διπλωματικη

Description
ΠΡΟΛΟΓΟΣ Τα τελευταία χρόνια γίνεται γενικότερα αποδεκτό ότι ο εκπαιδευτικός είναι από τους βασικότερους συντελεστές για την εκπαιδευτική αλλαγή και τη βελτίωση του σχολείου. Οι εκπαιδευτικοί δεν μεταδίδουν απλώς τη γνώση. Την αναπτύσσουν, την καλλιεργούν, την προσδιορίζουν και, ακόμη την ερμηνεύουν. Το είδος της μάθησης που λαμβάνουν οι μαθητές διαμορφώνεται τελικά και από αυτό που σκέφτονται, πιστεύουν και πράττουν οι εκπαιδευτικοί στο επίπεδο της αίθουσας. Η βελτίωση της διδασκαλίας δεν είναι

Please download to get full document.

View again

of 108
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 7 | Pages: 108

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
    ΠΡΟΛΟΓΟΣ Τα τελευταία χρόνια γίνεται γενικότερα αποδεκτό ότι ο εκπαιδευτικός είναι απότους βασικότερους συντελεστές για την εκπαιδευτική αλλαγή και τη βελτίωση τουσχολείου. Οι εκπαιδευτικοί δεν μεταδίδουν απλώς τη γνώση. Την αναπτύσσουν, τηνκαλλιεργούν, την προσδιορίζουν και, ακόμη την ερμηνεύουν. Το είδος της μάθησηςπου λαμβάνουν οι μαθητές διαμορφώνεται τελικά και από αυτό που σκέφτονται,πιστεύουν και πράττουν οι εκπαιδευτικοί στο επίπεδο της αίθουσας.Η βελτίωση της διδασκαλίας δεν είναι κυρίως ζήτημα ανάπτυξης καλύτερωνμεθόδων ή βελτίωσης του τρόπου διδασκαλίας. Η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών σε νέες δεξιότητες διαχείρισης της αίθουσας όπως είναι η ενεργός μάθηση ή ησυνεργασιακή μάθηση είναι μια βασική προτεραιότητα. Από την άλλη αρχίζουμε νααντιλαμβανόμαστε ότι για να βοηθήσουμε τους εκπαιδευτικούς να εξελιχθούν και ναβελτιώσουν τη διδασκαλία τους χρειάζεται να συνειδητοποιήσουμε ότι για τουςεκπαιδευτικούς αυτό που συμβαίνει μέσα στην τάξη συνδέεται με ό,τι συμβαίνει έξωαπό αυτήν.Οι εκπαιδευτικοί διδάσκουν κατά δεδομένο τρόπο όχι μόνο των δεξιοτήτων πουέχουν ή δεν έχουν αποκτήσει. Οι τρόποι διδασκαλίας τους βασίζονται επίσης στο υπόβαθρό τους, στη βιογραφία τους, στο είδος των εκπαιδευτικών που έγιναν. Τοίδιο και οι σχέσεις τους με τους συναδέλφους τους, που είτε κινούνται σε ένα πλαίσιοσυνεργασίας είτε εργάζονται απομονωμένα με όλες τις ανασφάλειες που συνεπάγεταιαυτό.Η θέση που κατέχουν στον εργασιακό τους χώρο, οι σχέσεις τους με τηεκπαιδευτική ηγεσία και τους παράγοντες της εκπαίδευσης, οι απολαβές τους, ησταδιοδρομία τους, όλα αυτά επηρεάζουν την ποιότητα διδασκαλίας στη σχολικήαίθουσα. (Hargreaves και Fullan,1995 σελ.11). Η ευθύνη της διοικητικήςεκπαιδευτικής ιεραρχίας είναι ευδιάκριτη. Οι εκπαιδευτικοί δε θα πρέπει νααντιμετωπιστούν ως άτομα που στερούνται γνώσεων και ικανοτήτων. Θα πρέπει νααντιμετωπιστούν ως επιστήμονες που έχουν την ανάγκη να επιμορφωθούν και να υποστηριχθούν, προκειμένου να είναι επαρκείς σε κάθε χρονικό πλαίσιο. Ακόμαέχουν την ανάγκη να εξελιχθούν τόσο προσωπικά όσο και επαγγελματικά καθώςδικαιούνται έναν εργασιακό χώρο που θα προωθεί και θα υποστηρίζει τιςπροσπάθειές τους για επαγγελματική ανάπτυξη και εξέλιξη. Θα θέλαμε να1  ευχαριστήσουμε ιδιαιτέρως τον κ. Μαυρογιώργο Γιώργο, καθηγητή του τμήματοςΦιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για τηνουσιαστική του συμβολή στη σύνταξη του σχεδίου της συνέντευξης και για τιςεπιστημονικές παρατηρήσεις και υποδείξεις του σε όλο το κείμενο της εργασίας μας 2  ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο εκπαιδευτικός αρχίζει έμμεσα να διαμορφώνεται από τη στιγμή που φοιτάστο σχολείο. Εκεί αποκτά τις πρώτες του εμπειρίες και μέσα από τη διδακτική πράξη,σιγά – σιγά ξεδιπλώνει την προσωπικότητα του και διαμορφώνει τη δική τουδιδακτική και παιδαγωγική φιλοσοφία. Αναπτύσσεται, διαμορφώνεται καιεξελίσσεται ως εκπαιδευτικός έχοντας συμπαραστάτη το χρόνο και ως εφαλτήριο τηβασική εκπαίδευση και τη διαρκή επιμόρφωση.Οι εκπαιδευτικοί όμως δεν συγκροτούν μια ομοιογενή επαγγελματική ομάδα ήκοινωνική δύναμη. Προσδιορίζονται και διαφοροποιούνται ανάμεσα στα άλλα απότην ταξική τους θέση και τοποθέτηση, το φύλο, την ειδίκευση, τη βασική εκπαίδευσηκαι επιμόρφωση, τα χρόνια υπηρεσίας, τη βαθμίδα εκπαίδευσης στην οποίαεργάζονται κ.α. Παρά τις διαφορές τους ή μάλλον με το σύνολο των διαφορών τουςσυγκροτούν μια κοινωνική κατηγορία εργαζομένων, με ειδική συμβολή καιμεσολάβηση στην αναπαραγωγική λειτουργία της εκπαίδευσης.Προσφέρουν το έργο τους σε ένα πλαίσιο σχετικής αυτονομίας καθώς είναιενεργά υποκείμενα και το σύστημα δεν μπορεί να ελέγχει όλες τις πτυχές τηςεργασίας τους και τις επιλογές που κάνουν μπροστά στις αντιφάσεις, τις αντιθέσειςκαι τα διλήμματα που αντιμετωπίζουν καθημερινά. Οι εκπαιδευτικοί είναι ενεργά υποκείμενα στην υπόθεση της επαγγελματικής τους ανάπτυξης, μόνο που αυτήσυντελείται στο πλαίσιο υλικών και θεσμικών δεσμεύσεων και κοινωνικώνεπικαθορισμών, μια και αντιμετωπίζονται και ως αντικείμενα αλλαγής επιτήρησηςκαι ελέγχου. (Μαυρογιώργος 2005 σελ. 349)Η άτυπη μάθηση στο επάγγελμα, η βασική εκπαίδευση των εκπαιδευτικών, η υποδοχή των νεοδιόριστων στο σχολείο, η επιμόρφωση, οι συνθήκες εργασίας και οτρόπος λειτουργίας της εκπαιδευτικής μονάδας είναι μερικές από τις παραμέτρουςπου συντελούν στη διαμόρφωση των όρων και διαδικασιών για τον προσδιορισμό τηςεπαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών.Τα πρώτα χρόνια της θητείας του εκπαιδευτικού αποτελούν ένα πολύ σημαντικόσταθμό στην επαγγελματική του βιογραφία. Η περίοδος αυτή θεωρείται καιχρησιμοποιείται ως μια γέφυρα μετάβασης από μια κοινωνική κατηγορία σε άλλη:3  από το ρόλο του μαθητή στο ρόλο του δασκάλου ή από το θρανίο στη έδρα.(Γκότοβος Θ, Μαυρογιώργος Γ 1992 σελ. 105.)Η διερεύνηση και συνεξέταση των όρων και των συνθηκών κάτω από τις οποίεςο νεοδιόριστος εκπαιδευτικός ενσωματώνεται στο εκπαιδευτικό σύστημα είναικαθοριστικοί παράγοντες που θα μας βοηθήσουν στην κατανόηση του ζητήματος τηςεπαγγελματικής ανάπτυξης και εξέλιξης των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών. Οιπαράγοντες αυτοί εστιάζονται στην πολυετή άτυπη μαθητεία στο επάγγελμα, στιςπαιδαγωγικές σπουδές πριν το διορισμό τους και στον τρόπο διορισμού τους (ΑΣΕΠ).Επίσης τα σχολικά βιβλία και τα αναλυτικά προγράμματα, η συνεργασία τωνεκπαιδευτικών σε θέματα παιδαγωγικής πρακτικής και διδασκαλίας, οι σχολικοίσύμβουλοι και η εισαγωγική επιμόρφωση είναι στοιχεία που συντελούν στηδιαμόρφωση της βιογραφίας των εκπαιδευτικών.Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω στοιχεία θα προσπαθήσουμε να αναδείξουμετις πρακτικές, τις εκπαιδευτικές πολιτικές και τα εκπαιδευτικά μέτρα πουσυμβάλλουν στην εξέλιξη και ανάπτυξη του νεοδιόριστου εκπαιδευτικού, καθώς καιάλλων παραμέτρων που προσδιορίζουν και επηρεάζουν τη διαδικασία εισόδου στοεπάγγελμα.Το πρώτο κεφάλαιο εστιάζεται κυρίως στην οριοθέτηση, αναγκαιότητα και στιςπροϋποθέσεις της επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών.Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται παρουσίαση των παραγόντων εκείνων πουπροσδιορίζουν τη βιογραφία του εκπαιδευτικού και την επαγγελματική εξέλιξη κατάτη διαδικασία της υποδοχής του.Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά σε σχετικές έρευνες που έχουν γίνει καιπαρουσιάζεται η μεθοδολογία της ερευνητικής διαδικασίας.Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζουμε τα ποιοτικά αποτελέσματα της έρευνάμας με τους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς του 7 ου γραφείου πρωτοβάθμιαςεκπαίδευσης Αιτωλοακαρνανίας, οι οποίοι περιγράφουν τις αντιλήψεις για τησυμβολή των παραπάνω παραγόντων στην υπόθεση της επαγγελματικής τουςεξέλιξης και ανάπτυξης.Στο πέμπτο κεφάλαιο καταλήγουμε σε σημαντικά συμπεράσματα για τηναντίληψη περί επαγγελματικής ανάπτυξης και εξέλιξης των νεοδιόριστωνεκπαιδευτικών, που διέπει την κεντρική εκπαιδευτική εξουσία και σημαντικούςπαράγοντες της εκπαίδευσης και θέτουμε προτάσεις και προοπτικές.4
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks