Diwana Feqiyê Teyran-weneyi

Description
Diwana Feqiyê Teyran- M. Xalid Sadînî

Please download to get full document.

View again

of 220
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

School Work

Publish on:

Views: 32 | Pages: 220

Extension: PDF | Download: 1

Share
Transcript
     101  102 NAVEROK Helbestên Feqiyê Teyran 103 Ellah Çi Zatek Ehsen e 103 Ey Av û Av  111 îro  ji Dest Husna Hebîb  127 Bi Çar Kerîman  137 îro Girya Me Tê 149 Feqe û Bilbil 147 Dilber 157 FeqeûMelê  163 Dilo Rabe 203 Îlahî Lew Dikim Zan  237 Şêx Sen 4 an 239 Bersîsê 4  Abid .337 Şerê Dimdim 383 Zembîlfiroş 399 Ez Çi Bêjim  417 Ay Dilê Min Ay Dilo 417 Qewî îro Ze'îfhal im  421 Çiya Anî li Deştê kir 425 Îlahî „Ebdukel Atak   429 Ji „Işqê Sotîme Welleh 435 Ji Renge Dilbera Horî  439 Bizan Ku Min Yar Tu Yî  443 Ey Dil Hilo Terk Ke Sefa 449 Ordeka Ava Cizîrê  453 Fesla Bihara Cennetê  457 Xwedawenda Gunehkar im 461 Xwedawenda Tu Sebbûhû î 465  Iro ji Eşqa Sorgluê 469 Dilo Carek Xwo Hişyar   ke 473 Min Dî Di Xewnê da Gulek 477 Ji Exqa Te Ezî Dîn im  479 Hatim Ber Dergahê Rehmet 483 Ah Ji Dest Cama Wîsalê 487 Ellah Sehergaha Ezel 491 Îlahî Ger Gunehkarem  493 Sînem û Çerxa Felekê  495 Nîşe:   Dema avêtina wordê dibe ku hinek bêje şaş  derketibin,  ji pirtûkê an jî bi heşê xwe temam kin. ( o.k.ş ) 02.04.2015 (Hemû pirtûkên xwe ji bo pêşketina kurdî par kin.)    Spas ji nivîskarê pirtûkê re.    103 Helbestên Feqiyê Teyran   Ellah Çi Zatek Ehsen e*   1. Ellah çi zatek ehsen e   Zêde letîf û qadir î  Me xlûq hemî nexşê te ne 1   Vêk ra li hemyan fekirî 2   Hemd û sena laiq we ne 3   Yê „erşê „ezîm çêkirî 4  2 „Erşê „ezîmê ekber e *   Zînet û raza merkezî5  Ew kursiya heq li ser e Bêşems û gerdûn dibezî6  Heq wahid e witr e fer e 7 Bê newm e baxvanê rezî8   Rûpe 103 Feqiye Teyran ------------------------- 1. Mexlûq hemî neqşê te ne (Zinar)   2. Vêk ra di hemyan fikirî (Zinar)   3. Hemd û sena layiq te ne (Zinar)   4. ê erşê e'zem çêkirî (Zinar)   5. Ji neh qerar û merkezî (Zinar)   6. Bêçerx û gerdûn nabezî (Zinar)  7. Heq wahid e witr û fer e (Zinar)   8. Bênewm î baxvanê rez t (Zinar)    Ev heibesta ii ber pirtûka Seîd Dêreşî Pêzanê Elîxan, Dîwana Feqlyê Teyran   û ya  Zeyneiabİdîn Zinar Nimûne Ji Gencîneya Çanda Qedexeklrt hatiye berkirin û tûjandin. Ya bingehîn a Seîd Dêreşî Pêzanê Eiîxan e. (M. X. S.)  
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x