Παρουσίαση1

Description
ωωωω

Please download to get full document.

View again

of 8
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 8 | Pages: 8

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
  Κείμενα και συγγραφείς της νεοελληνικής λογοτεχνίας 1930 -1980 Διδάσκων: Αναπλ. Καθηγητής Ιωάννης Παπαθεοδώρου  1 η   ενότητα : «Εισαγωγή στο νεοελληνικό Μοντερνισμό»   Γνωριμία με τα μοντερνιστικά κινήματα. Προσέγγιση μοντερνιστικών έργων της νεοελληνικής λογοτεχνίας. Όρια και αποκλίσεις από το ευρωπαϊκό παράδειγμα .  Ενδεικτικό υλικό Μελέτης   Μοντερνισμός , Wikipedia   http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82  Το   λήμμα   της  Wikipedia σκιαγραφεί   το   πλέγμα   των   μοντερνιστικών   κινημάτων   που   κάνουν   την   εμφάνισή   τους   από   τα   τέλη   του  19 ου   αιώνα   ως   το   Β’   Παγκόσμιο   Πόλεμο . Ο   μοντερνισμός   γεννιέται   ως   αντίδραση   στο   ρεαλισμό   και   τον   ορθολογισμό   του   Διαφωτισμού   απορρίπτοντας   κάθε   βεβαιότητα   και   υιοθετώντας   τις   πολλαπλές   αντιλήψεις   της   πραγματικότητας . Στην   ουσία,   πρόκειται   για   μια   ρήξη   με   τους   παραδοσιακούς   καλλιτεχνικούς   τρόπους   έκφρασης,   η   οποία   συνδέεται   με   τις   ιστορικές   συνθήκες   της   εποχής : νεωτερικότητα , καπιταλισμός,    Ενδεικτικό υλικό Μελέτης (συνέχεια)   Μοντερνισμός , Wikipedia   http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82  τεχνολογική   εξέλιξη . Οι   παραπάνω   ιστορικές   συνθήκες   διαμορφώνουν   μια   πολύπλοκη   και   διαρκώς   μεταβαλλόμενη   πραγματικότητα,   στην   οποία   η   θέση   του   ατόμου   θεωρείται   επισφαλής . Τα   μοντερνιστικά   κινήματα   καταπιάνονται   με   αυτή   ακριβώς   την   ανησυχία   και   τον   παραλογισμό   του   σύγχρονου   κόσμου . Το   συγκεκριμένο   κείμενο   μας   βοηθά   να   κατανοήσουμε   τον   αντίκτυπο   των   μοντερνιστικών   ιδεών   στην   πολιτική   και   τη   φιλοσοφία   και   τις   διάφορες   καλλιτεχνικές   εκφάνσεις   του .    Literary Modernism, Wikipedia . http://en.wikipedia.org/wiki/Literary_modernism  Το   λήμμα   της  Wikipedia εστιάζει   στο   λογοτεχνικό   μοντερνισμό   πραγματοποιώντας   αναφορά   στους   κυριότερους   εκπροσώπους   του   σε   Ευρώπη   και   Αμερική . Παράλληλα,   επιχειρείται   η   σύνδεση   της   λογοτεχνικής   παραγωγής   με   τις   ιστορικές   συνθήκες   της   εποχής   (Α’   Παγκόσμιος   Πόλεμος,   ραγδαία   τεχνολογική   πρόοδος,   διάχυτη   ανησυχία   για   το   μέλλον   της   ανθρωπότητας)   και   ειδικότερα   με   τις   σύγχρονες   πνευματικές   ζυμώσεις   στον   τομέα   της   φιλοσοφίας   και   της   ψυχανάλυσης . Οι   μελέτες   του  Freud για   το   υποσυνείδητο   και   η   μπερξονική   αντίληψη   του   χρόνου   επηρεάζουν   τους   μοντερνιστές   μυθιστοριογράφους,   οι   οποίοι   στρέφονται   προς   την   παρουσίαση   του   κόσμου   μέσα   από   την   οπτική   του   υποκειμένου   και   την   ανασύσταση   της   πραγματικότη -
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x