نموذج عقد توريدات

Description
عقد توريدات

Please download to get full document.

View again

of 3
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 12 | Pages: 3

Extension: DOC | Download: 0

Share
Transcript
   قع قع   يروتيروت   لوقنملوقنم   أ أـــــهجلاـــــهجلا :: ئي   ئي   قنلاقنلاعلاعلارقلبرقلبوضولاوضولا ::--  ــقعلاــقعلا :: ! ! ! ! ! !   ــــ  # أ     ــــ  # أ $%$% و  & و  &:: '  ـــــ  % اولا  '  ـــــ  % اولا  :: ! ! ! ! ())()) ر  * ر    * +   +     قعلاقعلا  ,  يب ,  يب        ,.,. -:-:  أ  / أ  / : ةهجلا : ةهجلائيئيقنلاقنلاعلاعلارقلبرقلب   رق  .0 رق    .01 اد  2.31 اد  2.3   4   4 5  جلا  -6  ي  7.   5  جلا  -6  ي  7.  8 ر    *9 ا 8 ر  *9 ان  & د  . ن  & د  .8 ر  #8 ر  #    0 0 ه  ;<    & ه  ;<    &$%$%=  يو  2  لا =  يو  2  لا $;>$;>+   +  قعلاقعلاي  7  لاي  7  لا !? دنهلا !? دنهلا 2@  ب 2@  ب 6  ي  A   !6    ي  A   !6;  ج  .6;  ج  . ا 1B اا 1B ا    0 0C ون  &C ون  &   ن  >     ن  >$%$%=  يو  2  لا =  يو  2  لاي  7  لاي  7  لا !? دنهلا !? دنهلا D& و  @2  لب D& و    @2  لبن  7  ل   ن  7  ل  ())()) E ر  F GE ر    F GH0 أ H0 أ   II ((  أ  / أ  / 1 ولا 1 ولا   : :    0 0 :J رـــق  . :J رـــق  .    0 0 ;<    & ;<    &$%$%=  يو  2  لا =  يو  2  لا $;>$;>+   +  قعلاقعلا   ي  7  لاي  7  لا   !! 2@  ب 2@  ب  : :    0 0C ون  &C ون  &   ن  >     ن  >$%$%=  يو  2  لا =  يو  2  لا   ي  7  لاي  7  لا !! E ر  F GE ر    F GK   LK   L   I I  GGI I MN نب MN نب $;>$;>   نلا    نلا لا  !  لا  !       ن  7  ل  / O ن  7  ل  / O$2  لا $2  لاه    * ر  F ه  * ر  F   E ر  P  لا E ر  P  لا   H09 ا H09 ا   KQR  ب KQR  ب  & و  S    & و  S : :  N ــق  %0N ــق  %0T0 ر  R;  ل T0 ر  R;  ل  0 0   U ـ  @V اولا U   ـ  @V اولا  V   W  لا  V   W  لاوضوبوضوب لا  ! ة      نلا لا  ! ة    نلا    0 0   .    .XV0 أ XV0 أ   ب   بنجلنجل X5  لا X5  لا   $%$%  لا  ! ة    نلا لا  ! ة    نلا   ه    27;  جبه  27;  جبدقعنلادقعنلامو  & و    &'% اولا  '% اولا  ! ! : ! ! :())()),. ,. H و  5   H و  5  ع  7  لاع    7  لادقلادقلا ,.,.Y;5  ب Y;5  ب :: ZZ[  ق  %[  ق    %    0 0 ق  % او  . ق  % او  . ي  7  لاي  7  لا !? دنهلا !? دنهلا \&   2  ب  \&   2  ب  ! ! ! !())())$;>$;> ي  V و  2  لا   ي  V و  2  لا   ]] 0 0 أأ K   % ر  P  لا K   % ر  P  لاه    2  ي  ;   Q  به  2  ي  ;   Q  بهي  2@V0 هي  2@V0 0 0 ق  @S أق    @S أ $;>$;>   $S9 ا $S9 ا - :- : دن  5  لا  G ن    5  لا  GH09 ا H09 ا II ر  52  ع  & 52  ع  & يه    2  لايه  2  لا '  ب  7  لا '  ب  7  لا   ض  ^.0 ض  ^.0 نجلنجل X5  لا X5  لا  R  لا  R  لاهيل 3 هيل 3  ار  0  ار    0T0 ر  R  لا T0 ر  R  لا U   @V اولا  0U     @V اولا  0 ةين  @  لاين  @  لا M   P  علا  0M     P  علا  0 دقلادقلا ,.,.E ر  P  لا E ر  P  لا $#   <  لا $#   <  لا  %   0    %   0U   5S   _  لا U   5S   _  لال 1   52  لال 1   52  لا ,  يب ,  يب ,  ي  % ر  P  لا   ,  ي  % ر  P  لا MN `aMN `aBB أ  `  ج  2& `  ج  2&,.,.   _* أ     _* أ +   +  قعلاقعلا ]] دن    5  لا  G ن  5  لا  Gb#   <  لا b     #   <  لا II م  `2;& `2;&E ر  P  لا E ر  P  لا $#   <  لا $#   <  لا  & و  2  ب  & و  2  ب H و    R.H و  R. . أ  . أ  & و  2  لا  & و  2  لا   \&   2  ب  ! ! !\     &   2  ب  ! ! ! ! ! ! !())())N ق  5F N ق  5F U   @V او  ;  ل U   @V او  ;  لين  @  لاين  @  لا U ي  _  لا  0U ي    _  لا  0 ع 9 ا  0 ع 9 ا  0 ق  % رلاق  % رلايقبيقبةيل  a3 يل  a3 دد   ة  ;.   4 ;.   4 %    %   cA ار  d  لا cA ار  d  لا  0 0] مو رلا ] مو رلا دن  5  لا  G ن    5  لا  Ge  ل  <  لا e    ل  <  لا II م  `2;& `2;&E ر  P  لا E ر  P  لا $#   <  لا $     #   <  لا  & و  2  ب  & و  2  ب E ن  V9 ا E   ن  V9 اي ارلاي ارلا   ي  ;>   ي  ;>HfgHfg دلادلا '@2  لا '@2  لاهي  ;> ه   ي  ;> .Q  ب  .Q  ب  & و  2  لا    & و  2  لا  0 0$   $   -:-: دن  5  لا  G ن  5  لا  G=  بارلا =  بارلا   II ا h3h3 gQS    gQSE ر  P  لا E ر  P  لا $#   <  لا $#   <  لا $%$% & و  S & و  S   ,>,>1 عيلا 1 عيلا 1 د  ^  لا 1 د  ^  لاقعلبقعلب =  و  2%=  و    2%   ي  ;>   ي  ;> . ار  i    . ار  ic7  نلب c7  نلب $%0$%010 د  ^  لا 10 د  ^  لاني  5  لاني  5  لا j و    نلا  0j و      نلا  0 هي  ;> هي  ;>1 اولب 1 اولب  OO(k(k,. / ,. / K و  #  K و    # ي  l  ن  S ي  l  ن  SU     نلا U       نلا U اد  & ا  `  لا  0U اد  & ا  `  لا  01     لا 1       لا K و  # قلب K و    # قلب mnmn ن  7  ل   ن  7  ل  nnmnnm8 8 nono,. ,.  ^Af  لا    ^Af  لا    &+  ي  @  ن  2  لا  &+  ي  @  ن  2  لا دن    5  لا  G ن  5  لا  G6.   W  لا 6     .   W  لا II  رأأ K   % ر  P  لا K   % ر  P  لا KQ  ب KQ  ب K اونعلا K اونعلا 1 اولا 1 اولا +  هب +  هبقعلاقعلا f N ^.f N ^.   2W.     2W. هلهل K أ  0K أ  0 %    %   U   5S   _  لا U   5S   _  لا Uf   ارلا  0Uf   ارلا  0$2  لا $2  لا ر  S  ر  S   ي  ;>     ي  ;>}2  ن  S}2  ن  S %      %      L أ  L أي  # و  # قلاي  # و  # قلا $%0$%0 ل  * ل  * يي  xS يي  xS * ا  * ا ,  ي  % ر  P  لا ,  ي  % ر  P  لا # اونعل # اونعل ,  يع  2&,  يع    2&   ي  ;>   ي  ;>     Pg أ  Pg أ E ر  P  لا E ر  P  لا  g~ ا  g~ ا K اونعلب K اونعلب  & دجلا  & دجلا C   PW  ب C   PW  بج    7. ج  7. ;  عب  ;  عب   H و  V ولا H و    V ولا ]] دن  5  لا  G ن  5  لا  G=  بارلا =  بارلا  R>    R>II ر  * ر  *+   +  قعلاقعلا ,.,.ãfLãfL\7#\7# ;7S ;7SE ر  P;  ل E ر  P;  ل $#   <  لا $#   <  لا  W7# W7# د  * ا  0 د  * ا  0 هن  . هن  .€@2* ا  0€@2* ا  0E ر  P  لا E ر  P  لا H09 ا H09 ا $    5  ب $       5  ب \7  نلا \7  نلاع  ;  لع    ;  لهبهب   ن  > ن  > 0`;  لا  0`;  لا ]]   E ر  P  لا E ر  P  لا H09 ا H09 ا   E ر  P  لا E ر  P  لا $#   <  لا $#   <  لا   ئيئيقنلاقنلاعلاعلارقلبرقلب   6  ي    A  6  ي  A  6;  ج  .6;  ج    . ا 1r اا 1r ا ? دنه  .? دنه  .!! ---------------------------------------------------------- ة   و  ^;.  و  ^;.-:-:    S S‚  ار  %3‚  ار  %3 0 ر  R.    0 ر  R.+   +  قعلاقعلا $%$% x  ي    لا  x  ي    لاي  # و  # قلاي  # و    # قلا $2  لا $2  لاه  S رأه  S رأنج  ;  لانج  ;  لا    <  ل  <  لا  <  ل  <  لا  7  قل    7  قل s و  2@  لا s و  2@  لا 6;  جب 6;  جبل  0 دلال  0 دلاه    27;  جبه  27;  جبقعنلاقعنلا \     &   2  ب \&   2  ب ))! ! kk! ! ())o())o] ]
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks