Ζαχαρίας Παπαντωνίου

Description
Ζαχαρίας Παπαντωνίου

Please download to get full document.

View again

of 2
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 5 | Pages: 2

Extension: DOCX | Download: 0

Share
Transcript
   Ζαχαρίας Παπαντωνίου(1877-1940)  Έλληνας λογοτέχνης, ποιητής, συγγραφέας ταξιδιωτικών κειμένων, κριτικός τέχνης, από τους σημαντικότερους εκπροσώπους των Νεοελληνικών γραμμάτων.  !αχαρ ας #απαντων ου γεννή$ηκε το %&'' στο (αρπενήσι και πέ$ανε στην )$ήνα το %*+.-ια το λόγο ότι οι γονε ς του ή$ελαν να σπουδάσει ιατρός, ήλ$ε νεότατος στη πρωτεουσα και παρακολο$ησε μα$ήματα στην /ατρική 0χολή. )ργότερα σποδασε 1ωγραφική και τελικά, στράφηκε στη δημοσιογραφ α και τη λογοτεχν α. 0υνεργάστηκε στις εφημερ δες )κρόπολις, 2φημερ ς των 0υ1ητήσεων, 0κριπ. 0τη συνέχεια πήγε στο #αρ σι 3το %*& έως το%*%4 ως ανταποκριτής της εφημερ δας 2μπρός, στην οπο α δημοσ ευσε τα #αρισινά -ράμματα 56ιλολογικά 7ρονογραφήματα8,όπως τα ε παν, που έκαναν τότε μεγάλη εντπωση. 2πιστρέφοντας στην )$ήνα συνέχισε τη δημοσ ευση άρ$ρων, διηγημάτων, ποιημάτων, ταξιδιωτικών εντυπώσεων, όχι μόνο σε εφημερ δες, αλλά και εγκυρότερα περιοδικά της εποχής9 #ανα$ήναια,  Νουμάς, (αλλιτέχνης, Νέα 2στ α κ.λ.π.:πηρέτησε στην (ρατική ;ιο κηση ως νομάρχης στη !άκυν$ο, στις (υκλάδες και στην (αλαμάτα. <ο %*%& διορ στηκε διευ$υντής της 2$νικής #ινακο$ήκης και τιμή$ηκε με το =2$νικόν )ριστε ον -ραμμάτων και <εχνών>. ;ιετέλεσε ακόμηκα$ηγητής στην )νώτατη 0χολή (αλών <εχνών και υπήρξε ως το τέλος της 1ωής του ο τακτικός τεχνοκριτικός στο 2λε$ερον ?ήμα. <ην δια χρονιά έγρα@ε τα =Aηλά ?ουνά> που μένουν ως σήμεραμοναδικά στη φτωχή, σχολική λογοτεχν α μας. <ο %*B& εκλέχτηκε μέλος της )καδημ ας  )$ηνών. :πηρέτησε με ευσυνειδησ α και συνέπεια τα ελληνικά γράμματα και αγων στηκε για τη σωτηρ α του αττικο ελληνικο τοπ ου. :πήρξε υπόδειγμα χαρακτήρα ως το $άνατό του, από συγκοπή, στην )$ήνα. Cερικά από τα    έργα του ε ναι9 Πολεμικά τραγούδια(1898) Χελιδόνια(1920)Πεζοί ρυθμοί-πεζοτράγουδα(192)!εία #ρα(192)  ι$γ%ματα(192&)  
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x