ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ

Description
ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ

Please download to get full document.

View again

of 16
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Health Science

Publish on:

Views: 4 | Pages: 16

Extension: PDF | Download: 0

Share
Tags
Transcript
   1               (  )     D  -            /            ,               ICD-10,                    ,                          !"   "    ’                    . # .   . (  ,  ,          $ ).                 :    "     (  ,      .  .)        !      !      "      %         !                          . %   "                     !         &  .  ' . ( .    "    ,                            !"   #$ :    )          $     (F80-F89)                $         ) . ! )                    .  )                        (     )          )             ,          "                   "                .  ) (               ) .  ) &         )             .  )                  )                             .  ) #             "       . " ) (   )            "   !  (Schery 1985, Silva et al 1987).   2 %&   $"'%&   $(&   #)!"   %   *+&                        "                    (1-2                    ). %   "             :     '           '*               +,      -                           ("         #!      (                                           . %                    :             $                                    !,  ( (    )    (!            .               $            "  ( +  2001). $!*!)+               )   )   )                     "           ,       ! ,        ,          "  (     ,    !    ,      .  .)       "  (      .  .) ( /        2001)   3 "!#$$                  /                           )       , !          ,     , "    . (                            . ()   0          . ),-   $.    .  .  . #)!"   %   *+&  ( %$$%/   "$$ )       -   $)   ,.!*!)+ : $   %, :       , $         "  (  -  ,  -  ), $   %$# :                  "    .   .    00         0!0      $)   !*!)%-   /$"'   $#!   !"   *'&   #!   %      +!   #$&   $   %, :       ,  ,     ,              .   .              , ")            !       ,       !   $   %$# :                  )          .   .  - " ,  - " -          )      ) .       "$%$%-   /$"'  ( "%!*+   $   !,!*!)+ ) $   %, :                      .       "                            .   . )            $   %$# :          .                             ,  - "     4 " ,             )   " , )      "    .   .   -   –   -  ,    ")     ….    "%!*+   $   (-   $!"   *#)!" . )$!*!)+   $   %, :  -           . -  1$   ! ,  .   . 2      !  (           ;) $   %$# :                                                 .    $)   /0. :         " . %   "               "            "      "    .    $)&   1"(!)*.%&   %#$$& :            (  , 1999),    "           (Eisenson 1972),                                  )   "  (Tallal & Pierch 1978).                                       ICD-10         :  1.1 ) #     (          / )  1.2 )      (        1      / )  1.3 )       "    1.4 )             $  (   Landau-Kleffnez) $&   $*$%&   $(&                                         ’                 . (                         .   5  3         -!      4  (1991),          )                           !                      .    4  1                                               " .    (  2-3              "      "    . -)               !               ) ,    )   )            "    .          "      "    . $&   $(&   $&   %,&   $!"   *#)!"                                ’                   )                   . 4         )                           !                           (     (2)                      (     (3)               «     ». -)          ,    "       ,          "      ) ,              ,       "        ( -!      4  1991). (   %&   $(&   /0.&                  "         )                      . #   $ ,        !)   "                     "      )                               ’                              ( /        2001). (   +%$$   ,+         $  (   Landan-Kleffner)       )             ,    !"                                         
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks