หน วยงานท เผยแพร Distributed by ป ท จ ดพ มพ Published - PDF

Description
หน วยงานท เผยแพร ส าน กสถ ต พยากรณ ส าน กงานสถ ต แห งชาต ศ นย ราชการเฉล มพระเก ยรต 80 พรรษาฯ อาคารร ฐประศาสนภ กด ช น 2 ถนนแจ งว ฒนะ เขตหล กส กทม โทรศ พท โทรสาร ไปรษณ ย อ

Please download to get full document.

View again

of 106
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Pets & Animals

Publish on:

Views: 14 | Pages: 106

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
หน วยงานท เผยแพร ส าน กสถ ต พยากรณ ส าน กงานสถ ต แห งชาต ศ นย ราชการเฉล มพระเก ยรต 80 พรรษาฯ อาคารร ฐประศาสนภ กด ช น 2 ถนนแจ งว ฒนะ เขตหล กส กทม โทรศ พท โทรสาร ไปรษณ ย อ เล กทรอน กส : Distributed by Statistical Forecasting Bureau National Statistical Office The Government Complex, Ratthaprasasanabhakti Building 2nd Floor Chaeng Watthana Rd., Laksi Bangkok Tel : + 66 (0) Fax : + 66 (0) http : // ป ท จ ดพ มพ 2557 Published 2014 ค าน า รายงานฉบ บน เป นการสร ปผลจากการส ารวจภาวะเศรษฐก จและส งคมของคร วเร อน พ.ศ ซ งส าน กงานสถ ต แห งชาต ได ท าการเก บรวบรวมข อม ลท กเด อนในท กจ งหว ดท วประเทศ ท งในเขตและนอกเขต เทศบาล (มกราคม - ธ นวาคม 2556) โดยน าเสนอเฉพาะข อม ลท ส าค ญๆ ค อ รายได ค าใช จ าย หน ส น และการ กระจายรายได ของคร วเร อน ซ งพบว า ในป 2556 คร วเร อนในประเทศไทย ม รายได และค าใช จ ายเฉล ยเด อนละ 25,194 และ 19,061 บาท ตามล าด บ ม หน ส นเฉล ย 163,087 บาท ซ งค ดเป น 6.5 เท าของรายได ภาพรวมท ง ประเทศของความไม เท าเท ยมก นของรายได ม แนวโน มลดลง ค อ เม อแบ งคร วเร อนท วประเทศออกเป น 5 กล ม เท าๆก น พบว ากล มท ม รายได ต าส ด และกล มท ม รายได ส งส ดม ส วนแบ งของรายได ในป 2556 ลดลงจาก ป 2554 ร อยละ 0.5 และ 1.9 ตามล าด บ ขณะกล มท ม รายได ปานกลาง(กล มท 2-4) ม ส วนแบ งของ รายได เพ มข น และเม อพ จารณาค าส มประส ทธ ของความไม เสมอภาค (Gini Coefficient) ม ค าลดลงจาก ในป 2554 เป น ในป 2556 แสดงให เห นว าการกระจายรายได ด ข น ส าน กงานสถ ต แห งชาต หว งเป นอย างย งว ารายงานฉบ บน จะเป นประโยชน ต อหน วยงานต างๆ ท งภาคร ฐ เอกชน สถาบ นการศ กษา และบ คคลท วไป PREFACE This report summarizes the results from the 2013 Household Socio-Economic Survey in which the National Statistical Office (NSO) had collected information every month in all provinces and in both municipal and non-municipal areas (January to December, 2013). The report aims to present important statistics such as income, expenditure, debt, and income distribution of household. In the 2013 survey, it was found that households in the whole country had average monthly income and expenditure 25,194 and 19,061 Baht, respectively. The average amount of debt was 163,087 Baht per household which was about 6.5 times of the average monthly income. A decrease in income inequality has been observed. More precisely, when all households were equally devided into 5 groups, the percentage share of income of the loest income group and that of the highest income group decreased by 0.5 percent and 1.9 percent respectively, while the middle income group (quintile 2 4 ) experienced the increase of the income share. In addition, the decrease of the Gini Coefficient from in 2011 to in 2013 also confirmed the better of income distribution as a whole. The National Statistical Office (NSO) absolutely hopes that this report would be useful for any agency, both in public and private, academic institutions, and people in general. บทสร ปส าหร บผ บร หาร ส าน กงานสถ ต แห งชาต ได จ ดท าการส ารวจ ภาวะเศรษฐก จและส งคมของคร วเร อน ป 2556 เพ อเก บ รวบรวมข อม ลเก ยวก บรายได ค าใช จ าย ภาวะหน ส น และ ทร พย ส นของคร วเร อน ตลอดจนล กษณะท อย อาศ ย โดยท า การเก บรวบรวมข อม ลท กเด อน(มกราคม - ธ นวาคม 2556) จากคร วเร อนต วอย างในท กจ งหว ดท วประเทศ ท งในเขตเทศบาล และนอกเขตเทศบาล จ านวนคร วเร อนต วอย างประมาณ 52,000 คร วเร อน ท งน ค าใช จ ายท น าเสนอเป นค าใช จ ายเฉล ย ท จ าเป นต องใช ในการย งช พเท าน น จ งไม รวมการสะสมท น เช น ซ อบ าน/ท ด น และเง นออม ซ งสร ปผลการส ารวจท ส าค ญ ได ด งน 1. รายได ของคร วเร อน ป 2556 จากผลการส ารวจ ในป 2556 พบว าคร วเร อน ท วประเทศ ม รายได เฉล ยเด อนละ 25,194 บาท ส วนใหญ เป นรายได จากการท างานร อยละ 73.8 ซ งได แก ค าจ างและ เง นเด อนร อยละ 40.8 จากการท าธ รก จร อยละ 18.5 และจากการท าการเกษตรร อยละ 14.5 และม รายได ท ไม ได เก ดจากการท างาน เช น เง นท ได ร บความช วยเหล อจาก บ คคลอ นนอกคร วเร อน/ร ฐร อยละ 10.5 รายได จาก ทร พย ส น เช น ดอกเบ ยร อยละ 1.3 นอกจากน นย งม รายได ในร ปสว สด การ/ส นค า และบร การต างๆ ร อยละ 13.0 แผนภ ม 1 ร อยละของรายได เฉล ยต อเด อนของคร วเร อน จ าแนกตามแหล งท มา ของรายได (ป 2556) เง นท ได ร บเป นการช วยเหล อ 10.5% รายได จากทร พย ส น 1.3% รายได ท เป นต วเง นอ นๆ 1.4% สว สด การ ส นค า/บร การ 13.0% 25,194 บาท 73.8% รายได จาก การท างาน 40.8% 18.5% 14.5% ค าจ างและเง นเด อน ก าไรส ทธ จากการท าธ รก จ ก าไรส ทธ จากการท า การเกษตร 1/ 2. ค าใช จ ายของคร วเร อน ป 2556 ค าใช จ าย ท ไม เก ยวก บ การอ ปโภคบร โภค (ภาษ เบ ยประก นภ ย ดอกเบ ย ซ อสลากก นแบ ง หวย ฯลฯ) คร วเร อนท วประเทศ ในป 2556 ม ค าใช จ ายเฉล ย เด อนละ 19,061 บาท ค าใช จ ายร อยละ 34.4 เป นค าอาหาร เคร องด มและยาส บ (ซ งในจ านวนน เป นค าเคร องด มท ม แอลกอฮอล ร อยละ 1.1) รองลงมาเป นค าใช จ ายเก ยวก บ การเด นทางและยานพาหนะร อยละ 20.0 ค าท อย อาศ ยและ เคร องใช ภายในบ านร อยละ 19.2 ของใช ส วนบ คคล/เคร องน งห ม/ รองเท าร อยละ 5.5 ใช ในการส อสารร อยละ 3.1 ใช เพ อการศ กษา การบ นเท ง/การจ ดงานพ ธ และค าเวชภ ณฑ /ค าร กษาพยาบาล ใกล เค ยงก นค อร อยละ และ % 20.0% 11.9% 19, % ค าใช จ าย บาท อ ปโภคบร โภค 19.2% 5.5% 3.1% 1.7% 1.6% 1.5% 1.1% ก จกรรมทางศาสนา ม เพ ยงร อยละ 1.1 ในส วนของค าใช จ ายท ไม เก ยวก บการอ ปโภค บร โภค เช น ค าภาษ ของขว ญ เบ ยประก นภ ย ซ อสลาก ก นแบ ง/หวย ดอกเบ ย ส งถ งร อยละ / แผนภ ม 2 ร อยละของค าใช จ ายเฉล ยต อเด อนของคร วเร อน จ าแนกตามประเภทค าใช จ าย (ป 2556) อาหาร/เคร องด ม/ยาส บ ยานพาหนะ/การเด นทาง ค าท อย อาศ ย/เคร องใช ฯ ของใช ส วนบ คคล/เคร องน งห ม/ รองเท า การส อสาร การศ กษา การบ นเท ง/การจ ดงานพ ธ เวชภ ณฑ /ค าร กษาพยาบาล ก จกรรมศาสนา 1/ ค าใช จ ายเฉล ยท จ าเป นต องใช ในการย งช พ โดยไม รวมค าใช จ ายประเภทสะสมท น เช น การซ อบ าน/ ท ด น เป นต น 3. หน ส นของคร วเร อน ป 2556 จากคร วเร อนท วประเทศประมาณ 20 ล านคร วเร อน พบว าเป นคร วเร อนท ม หน ส นประมาณ 10.8 ล านคร วเร อน หร อร อยละ 53.8 โดยม จ านวนหน ส นเฉล ย 163,087 บาท ต อคร วเร อน ซ งส วนใหญ เป นการก อหน เพ อใช ในคร วเร อน ร อยละ 75.0 ค อใช ในการซ อบ าน/ท ด นร อยละ 36.8 อ ปโภคบร โภคร อยละ 36.7 และหน เพ อใช ในการศ กษาม เพ ยง ร อยละ 1.5 เท าน น ส าหร บหน เพ อใช ในการลงท นและอ นๆ ร อยละ 25.0 น น พบว าส วนใหญ เป นหน เพ อใช ท าการเกษตร ร อยละ 13.4 ใช ท าธ รก จและอ นๆอ กร อยละ 11.6 แผนภ ม 3 ร อยละของคร วเร อน จ าแนกตามการม หน ส น และจ านวนหน ส นเฉล ย ต อคร วเร อนท งส น จ าแนกตามว ตถ ประสงค ของการก ย ม (ป 2556) คร วเร อนท ไม ม หน ส น 46.2% คร วเร อนท ม หน ส น 53.8% จ านวนหน ส นเฉล ย 163,087 บาท/คร วเร อน 36.8% 36.7% 1.5% 13.4% 10.5% 1.1% ใช ในคร วเร อน (75.0%) ซ อ/เช าซ อบ าน และ/หร อท ด น ใช จ ายอ ปโภค ฯ ใช ในการศ กษา ใช ในการลงท นและอ น ๆ (25.0%) ใช ท าการเกษตร ใช ท าธ รก จ หน อ นๆ 4. หน ส นในระบบ และหน ส นนอกระบบ ป ) คร วเร อนท ม หน ส น จากคร วเร อนท วประเทศท ม หน ส น พบว าส วนใหญ คร วเร อนเป นหน ในระบบ โดยคร วเร อนท ม หน ในระบบอย างเด ยว ร อยละ 91.7 และคร วเร อนท ม หน ท งในระบบและนอกระบบ ร อยละ 3.7 ส าหร บคร วเร อนท ม หน นอกระบบอย างเด ยว ม เพ ยงร อยละ 4.6 และพบว าจ านวนเง นเฉล ยท เป นหน ในระบบ ส งกว านอกระบบถ ง 49 เท า (159,816 บาท และ 3,271 บาท ตามล าด บ) โดยเพ มข นจากป 2554 ซ งหน ในระบบส งกว า หน นอกระบบประมาณ 33 เท า (130,930 บาท และ 3,970 บาท ตามล าด บ) แผนภ ม 4 ร อยละของคร วเร อนท ม หน ในระบบและนอกระบบ และจ านวนหน ส นเฉล ย ต อคร วเร อนท งส น (ป 2556) ม หน ส นท งในระบบ และนอกระบบ ม หน ส น นอกระบบอย างเด ยว 3.7% 91.7% ม หน ส น 4.6% ในระบบอย างเด ยว จ านวนหน ส นในระบบเฉล ย 159,816 บาท/คร วเร อน จ านวนหน ส นนอกระบบเฉล ย 3,271 บาท/คร วเร อน 4.2) จ านวนหน ส น จากผลการส ารวจคร วเร อนท วประเทศ พบว า จ านวนหน ส นในระบบ ส วนใหญ เป นหน เพ อใช ในการซ อบ าน/ท ด น ซ งเพ มข นจากเด มค อร อยละ 34.5 ในป 2554 เป นร อยละ 37.3 รองลงมาค อเพ อการอ ปโภคบร โภคร อยละ 36.7 ใช ในการท า การเกษตรร อยละ 13.5 และใช ท าธ รก จร อยละ 10.1 ส าหร บหน เพ อใช ในการศ กษาม เพ ยงร อยละ 1.5 เท าน น ส าหร บจ านวนหน ส นนอกระบบ พบว าส วนใหญ เป นหน เพ อการอ ปโภคบร โภคในคร วเร อน ค อร อยละ 36.4 ซ งลดลงจากป 2554 ร อยละ 4.1 (ป 2554 ร อยละ 40.5) ซ งเป นป ท เก ดอ ทกภ ยคร งใหญ รองลงมาเป นหน เพ อใช ท าธ รก จ ใช ซ อบ าน/ท ด น และใช ท าการเกษตร ค อร อยละ และ 12.7 ตามล าด บ ส วนหน เพ อใช ในการศ กษาม เพ ยงร อยละ 1.5 เท าน น แผนภ ม 5 ร อยละของหน ส นในระบบ และนอกระบบเฉล ยต อคร วเร อนท งส น จ าแนกตามว ตถ ประสงค ของการก ย ม (ป 2556) (1) ซ อ/เช าซ อบ าน และ/หร อท ด น หน ส นในระบบ (5) ใช ในการศ กษา (6) 1.5% (4) หน อ นๆ (3) ใช ท าธ รก จ 0.9% ใช ท า 10.1% การเกษตร 13.5% 37.3% 159,816 บาท (2) 36.7% ใช ในการศ กษา (5) 1.5% หน อ นๆ 7.9% (3) ซ อ/เช าซ อบ าน และ/หร อท ด น (6) 15.1% หน ส นนอกระบบ (2) ใช ท าธ รก จ 26.4% 3,271 บาท 36.4% 12.7% ใช อ ปโภค บร โภค (4) ใช ท า การเกษตร (1) ใช อ ปโภค บร โภค 100, ,000 40,000 30,000 20,000 10, ,194 19,061 43,058 32,425 26,114 19,728 19,267 19,181 14,066 15,092 1/ 5. การเปร ยบเท ยบรายได ค าใช จ าย และหน ส น ของคร วเร อน ป ) รายภาค เม อพ จารณารายได ค าใช จ าย และหน ส นของคร วเร อน เป นรายภาค พบว ากร งเทพ ฯ และ 3 จ งหว ด ค อ นนทบ ร ปท มธาน และสม ทรปราการ ม รายได เฉล ยต อคร วเร อนส งกว า ภาคอ นมาก ค อ 43,058 บาท โดยม ค าใช จ ายและจ านวน หน ส นเฉล ยต อคร วเร อนส งส ดเช นเด ยวก น ค อ 32,425 และ 273,795 บาท ตามล าด บ โดยม ส ดส วนของค าใช จ ายต อ รายได ร อยละ 75.3 และพบว าคร วเร อนในภาคตะว นออกเฉ ยงเหน อ เป นภาคท ม ส ดส วนของค าใช จ ายต อรายได ส งส ดถ งร อยละ 78.7 ซ งท าให ม เง นออม หร อเง นเพ อช าระหน ได น อยมาก ในขณะท คร วเร อนในภาคเหน อม ส ดส วนของค าใช จ ายต อรายได ต าส ด ค อร อยละ 73.0 ซ งสามารถเก บออม และม เง นช าระหน ได มากกว าคร วเร อนในภาคอ น 1/ แผนภ ม 6 รายได ค าใช จ ายเฉล ยต อเด อน และจ านวนหน ส นเฉล ยต อคร วเร อนท งส น รายภาค ( ป 2556) บาท 300, , , , , , , ,931 27,504 20,372 ท วราช กทม. และ กลาง เหน อ ตะว นออก ใต อาณาจ กร 3 จ งหว ด 2/ เฉ ยงเหน อ 2/ นนทบ ร ปท มธาน และสม ทรปราการ ภาค หน ส น รายได ค าใช จ าย 5.2) ตามสถานะทางเศรษฐส งคมของคร วเร อน (ตามอาช พ) เม อพ จารณาตามอาช พ พบว าคร วเร อนล กจ าง ท ปฏ บ ต งานว ชาช พ/น กว ชาการ/น กบร หาร ม รายได เฉล ยส งส ด ถ ง 56,037 บาท รองลงมาได แก คร วเร อนของผ ด าเน นธ รก จ ท ไม ใช เกษตร 33,882 บาท คร วเร อนผ ปฏ บ ต งานในกระบวน การผล ต คร วเร อนเสม ยน/พน กงาน/ผ ให บร การ ม รายได ใกล เค ยงก น ค อ 22,513 และ 22,3
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x