Mini Central s jednotkou SMA Power Balancer na propojovací systém SMA Power Strana 3 Balancer Nachrüstsatz für die Umrüstung eines Sunny Mini

Please download to get full document.

View again

of 52
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Articles & News Stories

Publish on:

Views: 98 | Pages: 52

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
PBL-SMC-10-NR CZ DE Doplnková sada pro adaptaci strídace Sunny Mini Central s jednotkou SMA Power Balancer na propojovací systém SMA Power Strana 3 Balancer Nachrüstsatz für die Umrüstung eines Sunny Mini Central mit SMA Power Balancer auf das SMA Power Balancer-Stecksystem Seite 9 EN ES FR GR IT KR Add-on Kit to Retrofit a Sunny Mini Central Equipped with an SMA Power Balancer to the SMA Power Balancer Connector System Kit de reequipamiento para adaptar un Sunny Mini Central con SMA Power Balancer al sistema de conexión de SMA Power Balancer Complément d équipement pour l adaptation d un Sunny Mini Central doté du Power Balancer SMA au système de connexion pour Power Balancer SMA Êéô åîïðëéóìïý ãéá ôçí ðñïóáñìïãþ åíüò ìåôáôñïðýá Sunny Mini Central ìå áíôéóôáèìéóôþ éó ýïò SMA Power Balancer óôï óýóôçìá óýíäåóçò SMA Power Balancer Kit di espansione per l adattamento di un Sunny Mini Central con SMA Power Balancer al sistema di connessione per SMA Power Balancer. SMA Power Balancer 를 구비한 Sunny Mini Central 을 SMA Power Balancer 플러그 시스템으로 업그레이드하기 위한 확장 키트 Page 15 Página 21 Page 27 Óåëßäá 33 Pagina 페이지 PBL-SMC-NR-IXX IM-ALL-PBL Version 1.0 Pokyny k tomuto návodu 1 Pokyny k tomuto návodu Tento návod popisuje instalaci nadstandardní sady do støídaèe Sunny Mini Central a kabelové propojení systému SMA Power Balancer 2 Objem dodávky A B C D E A B C D E Návod na instalaci Záslepky pro nevyužité kabelové otvory Krytka Pojistná matka Kabelová sada Návod na instalaci PBL-SMC-NR-IXX Instalace 3 Instalace NEBEZPEÈÍ! Nebezpeèí úmrtí z dùvodu vysokého napìtí ve støídaèi Sunny Mini Central! Otevøete Sunny Mini Central, jak je popsáno v návodu na instalaci støídaèe Sunny Mini Central. POZOR! Možné poškození støídaèe Sunny Mini Central elektrostatickým výbojem! Než se dotknete souèástí støídaèe Sunny Mini Central, uzemnìte se. Nedotýkejte se pøípojek jednotlivých souèástí a konektorových spojù. 1. Pokud je ve støídaèi Sunny Mini Central kabelové propojení SMA Power Balancer, tak ho vyjmìte. 2. Je-li to nutné, zaslepte nevyužité kabelové otvory pøiloženou záslepkou (B), aby obal byl pøístroje uzavøený Odstraòte šroub v kabelovém otvoru obalu pøístroje. 4. Otvorem zevnitø protáhnìte kabelovou sadu (E) a pevnì ji zvenèí pøišroubujte pojistnou matkou (D). Ozubení pojistné matky pøitom ukazuje smìrem k obalu pøístroje. 4 PBL-SMC-NR-IXX Návod na instalaci Kabelové propojení 5. Protáhnìte kabel, jak je uvedeno na obrázku vpravo. 6. Pøipojte jednotlivé žíly kabelu na svorkový blok, jak je znázornìno na pravé stranì. hnìdá: A bílá: + modrá: Potom Sunny Mini Central zavøete, jak je popsáno v návodu na jeho instalaci. Pomocí pøipojovacího kabelu s rozdvojením, který je souèástí propojovacího systému SMA Power Balancer, nyní mùžete støídaè propojit s dalšími støídaèi Sunny Mini Central. Nebudete-li pøístroje propojovat hned, našroubujte na konektor pøiloženou krytku (C), aby nedošlo ke zneèištìní spojù. 4 Kabelové propojení Kabelové propojení tøí støídaèù Sunny Mini Central proveïte podle následujícího schématu: Návod na instalaci PBL-SMC-NR-IXX Kabelové propojení 1. Odšroubujte kryt závitu na spodní stranì støídaèe Sunny Mini Central (pokud k dispozici). 2. Zapojte do konektoru kabel propojovacího systému SMA Power Balancer. 3. Znaèky (1 až 3) pøitom vytváøejí jednu linii, jak je uvedeno na obrázku vpravo. 4. Utáhnìte závit kabelu o polovinu otáèky. Kabel je pevnì pøipojen. Nyní mùžete provést aktivaci propojovacího systému SMA Power Balancer prostøednictvím komunikaèního pøístroje. 6 PBL-SMC-NR-IXX Návod na instalaci Prodlužovaèka kabelu 5 Prodlužovaèka kabelu Pro pøeklenutí delší vzdálenosti mezi dvìma støídaèi Sunny Mini Central mùžete kabel propojovacího systému SMA Power Balancer prodloužit. V tomto pøípadì použijte LiYCY kabel ve znázornìném provedení: plášz kabelu dvoužilový kabel se slaòovanými žilami (1 x 2 x 0,25 mm²) flexibilní izolace Vnitøní prostory: Li-2YCY 1x2x0,25 mm² Venkovní prostory: Li-2YCYv 1x2x0,25 mm² Postupujte následovnì: 1. Kabel propojovacího systému SMA Power Balancer uprostøed pøeøíznìte. 2. Žíly a plášz kabelu v jedné propojovací zásuvce (ve venkovním prostoru) spojte s prodlužovacím kabelem 1:1 (max. délka kabelu je 300 m). Propojovací zásuvky max. 300 m 3. Pøipojte kabel propojovacího systému SMA Power Balancer ke støídaèi Sunny Mini Central, jak je popsáno v kapitole 4 Kabelové propojení (Seite 5). Návod na instalaci PBL-SMC-NR-IXX Prodlužovaèka kabelu Sonnenallee Niestetal Germany Tel Fax PBL-SMC-NR-IXX Návod na instalaci Hinweise zu dieser Anleitung 1 Hinweise zu dieser Anleitung Diese Anleitung beschreibt den Einbau des Nachrüstsatzes in einen Sunny Mini Central und die Verkabelung des SMA Power Balancer-Stecksystems. 2 Lieferumfang A B C D E A B C D E Installationsanleitung Blindstopfen für nicht benötigte Kabeldurchführung Abdeckung Gegenmutter Kabelsatz Installationsanleitung PBL-SMC-NR-IXX Einbau 3 Einbau GEFAHR! Lebensgefahr durch hohe Spannungen im Sunny Mini Central! Sunny Mini Central öffnen, wie in der Installationsanleitung des Sunny Mini Central beschrieben. ACHTUNG! Beschädigung des Sunny Mini Central durch elektrostatische Entladung! Erden Sie sich bevor Sie Bauteile im Sunny Mini Central berühren. Berührungen mit Bauteilanschlüssen und Steckerkontakten vermeiden. 1. Wenn vorhanden: Verdrahtung des SMA Power Balancer aus dem Sunny Mini Central entfernen. 2. Wenn nötig, die Verschraubung der nicht benötigten Kabeldurchführung durch den mitgelieferten Blindstopfen (B) ersetzen, damit das Gehäuse dicht ist Verschraubung für die Kabeldurchführung aus der Gehäuseöffnung entfernen. 4. Kabelsatz (E) von innen durch die Gehäuseöffnung stecken und mit der Gegenmutter (D) von außen fest schrauben. Die Verzahnung der Gegenmutter muss dabei zum Gehäuse zeigen. 10 PBL-SMC-NR-IXX Installationsanleitung Verkabelung 5. Kabel wie rechts abgebildet verlegen. 6. Adern, wie rechts abgebildet, am Klemmenblock anschließen. braun: A weiß: + blau: Sunny Mini Central schließen, wie in der Installationsanleitung des Sunny Mini Central beschrieben. Sie können den Sunny Mini Central jetzt über das Y-Kabel des SMA Power Balancer- Stecksystems mit anderen Sunny Mini Centrals verbinden. Wenn Sie die Verkabelung nicht sofort vornehmen, schrauben Sie die mitgelieferte Abdeckung (C) auf den Steckverbinder, damit die Kontakte nicht verschmutzen. 4 Verkabelung Die Verkabelung einer Gruppe von drei Sunny Mini Centrals erfolgt nach folgendem Schema: Installationsanleitung PBL-SMC-NR-IXX Verkabelung 1. Abdeckung von der Verschraubung an der Unterseite des Sunny Mini Central drehen (wenn vorhanden). 2. Kabel des SMA Power Balancer auf die Buchse stecken. Die Markierungen (1 bis 3) müssen dabei, wie rechts abgebildet, eine Linie bilden. 3. Kabelverschraubung mit einer halben Umdrehung festziehen. Das Kabel ist fest angeschlossen. Sie können den SMA Power Balancer jetzt über ein Kommunikationsgerät aktivieren. 12 PBL-SMC-NR-IXX Installationsanleitung Verlängerung des Kabels 5 Verlängerung des Kabels Wenn Sie größere Strecken zwischen zwei Sunny Mini Centrals überbrücken müssen, können Sie das Kabel des SMA Power Balancer verlängern. Verwenden Sie hierfür ein LiYCY -Kabel mit dargestelltem Aufbau: verdrilltes Aderpaar (1 x 2 x 0,25 mm²) Flexible Isolierung Abschirmung Innenbereich: Li-2YCY 1x2x0,25 mm² Außenbereich: Li-2YCYv 1x2x0,25 mm² Gehen Sie wie folgt vor: 1. Kabel des SMA Power Balancer in der Mitte durchschneiden. 2. Adern und Schirm innerhalb einer Verbindungsdose (im Außenbereich) mit Verlängerungskabel 1:1 verbinden (max. Kabellänge 300 m). Verbindungsdosen max. 300 m 3. Kabel des SMA Power Balancer am Sunny Mini Central anschließen, wie in Kapitel 4 Verkabelung (Seite 11) beschrieben. Installationsanleitung PBL-SMC-NR-IXX Verlängerung des Kabels Sonnenallee Niestetal Tel Fax PBL-SMC-NR-IXX Installationsanleitung Notes on this Manual 1 Notes on this Manual This guide describes the installation of the add-on kit in a Sunny Mini Central and the cabling of the SMA Power Balancer connector system. 2 Scope of Delivery A B C D E A B C D E Installation guide Seals for optional cable feed-through Cover Counter nut Cable set Installation Guide PBL-SMC-NR-IXX Installation 3 Installation DANGER! Danger to life due to high voltages in the Sunny Mini Central! Open the Sunny Mini Central as described in the Sunny Mini Central installation guide. NOTICE! Electrostatic discharges can damage the Sunny Mini Central! Ground yourself before you touch components in the Sunny Mini Central. Avoid coming into contact with components' connections and plug contacts. 1. If present: remove the SMA Power Balancer wiring from the Sunny Mini Central 2. If necessary, replace the screw connection of the optional cable feed-through by the provided seal (B) so that the housing is sealed Remove the screw connection for the cable feed-through from the housing opening. 4. nsert the cable set (E) through the housing opening from the inside and fasten with the counter nut (D) from the outside. The toothing of the counter nut must face toward the housing. 16 PBL-SMC-NR-IXX Installation Guide Cabling 5. Lay the cable as illustrated on the right. 6. Connect the wires to the terminal block as illustrated on the right. Brown: A White: + Blue: Close the Sunny Mini Central as described in the Sunny Mini Central installation guide. You can now connect the Sunny Mini Central with other Sunny Mini Centrals via the Y cable of the SMA Power Balancer plug-in system. If you do not carry out the cabling immediately, screw the provided cover (C) on the plug connector so that the contacts do not get dirty. 4 Cabling The cabling of a group of three Sunny Mini Centrals is carried out according to the following diagram: Installation Guide PBL-SMC-NR-IXX Cabling 1. Twist off the cover of the threaded joint on the bottom side of the Sunny Mini Central (if present). 2. Plug the SMA Power Balancer cable on the socket. The markers (1 to 3) must form a line, as illustrated on the right. 3. Tighten the cable screw connection with a half turn. The cable is firmly connected. You can now activate the SMA Power Balancer via a communication device. 18 PBL-SMC-NR-IXX Installation Guide Extending the cable 5 Extending the cable If you must bridge large spans between two Sunny Mini Centrals, you can extend the SMA Power Balancer cable. Use an LiYCY cable for this with the illustrated layout: Twisted pair (1 x 2 x 0.25 mm²) Flexible insulation Shielding Indoors: Li-2YCY 1x2x0.25 mm² Outdoors: Li-2YCYv 1x2x0.25 mm² Proceed as follows: 1. Cut the SMA Power Balancer cable in the middle. 2. Connect the wires and shield inside a junction box (outdoors) with an extension cable 1:1 (max. cable length 300 m). Junction boxes max. 300 m 3. Connect the SMA Power Balancer cable to the Sunny Mini Central as described in section 4 Cabling (Seite 17). Installation Guide PBL-SMC-NR-IXX Extending the cable Sonnenallee Niestetal Germany Tel Fax PBL-SMC-NR-IXX Installation Guide Indicaciones para el uso de estas instrucciones 1 Indicaciones para el uso de estas instrucciones Estas instrucciones describen el montaje del juego de reequipamiento en un Sunny Mini Central y el cableado del sistema de conexión por enchufe SMA Power Balancer. 2 Contenido de la entrega A B C D E A B C D E Instrucciones de instalación Tapón obturador para boquillas de paso no necesarias Cubierta Contratuerca Juego de cables Instrucciones de instalación PBL-SMC-NR-IXX Montaje 3 Montaje PELIGRO! Peligro de muerte por altas tensiones en el Sunny Mini Central! Abra el Sunny Mini Central según se describe en las instrucciones de instalación del Sunny Mini Central. PRECAUCIÓN! El Sunny Mini Central puede resultar dañado a causa de descargas electrostáticas! Póngase Ud. mismo en contacto con tierra antes de tocar los componentes del Sunny Mini Central. Evite el contacto con las conexiones de los componentes y los contactos de enchufe. 1. En caso de existir: retire el cableado del SMA Power Balancer del Sunny Mini Central. 2. Si fuera necesario, sustituya la atornilladura de la boquilla de paso para el cable que no se necesita por un tapón obturador (B), que va incluído en el suministro, para que la caja se mantenga hermética Retire de la apertura de la caja la atornilladura para la boquilla de paso para el cable. 4. Inserte el juego de cable (E) desde el interior a través de la apertura de la caja y apriete fijamente la contratuerca (D) desde el exterior. El dentado de la contratuerca debe señalar hacia la caja. 22 PBL-SMC-NR-IXX Instrucciones de instalación Cableado 5. Tienda los cables como se ilustra a la derecha. 6. Conecte los conductores en el bloque de bornes como se ilustra a la derecha. Marrón: A Blanco: + Azul: Cierre el Sunny Mini Central, como se describe en las instrucciones de instalación del Sunny Mini Central. Ahora puede unir el Sunny Mini Central a través del cable Y del sistema de enchufe del SMA Power Balancer con otros Sunny Mini Central. Si no realiza inmediatamente el cableado, atornille la cubierta (C) que va incluida sobre la conexión de enchufe, para que los contactos no se contaminen. 4 Cableado El cableado de un grupo de tres Sunny Mini Central se hará siguiendo el esquema a continuación: Instrucciones de instalación PBL-SMC-NR-IXX Cableado 1. Gire la cubierta en el lado inferior del Sunny Mini Central para quitar de la atornilladura (si existe). 2. nserte el cable del SMA Power Balancer en el conector. Las marcas (1 hasta 3) deben, como se ilustra a la derecha, formar una línea. 3. Apriete la atornilladura del cable media vuelta. El cable está fijamente conectado. Ud. puede ahora activar el SMA Power Balancer por medio de un equipo de comunicación. 24 PBL-SMC-NR-IXX Instrucciones de instalación Prolongación del cable 5 Prolongación del cable Si tiene que puentear grandes distancias entre dos Sunny Mini Central, puede prolongar el cable del SMA Power Balancer. Utilice para ello un cable LiYCY con una estructura como se representa: Conductor doble retorcido (1 x 2 x 0,25 mm²) Aislamiento flexible Apantallamiento Interiores: Li-2YCY 1x2x0,25 mm² Exteriores: Li-2YCYv 1x2x0,25 mm² Siga los siguientes pasos: 1. Corte el cable del SMA Balancer en el centro. 2. Una los conductores y el apantallamiento dentro de una caja de empalme (en el exterior) con el cable de prolongación en proporción 1:1 (longitud máxima del cable 300 m). Cajas de empalme max. 300 m 3. Conecte el cable del SMA Power Balancer en el Sunny Mini Central, como se describe en el capítulo 4 Cableado (Seite 23). Instrucciones de instalación PBL-SMC-NR-IXX Prolongación del cable SMA Ibérica Tecnología Solar, S.L. Avda. de les Corts Catalanes, 9 Planta 3, Oficinas Sant Cugat del Vallès (Barcelona) Spain Tel Fax PBL-SMC-NR-IXX Instrucciones de instalación Remarques concernant le guide d'installation 1 Remarques concernant le guide d'installation Ce guide d'installation décrit le montage du jeu d'équipement ultérieur dans un Sunny Mini Central et le câblage du système de connexion Power Balancer SMA. 2 Contenu de la livraison A B C D E A B C D E Guide d'installation Tampon borgne pour passage de câble non utilisé Cache de protection Contre-écrou Jeu de câbles Instructions d installation PBL-SMC-NR-IXX Montage 3 Montage DANGER! Haute tension dans le Sunny Mini Central. Danger de mort! Ouvrez le Sunny Mini Central comme indiqué dans le guide d'installation du Sunny Mini Central. PRUDENCE! Le Sunny Mini Central peut être endommagé par des décharges électrostatiques! Reliez-vous à la terre avant de manipuler les composants du Sunny Mini Central. Evitez tout contact avec les raccords des composants et les fiches. 1. Si existant : retirez le câblage du SMA Power Balancer du Sunny Mini Central. 2. Si nécessaire, obturez le raccord à vis du passage de câble non utilisé à l'aide du tampon borgne (B) livré, afin que le boîtier soit étanche Retirez le raccord à vis destiné au passage de câble de l'orifice prévu dans le boîtier. 4. Insérez le jeu de câbles (E) dans l'orifice du boîtier, puis vissez le contre-écrou (D) fermement de l'extérieur. Les dents du contre-écrou doivent faire face au boîtier. 28 PBL-SMC-NR-IXX Instructions d installation Câblage 5. Posez le câble comme illustré à droite. 6. Raccordez les brins au répartiteur comme illustré à droite. Marron : A Blanc : + Bleu : Fermez le Sunny Mini Central comme indiqué dans le guide d'installation du Sunny Mini Central. Vous pouvez désormais raccorder le Sunny Mini Central à d'autres Sunny Mini Central à l'aide du câble en Y du système de connexion SMA Power Balancer. Si vous n'effectuez pas le câblage immédiatement, vissez le cache de protection (C) livré sur le raccord à vis afin de prévenir toute souillure des contacts. 4 Câblage Le câblage d'un groupe de trois Sunny Mini Central se fait selon le schéma suivant : Instructions d installation PBL-SMC-NR-IXX Câblage 1. Dévissez (si existant) le cache du raccord à vis situé sur la partie inférieure du Sunny Mini Central. 2. Placez le câble du SMA Power Balancer sur le connecteur. 3. En ce faisant, assurez-vous que les marques (1 à 3) forment une ligne, comme illustrée à droite. 4. Fixez le passe-câble à vis en le tournant d'un demi tour. Le câble est raccordé fermement. Vous pouvez maintenant activer le SMA Power Balancer via un appareil de communication. 30 PBL-SMC-NR-IXX Instructions d installation Rallongement du câble 5 Rallongement du câble Si vous devez surmonter des distances plus importantes pour relier deux Sunny Mini Central, vous pouvez rallonger le câble du SMA Power Balancer. Pour ce faire, utilisez un câble «LiYCY» dont la composition correspond à l'illustration ci-dessous : Paire de brins torsadés (1 x 2 x 0,25 mm²) Isolation flexible Blindage En intérieur : Li-2YCY 1x2x0,25 mm² En extérieur : Li-2YCYv 1x2x0,25 mm² Procédez de la manière suivante : 1. Sectionnez le câble du SMA Power Balancer en son centre. 2. Raccordez 1:1 les brins et le blindage à l'intérieur d'une boîte de jonction (en extérieur) au câble de rallonge (longueur de câble maxi 300 m). Boîtes de jonction max. 300 m 3. Raccordez le câble du SMA Power Balancer au Sunny Mini Central conformément aux descriptions du chapitre 4 Câblage (Seite 29). Instructions d installation PBL-SMC-NR-IXX Rallongement du câble SMA France S.A.S. Le Parc Technologique de Lyon 117 Allée des Parcs - Bât. B Saint Priest cedex France Tel Fax PBL-SMC-NR-IXX Instructions d installation Ïäçãßåò ó åôéêü ìå ôï åã åéñßäéï 1 Ïäçãßåò ó åôéêü ìå ôï åã åéñßäéï Óôï ðáñüí åã åéñßäéï ðåñéãñüöåôáé ç ôïðïèýôçóç ôïõ óåô åîïðëéóìïý ôïõ ìåôáôñïðýá Sunny Mini Central êáé ôçò êáëùäßùóçò ôïõ óõóôþìáôïò óýíäåóçò ôïõ áíôéóôáèìéóôþ éó ýïò ôçò SMA 2 Ðáñáäéäüìåíïò åîïðëéóìüò A B C D E A B C D E Ïäçãßåò ôïðïèýôçóçò Ðþìáôá óöñüãéóçò ãéá äéåëåýóåéò êáëùäßùí ðïõ äåí ñçóéìïðïéïýíôáé ÊÜëõììá Áíôéðåñéêü ëéï Óåô êáëùäßùí Ïäçãßåò ôïðïèýôçóçò PBL-SMC-NR-IXX ÔïðïèÝôçóç 3 ÔïðïèÝôçóç ÊÉÍÄÕÍÓ! Êßíäõíïò ãéá ôç æùþ ëüãù ðïëý õøçëþí ôüóåùí óôïí ì
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x