Digital Broadcast ก าวส อ กข นความสำเร จ - PDF

Description
the neutral premium international telecom network service provider MAGAZINE Digital Broadcast ก าวส อ กข นความสำเร จ ของเทคโนโลย ด จ ตอล ENJOY 12 MAGAZINE Issue October - December

Please download to get full document.

View again

of 32
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Bills

Publish on:

Views: 11 | Pages: 32

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
the neutral premium international telecom network service provider MAGAZINE Digital Broadcast ก าวส อ กข นความสำเร จ ของเทคโนโลย ด จ ตอล ENJOY 12 MAGAZINE Issue October - December 2012 CONTENTS สารบ ญ 02 SYMPHONY SHOW ก จกรรมด ๆ ท ผ านมา 04 GOOD IDEA The Coffeebrewer / Citrus Spray / DualWash / Polyfloss 06 HI! TECH เม อ แอพพล เคช น ไม ได สร างแค ส ข แต ย งสร างอาช พ 08 INTERVIEW เป ดม ต ใหม ว ทย โทรท ศน ไทย ด วย Digital Broadcast 012 MAIN STORY Digital Broadcast ก าวส อ กข นความสำเร จของเทคโนโลย ด จ ตอล 015 TREND MOVE ON ง ดกลย ทธ สร างความภ กด ในแบรนด ด วย MSP 016 DON T MISS ส งด ๆ ท ไม อยากให พลาด 018 TIPS FOR TAKE จ ดองค ประกอบภาพอย างไร ให ภาพเป ะ (2) 019 HEALTH CARE 3 U ท าบร หารแก อาการออฟฟ ศซ นโดรม 020 BON VOYAGE แอ วเหน อ ไปอ งหนาว 022 HOROSPACE Horoscope 2556 ดวงใคร เป นไง ไปเช คก น 024 GOOD TASTE แดดร ม ลมเย นๆ ชวนไปช ลล ท Hako Town 026 HOW TO 5 ว ธ ปล กความม นใจ 027 SHARE โบว ล งรวมใจ ช วยเหล อส ตว พ การ 028 PLAY STATION ประเทศเหล าน ม เม องหลวงช ออะไรก นนะ 029 DID YOU KNOW? ประโยชน ท ไทยจะได ร บจากการเข าร วม AEC MAGAZINE 12 OCTOBER - DECEMBER SPEECH OF BOSS บทบรรณาธ การ เวลาย งคงเด นตามเข มนาฬ กาด วยจ งหวะปกต ห นมองปฏ ท นอ กคร งก ใกล จะหมดป 2012 หลายท านคงเฝ ารอว นหย ดยาว อ นเป นช วงเวลาแห งการส งสรรค และพ กผ อน อย างไรก ตาม ผมขอให ช วงเวลาท ท กท านรอคอยเต มไปด วยความสน กสนาน กอบโกยความส ขให เต มท ก อนกล บ มาเร มทำงานในศ กราชใหม ท จะถ งน คร บ น ตยสาร Enjoy ดำเน นเร อยมาเป นฉบ บท 12 แล ว ท มงานซ มโฟน ได พยายามสรรหาส งด ๆ มาฝากท านผ อ านเสมอ และฉบ บน ก เช นก น ผมม สถานท ท องเท ยวท เหมาะก บฤด หนาวมาแนะนำ ต ดตามก นได ในคอล มน Bon Voyage คร บ และได เด นทางท องเท ยวท งท อย าล มนำเทคน ค การถ ายภาพด ๆ จากคอล มน Tips for Take ไปเก บความทรงจำก นนะคร บ อ กคอล มน ท ไม อยากให ท กท านพลาดค อ Horospace ซ งท านผ อ านสามารถต ดตามดวงชะตาตามราศ ได ในคอล มน น จะแม นหร อไม อย างไรลองพล กไปอ านก นคร บ สำหร บคอล มน หล กของฉบ บน ขอเกาะกระแส Digital Broadcast โดยในคอล มน Interview ได ร บเก ยรต จาก พ นเอก ดร.นท ศ กลร ตน รองประธานกรรมการ กสทช. มาให ส มภาษณ ส วนคอล มน Main Story เราก เตร ยมสาระความร ต างๆ เก ยวก บ Digital Broadcast มานำเสนอด วยเช นก น ร บรองว าอ านจบแล วท านจะได ร บความร เต มเป ยมอย างแน นอน และภายในเด อนธ นวาคมน ซ มโฟน จะม การปร บเปล ยนโลโก ของบร ษ ทฯ เพ อต อนร บการขยาย การให บร การไปย งประเทศต างๆ ในภ ม ภาคเอเช ยตะว นออกเฉ ยงใต ส วนร ปล กษณ ใหม ของซ มโฟน จะเป นอย างไรน น ท านผ อ านท กท านต องรอต ดตามชมก นคร บ ส ดท ายน ไม ม อะไรอยากจะฝากท านผ อ านมากไปกว า ขอให ท กท านม ส ขภาพท แข งแรง ม ความส ข และได ร บแต ส งด ๆ ท จะเก ดข นในพ ทธศ กราช 2556 ท กำล งจะมาถ งน คร บ กร ณย พล อ ศวส วรรณ กรรมการผ จ ดการ บร ษ ท ซ มโฟน คอมม น เคช น จำก ด (มหาชน) Time flies, and the year end is approaching. This edition of Enjoy never misses the chance to celebrate the upcoming New Year with our readers. Let s start with our Bon Voyage column that brings you to the enchanting hideaway during the cooling season, coupled with great tips to capture your fond memories in Tips for Take before checking your next year s horoscope in Horospace. More importantly, due to the current strong trend of Digital Broadcasting, this edition of Enjoy is honored to have Colonel Dr. Natee Sukonrat, Vice Chairman of NBTC, to provide an insight into this issue, while Main Story column provides full knowledge and useful information about it. Furthermore, in December, apart from aggressively expanding our service to South East Asia region, we are so proud to introduce our new company logo. But how is it going to be? Please wait and see for yourself. Happy New Year 2013! Kranphol Asawasuwan President, Symphony Communication Public Company Limited บร ษ ท ซ มโฟน คอมม น เคช น จำก ด (มหาชน) 123 ซ นทาวเวอร ส อาคาร B ช น ถนนว ภาวด ร งส ต แขวงจอมพล เขตจต จ กร กร งเทพฯ โทรศ พท โทรสาร Symphony Communication Public Company Limited 123 Suntowers Building B, 35 th - 36 th Floor, Vibhavadee Rangsit Road, Chomphon, Chatuchak, Bangkok Tel. (66) Fax (66) ออกแบบและจ ดทำร ปเล ม ฝ าย Amarin Publishing Services แยกส และพ มพ ท สายธ รก จโรงพ มพ บร ษ ท อมร นทร พร นต งแอนด พ บล ชช ง จำก ด (มหาชน) 376 ถนนช ยพฤกษ เขตตล งช น กร งเทพฯ โทรศ พท ต อ 1200, 1213 โทรสาร Designed by Amarin Publishing Services Printed by Amarin Printing and Publishing Public Company Limited 376 Chaiyaphruk Road, Taling Chan, Bangkok Tel. (66) ext. 1200, 1213 Fax (66) Seminar Communic Asia 2012 & Broadcast Asia 2012 ซ มโฟน พาล กค าผ ม อ ปการค ณบ นล ดฟ า เพ อเข าชมงานส มมนาเก ยวก บเทคโนโลย ทางด านไอท ท ท นสม ยและย งใหญ ท ส ดใน ภ ม ภาคเอเช ย ณ ประเทศส งคโปร ท งงาน Communic Asia 2012 ณ โรงแรมมาร น า เบย แซนด ส และงาน Broadcast Asia 2012 ณ ศ นย แสดงส นค าซ นเทค นอกจาก การด งานเก ยวก บเทคโนโลย แล ว ย งได พา ล กค าท กท านไปส มผ สประสบการณ อ น น าต นเต นก บเคร องเล นส ดไฮเทคท ย น เวอร - แซล สต ด โอ และนม สการพระเข ยวแก ว ณ ว ดพระเข ยวแก ว ย านไชน าทาวน ก อน อำลาประเทศส งคโปร Symphony Plc. brought its esteemed clients to Singapore to attend Communic Asia - Asia s largest seminar at Marina Bay Sands Hotel and Broadcast Asia 2012 at Suntec Exhibition Center, before sightseeing the tourist attractions. SYMPHONY SHOW TEXT SYMPHONY แกะรอยห น Investor Night Party Kae Roi Hoon Investor Night Party ค ณกร ณย พล อ ศวส วรรณ กรรมการ ผ จ ดการ บร ษ ท ซ มโฟน คอมม น เคช น จำก ด (มหาชน) ร วมเป นแขกร บเช ญในรายการ แกะรอยห น Investor Night Party จ ดโดยเว บไซต stock2morrow ณ โรงแรมด ส ตธาน กร งเทพฯ โดยรายการ แกะรอยห น เป นรายการท ส งเสร มความร ทางด านการลงท นให แก กล มคนร นใหม ในเช งล ก ผ านการต งคำถามจากน กลงท น ถ งผ บร หารโดยตรง เพ อให น กลงท นรายย อย ได ม โอกาสร บทราบถ งว ส ยท ศน และข อม ล ต างๆ ของบร ษ ท ออกอากาศทางสถาน โทรท ศน เพ อเศรษฐก จและการลงท น Money Channel Khun Kranphol Asawasuwan, President of Symphony Communication Plc. was a guest speaker at Kae Roi Hoon Investor Night Party organized by stock2morrow website at Dusit Thani Hotel, Bangkok to provide an in-depth information about the company s business and vision. Go Kart Racing by Symphony อ กหน งก จกรรมด ๆ เอาใจคนหลงใหล ในความเร ว Go Kart Racing ณ ร าน Coco Bar ซ งเป ดโอกาสให ผ เข าร วม ก จกรรมท กท านได ปลดปล อยความเคร ยด จากการทำงาน มาเหย ยบค นเร งซ งให ส ดแรง โดยผ ท ทำเวลาต อรอบได ด ท ส ดจะได ร บ ถ วยรางว ลจากซ มโฟน และ Voucher ม ลค า 3,000 บาท นอกจากน ย งม เกมสน กๆ จากพ ธ กรฝาแฝดคนสวยมาให ท กท านได ร วมเล นอ กด วย Symphony has organized a Go Kart Racing for valued customers who are passionate about fast ride. The winner of the game received the award along with 3,000 baht gift voucher from the company. 02 ลงนามเซ นส ญญาเช าพ นท ระยะยาวเพ อจ ดสร างสำน กงาน สาขาภาคตะว นออก Signing Long-term Land Lease Agreement to Set up Eastern Branch Office บร ษ ท ซ มโฟน คอมม น เคช น จำก ด (มหาชน) ลงนามเซ นส ญญาเช าพ นท ระยะ ยาวก บบร ษ ท อมตะ คอร ปอเรช น จำก ด (มหาชน) เพ อจ ดสร างสำน กงานสาขาภาค ตะว นออก ในเขตประกอบการน คม อ ตสาหกรรมอมตะนคร จ งหว ดชลบ ร ซ งพ นท ด งกล าวประกอบไปด วย ศ นย ปฏ บ ต การเคร อข ายสำรอง (DROC) และสำน กงาน สำรองกรณ เก ดเหต การณ ฉ กเฉ น (BCP) ซ งจะสามารถเป ดทำการได ภายในปลายป 2012 เป นต นไป Symphony Communication Plc. has signed a long-term land lease agreement with Amata Corporation Plc. for its new operating office in Amata Industrial Estate, Chon Buri Province, which will house DROC and BCP centers for emergency cases. It will be fully operational by the end of Symphony Movie Recommended: Resident Evil: Retribution Symphony Movie Recommended ขอนำเสนอภาพยนตร เร อง Resident Evil: Retribution หร อ ผ ช วะ 5 สงคราม ไวร สล างนรก ท มาสร างความต นเต น ล น ระท ก และความเร าใจในฉากแอ คช นส ดม น กว าภาคใดๆ ท เคยสร างมา ณ SF World Cinema, Central World และพลาดไม ได ก บการเล นเกมช งรางว ลจากอล ซ นางเอก สาวคนสวยแห ง Resident Evil บร เวณ หน าโรงภาพยนตร Please be thrilled and excited with the latest action blockbuster Resident Evil: Retribution at SF World Cinema, Central World and win fabulous prizes at the theatre. 03 เสวนา คล นความถ : ทร พยากรส อสารของชาต เพ อประโยชน สาธารณะ A Seminar Called Frequency Waves: National Resource for Public Use ค ณกร ณย พล อ ศวส วรรณ กรรมการ ผ จ ดการ บร ษ ท ซ มโฟน คอมม น เคช น จำก ด (มหาชน) ร วมเสวนาในงาน คล นความถ : ทร พยากรส อสารของชาต เพ อประโยชน สาธารณะ จ ดโดยมหาว ทยาล ยหอการค าไทย ณ โรงแรมอโนมา กร งเทพฯ เพ อแสดง ท ศนะเก ยวก บการประม ล 3G ในประเทศ ไทย โดยข อสร ปจากการเสวนาในคร งน จะถ กนำเสนอต อคณะกรรมาธ การการ ว ทยาศาสตร เทคโนโลย การส อสาร และ โทรคมนาคม ว ฒ สภา เพ อปร บปร งแก ไข ร างกฎหมายและระเบ ยบแบบแผนต อไป Khun Kranphol Asawasuwan, President of Symphony Communication Plc. participated in the seminar under the title Frequency Waves: National Resource for Public Use, organized by The University of the Thai Chamber of Commerce at Arnoma Hotel, Bangkok to voice his opinion about the 3G spectrum auction in Thailand. All opinions will be forwarded to the concerned committee for further criteria deliberation. The Coffeebrewer ฉ กซอง เต มน ำร อนก ด มกาแฟดร ปได 3 in 1 Coffeebrewer GOOD IDEA TEXT สาว ตร ตร เพชร เต มเสน ห ให อาหารด วย Citrus Spray Citrus Spray Add Charms to Your Food ความส ขเล กๆ ของใครบางคน ยามต นนอนตอนเช า อาจต องการ เพ ยงกาแฟหอมๆ ส กแก วก บขนมป งส กช น เท าน นก น บเป นการ เร มต นว นท ด แล ว และสำหร บผ ท หลงใหลในกล นหอมของกาแฟ แบบดร ป แต ก เผลอไผลไปก บว ฒนธรรมฉ กซอง เต มน ำร อนพร อมด ม เราขอแนะนำให ค ณร จ กก บ The Coffeebrewer ข นตอนก อนด ม ไม ต างอะไรจากกาแฟ 3 in 1 แต อย างใด หากแต กาแฟซองน ประย กต ข นตอนการชงแบบดร ปและแบบเฟรนช เพรสมาไว ในซองเด ยว ด วยนว ตกรรมการผล ตท อำนวยให พกพาสะดวก ข นตอนไม ย งยาก ซ บซ อน แค เทน ำร อนลงไปแล วป ดซอง ซองจะช วยเก บกล นหอมและ น ำม นจากเมล ดกาแฟไว ได ครบคร น รอให กาแฟได ทำปฏ ก ร ยาก บ น ำร อนส กพ กก เป ดออก เทใส แก วค ใจ ด มด ำรสชาต ท โปรดปราน ได ท นท ร บรองว ากล นหอมยวนใจ รสชาต ย วน ำลายอย างแน นอน For those who fall in love with sweet aromatic of strong, dripping hot coffee while at the same time might be tempted by the convenience of 3-in-1 coffee packet, we re sure that you will fall in love with The Coffeebrewer that combines fabulous taste of dripping coffee and the absolute convenience of 3-in-1 coffee packet. Simply pour hot water in a coffee packet, you will get the fabulous taste of dripping coffee of which you are so fond. the-coffeebrewer#ixzz28soviyso ขณะท โลกย งคงหม นไป เราไม อาจปฏ เสธได ว างานด ไซน เข ามา เป นส วนหน งในช ว ตประจำว นของท กคนไปแล ว ไม เช อลองห น มองรอบกาย น าจะม อ ปกรณ เคร องใช ท ม ด ไซน เข ามาผสมอย ส กช น สองช น ไม เว นแม แต ในคร ว Lékué ผ ออกแบบและผล ตอ ปกรณ คร วจากประเทศสเปน ได สร างจ นตนาการให กลายเป นจร ง ด วยการ ออกแบบอ ปกรณ ค นน ำมะนาวส ดล ำ เพ ยงแค ปาดส วนห วของมะนาว หร อเลมอนท ง เส ยบ Citrus Spray ลงไปในผลมะนาว จากน นก บ บ และฉ ด ละอองน ำจะถ กพ นผ านห วฉ ดแบบสเปรย ฟ งออกมา ง าย และแถมย งสะดวกสำหร บอาหารท ต องการเพ มรสหร อกล นมะนาว เพ ยงเล กน อย ช างเป นงานด ไซน ท สร างความสน กให คนชอบเข าคร ว เส ยจร ง แถมย งด งด ดให คนไม ชอบเข าคร วต องเปล ยนความค ด อยากเฉ ยดเข ามาหาความสน กในคร วบ างก เป นได Nowadays, products with beautiful design have become an integral part of our life, even the kitchenware. Lékué, a kitchenware from Spain, has designed a cutting-edge lemon-juicer. Simply insert Citrus Spray in the lemon then squeeze, nice lemon juice will be sprayed out. citrus-spray#ixzz28sq2eyrx 0 DualWash
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x