הרשאה חד פעמית לבעל רישיון לקבלת מידע )נספח א( X טופס

Description
‫הפניקס חברה לביטוח בע מ ׀ הפניקס פנסיה וגמל בע מ‬ ‫וקבלת קהל‪ 03-7332222 / *3455 :‬׀ רחבעם…

Please download to get full document.

View again

of 1
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 112 | Pages: 1

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
‫הפניקס חברה לביטוח בע מ ׀ הפניקס פנסיה וגמל בע מ‬ ‫וקבלת קהל‪ 03-7332222 / *3455 :‬׀ רחבעם זאבי ‪ ,2‬גבעת שמואל‬ ‫מרכז קשרי לקוחות‬ ‫משרד ראשי‪ :‬דרך השלום ‪ ,53‬גבעתיים ‪ 5345433‬׀ פקס‪ 03-7336948 :‬׀ פקס פנסיה וגמל‪03-7329021 :‬‬ ‫‪2446‬‬ ‫קוד מסמך‬ ‫‪ www.fnx.co.il‬׀ ‪infom@fnx.co.il‬‬ ‫הרשאה חד פעמית לבעל רישיון לקבלת מידע (נספח א)‬ ‫(‪ ‬צורף מסמך זיהוי של הלקוח מייפה הכוח)‬ ‫‪ ‬לכל מאן דבעי‬ ‫‪ ‬לכבוד‪:‬‬ ‫הגופים המוסדיים (בחר גוף מוסדי)‪:‬‬ ‫‪ ‬הפניקס חברה לביטוח בע מ ‪ ‬הפניקס פנסיה וגמל בע מ ‪ ‬אקסלנס נשואה גמל בע מ (בעבור קופות הגמל שנוהלו על‪ -‬ידי הפניקס פנסיה וגמל בע מ)‬ ‫הכוח (הלקוח)‬ ‫מייפה‬ ‫כתובת‬ ‫מס' ת‪.‬ז‪.‬‬ ‫שם‬ ‫הכוח (בעל הרישיון‪ ,‬במקרה של בעל רישיון שהוא תאגיד מיופה הכח הינו תאגיד)‬ ‫מיופה‬ ‫רשיון מס'‬ ‫שם (יחיד ‪ /‬תאגיד)‬ ‫‪ )3 ‬משווק הפנסיוני‬ ‫‪ )2 ‬סוכן ביטוח פנסיוני‬ ‫אשר הינו (סמן את האפשרות המתאימה)‪ )1  :‬יועץ פנסיוני‬ ‫דואר אלקטרוני‬ ‫טלפון‬ ‫אני‪ ,‬הח”מ‪ ,‬מייפה את כוחו של בעל הרישיון או מי מטעמו‪ ,1‬לפנות בשמי לכל גוף מוסדי‪ 2‬לשם קבלת מידע‪ 3‬אודות המוצרים הפנסיוניים‪ 4‬שלי‪ ,‬לשם מתן ייעוץ פנסיוני‬ ‫או שיווק פנסיוני באופן חד‪-‬פעמי או לשם מתן יעוץ פנסיוני או שיווק פנסיוני לראשונה‪ ,‬כהכנה למתן ייעוץ פנסיוני או שיווק פנסיוני מתמשך‪ .‬העברת מידע אודותיי‪,‬‬ ‫כאמור לעיל‪ ,‬יכול שתיעשה באמצעות מערכת סליקה פנסיונית‪.‬‬ ‫ייפוי כח זה מתייחס לכל המוצרים הפנסיוניים המנוהלים עבורי בגוף מוסדי כלשהו נכון למועד חתימת הרשאה זו‪ ,‬מלבד המוצרים המנויים בטופס המצורף להרשאה‬ ‫זו (עבור כל גוף מוסדי בנפרד)‪.‬‬ ‫שים לב! אם לא יצוינו מוצרים פנסיוניים בטופס המצ”ב‪ ,‬ההרשאה תתייחס לכל המוצרים הפנסיוניים שברשותך‪.‬‬ ‫***הרשאה זו תעמוד בתוקפה למשך ‪ 3‬חודשים מיום חתימתה**‬ ‫✗‬ ‫ולראיה באתי על החתום‪:‬‬ ‫תאריך החתימה‬ ‫חתימת הלקוח‬ ‫‪ .1‬מי מטעמו ‪ -‬עובד הקשור לעבודתו של בעל הרישיון‪ ,‬הפונה בשמו לגוף מוסדי‪ .‬פניה כאמור באמצעות מערכת סליקה פנסיונית מרכזית תעשה בכפוף לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ייעוץ‬ ‫שיווק ומערכת סליקה פנסיוניים)(אבטחת מידע במערכת סליקה פנסיונית מרכזית)‪ ,‬התשע ב‪2012-‬‬ ‫“גוף מוסדי” ‪ -‬כל אחד מאלה‪ :‬חברת ביטוח או חברה מנהלת של קופת גמל‪ ,‬של קרן השתלמות או של קרן פנסיה‪.‬‬ ‫‪ .2‬‬ ‫“מידע אודות מוצר פנסיוני” ‪ -‬לרבות פרטי הגוף המוסדי המנהל את המוצר‪ ,‬סוג המוצר הפנסיוני‪ ,‬פרטי החשבון שלי במוצר‪ ,‬מסלולי השקעה‪ ,‬מסלול ביטוחי‪ ,‬דמי ניהול‪ ,‬שיעור תשואה‪ ,‬פרטי מעסיק‪,‬‬ ‫‪ .3‬‬ ‫פרטי שכר‪ ,‬הפקדות ויתרות כספיות‪ ,‬פרטי מוטבים‪ ,‬מידע על קיום חריגים‪ ,‬נתוני שעבודים ועיקולים‪ ,‬הלוואות ותביעות ומידע רפואי ככל שנדרש‪.‬‬ ‫“מוצר פנסיוני” ‪ -‬מוצר פנסיוני כהגדרתו בסעיף ‪ 1‬לחוק הייעוץ הפנסיוני‪ .‬ותכנית ביטוח הכלולה במוצר פנסיוני כהגדרתה בסעיף ‪31‬ט(ז)(‪ )2‬לחוק הייעוץ הפנסיוני‪.‬‬ ‫‪ .4‬‬ ‫טופס להרשאה חד פעמית לבעל רישיון לקבלת מידע (רשות)‬ ‫‪ ‬לכל מאן דבעי‬ ‫‪ ‬לכבוד‪:‬‬ ‫הגופים המוסדיים (בחר גוף מוסדי)‪:‬‬ ‫‪ ‬הפניקס חברה לביטוח בע מ ‪ ‬הפניקס פנסיה וגמל בע מ ‪ ‬אקסלנס נשואה גמל בע מ (בעבור קופות הגמל שנוהלו על ידי הפניקס פנסיה וגמל בע מ)‬ ‫פנסיוניים מוחרגים‬ ‫מס' ת‪.‬ז‪.‬‬ ‫שם הלקוח‬ ‫להלן פירוט המוצרים הפנסיוניים המוחרגים מייפוי הכוח‪:‬‬ ‫(‪ )2‬מספר קידוד של המוצר הפנסיוני‬ ‫(‪ )1‬מספר חשבון הלקוח מוצר הפנסיוני‬ ‫* החרגה של מוצר פנסיוני תתייחס לכל הכיסויים הביטוחיים הכלולים בו‪.‬‬ ‫✗‬ ‫ולראיה באתי על החתום‪:‬‬ ‫תאריך החתימה‬ ‫חתימת הלקוח‬ ‫נספח זה יועבר לכל גוף מוסדי אליו פונה בעל הרשיון‪.‬‬ ‫אם הלקוח לא ביקש להחריג מייפוי הכוח מוצר פנסיוני בגוף מוסדי‪ ,‬ישלח הנספח לאותו גוף מוסדי כשהוא ריק‪.‬‬ ‫‪ | 300106208‬מהדורת ינואר ‪ | 2017‬דף ‪ 1‬מתוך ‪1‬‬ ‫הפניקס חברה לביטוח בע מ ׀ הפניקס פנסיה וגמל בע מ ׀ אקסלנס נשואה גמל בע מ‬ ‫טופס זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים וגברים כאחד‬
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks