เตาก๊าซและเตาอบ: สาระน่ารู้เรื่องการอนุรักษ์พลังงาน

Description
โดย สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน พิมพ์ครั้งที่ 5 ปี พ.ศ. 2546

Please download to get full document.

View again

of 8
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Instruction manuals

Publish on:

Views: 11 | Pages: 8

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
  ‡µ“°ä“´·≈–‡µ“Õ∫ 2 ‡µ“®ÿ¥‰øÕ— µ‚π¡— µ‘  ‡µ“   ‡ªìπÕÿª°√≥åÀπ÷ Ëß∑’ Ë¡’§«“¡®”‡ªìπ”À√—∫°“√ª√–°Õ∫Õ“À“√ ´÷ Ëß¡’Õ¬Ÿ à ∑—  Ë«‰ªµ“¡∫â“π ¿—µµ“§“√ ·≈–√â“πÕ“À“√µà“ßÊ ‚¥¬∑—  Ë«‰ª‡µ“∑’ Ëπ”¡“„™âª√–°Õ∫ Õ“À“√π’È ¡’Õ¬Ÿ à2 ª√–‡¿∑ §◊Õ ‡µ“∑’ Ë„™â æ≈—ßß“π®“°°ä“´Àÿߵ⡷≈–‡µ“Õ∫∑’ Ë„™â æ≈— ßß“π  ‰øøÑ“ ¥— ßπ—  È π‡√“®÷ߧ«√√Ÿ â ®— °«‘∏’ „™â Õ¬à“ß∂Ÿ°µâ Õß·≈–ª√–À¬— ¥æ≈— ßß“π ● ‡µ“À— «‡¢’¬«À√◊Õ‡µ“∑’ Ëµâ ÕßÕ“»— ¬‡™◊ È Õ‰ø®“°¿“¬πÕ° ‡æ◊ ËÕ®ÿ¥‰ø„π°“√„™â ß“𠇪ìπ‡µ“∑’ Ë¡’ª√–‘∑∏‘¿“æµË ”§◊Õ√â Õ¬≈– 35-40 ● ‡µ“®ÿ¥‰øÕ— µ‚π¡— µ   ‘‡ªìπ‡µ“∑’ Ë¡’ª√–‘∑∏‘¿“æŸß√â Õ¬≈– 52-58 ·µà¡’√“§“·æß°«à“ ™π‘¥‡µ“À— «‡¢’¬« §«“¡√Ÿ  â‡°’ Ë¬«°— ∫°ä“´Àÿ ßµâ¡ °ä“´Àÿߵ⠡À√◊Õ™◊ ËÕ∑“ß°“√«à“ °ä“´ªî ‚µ√‡≈’¬¡‡À≈« À√◊Õ°ä“´·Õ≈æ’®’ (Liquefied Petroleum Gas : LPG ) ‡ªìπ°ä“´∑’ Ëπ‘¬¡„™â ¡“°„π§√— «‡√◊Õπ ·≈–√∂¬πµå ´÷ Ëß„™â ·∑ππÈ  ”¡— π‡∫π´‘π (Gasoline) ‡ªìπà«πº¡¢Õß ‰Œ‚¥√§“√å ∫Õπ‡À≈«∑’ Ë¡’à«πº¡¢Õß‚ª√‡æπ (Propane) ·≈–∫‘«‡∑π (Butane) „πÕ— µ√“à«π 70 : 30 ● ‰¡à¡’’‰¡à¡’°≈‘ Ëπ ·µàºŸ â º≈‘µ®–‡µ‘¡“√ª√–°Õ∫¢Õß´— ≈‡øÕ√å  ∑’ Ë‡ªìπ‡¡Õ√å ·§ª·∑π (Mercaptan) ´÷ Ëß¡’°≈‘ Ëπ©ÿπ ‡æ◊ ËÕ„™â ”À√— ∫‡µ◊Õπ¿— ¬‡¡◊ ËÕ‡°‘¥°ä“´√—  Ë« À√◊Õ≈◊¡ªî¥°ä“´ ● °ä“´Àÿߵ⠡„π¿“æ∑’ Ë‡ªìπ‰Õ®–Àπ— °°«à“Õ“°“»ª√–¡“≥ 2 ‡∑à“ ¥— ßπ—  È π ‡¡◊ ËÕ‡°‘¥°ä “´√—  Ë« °ä “´∑’ Ë√—  Ë«®–≈Õ¬µË ”≈ßŸ àæ◊ È π ● ‰¡à‡ªìπæ‘… ·µà∂â “‡°‘¥°“√— π¥“ª‰¡à¡∫Ÿ√≥å  °Á®–‡°‘¥°ä“´§“√å ∫Õπ¡ÕπÕ°‰´¥å  ‰¥â ·≈–∂â “Ÿ¥¥¡‡¢â “‰ª¡“°Ê °ä“´®–‡¢â “·∑π∑’ ËÕ“°“»„π√à“ß°“¬ ®–∑”„Àâ √à“ß°“¬¢“¥ÕÕ°´‘‡®π ‡°‘¥Õ“°“√¡÷πß߇«’¬π»’√…– ·≈–Õ“®‡’¬™’«‘µ‰¥â  ● ‡¡◊ ËÕÕ¬Ÿ à „π∂— ß‡°Á∫®–‡ªìπ¢Õ߇À≈« ‚¥¬°“√‡æ‘ Ë¡§«“¡¥— πÀ√◊Õ≈¥Õÿ≥À¿Ÿ¡‘À√◊Õ∑—  È ßÕßÕ¬à“ß ‡æ◊ ËÕ§«“¡–¥«°„π°“√¢πàß ·µà‡¡◊ ËÕ‡ªî¥«“≈å «‡æ◊ ËÕ„™â ß“πÕÕ°¡“Ÿ àπÕ°∂— ß ®–‡ª≈’ Ë¬π√Ÿª‡ªìπ°ä“´ ‡µ“∑’ Ë µâ ÕßÕ“»— ¬‡™◊ È Õ‰ø®“°¿“¬πÕ°  ‡µ“°ä“´Àÿߵ⠡∑’ Ëº≈‘µ„™â  „πª√–‡∑»‰∑¬ ¡’2 ™π‘¥ §◊Õ  ª√–‡¿∑¢Õ߇µ“°ä“´ √∂¬πµå ∫“ߧ— π„™â °ä “´·Õ≈æ’ ®’  ·∑π°“√„™â πÈ  ”¡— π‡∫π´‘ π   3 ‡µ“°ä“´·≈–‡µ“Õ∫ À— «ª√— ∫§«“¡¥— π‹ (Regulator) ≈¥§«“¡¥— π ‰¥â 2 ¢—  È πµÕπ“¡“√∂ªî¥ µ— «‡Õ߉¥â  ‚¥¬Õ— µ‚π¡— µ‘ ‡¡◊ ËÕ‡°‘¥º‘¥ª°µ‘ ¡’´’≈ºπ÷°«“≈å «À— «∂— ß º‘«πÕ°∂— ßæàπ“√ — ß°–’°— ππ‘¡ ºπ— ß∂— ßÀπ“¡“°°«à“ 2.2 ¡¡.∑”®“°‡À≈Á°°≈â “‡π◊ È Õ¥’ µ“¡¡“µ√∞“π¢Õß¡Õ. ∑π·√ߥ— π‰¥â ¡“°°«à“ 480 ªÕπ¥å /µ√.π‘ È «°ä“´Àÿߵ⠡„π∂— ß®–Õ¬Ÿ à  „π¿“æ¢Õ߇À≈«ª√–¡“≥√â Õ¬≈– 85¢Õߪ√‘¡“≥∂— ß‡™◊ ËÕ¡¥â «¬‡§√◊ ËÕß¡◊Õ Õ— µ‚π¡— µ‘ ‰¡à¡’°“√√—  Ë«´÷¡  ª√–‚¬™πå·≈–¢â Õ¥’ ¢Õß°ä“´Àÿ ßµâ¡ ● ‡ªìπ‡™◊ È Õ‡æ≈‘ß∑’ Ë–Õ“¥ ·≈––¥«°µàÕ°“√„™â ß“π ● ‰¡à¡’‡¢¡à“·≈–¢’ È ‡∂â “ ● ∂— ß‡°Á∫°ä“´„™â æ◊ È π∑’ Ëπâ Õ¬ ● ®ÿ¥µ‘¥‰øßà“¬ ·≈–∑”„Àâ ¥— ∫‰¥â Õ¬à“ß√«¥‡√Á« ● Àÿߵ⠡ՓÀ“√ÿ°‡√Á«°«à“°“√„™â øóπ·≈–∂à“π ● ª√— ∫ª√‘¡“≥§«“¡√â Õπ‰¥â µ“¡µâ Õß°“√ ● ™à«¬≈¥°“√µ— ¥‰¡â ∑”≈“¬ªÉ“ ● ‡ªìπ°“√π”∑√— æ¬“°√∏√√¡™“µ‘¢Õߪ√–‡∑»¡“„™â  Õ¬à“ß¡’§ÿ≥§à“ ◆ µâ Õß¡’‡§√◊ ËÕßÀ¡“¬¢ÕߺŸ â §â “°ä“´Õ¬à“ß™— ¥‡®π ◆ ¡’‡§√◊ ËÕßÀ¡“¬”π— °ß“π¡“µ√∞“πº≈‘µ¿— ≥±å  Õÿµ“À°√√¡ (¡Õ°.) √— ∫√Õߧÿ≥¿“æ ◆ ‡™◊ ËÕ¡¥â «¬‡§√◊ ËÕß¡◊ÕÕ— µ‚π¡— µ‘‰¡à¡’°“√√—  Ë«´÷¡ ◆ À— «ª√— ∫§«“¡¥— π (Regulator) ≈¥§«“¡¥— π‰¥â 2 ¢—  È πµÕπ“¡“√∂ªî¥µ— «‡Õß  ‰¥â  ‚¥¬Õ— µ‚π¡— µ‘‡¡◊ ËÕ‡°‘¥º‘¥ª°µ‘ ◆ ¡’´’≈ºπ÷°«“≈å «À— «∂— ß·≈–∫Õ°πÈ  ”Àπ— ° Õ¬à“ß™— ¥‡®π ◆ º‘«πÕ°∂— ßæàπ“√°— ππ‘¡ ‰¡àºÿ°√àÕπ ‰¡à∫ÿ∫ ¡’µ√“√— ∫√Õߧÿ≥¿“æ∂— ß ®“°”π— °ß“π¡“µ√∞“πº≈‘µ¿— ≥±å Õÿµ“À°√√¡ (¡Õ°.)¡’µ— «Àπ— ß◊Õ√–∫ÿ ∫√‘…— ∑ºŸ â ‡ªìπ‡®â “¢Õß ·≈–πÈ  ”Àπ— °™— ¥‡®π ● °ä“´¡’Õ— µ√“°“√¢¬“¬µ— «Ÿß ‚¥¬¡’— ¡ª√–‘∑∏‘ Ï °“√¢¬“¬µ— «‡ªìπ 10 ‡∑à“¢ÕßπÈ  ” ‡«≈“‡µ‘¡°ä“´≈ß„π∂— ß ®÷ß°”Àπ¥„Àâ ‡µ‘¡‰¡à‡µÁ¡∂— ß §«√‡µ‘¡„Àâ °ä“´∑’ ËÕ¬Ÿ à „π∂“π–∑’ Ë‡ªìπ¢Õß ‡À≈«Õ¬Ÿ à „π√–¥— ∫‰¡à‡°‘π√â Õ¬≈– 85 ¢Õߪ√‘¡“µ√∂— ß ‡æ◊ ËÕ„Àâ ¡’™àÕß«à“ß”À√— ∫°“√¢¬“¬µ— « ¢Õß°ä“´‡¡◊ ËÕÕÿ≥À¿Ÿ¡‘‡ª≈’ Ë¬π·ª≈ßŸß¢÷ È π ● ∂â “°ä“´‰¥â √— ∫§«“¡√âÕπ °ä“´‡À≈« 1 Àπ૬ª√‘¡“µ√®–‡ª≈’ˬπ‡ªìπ‰Õ°ä“´ 250 ‡∑à“¢Õß ª√‘¡“µ√∑’ Ë‡ªìπ¢Õ߇À≈« ¥— ßπ—  È π°ä“´‡À≈«√—  Ë«®–¡’Õ— πµ√“¬°«à“‰Õ°ä“´√—  Ë« ● µ‘¥‰øßà“¬ ‡ªìπ‡™◊ È Õ‡æ≈‘ß∑’ Ë¥’ ¡’Õÿ≥À¿Ÿ¡‘¢Õ߇ª≈«‰øŸß‚¥¬¡’Õÿ≥À¿Ÿ¡‘ª√–¡“≥ 1,900 ÌC ● À“°„™â Õ¬à“ß∂Ÿ°«‘∏’®–‡ªìπæ≈— ßß“π”À√— ∫°“√Àÿߵ⠡∑’ Ë¡’§«“¡ª≈Õ¥¿— ¬Ÿß µ— «Õ¬à “ß∂— ß∑’ Ë ¡’ ‡§√◊ Ë ÕßÀ¡“¬ ¡Õ°. √— ∫√Õߧÿ≥¿“æ  °“√„™â‡µ“°ä“´Àÿ ßµâ¡Õ¬à“ߪ≈Õ¥¿—¬ ● „™â °ä “´∑’ Ë¡’§ÿ≥¿“æ·≈–‰¥â ¡“µ√∞“π °“√„™â °ä “´Àÿߵ⠡≈¥°“√µ— ¥‰¡â ∑”≈“¬ªÉ“   ‡µ“°ä“´·≈–‡µ“Õ∫ 4 §«√µ— È ß∂— ß°ä “´„Àâ Àà “ß®“°µ— «‡µ“ª√–¡“≥ 1-1.5 ‡¡µ√  ‡¡◊ Ë Õ‡≈‘ °„™â °ä “´ ªî¥«“≈å «∑’ Ë À— «∂— ß°ä “´°à Õπ  ·≈â «®÷ ßªî¥«“≈å «∑’ Ë À— «‡µ“  ● „™â “¬¬“ß·≈–‡À≈Á°√— ¥∑’ Ë¡’§ÿ≥¿“æ ◆ §«√„™â “¬¬“ßÀ√◊Õ“¬æ≈“µ‘°”À√— ∫°ä“´Àÿߵ⠡‚¥¬‡©æ“– ´÷ Ë߇ªìπ™π‘¥Àπ“ ·≈–‰¡àÀ— °ßÕßà“¬ ◆ §«“¡¬“«¢Õß“¬¬“ߪ√–¡“≥ 1-1.5 ‡¡µ√ ◆ ‡À≈Á°√— ¥§«√‡ªìπ™π‘¥∑’ Ë ‰¡à‡ªìππ‘¡ßà“¬ ● ∫√‘‡«≥∑’ Ëµ—  È ß∂— ß°ä “´ ◆ §«√µ—  Èß∂—ß°ä“´πÕ°Õ“§“√ ∑’ Ë¡’≈¡æ—¥ºà“π–¥«°  ‰¡à∂Ÿ°·ß·¥¥‚¥¬µ√ß ∂⓵—  Èß°ä“´„πÕ“§“√§«√µ—  Èß∂—ßÀà“ß®“°‡µ“ª√–¡“≥ 1-1.5 ‡¡µ√ ◆ µ—  È ßÕ¬Ÿ à „π∫√‘‡«≥∑’ Ë‡§≈◊ ËÕπ¬â “¬‡¢â “-ÕÕ°‰¥â –¥«° ◆ µ—  È ß∂— ß°ä“´„Àâ Õ¬Ÿ à „π·π«µ√߇¡Õ Àâ “¡«“ß∂— ß‡Õ’¬ßÀ√◊Õ«“ßπÕπ ◆ À≈’°‡≈’ Ë¬ß°“√µ‘¥µ—  È ß„°≈â °— ∫Õÿª°√≥å ∑’ Ëµ‘¥‰øßà“¬ ‡™àπ ºâ “¡à“π ● À≈— ß®“°‡≈‘°„™â °ä “´ ◆ §«√ªî¥«“≈å«∑’ ËÀ— «∂— ß°ä “´°àÕπ ·≈â «®÷ߪ“≈å«∑’ ËÀ— «‡µ“ ‡æ◊ ËÕ‰¡à „Àâ ¡’°ä “´µ°§â “ßÕ¬Ÿ à „π∑àÕµàÕ ´÷ ËßÕ“®®–‡°‘¥Õ— πµ√“¬‰¥â  ◆ À¡—  Ëπ∑”§«“¡–Õ“¥À— «‡µ“°ä“´‡¡Õ ‡æ◊ ËÕªÑÕß°— π°“√Õÿ¥µ— π¢Õß√Ÿ∑’ ËÀ— «‡µ“ ● À¡—  Ëπµ√«®√Õ¬√—  Ë«¢Õß°ä “´ ◆ À¡—  Ëπµ√«®Õ∫√Õ¬√—  Ë«¢Õß°ä “´ ‚¥¬„™â πÈ  ”∫Ÿ à≈Ÿ∫µ“¡®ÿ¥µà“ßÊ À“°¡’øÕß∫Ÿ àºÿ¥¢÷ È π¡“ ·¥ß«à“°ä“´√—  Ë« „À⠪“≈å « ∫πÀ— «∂— ß°ä“´·≈–∑”°“√·°â  ‰¢∑— π∑’ ● À“°ß— ¬«à“‡°‘¥°ä “´√—  Ë«  ‚¥¬°“√‰¥â °≈‘ Ëπ‰Õ°ä “´ ◆ Àâ “¡®ÿ¥‰¡â ¢’¥‰øÀ√◊Õ∑”„Àâ ‡°‘¥ª√–°“¬‰ø ∫√‘‡«≥°ä“´√—  Ë« ◆ ªî¥«“≈å «∑’ ËÀ— «‡µ“ ·≈–«“≈å «∑’ ËÀ— «∂— ß°ä“´ ◆ µ√«®√Õ¬√—  Ë«„π®ÿ¥µà“ßÊ À“°‰¡à“¡“√∂·°â  ‰¢‰¥â   „Àâ π”∂— ß°ä“´ÕÕ°¡“∑’ Ë ‚≈àß·®â ß¢â “ßπÕ° ◆ ‡ªî¥Àπâ “µà“ß·≈–ª√–µ   Ÿ‡æ◊ ËÕ√–∫“¬‰Õ°ä“´„Àâ °√–®“¬ÕÕ°¢â “ßπÕ°  ‚¥¬„™â æ— ¥ ‰¡â °«“¥ À√◊Õ°√–¥“…Àπ— ß◊Õæ‘¡æå æ— ¥®πÀ¡¥°≈‘ Ëπ°ä“´ À“°∫√‘‡«≥‰Õ°ä“´√—  Ë«¡’∑àÕ√–∫“¬πÈ  ”„Àâ ‡ªî¥Ω“∑àÕ√–∫“¬πÈ  ”‰≈à ‰Õ°ä“´ ÕÕ°¥â «¬ ◆ À“°‡°‘¥‰ø≈ÿ°‰À¡â „Àâ  „™â “√‡§¡’¥— ∫‰ø À√◊ÕπÈ  ” ©’¥∂— ßµ≈Õ¥‡«≈“ ®π°«à“°ä“´®–∂Ÿ°‡º“‰À¡â À¡¥ ◆ À“°‡µ“°ä“´¥— ∫¢≥–„™â Õ¬Ÿ à·≈–‰¥â °≈‘ Ëπ°ä“´ Àâ “¡®ÿ¥‡µ“„À¡à∑— π∑   ’ „Àâ √’∫ªî¥«‘µ™å ∑’ Ë‡µ“·≈–«“≈å «∑’ ËÀ— «∂— ß √–∫“¬Õ“°“»„Àâ °≈‘ Ëπ°ä“´À¡¥°àÕπ ®÷ߧàÕ¬®ÿ¥‡µ“„À¡à ● Àâ “¡π”∂— ß°ä “´Àÿߵ⠡‰ªÕ— ¥∫√√®ÿµ“¡∂“π’∫√‘°“√∑—  Ë«‰ª ∑—  È ßπ’ È ‡π◊ ËÕß®“° ◆ Õ“®‡°‘¥Õ— πµ√“¬‰¥â ®“°°“√‡µ‘¡°ä“´≈ß„π∂— ß‡°‘π√â Õ¬≈– 85 ◆ ∂— ß‰¡à ‰¥â ºà“π°“√µ√«®Õ∫®“°∫√‘…— ∑ºŸ â §â “°ä“´ ◆ ∂— ß°ä“´‰¡à¡’ ‚Õ°“‰¥â √— ∫°“√µ√«®Õ∫ ·≈–´àÕ¡∫”√ÿß®“°‚√ß∫√√®ÿ∑’ Ë√— ∫º‘¥™Õ∫ ◆ º‘¥°ÆÀ¡“¬
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x