טופס בקשה לקבלת שירותי ספרייה - אוניברסיטת בר-אילן

Description
‫טופס בקשה לקבלת שירותי השאלה ויעץ בספריות האוניברסיטה‬ ‫לקורא אשר תוקף כרטיסו פג או…

Please download to get full document.

View again

of 1
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 48 | Pages: 1

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
‫טופס בקשה לקבלת שירותי השאלה ויעץ בספריות האוניברסיטה‬ ‫לקורא אשר תוקף כרטיסו פג או למשתמש חדש‬ ‫תאריך‪______________:‬‬ ‫לכבוד‬ ‫תמר וקיל‬ ‫רמ ד נגישות לאוספים פיסיים‬ ‫הספרייה המרכזית ע ש וורצוויילר‬ ‫אוניברסיטת בר‪-‬אילן‬ ‫רמת גן ‪5290002‬‬ ‫ג‪.‬נ‪,.‬‬ ‫אנו מאשרים כי גב'‪/‬מר‪/‬ד ר ________________________ _______________________‬ ‫שם פרטי‬ ‫שם משפחה‬ ‫מספר ת ז‪ ______________ :‬טלפון‪ ______________ :‬טלפון נייד‪_________________ :‬‬ ‫כתובת מגורים‪_________________________________________________________ :‬‬ ‫כתובת דואר אלקטרוני‪___________________________________________________ :‬‬ ‫סמנו‪ :‬מרצה‪ ,‬מדריך‪/‬ה‪ ,‬עובד‪/‬ת מחקר‪ ,‬תלמיד‪/‬ה חוץ‪ ,‬אחר‪_________________________ :‬‬ ‫במסגרת‪_____________________________________________________________ :‬‬ ‫בשנת הלימודים‪ __________________________ :‬טלפון בעבודה‪_________________ :‬‬ ‫יש לציין את השנה העברית‪ .‬לדוגמה‪ :‬תשע ז‬ ‫נא לאפשר לנ ל לשאול ספרים בספריות האוניברסיטה‪ .‬אנו אחראים לפצותכם במקרה של נזק אשר יגרם‬ ‫כתוצאה מאובדן הספרים‪ ,‬השחתתם או אי‪-‬החזרתם לספריות האוניברסיטה‪.‬‬ ‫התחייבות זו תקפה עד לתאריך‪______________________________________________ :‬‬ ‫יש לציין תאריך מדוייק‪ .‬לדוגמא‪31.10.2017 :‬‬ ‫בברכה‪,‬‬ ‫_____________________‬ ‫___________________ ________________________‬ ‫חותמת המחלקה‬ ‫שם ראש המחלקה וחתימתו‬ ‫חתימת המבקש‬ ‫קוראים חדשים שאינם נמצאים בקובץ הקוראים ומעוניינים להשתמש במאגרים אלקטרוניים‪ ,‬עליהם‬ ‫לפנות למחלקה ו‪/‬או למינהל הפקולטה אליה משתייכים‪.‬‬
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks