טופס בקשה לקבלת הנחה מתשלום ארנונה כללית לעוסק זעיר

Description
‫ת א ר י ך‪______________ :‬‬ ‫עיריית ראשון לציון‬ ‫הכנסות העירייה ‪ -‬הכרמל ‪20‬‬ ‫טל‪…

Please download to get full document.

View again

of 1
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 53 | Pages: 1

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
‫ת א ר י ך‪______________ :‬‬ ‫עיריית ראשון לציון‬ ‫הכנסות העירייה ‪ -‬הכרמל ‪20‬‬ ‫טל‪ 9547047,9547278,9547065,9547161 .‬פקס‪9546905 .‬‬ ‫מס' פיזי‬ ‫בקשה לקבלת הנחה מתשלום ארנונה כללית לעסק זעיר לשנת הכספים _______‬ ‫לפי תקנות ההסדרים במשק המדינה )הנחות מארנונה‪-‬תיקון(‪ ,‬התשנ ו‪ ,1995-‬פרק ח' תקנה ‪ 14‬ג'‬ ‫לשימוש המשרד‬ ‫יתרת חוב ליום הבקשה‬ ‫חיוב שנתי‬ ‫שטח העסק‬ ‫קוד הנחה‬ ‫פרטי המבקש‬ ‫תאריך לידה‬ ‫שם האב‬ ‫שם פרטי‬ ‫שם משפחה‬ ‫מספר זהות‬ ‫זכר‪/‬נקבה‬ ‫יום‬ ‫חודש‬ ‫שנה‬ ‫כתובת מגורים‬ ‫האם בבעלותך דירת‬ ‫טלפון נייד‬ ‫טלפון בבית‬ ‫מס' בית‬ ‫רחוב‬ ‫הישוב‬ ‫מגורים נוספת?‬ ‫כתובת העסק‬ ‫האם הינך מחזיק‪/‬‬ ‫טלפון נייד‬ ‫טלפון בבית‬ ‫מס' בית‬ ‫רחוב‬ ‫הישוב‬ ‫בעלים בעסק נוסף?‬ ‫מצב כלכלי‬ ‫לשימוש‬ ‫א‪ .‬הצהרה על המחזיק והמתגוררים איתו בדירה והכנסותיהם בחודשים אוקטובר‪ ,‬נובמבר‪ ,‬דצמבר ________‬ ‫המשרד‬ ‫הכנסה‬ ‫מקום‬ ‫העיסוק‬ ‫מספר זהות‬ ‫גיל‬ ‫שם פרטי‬ ‫שם‬ ‫קירבה‬ ‫חודשית‬ ‫העבודה‬ ‫משפחה‬ ‫ממוצעת‬ ‫המבקש‪/‬ת‬ ‫‪1‬‬ ‫בן‪/‬בת זוג‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫אישורים שיש לצרף לבקשה‪:‬‬ ‫ã שכיר – יצרף תלושי משכורת לחודשים אוקטובר‪ ,‬נובמבר‪ ,‬דצמבר לשנת _________‪ /‬או טופס ‪106‬‬ ‫ã עצמאי – יצרף שומת הכנסה שנתית אחרונה שבידו‬ ‫ã מתגוררים – יש לרשום את כל הנפשות המתגוררות בנכס גם אם אין להם הכנסות‬ ‫ã הכנסות – המחזיק יצרף אישורי הכנסה כנדרש‪ ,‬להוכחת הזכאות‬ ‫ã צילום תעודת זהות בו מופיע תאריך הלידה‬ ‫ã אישור עוסק זעיר כהגדרתו בסעיף ‪ 1‬לחוק מס ערך מוסף התשל ו ‪1976‬‬ ‫ã אישורים מביטוח לאומי על גובה הקצבה לחודשים אוקטובר‪ ,‬נובמבר‪ ,‬דצמבר לשנת המס האחרונה‬ ‫מקורות הכנסה נוספים של המנויים בסעיף )א( לעיל‪ ,‬יש לציין ממוצע חודשי לחודשים‪ :‬אוקטובר‪ ,‬נובמבר‪ ,‬דצמבר _______‬ ‫ב‪.‬‬ ‫)אין למלא אותן הכנסות שנכללו בהודעת השומה(‬ ‫סכום בש ח‬ ‫מקור‬ ‫סכום בש ח‬ ‫מקור‬ ‫תמיכת צה ל‬ ‫‪8‬‬ ‫ביטוח לאומי‬ ‫‪1‬‬ ‫קצבת תשלומים מחו ל‬ ‫‪9‬‬ ‫מענק זיקנה‬ ‫‪2‬‬ ‫פיצויים‬ ‫‪10‬‬ ‫פנסיה ממקום עבודה‬ ‫‪3‬‬ ‫הבטחת הכנסה‬ ‫‪11‬‬ ‫קצבת שאירים‬ ‫‪4‬‬ ‫השלמת הכנסה‬ ‫‪12‬‬ ‫קצבת נכות‬ ‫‪5‬‬ ‫תמיכות‬ ‫‪13‬‬ ‫שכר דירה‬ ‫‪6‬‬ ‫אחר‬ ‫‪14‬‬ ‫מילגות‬ ‫‪7‬‬ ‫סה כ‬ ‫הריני מצהיר‪/‬ה בזאת כי כל הפרטים לעיל הם נכונים‪ ,‬לא העלמתי פרט כלשהו מהפרטים שהתבקשתי למלא‪.‬הנני מודע לזכותה של‬ ‫‪‬‬ ‫העירייה לבדוק ולאמת את הפרטים הנ ל‪ .‬אני מתחייב‪/‬ת בזאת להעביר מידע בכתב לעירייה על כל שינוי שיחול בעתיד בפרטים הנ ל‪.‬‬ ‫חתימת המבקש‪/‬ת‪_____________________ :‬‬ ‫תאריך‪__________ :‬‬ ‫בין השעות ‪08:30-22:30‬‬ ‫טל רב קווי לבירורים ותשלומים‪ 03-9487500 :‬בימים א'‪-‬ה' ‪:‬‬ ‫בימי ו' וערבי חג‪ :‬בין השעות ‪08:30-13:00‬‬ ‫כתובתנו באינטרנט‪anahot-arnona@rishonlezion.muni.il :‬‬
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks