טופס יפוי כח קבוע לקבלת דברי דואר

Description
‫ייפוי כוח קבוע לקבלת דברי דואר‬ ‫חברת דואר ישראל בע מ‬ ‫עסקי‬ ‫פרטי‬ ‫אני החתום…

Please download to get full document.

View again

of 1
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 554 | Pages: 1

Extension: PDF | Download: 5

Share
Transcript
‫ייפוי כוח קבוע לקבלת דברי דואר‬ ‫חברת דואר ישראל בע מ‬ ‫עסקי‬ ‫פרטי‬ ‫אני החתום מטה )פרטי מייפה הכוח(‬ ‫טלפון‬ ‫מספר תעודת זהות‪/‬ח‪.‬פ‪.‬‬ ‫שם פרטי‬ ‫שם משפחה‬ ‫נייד‬ ‫דואר אלקטרוני‬ ‫מיקוד‬ ‫יישוב‬ ‫מספר‬ ‫מען‪ :‬רחוב או מספר תא דואר‬ ‫מייפה את כוחו של )פרטי מיופה הכוח(‬ ‫דוגמת חתימה‬ ‫מספר זהות‬ ‫שם פרטי‬ ‫שם משפחה‬ ‫מספר‬ ‫תאריך‬ ‫של מיופה הכוח‬ ‫סודר‬ ‫לקבל מחברת הדואר‪ ,‬בשמי ובמקומי‪ ,‬דברי דואר הממוענים אלי‪ ,‬שמסירתם טעונה אישור או זיהוי הנמען )רשום‪ ,‬חבילה וכד‘(‬ ‫ולחתום על כל מסמך שידרש לאישור קבלתם‪.‬‬ ‫תוקף ייפוי הכוח‪:‬‬ ‫עד תאריך‬ ‫מתאריך‬ ‫חתימת מייפה הכוח‬ ‫נחתם בתאריך‬ ‫ייפוי הכוח תקף בהצגת תעודה מזהה של מיופה הכוח‪.‬‬ ‫לקוח פרטי*‬ ‫רואה חשבון‪ ,‬המאשר את שם התאגיד ושמות המוסמכים‬ ‫מעורך דין‬ ‫אישור‬ ‫לקוח עסקי*‬ ‫לחתום ולהתחייב בשם התאגיד ומספרי הזהות שלהם‪.‬‬ ‫במעמד החתימה בלבד‬ ‫*‬ ‫אישור פרטים‬ ‫עובד הדואר‬ ‫תאריך‪:‬‬ ‫למילוי בידי‬ ‫הנני מצהיר כי כל הפרטים נבדקו בידי והטופס מולא כהלכה‪.‬‬ ‫חותמת‬ ‫חתימה‬ ‫שם הבודק‬ ‫שם יחידת הדואר‬ ‫)‪(6/14‬‬ ‫לשון זכר כולל לשון נקבה‬ ‫‪758-0024‬‬
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks