טופס בקשה לקבלת הנחה מתשלום ארנונה כללית על פי תקנות

Description
‫בקשה לקבלת הנחה מתשלום ארנונה כללית‬ ‫ללא מבחן הכנסה‬ ‫לדירת מגורים לשנת הכספים…

Please download to get full document.

View again

of 1
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 71 | Pages: 1

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
‫בקשה לקבלת הנחה מתשלום ארנונה כללית‬ ‫ללא מבחן הכנסה‬ ‫לדירת מגורים לשנת הכספים |__|__|__|__|‬ ‫טופס מס' ‪3‬‬ ‫טלפון ליצירת‬ ‫מצב משפחתי‬ ‫סוג ההנחה‬ ‫שם המשלם‬ ‫מספר משלם‬ ‫קשר‬ ‫דואר אלקטרוני‬ ‫א‪ .‬פרטי המבקש (מחזיק בנכס)‬ ‫* מצ ב המסמכים הנדרשים למתן הנחה‪( .‬אישור ביטוח לאומי‪ ,‬אישור משרד הביטחון וכו)‪.‬‬ ‫ב‪ .‬הערות ‪__________________________________________________ :‬‬ ‫__________________________________________________‬ ‫ידוע לי כי אני מחויב‪/‬ת להציג בכל שנה את המסמכים הנדרשים על מנת להאריך את ההנחה‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫במידה והנך בשכירות ההנחה תעודכן רק עד תום השכירות‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫ג‪ .‬סוגי הנחות‪:‬‬ ‫גמלת נכות בשל‬ ‫הורה לילד‬ ‫גמלת הבטחת‬ ‫אזרח ותיק המקבל‬ ‫אזרח ותיק (אינו מקבל‬ ‫עולה חדש‬ ‫עיוור‬ ‫נכות רפואית‬ ‫רדיפת הנאצים‬ ‫נכה‬ ‫הכנסה‬ ‫גמלת הבטחת הכנסה‬ ‫גמלת הבטחת הכנס)‬ ‫אחר ‪:‬‬ ‫משפחות‬ ‫נפגעי פעולות‬ ‫הורה עצמאי (יש לצרף‬ ‫נכות אי כושר‬ ‫ניצולי שואה‬ ‫נכי צה ל‬ ‫גמלת סיעוד‬ ‫שכולות‬ ‫האיבה‬ ‫טופס מס' ‪)4‬‬ ‫הריני מצהיר בזה כי כל הפרטים הרשומים לעיל הם נכונים‪ ,‬וכי לא העלמתי פרט כלשהו מהפרטים שהתבקשתי למלא‬ ‫‪‬‬ ‫והריני מאשר לעירייה לבצע חקירה כלכלית מטעמה‪ ,‬במידה ויתברר כי הפרטים לעיל אינם מלאים או מדויקים תבוטל‬ ‫ההנחה‪ .‬כמו כן ידוע לי שהגשת הבקשה אינה פוטרת אותי מתשלום ארנונה במועדה כמצוין בהודעת התשלום‪.‬‬ ‫ידוע לי כי במידה ולא אשלם ארנונה ההנחה תבוטל‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫חתימה ‪._______________ :‬‬ ‫תאריך ‪___/___/___ :‬‬ ‫טל‪ | 09-7649142 :‬פקס‪Email: Gvia@ksaba.co.il | 09-7646426 :‬‬ ‫שעות קבלת קהל ‪ :‬בימים א' – ה' ‪ 8:00-12:00‬וגם יום ג' ‪15:30-18:00‬‬
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks