ДОНБАСЬКА ДЕРЖАВНА МАШИНОБУДІВНА АКАДЕМІЯ. Кафедра Економіки промисловості - PDF

Description
ДОНБАСЬКА ДЕРЖАВНА МАШИНОБУДІВНА АКАДЕМІЯ Кафедра Економіки промисловості Затверджую Перший проректор А.М. Фесенко 2004р. Навчальна програма дисципліни Зовнішньоекономічна діяльність підприємства для напряму

Please download to get full document.

View again

of 9
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Data & Analytics

Publish on:

Views: 9 | Pages: 9

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ДОНБАСЬКА ДЕРЖАВНА МАШИНОБУДІВНА АКАДЕМІЯ Кафедра Економіки промисловості Затверджую Перший проректор А.М. Фесенко 2004р. Навчальна програма дисципліни Зовнішньоекономічна діяльність підприємства для напряму підготовки: Економіка і підприємництво спеціальності Економіка підприємства кваліфікаційний рівень - спеціаліст Ухвалено методичною комісією факультету ЕГФ (назва факультету) Протокол від Голова МК Прийменко С.Г. (підпис, ініціали, прізвище). Програму рекомендовано кафедрою (протокол, дата) Завідувач кафедри Економіка промисловості Рижиков В.С. Краматорськ, 2004 І. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ В ході реалізації значних перетворень в економіці України вирішальне значення має мобілізація якісно нових шляхів зростання ефективності суспільного виробництва. Одним з таких шляхів є вдосконалення механізму та зростання ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємств, вивчення методів залучення закордонних інвестицій та створення спільних підприємств. Від успіху на шляху цій діяльності буде залежить вірогідність та темпи зростання економіки України. Мета викладання дисципліни Зовнішньоекономічна діяльність підприємств надати майбутнім фахівцям сучасні фундаментальні знання з основних аспектів діяльності підприємств на зовнішніх ринках в умовах діючого в Укр9аїні законодавства. Дисципліна Зовнішньоекономічна діяльність підприємства відноситься до циклу дисциплін природничо-наукової загальноекономічної підготовки бакалаврів спеціальності Економіка підприємства. Вивчення цій дисципліни базується на матеріалах таких дисциплін природничо-наукового циклу: мікроекономіка. макроекономіка, економіка підприємств, менеджмент, маркетинг, фінанси, економічний аналіз, бухгалтерській облік, інвестування, міжнародна економіка, державне регулювання економіки. Дисципліна є основою наступної підготовки бакалаврів і спеціалістів з фаху Економіка підприємства. Робоча програма відповідає типовій програмі, затвердженій головним методологічним управлінням вищої освіти України. Дисципліна Зовнішньоекономічна діяльність підприємства також включена до циклу дисциплін природничо-наукової загальноекономічної підготовки бакалаврів спеціальності Менеджмент організацій. За результатами вивчення дисципліни Зовнішньоекономічна діяльність підприємств фахівець повинен знати: - особистості державного регулювання та управління зовнішньоекономічною діяльністю; - методи організації та управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємств; - наукові основи менеджменту та маркетингу зовнішньоекономічної діяльності; - характерні особливості зовнішньоекономічних операцій; - валютно-фінансові умови зовнішньоекономічних контрактів; - особливості обліку та розрахунків по експортно-імпортним операціям та їх митне оформлення; - наукові основи та шляхи підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності; - методи організації ділових контактів та проведення переговорів. Фахівець повинен вміти: - складати та оформлювати зовнішньоекономічні контракти; - розрахувати та обґрунтувати рівень цін на продукцію по експортно-імпортним операціям; - вивчати та аналізувати ринки товарної продукції; - розробляти стратегію зовнішньоекономічної діяльності і планувати експортно- імпортні операції; - готувати пакети документів для митного оформлення експортно-імпортної продукції; - готувати пакети документів для оформлення зовнішньоекономічного контракту; - вибирати найбільш ефективну стратегію реалізації зовнішньоекономічного контракту та форми розрахунків; - аналізувати ефективність зовнішньоекономічної діяльності підприємства; - організувати необхідні заходи щодо укладання зовнішньоекономічних контрактів з замовником. Семестр Всього ІІ. РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ. Розподіл за семестрами та видами занять СРС Лекції Практичні Семінари Лаб. роб. Комп ютерна практ. Контр. раб. Всього У тому числі на викон. ІСЗ Семестр. атестація Стаціонарна форма навчання Іспит Паралельна форма навчання Залік Заочна-прискорена форма навчання Залік Післявузівська форма навчання Залік Заочна форма навчання Залік Денна-прискорена форма навчання Залік III. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН III.1 КУРС ЛЕКЦІЙ Зміст дисципліни розкривається в темах: РОЗДІЛ 1 «Основи організації та управління зовнішньоекономічною діяльністю» Тема 1.1. Зміст зовнішньоекономічної діяльності підприємств, мета та задачі курсу. Тема 1.2. Законодавчі основи та органи державного управління зовнішньоекономічною діяльністю. Тема 1.3. Організація та управління зовнішньоекономічною діяльністю на підприємстві. Тема 1.4. Розробка стратегії зовнішньоекономічної діяльності на підприємстві та маркетингові дослідження в цій галузі. РОЗДІЛ 2 «Організація проведення зовнішньоекономічних операцій» Тема 2.1. Операція, як форма зовнішньоекономічної діяльності. Особливості контрактів зовнішньоекономічної діяльності між підприємствами Тема 2.2. Ціни експортно-імпортних операцій, механізм ціноутворення. Тема 2.3. Нормативні основи валютного регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Валютні операції, контроль Тема 2.4. Кредитування та облік експортно-імпортних операцій. Тема 2.5. Розрахунки по експортно-імпортним операціям. Таможенне регулювання. Тема 2.6. Транспортне забезпечення зовнішньої торгівлі. РОЗДІЛ 3 «Оцінка ефективності експортно- імпортних операцій» Тема 3.1. Аналіз ефективності експортно-імпортних операцій підприємства. Тема 3.2. Моделювання експортно-імпортних стратегій підприємств. Тема 3.3. Організація ділових контактів підприємств з закордонними фірмами. ІІІ.2 КУРС ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ Розділ 1. Основи організації та управління зовнішньоекономічною діяльністю. Практичне заняття на тему: Класифікація зовнішньоекономічної діяльності та механізм державного регулювання. 1. Зовнішньоекономічна політика та її концепції. 2. Предмет зовнішньоекономічної діяльності. 3. Назвіть основні інституції регулювання на міжнародному та національному рівнях. 4. Геополітичні орієнтири України. Їх переваги та недоліки. 5. Суб єкти та об єкти регулювання зовнішньоекономічної діяльності. 6. Функції органів загальнодержавного рівня. 7. Роль та функції національного банку України. 8. Торгівельно-промислові палати та їх роль у регулюванні зовнішньоекономічної діяльності. 1. Роль торгівельних представництв за кордоном. 2. Світові організації регулювання ЗЕД. Практичне заняття на тему: Структура та особливості функціонування зовнішньоекономічної фірми. 1. Державна реєстрація суб єктів зовнішньоекономічної діяльності. 2. Організація зовнішньоекономічної діяльності на підприємстві. 3. Відділи, що займаються зовнішньоекономічною діяльністю та їх функції. 4. Дослідження зовнішнього ринку. 5. Фактори, які обумовлюють ефективність системи управління зовнішньоекономічною діяльністю на підприємстві. 6. Маркетингові дослідження та їх роль. 1. Структура зовнішньоторговельної фірми. 2. Етапи виходу підприємства на зовнішній ринок. Практичне заняття на тему: Розробка контракту зовнішньоекономічної діяльності підприємства. 1. Види зовнішньоторговельних операцій. 2. Торгівельно-посередницькі операції. 3. Етапи підготовки зовнішньоторговельних операцій. 4. Типові контракти. 5. Підготовка до заключення контракту. 6. Торгівельні звичаї та їх роль у міжнародній торгівлі. 7. Зміст контракту міжнародної купівлі-продажу. 1. Структура типового контракту. 2. Підготовка та складання контракту купівлі-продажу. Практичне заняття на тему: Розрахунок ціни у зовнішньоекономічному контракті. 1. Сучасні цінові стратегії фірми. 2. Базис ціни. 3. Види цін в залежності від способу фіксації. 4. Технічні та комерційні поправки. Основні види задач: 1. Встановлення ціни контракту в залежності від засобу фіксації 2. встановлення ціни в залежності від вид перевезення 1. Способи фіксації ціни. 2. Методи аналізу цін на світовому ринку. Практичне заняття на тему: Розрахунок ефективності експорту. 1. Види експортних операцій. 2. Базовий коефіцієнт ефективності експорту. 3. Альтернативний коефіцієнт ефективності експорту. Основні види задач: 1. Аналіз коефіцієнтів ефективності експорту. 1. Методи аналізу експортних операцій. 2. Показники ефективності експорту. Практичне заняття на тему: Розрахунок ефективності імпорту. 1. Види імпортних операцій. 2. Базовий коефіцієнт ефективності імпорту. 3. Альтернативний коефіцієнт ефективності імпорту. Основні види задач: 1. Аналіз коефіцієнтів ефективності імпорту. 1. Методи аналізу імпортних операцій. 2. Показники ефективності імпорту. ІV. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ РЕФЕРАТИ Ціль виконання рефератів: надання студенту можливості самостійного поглибленого вивчення окремих розділів теорії курсу Зовнішньоекономічна діяльність підприємства. При роботі над рефератом студенти повинні скласти контракт купівлі-продажу товарів. Термін виконання: 10 годин від моменту видачі студенту теми реферату. Умови виконання. 1) Самостійне бажання студента написати реферат за однією з наданих тем; 2) Надання при необхідності консультацій лектором та асистентом при виконанні рефератів; 3) Використання при написанні реферату тільки нових літературних джерел (за 2 останні роки видання, включаючи рік, у якому виконується реферат); 4) Написання реферату за загальнопоширеною схемою реферативних видань. Критерії оцінки рефератів. За виконаний і оформлений у вигляді брошури (формат А4) із відповідним титульним листом реферат виставляються від 4 до 10 балів балів ставиться за виконаний реферат, якщо надана тема розкрита повністю, наданий список літературних джерел, існують посилки у тексті на літературні джерела, виділені заголовки підрозділів, які висловлюють окрему закінчену думку, а також є план реферату. 7-8 балів ставиться за виконаний реферат, якщо надана тема розкрита повністю, але є припустимі неточності або помилки смислового характеру при написанні реферату, або не наданий список літературних джерел, немає посилок у тексті на літературні джерела. 4-6 балів ставиться за виконаний реферат, якщо надана тема розкрита частково, не наданий список літературних джерел, немає посилок у тексті на літературні джерела, не виділені заголовки підрозділів, які висловлюють окрему закінчену думку, а також немає плану реферату. Якщо тема не розкрита, ставиться 0 балів за реферат. V. КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ Контрольні роботи денної форми навчання По курсу передбачається 2 контрольні роботи, які охоплюють практично усі теми курсу що до розв`язування задач та вивчення теоретичного матеріалу по розділам дисципліни. Ціль контрольних робот надати студентам практичних навичок з реалізації методології зовнішньоекономічної діяльності підприємства та в житті. Структура контрольної роботи: Завдання 1 Визначити поняття 10 балів. Завдання 2. Виберіть правильну відповідь 10 балів. Завдання 3. Теоретичне питання 20 балів. Завдання 4. Задача 40 балів. Завдання 5. Проблемне питання 20 балів. Критерії оцінки: Менш 50 балів незадовільно балів задовільно балів добре балів відмінно Контрольні роботи заочної форми навчання КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА Здійснюється на основі теоретичного і практич
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x