Ασκήσεις μη λεκτικής επικοινωνίας

Description
ασκήσεις

Please download to get full document.

View again

of 130
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 11 | Pages: 130

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
    Οδηγός    ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ    ΑΣΚΗΣΗΣ    Σελίδα   11   Ο µ άδα   εργασίας   για   την   εποπτεία   της   πρακτικής   άσκησης    Υπεύθυνος   ο µ άδας   Χρήστος   Μπουντουβάς ∆άσκαλος   Μέλη    Αναστασίου    Αργυρώ ∆ρα µ ατοθεραπεύτρια   Βογινδρούκας   Γιάννης Λογοπεδικός    ∆έδες    ∆η µ ήτρης ∆άσκαλος   ε . α .  ∆ίπλα    Αναστασία ∆ασκάλα   ε . α . Κωστοπούλου   Μαρία ∆ασκάλα   ε . α . Παπαγγελόπουλος   Νίκος ∆άσκαλος – Λογοπεδικός   Φραντζέσκου    Αντουανέτα Ειδική   Παιδαγωγός   Κα µ πούρογλοΜαρίτσα   Λογοπεδικός   Ηλεκτρονική   επεξεργασία   κει µ ένων   Οικονό µ ου   Βασίλης Πληροφορικός   Λυκοκώστα    ∆ή µ ητρα   Περιεχό µ ενα  1 Επικοινωνία & Γλώσσα   3 α   Μονολεκτικό   επίπεδο   β   Επίπεδο   τριών   λέξεων   2 Μαθη µ ατικά   45 Ο   αριθ µ ός 3 3 Αυτόνο µ η   διαβίωση , Προεπ  / κές   ∆εξιότητες   73 α   Ετοι µ ασία   τοστ   β   Βιβλίο   εκπαιδευτή   γ   Κερα µ ική ( κατασκευή   αντικει µ ένου ) 4 Θεατρικό   παιχνίδι   119 Συνειδητοποίηση   της   αίσθησης   της   αφής      Οδηγός    ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ    ΑΣΚΗΣΗΣ    Σελίδα   22   ΕΠΕΑΕΚ 2 Εισαγωγή   Μέσα   στα   πλαίσια   των   γενικότερων   στόχων   του   Μέτρου 1.1 και   της   Ενέργειας 1.1.4 δίδεται   ιδιαίτερη   έ µ φαση   στη   δη µ ιουργία   προϋποθέσεων   που   θα   συ µ βάλλουν   στην   ανάπτυξη   γνώσεων   και   δεξιοτήτων   ατό µ ων µ ε   ειδικές   ανάγκες   ώστε   να   ενταχθούν   στην   παραγωγική   διαδικασία . Ο   ανάδοχος   φορέας   της « Αναδό µ ησης » το   ίδρυ µ α   για   το   παιδί ¨ Η   Πα µµ ακάριστος ¨ ύστερα   από   πορεία 30 και   πλέον   ετών   στο   χώρο   των   ειδικών   αναγκών   και µ ε   ιδιαίτερη   ενασχόληση   στον   Αυτισ  µ ό   τα   τελευταία 10 έτη   διαθέτει   την   κατάλληλη   τεχνογνωσία   για   να   υλοποιήσει   του   στόχους   του   επιχειρησιακού   προγρά µµ ατος . Η   κατάλληλη   τεχνογνωσία µ εταφράζεται   στις   πιο   σύγχρονες   εκπαιδευτικές  µ εθοδολογίες   και   εναλλακτικές   προσεγγίσεις   για   την   αντι µ ετώπιση   των   δυσκολιών   του   φάσ  µ ατος   του   αυτισ  µ ού . Το   πρόγρα µµ α   εξειδίκευσης   στην « Αναδό µ ηση » έχει   σχεδιαστεί µ ε   στόχο   την µ ετάδοση   των   πιο   σύγχρονων   θεωρητικών   θέσεων   και   των   λειτουργικότερων   εκπαιδευτικών   προσεγγίσεων µ έσα   από   το   Σε µ ινάριο   των  100 ωρών . Το   πρακτικό µ έρος   των 300 ωρών   βασίζεται   στην   σχεδίαση   εκπαιδευτικών   δραστηριοτήτων (projects), στην   οργάνωση   εκπαιδευτικού   υλικού , στην   εφαρ µ ογή   των   δραστηριοτήτων   σε   παιδιά µ ε   αυτισ  µ ό   και   στην   συγγραφή   της   όλης   διαδικασίας µ ε   την   εξελικτική   καθοδήγηση   και   εποπτεία   της   ο µ άδας   Πρακτικής   Άσκησης . Η   σχεδίαση   του   πρακτικού µ έρους   ε µ περιέχει   την   πρόκληση   προς   τους   εξειδικευό µ ενους   να   ε µ πλακούν   ά µ εσα   και   να   υιοθετήσουν   σταδιακά   την   κατάλληλη   εκπαιδευτική   νοοτροπία , τεχνιές   και µ εθοδολογία   στην   εκπαίδευση   των   αυτιστικών   ατό µ ων . Οι   εξειδικευό µ ενοι   εφοδιάζονται µ ε   τα   Εκπαιδευτικά   Αντικεί µ ενα   της  « Αναδό µ ησης » για   να µ πορέσουν   να   ολοκληρώσουν µ ε   επιτυχία   το   έργο   τους . Αυτά   συνίστανται   στο   τό µ ο   των   Επιστη µ ονικών   ∆οκι µ ίων   και   στο   Οδηγό   της   Πρακτικής   Άσκησης . Ο µ εν   πρώτος   αποτελείται   από   επιστη µ ονικά   κεί µ ενα µ ε   θέ µ α   τον   Αυτισ  µ ό , ο   δε   δεύτερος   ε µ περιέχει   υποδειγ µ ατικές   δραστηριότητες   σε   διάφορες   γνωστικές   περιοχές . Τα   Εκπαιδευτικά   Αντικεί µ ενα   πλαισιώνονται   επίσης   από 7 Οδηγούς   Εξειδίκευσης µ ε   διαβαθ µ ισ  µ ένες   δραστηριότητες , Υποδειγ µ ατική   Βιντεοκασέτα   και   τον   φάκελο   του   συστή µ ατος   εναλλακτικής   επικοινωνίας  MAKATON. Επιπλέον   το   όλο   έργο µ έσω   της   Γνωσιακής   Πύλης   θα   παρέξει   σφαιρική   ενη µ έρωση   για   τον   Αυτισ  µ ό , ∆ιαδικτυακή   Επι µ όρφωση   και   το   ε µ πλουτισ  µ ένο   καινοτο µ ικό   λογισ  µ ικό   εικονικής   πραγ µ ατικότητας « επιστροφή   στο   σπίτι » για   άτο µ α µ ε   αυτισ  µ ό . Το   ίδρυ µ α   για   το   παιδί « Η   Πα µµ ακάριστος » µ έσα   στα   πλαίσια   της « Αναδό µ ησης » στοχεύει   να   εφοδιάσει   τους   συ µµ ετέχοντες   εκπαιδευτικούς µ ε   τις   απαραίτητες   γνώσεις   και   εκπαιδευτικά   εργαλεία   ώστε   να   συ µ βάλλουν   δυνα µ ικά   στις   παρεχό µ ενες   υπηρεσίες   για   τα   άτο µ α µ ε   αυτισ  µ ό . Ο   Υπεύθυνος   του   Έργου   Στάθης   Τριανταφύλλου   Ψυχολόγος   Ερευνητής   Εκπαιδευτικής   Πληροφορικής .    Οδηγός    ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ    ΑΣΚΗΣΗΣ    Σελίδα   33      Οδηγός    ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ    ΑΣΚΗΣΗΣ    Σελίδα   44   ΕΠΕΑΕΚ 2
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks