Παριστάνω Κάτι Επιστημονικό - Όμιλος

Description
Σκοπός του ομίλου είναι να συνδυάσει τις Φυσικές Επιστήμες με την υποκριτική τέχνη. Αυτό μπορεί να γίνει με πολλούς τρόπους: ã Φυσικές προσομοιώσεις: Με την κίνηση, το λόγο, το παιχνίδι, τις τέχνες, μπορούμε να αναπαραστήσουμε επιστημονικές έννοιες (Βιολογίας, Χημείας, Μαθηματικών κλπ), πχ να υποδυθούμε κύτταρα, μόρια, διαδικασίες, αφηρημένες έννοιες κ.α. Κοινωνικές προσομοιώσεις: Με το να δημιουργήσουμε θεατρικούς διαλόγους και πράξεις μπορούμε να υποδυθούμε σημαντικά πρόσωπα και ιστορικές στιγμές της Επιστήμης ή να αναπαραστήσουμε ένα ζήτημα Οικολογίας, Βιοηθικής, Καθημερινής ζωής κ.α. Περισσότερα στο georgiosarlapanos@gmail.com

Please download to get full document.

View again

of 2
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 11 | Pages: 2

Extension: DOC | Download: 0

Share
Transcript
  ΦΟΡΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΜΙΛΟΥ ΣΤΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝ ΥΜΟ ΕΚΠ/ΚΟΥ Αρλαπαάνος Γεωάργιος ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕ04.04 Βιολοάγος ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΙΛΟΥ  ‘Παριστάνω … κάτι επιστημονικό!’ Παιχνίδια ρόλων και αυτοσχεδιασμοί στις Φυσικές Επιστήμες Ή αλλιώς…Έχεις πιαστεί ποτέ χέρι χέρι με ένα νευρικό κύτταρο;Έχεις πιει ποτέ καφέ με τον Κάρολο Δαρβίνο;Έχεις υπάρξει ποτέ ένα είος προς εξαφάνισ!; ΤΑΞΗ Α’, Β’, Γ’ Λυκειάου ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 11 – 20 Bla bla b la..  ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σκοποάς του ομιάλου ειάναι   να συνδυαάσει τις Φυσικεάς Επιστηάμες   με την υποκριτικηά τεάχνη. Αυτοά μπορειά να γιάνει με πολλουάς τροάπους: ã Φυσικεάς προσομοιωάσεις: Με την κιάνηση, το λοάγο, το παιχνιάδι, τιςτεάχνες, μπορουάμε να   αναπαραστηάσουμε επιστημονικεάς εάννοιες     (Βιολογιάας, Χημειάας, Μαθηματικωάν κλπ), πχ να υποδυθουάμε κυάτταρα, μοάρια, διαδικασιάες, αφηρημεάνες εάννοιεςκ.α. ã Κοινωνικεάς προσομοιωάσεις: Με το να δημιουργηάσουμε θεατρικουάς διαλοάγους και πραάξεις   μπορουάμε να υποδυθουάμεσημαντικαά προάσωπα και ιστορικεάς στιγμεάς της Επιστηάμης ηά να αναπαραστηάσουμε εάνα ζηάτημα Οικολογιάας, Βιοηθικηάς, Καθημερινηάς ζωηάς κ.α.Επιθυμητοά ειάναι οι συμμετεάχοντες/ουσες να εάχουν πραγματικοά ενδιαφεάρον  για:Α) το θεατρικοά παιχνιάδι, τον αυτοσχεδιασμοά και τη δημιουργικηά εάκφραση Και Β) τις Φυσικεάς επιστηάμες
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks