קובץ הערות וביאורים

Description
‫ב ה‬ ‫קובץ‬ ‫הערות‬ ‫וביאורים‬ ‫בתורת כ ק אדמו ר נשיא דורנו‬ ‫ובעניני גאולה…

Please download to get full document.

View again

of 96
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 13 | Pages: 96

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
‫ב ה‬ ‫קובץ‬ ‫הערות‬ ‫וביאורים‬ ‫בתורת כ ק אדמו ר נשיא דורנו‬ ‫ובעניני גאולה ומשיח‪ ,‬פשש מ‪ ,‬רמב ם‪ ,‬נגלה וחסידות‬ ‫נוסד בחודש תשרי ה'תש מ‬ ‫שנה לח‬ ‫גליון ח [אלף‪-‬קכ]‬ ‫ש פ שמות‪-‬כ ד טבת‬ ‫יוצא לאור על ידי‬ ‫תלמידי ביהמ ד דמוסד חינוך אהלי תורה‬ ‫‪ 667‬איסטערן פארקוויי‪ ,‬ברוקלין‪ ,‬ניו יארק‬ ‫שנת חמשת אלפים שבע מאות שבעים ושבע לבריאה‬ ‫מאה וארבע עשר שנים להולדת כ ק אדמו ר נשיא דורנו‬ ‫ש פ שמות ‪ -‬כ ד טבת תשע ז‬ ‫גליון ח [אלף‪-‬קכ]‬ ‫תוכן הענינים‬ ‫גאולה ומשיח‬ ‫תחיית המתים של כל ישראל במערת המכפלה ‪6 ............................................‬‬ ‫הרב אברהם יצחק ברוך גערליצקי‬ ‫שלימות בריאות הגוף לע ל ‪12 ........................................................................‬‬ ‫הרב שלום צירקינד‬ ‫תורת רבינו‬ ‫מטרת הגילויים דלעתיד לבוא ‪17 ....................................................................‬‬ ‫הרב משה מרקוביץ‬ ‫אין הקב״ה כופה בנ א ולא גוזר עליהם לעשות טובה או רעה ‪18 ........................‬‬ ‫הרב אליהו זילבערשטיין‬ ‫דעת רבינו בגדר של אל יבזבז יותר מחומש במצות צדקה ‪22 ............................‬‬ ‫הרב אלימלך יוסף הכהן סילבערבערג‬ ‫לשיטתייהו דשמואל ורבי יוחנן בפירוש הכתובים ‪24 .......................................‬‬ ‫הת' דב בעריש רוטנברג‬ ‫מאכל החיות בתחילת הבריאה (גליון) ‪33 ........................................................‬‬ ‫הרב שלום צירקינד‬ ‫עיון בביאור קושיית הב י בנוגע לנס פך השמן (גליון)‪34 ..................................‬‬ ‫הת' חיים אלימלך וילהלם‬ ‫חסידות‬ ‫ יהודה אתה יודוך אחיך ‪35 ............................................................................‬‬ ‫הרב חנני' יוסף אייזנבך‬ ‫ג' מדרגות בכחות הנפש ‪38 .............................................................................‬‬ ‫הרב משה מרקוביץ‬ ‫נגלה‬ ‫בסוגיית תלוליות ‪39 .......................................................................................‬‬ ‫הרב אליהו נתן סילבערבערג‬ ‫דחיית אבילות לחתן ורגל ‪44 ...........................................................................‬‬ ‫הת' שלמה שוויי‬ ‫הלכה ומנהג‬ ‫הש ץ מוציא בתפלתו את הציבור ‪47 ...............................................................‬‬ ‫הרב יהודה ליב שפירא‬ ‫ביאור בשו ע אדה ז סי' קצ ס ה בדין טעימה מכוס של ברכה ‪49 ......................‬‬ ‫הרב משה אהרן צבי ווייס‬ ‫קריאת שנים מקרא אחר ערבית מבעוד יום ‪55 ................................................‬‬ ‫הרב גמליאל הכהן רבינוביץ‬ ‫ביאור בשו ע אדה ז סי' קצ ס ה בדין טעימה מכוס של ברכה ‪59 ......................‬‬ ‫הרב אברהם אלאשוילי‬ ‫זמן תפלת המנחה לאדה ז ‪66 ..........................................................................‬‬ ‫הרב יוחנן מרזוב‬ ‫ב ה וב ש בין ישתבח ליוצר ‪73 ........................................................................‬‬ ‫הרב יוסף שמחה גינזבורג‬ ‫כמה הערות לספר 'המטבח שלנו' ‪74 ...............................................................‬‬ ‫הנ ל‬ ‫הלואה סאה בסאה ‪74 .....................................................................................‬‬ ‫הרב יוסף יצחק שמוקלער‬ ‫'יד' לספר תורה (גליון) ‪77 ...............................................................................‬‬ ‫הרב ברוך אבערלאנדער‬ ‫פשוטו של מקרא‬ ‫ויזכור יוסף את החלומות ‪80 ...........................................................................‬‬ ‫הרב שרגא פייוויל רימלער‬ ‫להורת לפניו ‪81 ..............................................................................................‬‬ ‫הנ ל‬ ‫חלום יוסף ‪82 .................................................................................................‬‬ ‫הרב משה רבינוביץ‬ ‫משמעות ולא יכול יוסף להתאפק ‪83 ............................................................‬‬ ‫הרב משה מרקוביץ‬ ‫היום יום‬ ‫חנוכה ‪ -‬הוספת נר בכל לילה ‪85 ......................................................................‬‬ ‫הרב מיכאל א‪ .‬זליגסון‬ ‫שונות‬ ‫למעלה ולמטה בבת אחת בעליית הצדיק ‪86 ....................................................‬‬ ‫הרב נחום גרינוואלד‬ ‫יו ט וחוה מ שחלו בש ק ‪89 ...........................................................................‬‬ ‫הרב יוסף שמחה גינזבורג‬ ‫ כהדין קמצא דלבושי' מיני' ובי' ‪89 ...............................................................‬‬ ‫הנ ל‬ ‫יט כסלו כיום כיפור (גליון)‪90 .........................................................................‬‬ ‫הרב יהונתן דוד רייניץ‬ ‫הקובץ הבא‬ ‫יצא לאור אי ה לכבוד ש פ בא ה'תשע ז‬ ‫הערות יש לשלוח לא יאוחר מיום ג'‪ ,‬ד' שבט ה'תשע ז‬ ‫ ויישר חילם ותבוא עליהם ברכה פון די אלע וואס שרייבן אין די קובצים און‬ ‫קאכען זיך אין דברי רבותינו נשיאנו ‬ ‫(שיחות קודש תשמ א ח א עמ' ‪)776‬‬ ‫‪----------------------------------------------------------‬‬ ‫למשלוח הערות‪:‬‬ ‫פאקס‪718-247-6016 :‬‬ ‫אימייל‪haoros@haoros.com :‬‬ ‫להקדשות נא להתקשר‪917-947-8275 :‬‬ ‫ניתן להוריד את הקובץ באתר האינטרנט‪:‬‬ ‫‪haoros.com‬‬ ‫‪----------------------------------------------------------‬‬ ‫כוס של תנחומין‬ ‫מביעים אנו תנחומינו הכנים לידידנו האהוב והדגול ‪ ,‬פאר‬ ‫המדות‪ ,‬איש ירא אלקים רב הפעלים‪,‬‬ ‫חבר המערכת ד הערות וביאורים מלפנים‪ ,‬ברוב כשרון וברוב‬ ‫יגיעה מסירה ונתינה‬ ‫הרה ח הרה ת ר' שמואל אבא שליט א‬ ‫נמרובסקי‬ ‫על פטירת אחיו איש היקר באנשים אי א נו נ‬ ‫החסיד ר' אליעזר ז ל בן יבדלחט א ר' חיים שלום משה‬ ‫שליט א‬ ‫מירושלים עיה ק‬ ‫נלב ע ביום ג' י ט טבת תשע ז‬ ‫ושולחים אנו את תנחומינו הכנים‬ ‫לכל המשפחה הנכבדה שיחיו‬ ‫המקום ינחם אתכם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים‬ ‫ולא תוסיפו לדאבה עוד‬ ‫ומעתה אך טוב וחסד ימצא אתכם תמיד‬ ‫בטוב הנראה והנגלה בגו ר לאריכות ימים ושנים טובות‪,‬‬ ‫והקיצו ורננו שוכני עפר והוא בתוכם‬ ‫תומ י ממש בגאולה האמיתית והשלימה‬ ‫המערכת‬ ‫הערות וביאורים‬ ‫‪6‬‬ ‫גאולה ומשיח‬ ‫‪‬‬ ‫תחיית המתים של כל ישראל במערת המכפלה‬ ‫הרב אברהם יצחק ברוך גערליצקי‬ ‫ר מ בישיבה‬ ‫בשיחת קודש דמוצאי תשעה באב (נדחה) תנש א אמר הרבי בנוגע ללעת ל וז ל‪:‬‬ ‫בגאולה העתידה לבוא בקרוב ממש שאז יהי' כל יושביה עליה ביתר שאת ויתר עוז‬ ‫של כל ישראל נשמות בגופים‪ ,‬כי אז יהי' תחיית המתים‪ ,‬ואפילו מחו ל יבואו בגלגול‬ ‫מחילות ובאים לארץ הקודש לירושלים עיר הקודש או לחברון למערת המכפלה ביחד‬ ‫עם הג' אבות והאמהות וכו' עכ ל‪.‬‬ ‫ויש לעיין דבשלמא בנוגע לירושלים איתא בגמ' כתובות (קיא‪ ,‬ב) ‪ :‬א ר חייא בר‬ ‫יוסף‪ :‬עתידין צדיקים שמבצבצין ועולין בירושלים‪ ,‬שנאמר‪ :‬ויציצו מעיר כעשב הארץ‪,‬‬ ‫ואין עיר אלא ירושלים‪ ,‬שנאמר‪ :‬וגנותי אל העיר הזאת ‪ ,‬אבל מהו הכוונה ב או לחברון‬ ‫‪ -‬למערת המכפלה ?‬ ‫ואפשר לפרש שזהו כמ ש המהר ל בגור אריה בראשית (מז‪ ,‬כט) וז ל‪ :‬אל‬ ‫תקברני במצרים רוצה לומר אל תקברני בעפרם‪ ,‬מפני שסופה להיות עפרה כנים‪.‬‬ ‫ ונש אתני ממצרים (פסוק ל) שלא אהיה עמהם מפני שיעשוני עבודה זרה‪ ,‬לכך‬ ‫תשאני משם‪ .‬וקברתני בקבורתם (שם) במערה‪ ,‬מפני שכל המתים עתידים לעמוד‬ ‫מתוך המערה‪ ,‬שכן דרשו רז ל במדרש עכ ל‪ .‬היינו דסב ל שכל הנשמות גם אלו‬ ‫שמחו ל יגלגלו תחילה למערת המכפילה ושם יקומו בתחי'‪ ,‬וי ל דזהו כוונת הרבי‪.‬‬ ‫ובגור ארי' החדש (מכון ירושלים) הערה ‪ 142‬כתב שלא נתברר מקומו של מדרש‬ ‫זה‪.‬‬ ‫‪ )‬לעילוי נשמת זוגתי החשובה מרת שרה טעמא ב ר בנימין הלוי ז ל‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ש פ שמות ‪ -‬כ ד טבת ה'תשע ז‬ ‫תחה מ במערת המכפלה תחילה‬ ‫אמנם מצינו ביד יוסף (פ' חיי שרה)‪ :‬מפני מה שילם אברהם אבינו כל כך הרבה‬ ‫כסף בעד מערת המכפלה? מפני שלעתיד לבא כשיהיה תחיית המתים ואז האבות‬ ‫שנמצאים במערת המכפלה הם יחיו קודם כולם ואחר כך יחיו שאר הצדיקים ומתי‬ ‫עולם ‪ . .‬ומפני זה היה חביב על אברהם אבינו מערת המכפלה ‪ ,‬וכן הוא נוסח התפלה‬ ‫שאומרים במערת המכפילה‪ :‬ומהמקום הלז יתחיל תחיית המתים כשיהיה רצון‬ ‫הבורא ית' להחיות מתים ‪ ,‬ועי' פסיקתא דרב כהנא (עה פ מה נאוו על ההרים)‪ :‬אמרו‬ ‫לפניו רבש ע שמא אתה שוכחן בין אוה ע‪ ,‬אמר להם נשבע אני בשמי הגדול שאיני‬ ‫שוכחן בין אומות העולם אלא אני מחזירן למקומן‪ ,‬שנאמר יש תקוה לאחריתך נאם ה'‬ ‫ושבו בנים לגבולם (ירמיהו לא‪ :‬טז)‪ .