Νηογνώμονας

Description
Νηογνώμονας

Please download to get full document.

View again

of 15
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 5 | Pages: 15

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
  ηογνώμονας  Ζητήματα με τη σελίδα Νηογνώμονας  είναιναυτιλιακός τεχνικόςοργανισμός που καταρτίζεικανονισμούς ασφαλείας, τόσοεπί της ναυπήγησης τωνπλοίων όσο και επί τουεξοπλισμού τους,κατατάσσοντας αυτά σε κλάση(classification). Με ειδικούς δεεπιθεωρητές (surveyors) τα  παρακολουθεί καθ΄ όλη τηδιάρκεια της ζωής τους, είτεμε περιοδικές είτε με έκτακτεςεπιθεωρήσεις.Εκτός από το πιστοποιητικόταξινόμησης ή κλάσεως(certificate of class) οιΝηογνώμονες χορηγούν και ταακόλουθα πιστοποιητικά:Πιστοποιητικόκαταμέτρησης χωρητικότητας(tonnage certificate)Πιστοποιητικό γραμμήςφόρτωσης (load line  certificate)Πιστοποιητικό αξιοπλοΐας(certificate of seaworthiness)Πιστοποιητικό ασφάλειαςφορτοεκφορτωτικών μέσων(cargo gear certificate)Πιστοποιητικό βλαβών(παρακολούθησης) (certificateof damages) και άλλαειδικότερης φύσεως.Η ανάγκη δημιουργίας τέτοιωνοργανισμών ήταν αισθητή απότους αρχαίους χρόνους. Στην Γενικά  αρχαία Ελλάδα λειτουργούσανπαρόμοιοι που με διάφορεςπαραλλαγές μέσω τωνΡωμαίων και των μεσαιωνικώνχωρών διατηρήθηκαν μέχρι τοτέλος του 17ου αι. όταν στηΜεγάλη Βρετανία ιδρύθηκε οπρώτος με διεθνή επιρροήνηογνώμονας, ο Lloyd Registerof Shipping, του οποίου ηεξέλιξη και επί σειρά ετών μονοπωλιακή επικράτησήτου οφείλεται κυρίως στηΒρετανική θαλασσοκρατορίακατά τους τελευταίους πέντεαιώνες.
Similar documents
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x