DLL- 1.2 - Alegorya ng Yungib.docx

Description
Paaralan Pampanga High School Baitang/Antas 10 Guro Chandi T. Santos Asignatura FILIPINO DAILY LESSON LOG JUNE 22-23—JUNE 27-28, UNANG MARKAHAN

Please download to get full document.

View again

of 5
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 173 | Pages: 5

Extension: PDF | Download: 6

Share
Transcript
    Paaralan Pampanga High School Baitang/Antas 10 Guro Chandi T. Santos Asignatura FILIPINO Petsa/Oras JUNE 22-23 — JUNE 27-28, 2017 Markahan UNANG MARKAHAN LUNES MARTES MIYERKULES HUWEBES BIYERNES I.   LAYUNIN 1.Nahihinuha ang nilalaman, elemento, at kakanyahan ng pinanood ng akda gamit ang mga estratehiyang binuo ng guro at mag-aaral. 2.Naipakikita ang kakayahan sa pagsasalita sa paggamit ng mga berbal at di-berbal na estratehiya.   1.Nasusuri ang nilalaman, elemento at kakanyahan ng binasang akda gamit ang mga ibinigay na tanong 2.Nasusuri ang tiyak na bahagi ng napakinggang parabula na naglalahad ng katotohanan, kabutihan at kagandahang-asal   1. Nagagamit ang angkop na mga piling pang-ugnay sa pagsasalaysay (pagsisimula, pagpapadaloy ng mga pangyayari, pagwawakas)   1.Naipagpaliliwanag ng ilang pangyayaring napakinggan na may kaugnayan sa kasalukuyang mga pangyayari sa daigdig 2.Nabibigyang-kahulugan ang mahihirap na salita o ekspresyong ginamit sa akda batay sa konteksto ng pangungusap 3.Napapatunayang ang mga pangyayari sa akda ay maaaring maganap sa tunay na buhay   A.   PAMANTAYANG PANGNILALAMAN Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa at pagpapahalaga sa mga akdang pampanitikan B.   PAMANTAYANG PAGGANAP Ang mag-aral ay nakabubuo ng kritikal na pagsusuri sa mga isinagawang critque tungkol sa alimang akdang pampanitikang Mediterranean   C.Mga Kasanayan sa Pagkatuto 1.Nahihinuha ang nilalaman, elemento, at kakanyahan ng pinanood ng akda gamit ang mga estratehiyang binuo ng guro at mag-aaral. F10PD-Ib-c-62 2.Naipakikita ang kakayahan sa pagsasalita sa paggamit ng mga berbal at di-berbal na estratehiya. F10PS-Ib-c-65  1.Nasusuri ang nilalaman, elemento at kakanyahan ng binasang akda gamit ang mga ibinigay na tanong F10PB-Ib-c-63 2.Nasusuri ang tiyak na bahagi ng napakinggang parabula na naglalahad ng katotohanan, kabutihan at kagandahang-asal F10PN-Ib-c-63 1.Nagagamit ang angkop na mga piling pang-ugnay sa pagsasalaysay (pagsisimula, pagpapadaloy ng mga pangyayari, pagwawakas) F10PU-Ib-c-65 1.Naipagpaliliwanag ng ilang pangyayaring napakinggan na may kaugnayan sa kasalukuyang mga pangyayari sa daigdig F10PN-If-g-66 2.Nabibigyang-kahulugan ang mahihirap na salita o ekspresyong ginamit sa akda batay sa konteksto ng pangungusap F10PT-If-g-66 3.Napapatunayang ang mga pangyayari sa akda ay maaaring maganap sa tunay na buhay F10PB-If-g-67   II.NILALAMAN KAGAMITANG PANTURO AKDANG PAMPANITIKAN: PARABULA   Parabula: “Mensahe ng Butil na Kape” Isinalin ni: Willita A. Enrijo   Gramatika: Mga Piling Pag-ugnay sa Pagsasalaysay (Pagsisimula, Pagpapadaloy Akdang Pampanitikan: Ang Kuwintas (Maikling Kuwento-France) DAILY LESSON LOG  ng Pangyayari, Pagwawakas) Isinalin sa Filipino ni: Mariano C. Pascual   A.   Sanggunian Panitikang Pandaigdigan   Panitikang Pandaigdigan   Panitikang Pandaigdigan   Panitikang Pandaigdigan  1.   Mga pahina sa Gabay ng Guro p.17 p. 17 p. 18 p. 20-21 2.   Mga pahina sa Kagamitang pang-mag-aaral p.49 p. 50-51 p. 51-52 p.56-66 3.   Mga pahina sa Teksbuk 4.   Karagdagang Kagamitan mula sa portal ng Learning Resources. PowerPoint Presentation/https://www.youtube.com/watch?v=01BBbRgHcq8 Larawan, visual aids Larawan, Powerpoint Presentation B.   Iba pang Kagamitang Panturo “VISUAL AIDS”   III.PAMAMARAAN A.   Balik-aral sa nakaraang aralin at/o pagsisimula ng bagong aralin. Anong huling aralin ang tinalakay natin noong Biyernes? Anong kahalagahan nito sa ating buhay? Balik-aral sa Nilalaman, Elemento, at Kakanyahan ng parabula Balik-aral sa akdang binasang “Mensahe ng Butil ng Kape”  Nasasalamin ba sa uri ng kasuotan ang antas sa lipunan ng isang tao? Nakikilala rin ba ang ugali o pagpapahalaga ng isang tao sa pamamagitan ng kaniyang pananamit? B.   Paghahabi sa layunin ng aralin. Nahihinuha ang nilalaman, elemento, at kakanyahan ng pinanood ng akda at naipakikita ang kakayahan sa pagsasalita sa paggamit ng mga berbal at di-berbal na estratehiya na binuo ng guro at mag-aaral.   Nasusuri ang nilalaman, elemento at kakanyahan ng binasang akda gamit ang mga ibinigay na tanong at ang tiyak na bahagi ng napakinggang parabula na naglalahad ng katotohanan, kabutihan at kagandahang-asal.   Nagagamit ang angkop na mga piling pang-ugnay sa pagsasalaysay.   Naipagpaliliwanag ng ilang pangyayaring napakinggan na may kaugnayan sa kasalukuyang mga pangyayari sa daigdig at napapatunayang ang mga pangyayari sa akda ay maaaring maganap sa tunay na buhay. Nabibigyang-kahulugan ang mahihirap na salita o ekspresyong ginamit sa akda . C.   Pag-uugnay ng mga halimbawa sa bagong aralin. Pagpapannod ng isang maikling bidyo presentasyon tungkol sa pagharap ng buhay. Ano ang naiisip kapag naririnig ang salitang “Pagsasalaysay”?   Para sa iyo, ano-ano ang katangian ng isang huwarang babae o lalaki? Magbigay ng tatlong katangian at isulat sa loob ng hugis puso.   D.   Pagtalakay ng bagong konsepto at paglalahad ng bagong kasanayan #1 Pagtalakay sa nilalaman, elemento, at kakanyahan ng pabula. Anong mga bagay ang maihahalintulad mo sa iyong pananaw sa buhay? Ipaliwanag. Pagbabasa at pagsusuri sa isang halimbawa ng pagsasalaysay. Talakayin ang panitikan na “Maikling kuwento” Pangkatin sa apat ang mga mag-aaral upang talakayin ang maikling kasaysayan ng France Pangkat 1-Kultura at Wika Pangkat 2- Relihiyon at Pagpapahalaga ng France Pangkat3- Lutuin at Pananamit Pangkat 4- SIning at Pagdiriwang E.   Pagtalakay ng bagong konsepto at paglalahad ng bagong kasanayan #2. Pangkatang Gawain Pagpapakita ng isang maikling Dula na nagpapatungkol sa nilikhang parabula. Pamantayan: Nilalaman: 7 pts. Kahandaan sa props/kasuotan: 5 pts. Paggamit ng angkop na salita: 8 pts. Ekspresyon ng mukha: 5 pts. Ipabasa ang “Mensahe ng Butil sa Kape”  Sagutin ang mga tanong sa “Gawain 8: Pag -unawa sa Nilalaman”  Pagbibigay ng input ng guro tungkol sa mga panandang ginagamit sa pagsusunod-sunod ng pangyayari. Ipagawa ang Pagsasanay 1 Ipabasa ang kuwento sa ilang piling mag-aaral. Gawin itong isang masining na pagkukuwento. Ipagawa ang Gawain 4- Paglinang ng Talasalitaan F.   Paglinang sa Kabihasaan (Tungo sa Formative stage) Sagutin ang Gawain 6 pp.49 Gawain 9: Sino ako? Ipagawa ang Pagsasanay 2 Ipagawa ang Gawain 5- Unawain Mo G.   Paglalapat ng aralin sa pang-araw-araw na buhay. Sa iyong palagay, magagamit ba sa tunay na buhay ang mga akdang parabula? Patunayan. Kung kayo ang tauhan sa akdang binasa, paano mo haharapin ang hirap ng buhay? Paano makatutulong ang mga piling pang-ugnay sa pagsasalaysay (pagsisimula, pagpapadaloy ng mga pangyayari, pagwawakas)? Kung ikaw si Mathilde, gagawin mo rin ba ang ginawa niya sa akdang binasa? Ipaliwanag. H.   Paglalahat ng Aralin Ipaliwanag: Bakit mahalagang maunawaan at mapahalagahan ang parabula bilang akdang pampanitikan? Ano-ano ang mga Nilalaman, Elemento, at Kakanyahan ng isang parabula? Anong uri ng panitikan ang akdang binasa? Bakit mahalagang unawain at pahalagahan ang parabola bilang akdang pampanitikan? Ano ang pagsasalaysay? Ano-ano ang mga pang-ugnay o panandang pangdiskurso sa pagsasalaysay? Ano ang maikling kuwento? Anong mensahe ang batid ng maikling kuwentong binasa? I.   Pagtataya ng Aralin (DULA) I. Magbigay ng 3 pangyayari  sa akdang binasa na naglalahad ng Sumulat nang maayos na paliwanag tungkol sa alinman sa mga paksa. Gumamit ng Magsasalaysay ng isang pangyayari sa tunay na buhay na maihahalintulad sa akdang binasa?  katotohanan, kabutihan at kagandahang-asal. II. Ibigay ang elemento, nilalaman at kakanyahan ng akdang binasa.   mga pang-ugnay sa puntong pinag-uusapan o paksa. Pumili lamang ng isa. -Child Labor tumaas ang bilang -Programang K to 12 Inilunsad -Epekto ng Pagbabago ng Klima -Paggamit ng Social Media sa komunikasyon  Patunayan. J.   Karagdagang Gawain para sa takdang-aralin at remediation Basahin ang parabulang “Mensahe ng Butil ng Kape” pp. 50   Ibahagi sa mga kaibigan o miyembro ng pamilya ang akdang binasa. Isalaysay ang binasang akda sa mga kaibigan o miyembro ng pamilya. IV.Mga Tala Ipagpapatuloy ang aralin noong huwebes sa dahilang hindi ito natapos sa itinakdang oras. V. Pagninilay Magnilay sa iyong mga estratehiyang pagtuturo. Tayain ang paghubog ng iyong mga mag-aaral sa bawat lingo. Paano mo ito naisakatuparan? Ano pang tulong ang maaari mong gawin upang sila’y matulungan? Tukuyin ang maaari mong itanong/ ilahad sa iyong superbisor sa anumang  tulong na maaari nilang ibigay sa iyo sa inyong pagkikita.   A.   Bilang ng mag-aaral na nakakuha ng 80% sa pagtataya B.   Bilang ng mag-aaral na nangangailangan ng iba pang Gawain para sa remediation C.   Nakatulong ba nag remedial? Bilang ng mag-aaral na nakaunawa sa aralin. D.   Bilang ng mga mag-aaral namagpapatuloy sa remedial? E.   Alin sa mga estratehiyang pagtuturo ang nakatulong ng lubos? Paano ito nakatulong? F.   Anong suliranin ang aking naranasan na solusyunan sa tulong ng
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x