‬מיד נחם הקדוש ברוך הוא את האבות והלכו‬ ‫ושכבו לקבורותיהם‪ ,‬לפיכך כשמהבשר בא תחלה יבא אל מערת המכפלה ‪.‬‬ ‫הנה כאן כתוב רק ששם יתחיל תחיית המתים אבל לא כתוב שכל המתים יעמדו‬ ‫שם‪.‬‬ ‫ועי' בס' פענח רזא בראשית פרשת חיי שרה‪ :‬וז ל‪ :‬וישקול אברהם לעפרון את‬ ‫הכסף‪ ,‬בכאן נכתב עפרן חסר שהוא בגימט' ת'‪ ,‬לגנותו כמנין הכסף שלקח ממנו ארבע‬ ‫מאות שקל כסף‪ ,‬אברהם נתכוין לקנות לכ א מישראל אמה על אמה במערה‪ ,‬כי קרקע‬ ‫שנקנית ונפדית בעד ת' שקלים יהי' בה ששים רבוא אמה על אמה‪ ,‬צא ולמד מחצר‬ ‫המשכן שהי' קרקע של סאתים והי' ארכו ק' ורחבו נ'‪ ,‬הרי לך בקרקע סאתים נ' מאות‬ ‫אמה על אמה שהם ח' אלף דהיינו חצי רבוא‪ ,‬והרי קרקע שיש בה ט ו פעמים כאלה‬ ‫דהיינו זרע חומר שעורים שכתוב בתורה שהוא ל' סאין שהם ט ו פעמים סאתים‬ ‫נפדית בעד חמשים שקלים ככתוב בתורת משה‪ ,‬והנה בקרקע ההוא יש ט ו חצאי‬ ‫ריבואות אמה על אמה‪ ,‬א כ ת' שקלים שהם ח' פעמים נ' שקלים נפדית בהם קרקע‬ ‫שיש בה ח' פעמים כזאת דהיינו ח' פעמים ט ו חצאי ריבואות אמות‪ ,‬שהם ד' פעמים‬ ‫ט ו ריבואות שלמים שהם בין הכל ששים ריבואות אמה על אמה‪ ,‬רי ח‪ :‬עכ ל‪ ,‬ופי'‬ ‫ברזא דמאיר שם ע פ מ ש ביד יוסף הנ ל‪ ,‬דתחה מ יהי' במערת המכפלה תחילה‪ ,‬לכן‬ ‫קנה אברהם אמה על אמה עבור כ א מישראל כדי שכאו א יקום בתחה מ תחלה‬ ‫עיי ש‪ ,‬אבל בפועל הרי הדבר לא נתקיים‪.‬‬ ‫הערות וביאורים‬ ‫‪8‬‬ ‫למה רצה יעקב להקבר במערת המכפלה‬ ‫ועי' בס' פרדס יוסף (פ' ויחי מז‪ ,‬כט) עה פ אל נא תקברני במצרים וז ל‪ .. :‬וראיתי‬ ‫להקשות על חז ל משום גלגול מחילות‪ ,‬הא איתא שם בכתובות (קיא‪ ,‬ב) עתידים כל‬ ‫מתים שיבצבצו ועולים מירושלים א כ למה צוה יעקב שיקברוהו בחברון הי' לו לצוות‬ ‫שיקברוהו בירושלים כי מתי חברון יהי' להם צער גלגול מחילות עד ירושלים? וי ל‬ ‫דאיתא בב ב (עה‪ ,‬ב) ביקש ה' לעשות ירושלים במדה כו'‪ ,‬והביא המהרש א (חדא ג‬ ‫ד ה ירושלים) מדרש (ילקוט שמעוני ישעיהו רמז תק ג) דירושלים של עתיד תהי'‬ ‫ככל א י דהשתא וביהמ ק שבירושלים יהי' גדול כמו כל ירושלים דהשתא עיי ש‪,‬‬ ‫נמצא דמה שאמרו דמתים יבצבצו ויעלו מירושלים הכוונה על ירושלים של עתיד‪,‬‬ ‫ויהי' כל א י וגם חברון בתוכה‪ ,‬ובכל א י דהשתא יבצבצו המתים‪ ,‬ושפיר צוה לקברו‬ ‫בחברון וא ש עכ ל‪.‬‬ ‫ועי' בס' השל ה בבית דוד (ח א יח‪ ,‬א) שהקשה דמהו המעלה שיתוסף לעת ל‬ ‫שלש ארצות הלא כתיב (תהלים עב‪ ,‬ח)‪ :‬וירד מים עד ים ‪ ,‬וא כ הרי יכבוש כל העולם‬ ‫כולו? ותירץ וז ל‪ :‬ע כ נראה שכל הצלחות הגדולות לא יהי' תיכף בביאת הגאולה רק‬ ‫בהמשך הזמן שתתרבה הדעה בישראל וכו'‪ ,‬אז תתבטל הקליפה מכל וכל ויתקיים וירד‬ ‫מים עד ים‪ ,‬עכ ל‪ .‬היינו דסב ל דג' הארצות יכבוש מיד בתחילת ימות המשיח משא כ‬ ‫הא דא י תתפשט בשאר הארצות‪ ,‬יהי' אח כ בהמשך הזמן‪ ,‬וא כ לכאורה גם הא‬ ‫דעתידה ירושלים להתפשט בכל א י יהי' אח כ בהמשך הזמן‪ ,‬אבל תחיית המתים של‬ ‫האבות יהיו מיד בתחילת ימות המשיח‪ 1‬ולפי ז אין לתרץ כדבריו‪ ,‬כיון דבעת תחייתו‬ ‫של יעקב אכתי לא תתפשט ירושלים בכל ארץ ישראל?‬ ‫‪ )1‬כמ ש בשו ת הרדב ז ח ב סי' תתלט וח ג סי' תרמד‪ .‬ובלקוטי שיחות ח ב ע' ‪ 518‬ציין‬ ‫בזה לזהר ח א קלט‪ ,‬א‪ .‬וראה בחי' ריטב א ר ה טז‪ ,‬ב ותענית ל‪ ,‬ב שכ כ שתהי' תחיית המתים‬ ‫בתחילה לצדיקי ישראל שחיכו לישועה‪ .‬וראה גם רד ק יחזקאל לז‪ ,‬א וישעי' כו‪ ,‬יט‪ .‬וכ כ‬ ‫ב'ערוך לנר' סנהדרין צ‪ ,‬ב (ד ה אלא מלמד) דמשאלת הגמ' יומא ה‪ ,‬ב כיצד ילבישום לעת ל‪,‬‬ ‫ותשובתה כשיבוא אהרן ובניו ומשה עמהם וזהו לפני תחיית המתים‪ ,‬מוכח מזה‪ ,‬שבתחילה‬ ‫תהי' תחיית המתים לצדיקים לפני זמן התחי' לכל העולם‪ .‬וכ כ שם צב‪ ,‬א ברש י ד ה לאחר‪,‬‬ ‫ובנדה סא‪ ,‬ב‪ ,‬ומביא שכ כ בזהר עיי ש‪ .‬וראה יפה תואר ב ר פכ ו‪ ,‬ובס' העקרים מאמר ד'‬ ‫פ ה‪ ,‬ובשד ח כללים מערכת מ' כלל רי ח‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫ש פ שמות ‪ -‬כ ד טבת ה'תשע ז‬ ‫מיהו אפשר לומר דרק הא דא י תתפשט בכל הארצות ע י כבישת כל העולם כולו‬ ‫יהי' אח כ בהמשך הזמן‪ ,‬משא כ הך דירושלים תתפשט בכל א י [שאין צורך לכבוש‬ ‫ארצות אוה ע] זה יהי' מיד‪.‬‬ ‫אמנם לפי דעה הנ ל שכל התחיות יהיו במערת בהמכפלה לא קשה קושייתו כלל‪,‬‬ ‫ועוד דבכל אופן הרי הובא לעיל שתחילת תחיית המתים יהי' אצל האבות במערת‬ ‫המכפלה [ואח כ יבצבצו שאר המתים בירושלים] א כ לא קשה קושייתו כלל‪.‬‬ ‫וישנם האומרים שהמקור הוא מדברי זוהר חדש פרשת נח (לה‪ ,‬ב)‪ :‬ותאנא שבע‬ ‫פתחים יש לנפשות הצדיקים להכנס עד מקום מעלתם ועל כל פתח ופתח שומרים‪.‬‬ ‫הפתח ראשון נכנסת הנשמה במערת המכפלה שהיא סמוכה לג ע ואדה ר שומר עליו‬ ‫זכתה הוא מכריז ואומר פנו מקום שלום בואך ויצאה מפתח הראשון‪ .‬הפתח השני‬ ‫בשערי ג ע וכו' ‪ ,‬ובזהר פ' לך (פא‪ ,‬ב) איתא‪ :‬כד האי רוחא נפקת מהאי עלמא ועאלת‬ ‫בגו מערתא דאדם ואבהן תמן אינון יהבין לה פנקס סימנא ועאלת לגבי גנתא דעדן‬ ‫קריבת תמן ואשכחת כרובים וכו' ‪ ,‬הובא בלקו ש חכ ה ע' ‪ 98‬בשוה ג בזה ל‪ :‬וז ל‬ ‫במגלה עמוקות שם (עד ז בילקוט ראובני שם)‪ :‬ביקש משה ליכנס לא י שהראה לו‬ ‫הקב ה גן עדן שלמטה שיש שם ז' פתחים (כדאיתא בזוהר חדש פ' לך לך) הפתח‬ ‫הראשון שהנשמה הולכת בשעת יציאתה מן הגוף דרך מערת המכפלה ששם נקברו‬ ‫אבות ואמהות אדם וחוה‪( ..‬ולפנינו מפורש ענין עלית הנשמות דרך ז' הפתחים) בזוהר‬ ‫חדש פ' נח (מהנ ע) כא‪ ,‬א‪ :‬הפתח הראשון נכנסת הנשמה במערת המכפלה שהוא‬ ‫סמוכה לגן עדן ועד ז בזח א פ' לך (פא‪ ,‬רע א ועוד) עכ ל‪.‬‬ ‫דלפי זה רצו לומר דכיון דיציאת הנפש בתחילה היא דרך מערת המכפלה‪ ,‬לכן גם‬ ‫תחיית המתים כשתחזור הנפש להאי עלמא‪ ,‬תצא ע י פתח הראשון במערת המכפלה‪,‬‬ ‫אבל לכאורה אם לזה נתכוון המהר ל הי' צריך לפרש כן בהדיא‪ ,‬ומסתימת לשונו שכל‬ ‫המתים עתידים לעמוד מתוך המערה‪ ,‬שכן דרשו רז ל במדרש ‪ ,‬משמע שיש מדרש‬ ‫שאומר כן בפירוש‪.‬‬ ‫מערת המכפלה מקום של אחדות‬ ‫ובעצם הענין שהתחי' תהי' במקום מערת המכפלה‪ ,‬יש מקום לבאר זה ע פ‬ ‫מ ש בלקו ש חכ ה ע' ‪ 98‬וז ל‪ :‬אין חברון איז דער ענין האחדות מיט נאך מער הדגשה‪,‬‬ ‫ווארום דארטן זיינען דאך קבור די אבות ואמהות של כל בנ י‪ ,‬און דעריבער גייען ארויף‬ ‫די תפלות ע י חברון און תפלה ווערט אנגערופן חברון מצד התחברות המדות חג ת‪,‬‬ ‫הערות וביאורים‬ ‫‪10‬‬ ‫דער קישור וחיבור פון אידן מיטן אויבערשטן ‪ . .‬און וויבאלד אז זיי זיינען די אבות‬ ‫ואמהות פון כלל ישראל‪ ,‬איז דורך דעם חיבור פון די אבות ואמהות פון כלל ישראל‬ ‫ביחד‪ ,‬ווערט אויך דער חיבור אמיתי אין די בנים ובנות וועלכע קומען פון זיי ‪ . .‬און‬ ‫דער ענין החיבור איז אויף אזוי פיל אז דאס קומט בגלוי בשמו אשר יקראו לו בלה ק‬ ‫אין דעם שם העיר ‪ -‬חברון‪ ,‬וואס איז מלשון חיבור‪ ,‬עכ ל‪.‬‬ ‫ובלקו ש חכ ט פ' תצא ג' (סעי' ג') איתא וז ל‪ :‬דער אלטער רבי ברענגט דעם‬ ‫מאמר רז ל אז ת כלית בריאת עולם הזה הוא שנתאוה הקב ה להיות לו דירה‬ ‫בתחתונים וואס דאס מיינט אז אין עולם הזה התחתון שאין תחתון למטה ממנו בענין‬ ‫הסתר אורו ית' זאל לייכטן דער אור ה' אן קיין שום פארשטעל‪ .‬און דאס ווערט‬ ‫אויפגעטאן דורך מעשינו ועבודתנו כל זמן משך הגלות (ובמשך כל זמני העבודה‬ ‫בכלל)‪ ,‬ווארום יעדע פעולה פון אידן איז עבודת התומ צ איז פועל זיכוך בגשמיות‬ ‫גופו וחלקו בעולם (און המשכת אור אלקי בעולם) ‪ -‬אזוי אז בצירוף פון עבודת כל בני‬ ‫ישראל במשך כל הדורות ווערט נשלם דער בירור וזיכוך פון גאנץ עולם הזה און די‬ ‫גאנצע וועלט ווערט א דירה לו יתברך ‪ ..‬און דורך דעם וואס אלע ששים רבוא נשמות‬ ‫ישראל פירן דורך זייער עבודה ווערט נזדכך כללות העולם און ער ווערט דירה לו‬ ‫יתברך‪ ,‬און צו דעם מצב פון תכלית הזיכוך והעלי' וועט דער עולם צוקומען לעתיד‬ ‫לבא לימות המשיח ובעיקר ובשלימות בתחיית המתים וואס דאן וועט לגמרי בטל‬ ‫ווערן דער רע פון עולם הזה‪ ,‬און עם וועט זיין התגלות כבודו‪ ,‬וראו כל בשר יחדיו‬ ‫ויופיע עליהם בהדר גאון עוזו וימלא כבוד ה' את כל הארץ עכ ל‪ ,‬ובזה ממשיך לתרץ‬ ‫מה שהקשה בתחילת השיחה אודות השכר שהקב ה משלם עבור תומ צ‪ ,‬דלכאורה‬ ‫הרי צ ל ביומו תתן לו שכרו והקב ה משלם השכר רק לעת ל? ולזה מבאר שהשכר‬ ‫הוא תשלום הכללי לכל ישראל כאחד על עבודתם ביחד לעשות לו ית' דירה תחתונים‪,‬‬ ‫עיי ש בארוכה‪.‬‬ ‫וכעין זה איתא בלקו ש ח ל פ' תולדות ג' (סעי' ד') וז ל‪ :‬זה שביהמ ק הג' יהי'‬ ‫מעשה ה' ובנין שמים ו(לכן) לא ישלוט בו חורבן הוא לפי שבא ע י מעשה ועבודת‬ ‫בנ י שלפני זה במשך אריכות זמן הגלות‪ ,‬שזוהי השלימות הנעלית ביותר בענין העשי'‬ ‫ועבודה ‪ . .‬ולכן דוק א עבודה זו גורמת ומביאה לכך שהמקדש יהי' מעשה ה' הקיים‬ ‫בקיום נצחי עכ ל‪ ,‬וכן הוא בעוד כ מ‪.‬‬ ‫ועפ ז י ל דכיון דתשלום השכר הוא שכר אחד לכל בני ישראל במשך כל הדורות‬ ‫ביחד עבור עבודתם בבירור וזיכוך העולם שזהו בעיקר בזמן תחיית המתים כנ ל‪ ,‬לכן‬ ‫לדעה זו קמים כל בנ י שבכל הדורות במערת המכפלה דוקא‪ ,‬כי כמבואר לעיל‬ ‫‪11‬‬ ‫ש פ שמות ‪ -‬כ ד טבת ה'תשע ז‬ ‫בהשיחה שם הוא האחדות של כל הדורות ביחד שכולם בנים לאברהם יצחק ויעקב‬ ‫וכו'‪.‬‬ ‫וראה בס' ספר בית אלקים (שער היסודות ‪ -‬פרק נ ו) שהביא ראי' לתחיית המתים‬ ‫וז ל‪ :‬כי בריאת העולם היה תכליתו נתינת התורה‪ ,‬ולא הוכנו לקבלה עד יציאת מצרים‬ ‫כמו שנזכר במקום אחר‪ ,‬וא כ כל באי עולם בכ ו דורות שמבריאת עולם עד יציאת‬ ‫מצרים שנתקיים העולם בחסדו ית'‪ ,‬למה לא יזכו לקיום התורה ומצותיה הצדיקים‬ ‫שבעשרה דורות שמאדם ועד נח ושמנח עד אברהם‪ ,‬ואפילו האבות שקיימו התורה‬ ‫לא קיימוה כי אם בארץ ישראל ובלתי מצווים ועושים‪ ,‬ולמה לא יהיו מצווים ועושים‬ ‫גם הם‪ ,‬ובני יעקב שהם שבטי י‪-‬ה ותשלום השבעים נפש הבאים מצרימה ובניהם ובני‬ ‫בניהם עד זמן נתינת התורה‪ ,‬וזו היא ראיה שיחיו ויקיימו כל המצות‪ :‬וכן ראיה ממשה‬ ‫ואהרן וכל דור המדבר אשר לא נכנסו לארץ ולא יכלו לקיים מצות התורה התלויות‬ ‫בארץ‪ ,‬ואם לא היו זוכים לתחייה היו אותן המצות שנתנו אליהם כמו בטלות אצלם‪:‬‬ ‫וכן מאותם שנכנסו לארץ ומתו תוך י ד שנים שכבשו וחלקו שלא נתחייבו בתרומות‬ ‫ומעשרות ולא זכו לקיימן‪ :‬וכן כל אותם שמתו קודם שנבנית בית עולמים שבנה‬ ‫שלמה‪ ,‬שלא זכו לקיים מצות בנין בית הבחירה ומצות התלויות בהם‪ :‬וכן כל אותם‬ ‫שנולדו ומתו בגלות בבל ואחר בית שני שהיו בחו ל ולא זכו לכל מה שכתוב למעלה‪,‬‬ ‫וגם לא לכל המצות התלויות בארץ‪ ,‬כל אלו ראוי ומחוייב שיזכו לתחייה כדי שיוכלו‬ ‫לקיים כל המצות הכתובים בתורה‪ ,‬כי התורה ניתנה לכל ישראל וכולם זוכים בכתר‬ ‫התורה ומצותיה בשוה‪ ,‬לא שיהיו אלו חייבים בקצת המצות ואלו ברובן ואלו בכולם‪,‬‬ ‫שהרי כתיב (דברים ד') וזאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל‪ ,‬וכתיב (שם ל ג)‬ ‫תורה צוה לנו משה מורשה קהלת יעקב‪ ,‬שנראה כי כל התורה ניתנה לכל ישראל הם‬ ‫ובניהם ובני בניהם עד עולם שוה בשוה‪ ,‬עכ ל‪.‬‬ ‫ולפי ז יש להוסיף‪ ,‬דלפי דבריו יוצא דענין עיקרי בתחה מ הוא כדי שיוכלו כאו א‬ ‫להשלים המצוות שלא יכלו לקיימן במשך כל הדורות‪ ,‬וכיון שכל המצוות שנתקיימו‬ ‫בפועל במשך כל הדורות הוה כעין חטיבה אחת ביחד שפעל בירור וזיכוך העולם‪,‬‬ ‫לכן באה אפשריות הההשלמה לזה תחיית המתים ‪-‬שזוהי מטרתה כנ ל‪ -‬של כלל‬ ‫ישראל ביחד ובאחדות‪ ,‬שהוא במקום האבות ‪ -‬מערת המכפילה‪.‬‬ ‫הערות וביאורים‬ ‫‪12‬‬ ‫שלימות בריאות הגוף לע ל‬ ‫הרב שלום צירקינד‬ ‫תושב השכונה‬ ‫בגליון א'קיז נתבאר שיטת הרמב ם למה לע ל לא יהי' שם חולי‪( ,‬ע פ המבואר‬ ‫בהדרן על הרמב ם תשל ה)‪ ,‬שהוא ביאור טבעי לכאורה‪ ,‬מיוסד ע ז שהנהגת בני‬ ‫אדם לע ל (באכילה ושתי' וכו') יהי' באופן בריא שממילא לא יבואו לידי חולי‪.2‬‬ ‫ובאמת מצינו בענין זה עוד כמה ביאורים וענינים אחרים‪ ,‬וכדלקמן‪.‬‬ ‫א‪ .‬בישעיהו (סה‪ ,‬יז) כתוב כי הנני בורא שמים חדשים וארץ חדשה וגו' ‪ .‬ופי'‬ ‫האבן עזרא‪ 3‬כי השמים הם הרקיע והשם יחדש אויר טוב שיהיו בני אדם בריאים‬ ‫בגופם ויחיו שנים רבות… ‪ .‬דהיינו שטעם הבריאות (ואריכות השנים לע ל) הוא מצד‬ ‫האויר טוב שיהי' אז‪.‬‬ ‫ובנוגע תועלת האויר לבריאות האדם‪ ,‬ראה אבן עזרא שמות (כג‪ ,‬כה) והנה כל‬ ‫התחלואים באים בעבור אוכל הנכנס בגוף ‪ . .‬ויש תחלואים באים מחוץ לגוף בעבור‬ ‫שנוי האויר כפי השתנות מערכת המשרתים‪ . ..‬וראה פירוש המשניות להרמב ם יומא‬ ‫רפ ה הי' מתפלל שימצע ה' אויר שנה זו‪ ,‬וזו טובה גדולה כללית לאדם ולבהמה‪ ,‬כי‬ ‫כשמזג האויר ממוצע מבריאים גופות החולים‪ ,‬ומתמדת בריאות הבריאים‪ ,‬וראשית‬ ‫לכל הברכות והסיר ה' ממך כל חולי (דברים ז‪ ,‬טו) ‪ .‬ולהעיר מרש י סוטה (ה‪ ,‬א‪ ,‬ד ה‬ ‫אדם) ‪ ..‬מרה היא ליחלוחית מרה היוצאה מן המרירה שבכבד ומתגברת באדם הכל‬ ‫לפי החדשים ושינוי העתים ולפי המאכל שאוכל ועל ידיה באין חליים ונגעים‬ ‫ומכאובות… ‪ ,‬ומבבא מציעא (קז‪ ,‬ב) שהובא להלן‪.‬‬ ‫‪ )2‬ויש להוסיף בזה עוד פרט‪ ,‬דלע ל גם ענינים שהם עכשיו סכנה טבעית‪ ,‬לא יהיו אז‪ .‬לדוגמא לידה‪,‬‬ ‫שאע פ שע פ טבע בעולם הו ע ששייך בו סכנה‪( ,‬ראה שבת ל א ע ב ואילך שנחשב שעת סכנה)‪,‬‬ ‫מ מ לע ל אמרינן (שבת ל‪ ,‬ב) עתידה אשה שתלד בכל יום ‪ ,‬שלפי שיטת הרמב ם בפירוש המשניות‬ ‫בהקדמה לפרק חלק‪ ,‬שמפרש סוגיית הגמרא שם שלא כפשוטו‪ ,‬נראה שכוונת הדברים הוא שלע ל‬ ‫אשה תלד בנקל ובלי סכנה וכו'‪ ,‬ראה בס' קובץ על יד ספר היובל ע' ‪ 230-229‬מאמר מחכם א' מלפני‬ ‫כמה מאות שנים שכתב עד ז‪.‬‬ ‫‪ )3‬הובא ג כ בספר הבתים (מהדורת הרשלר) ח א ע' קפ ב‪.‬‬ ‫‪13‬‬ ‫ש פ שמות ‪ -‬כ ד טבת ה'תשע ז‬ ‫ובכ מ מבואר‪ ,‬שבתחילת הבריאה הי' האויר טוב ולכן חיו בני אדם שנים רבות‪,‬‬ ‫ולאחר המבול וכו' התקלקל האויר ומזה בא קיצור שנות האדם‪ ,‬ולע ל יחזור העולם‬ ‫לכמו שהי' לקדמותו‪ ,‬וממילא יחיו שנים רבות ויהיו בריאים בתכלית‪.4‬‬ ‫ובפי' הספורנו מבואר בזה עוד‪ ,‬וז ל עה פ‪( 5‬בראשית ח‪ ,‬כב) עוד כל ימי הארץ‬ ‫זרע וקציר ‪ ..‬לא ישבותו לא ישבותו מלהתמיד על אותו האופן בלתי טבעי שהגבלתי‬ ‫להם אחר המבול‪ .‬וזה שילך השמש על גלגל נוטה מקו משוה היום ובנטיתו תהי'‬ ‫השתנות כל אלה הזמנים‪ ,‬כי קודם המבול הי' מהלך השמש תמיד בקו משוה היום‪,‬‬ ‫ובזה הי' אז תמיד עת האביב‪ ,‬ובו הי' תקון כללי ליסודות ולצמחים ולבעלי חיים‬ ‫ולאורך ימיהם‪ .‬ואמר שיהי' זה כל ימי הארץ‪ ,‬עד אשר יתקן הקל יתברך את הקלקול‬ ‫שנעשה בה במבול‪ ,‬כאמרו הארץ החדשה אשר אני עושה‪ ,‬כי אז ישוב מהלך השמש‬ ‫אל קו משוה היום כמאז‪ ,‬ויהי' תקון כללי ליסודות ולצמחים ולבעלי חיים ולאורך‬ ‫חייהם כמו שהי' קודם המבול כאמרו כי הנער בן מאה שנה ימות… ‪.‬‬ ‫אמנם יש להעיר שבפי' הרד ק על ישעיהו שם מביא פי' האבן עזרא וכותב ואם‬ ‫כפירושו יהי' זה בכל העמים‪ ,‬והנה אמר הכתוב (שם כב) כי כימי ה
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks