ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC. MSMH Tên môn học Số tín chỉ. QUẢN TRỊ NGHỀ NGHIỆP Career management. Áp dụng từ học kỳ: 12.1A năm học A. - PDF

Description
ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC MSMH Tên môn học Số tín chỉ NS401DV01 QUẢN TRỊ NGHỀ NGHIỆP management 03 Áp dụng từ học kỳ: 12.1A năm học A. Quy cách môn học: Số tiết Số tiết phòng học Tổng Lý Thực Đi thực

Please download to get full document.

View again

of 7
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Games & Puzzles

Publish on:

Views: 42 | Pages: 7

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC MSMH Tên môn học Số tín chỉ NS401DV01 QUẢN TRỊ NGHỀ NGHIỆP management 03 Áp dụng từ học kỳ: 12.1A năm học A. Quy cách môn học: Số tiết Số tiết phòng học Tổng Lý Thực Đi thực Tự Phòng lý Phòng Đi thực Bài tập số tiết thuyết hành tế học thuyết thực hành tế (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (1) = (2) + (3) + (4) + (5) = (7) + (8) + (9) B. Liên hệ với môn học khác và điều kiện học môn học: Liên hệ Mã số môn học Tên môn học Môn tiên quyết: 1. Quản trị học QT106DV01 Quản trị học Môn song hành: 1. Không Điều kiện khác: 1. Không C. Tóm tắt nội dung môn học: Quản trị Nghề nghiệp là môn học được thiết kế để hỗ trợ học viên trong việc phát hiện và phát triển nghề nghiệp, rèn luyện kỹ năng quản lý và lập kế hoạch nghề nghiệp cá nhân, trong các ngành nghề nói chung. Tuy nhiên môn học này chú trọng nhiều đến sinh viên sắp tốt nghiệp hoặc vừa mới tốt nghiệp để trang bị cho họ các kỹ năng cần thiết trước mắt như nghiên cứu về ngành nghề mà họ sẽ chọn và lập kế hoạch phát triển nghề nghiệp, viết CV và thư xin việc, và thực hành phỏng vấn tuyển dụng thật. D. Mục tiêu của môn học: Stt Mục tiêu của môn học 1 Hiểu quản trị nghề nghiệp là gì, các bước trong quá trình quản trị nghề nghiệp 2 Xác định những nhu cầu mà nghề nghiệp tương lai có thể đáp ứng 3 Kết hợp những đặc tính của bản thân với cơ hội nghề nghiệp hiện có 4 Lập và thực hiện kế hoạch nghề nghiệp Trang bị những kỹ năng cần thiết để tìm việc hiệu quả : xây dựng thương hiệu 5 cá nhân, viết CV, đơn xin việc, phỏng vấn tìm việc, thư cảm ơn... E. Kết quả đạt được sau khi học môn học: Stt Kết quả đạt được Xác định được phong cách phát triển nghề nghiệp thông qua bảng câu hỏi cho 1 sẵn 2 Lập bảng kê nhu cầu nghề nghiệp dựa trên tháp nhu cầu Maslow 3 Tự đánh giá mức độ sẵn sàng trở thành doanh nhân Tự đánh giá sở thích, kỹ năng, giá trị công việc, cá tính, lập danh mục kỹ năng 4 (career portfolio) Xác định những nghề nghiệp phù hợp với giá trị, cá tính và từ đó chọn ra nghề 5 lý tưởng 6 Lập kế hoạch phát triển nghề nghiệp 7 Viết CV và thư xin việc thu hút F. Phương thức tiến hành môn học: Loại hình phòng Số tiết 1 Phòng lý thuyết 45 Tổng cộng 45 Yêu cầu : + Ngôn ngữ sử dụng giảng dạy, học tập: tiếng Việt và tiếng Anh + Cách tổ chức giảng dạy môn học: Môn học này được tiến hành bằng cách giảng trên lớp và sinh viên được chia thành nhiều nhóm nhỏ để làm bài tập thực hành. Cụ thể: Giảng trên lớp (lecture) 1. Sĩ số tối đa để giảng trên lớp là 50. Số tiết giảng là 45 tiết. Trước khi đến lớp, sinh viên phải tự đọc tài liệu ở nhà theo từng chương trong đề cương. 2. Sinh viên sẽ đến lớp để xem và nghe giảng viên nhấn mạnh các khái niệm và các ý tưởng quan trọng của mỗi chương. 3. Sau khi giảng xong, sinh viên sẽ làm việc theo nhóm để có thể yêu cầu giảng viên giải đáp ngay các thắc mắc (nếu có) liên quan đến các bài tập nhóm và cá nhân. Giờ bài tập (tutorial) 1. Sinh viên phải làm các bài tập cá nhân và nhóm. 2. Sinh viên sẽ làm bài tập theo sự hướng dẫn của giảng viên. 3. Khi có thắc mắc, thì đặt câu hỏi với giảng viên. Mỗi khi làm bài tập nhóm xong, thì đại diện của nhóm sẽ lên trình bày kết quả thảo luận cho cả lớp cùng nghe. G. Tài liệu học tập 1. Tài liệu bắt buộc John J. Liptak,. JIST Works, an imprint of JIST Publishing Tài liệu không bắt buộc - Michael Farr and Laurence Shatkin, 50 Best Jobs for Your Personality. JIST Assessing you, the first step in career plannning. 1999, 2008 Government of Alberta, Alberta Employment and Immigration, Canada - Frank Satterthwaite, The Portfolio Workbook Using the Newest Tool in Your Job- - Hunting Arsenal to Impress Employers and Land a Great Job. Mc-graw-Hill, 2003 H. Đánh giá kết quả học tập môn học Môn học này không có thi giữa kỳ và cuối kỳ 1. Thuyết minh về cách đánh giá kết quả học tập 1.1 Viết CV và thư xin việc (20%) Bạn sẽ nộp (a) Bản CV, (b) Thư xin việc font Times new roman size Group assignment (30%) thuyết trình kết quả nghiên cứu về một ngành nghề mà bạn chọn trong tương lai. Exploration Bạn chọn một nghề nghiệp cụ thể để nghiên cứu về những thông tin sau: Nội dung công việc Yêu cầu công việc để làm tốt nghề nghiệp này Những lợi thế mà nghề nghiệp này mang lại Những mặt hạn chế hoặc khó khăn thử thách của nghề nghiệp này. Lương bổng, chế độ Cơ hội thăng tiến Path: con đường phát triển nghề nghiệp này. Những loại hình công ty nào cần có vị trí này Objectives: mục tiêu phấn đấu, đỉnh cao của nghề này. Những đối tượng nào sẽ phù hợp với công việc này. Thực hành phân tích các yếu tố tương thích giữa con người và ngành nghề. (liên quan đến tài liệu Quizzes ). Bài viết dài 3-4 trang đánh máy, double-spaced font Times new roman size 12. Phần trình bày trong vòng 15 mỗi nhóm. 1.3 Đề án tổng kết (30%) Bạn tự lập một kế hoạch phát triển nghề nghiệp cho bản thân với một ngành nghề phù hợp đã được xác định trong quá trình khám phá bản thân và công việc phù hợp, với nội dung chính như sau: Phân tích bản thân ở thời điểm hiện tại Xác định công việc yêu thích phù hợp. Xác định mục tiêu trong ngắn hạn và dài hạn (5 năm tới) Làm thế nào để đạt được những mục tiêu đề ra. Action plan cụ thể. Đính kèm là những kết quả thu hoạch khóa học như: CV, application letter, Exploration, những thu hoạch tâm đắc ở lớp mà bạn muốn mang theo làm hanh trang trong suốt quá trình phát triển sự nghiệp của mình. Đề án dài 8-10 trang đánh máy, double-spaced. Dàn ý chi tiết sẽ được hướng dẫn tại lớp. Ngoài ra bạn có nhiệm vụ nhận xét và bình luận lẫn nhau về tính hợp lý của kế hoạch phát triển nghề nghiệp cá nhân của 1 bạn khác (2 bạn trao đổi kế hoạch của nhau). Lời nhận xét và bình luận cũng được ghi trong báo cáo này. 1.4 Tham gia Phỏng vấn tuyển dụng thật để kiểm tra kỹ năng phỏng vấn xin việc (20%) 2. Tóm tắt cách đánh giá kết quả học tập * Đối với học kỳ chính và phụ: Thành phần Hình thức đánh giá Trọng số Thời điểm Viết CV, thư xin việc và trình bày phương pháp viết Nghiên cứu về ngành nghề sinh viên chọn Lập kế hoạch phát triển nghề nghiệp và bình luận kế hoạch của bạn khác Tham gia phỏng vấn tuyển dụng thật Bài tập cá nhân 20% Bài tập nhóm 30% Bài tập cá nhân 30% Bài tập cá nhân 20% Buổi 13 Buổi 1-8 Buổi 11 Buổi 14-15 Tổng 100% 3. Tính chính trực trong học thuật (academic integrity) Chính trực là một giá trị cốt lõi và mang tính quyết định cho chất lượng đào tạo của một trường đại học. Vì vậy, đảm bảo sự chính trực trong giảng dạy, học tập, và nghiên cứu luôn được chú trọng tại Đại học Hoa Sen. Cụ thể, sinh viên cần thực hiện những điều sau: 3.1. Làm việc độc lập đối với những bài tập cá nhân: Những bài tập hoặc bài kiểm tra cá nhân nhằm đánh giá khả năng của từng sinh viên. Sinh viên phải tự mình thực hiện những bài tập này; không được nhờ sự giúp đỡ của ai khác. Sinh viên cũng không được phép giúp đỡ bạn khác trong lớp nếu không được sự đồng ý của giảng viên. Đối với bài kiểm tra (cả tại lớp và tự làm ở nhà), sinh viên không được gian lận dưới bất cứ hình thức nào Không đạo văn: Đạo văn (plagiarism) là việc sử dụng ý, câu văn, hoặc bài viết của người khác trong bài viết của mình mà không có trích dẫn phù hợp. Sinh viên sẽ bị xem là đạo văn nếu: i. Sao chép nguyên văn một câu hay một đoạn văn mà không đưa vào ngoặc kép và không có trích dẫn phù hợp. ii. iii. iv. Sử dụng toàn bộ hay một phần bài viết của người khác. Diễn đạt lại (rephrase) hoặc dịch (translate) ý tưởng, đoạn văn của người khác mà không có trích dẫn phù hợp. Tự đạo văn (self-plagiarize) bằng cách sử dụng toàn bộ hoặc phần nội dung chủ yếu của một đề tài, báo cáo, bài kiểm tra do chính mình viết để nộp cho hai (hay nhiều) lớp khác nhau Có trách nhiệm trong làm việc nhóm: Các hoạt động nhóm, bài tập nhóm, hay báo cáo nhóm vẫn phải thể hiện sự đóng góp của cá nhân ở những vai trò khác nhau. Báo cáo cuối kỳ của sinh viên nên có phần ghi nhận những đóng góp cá nhân này. Bất kỳ hành động không chính trực nào của sinh viên, dù bị phát hiện ở bất kỳ thời điểm nào (kể cả sau khi điểm đã được công bố hoặc kết thúc môn học) đều sẽ dẫn đến điểm 0 đối với phần kiểm tra tương ứng, hoặc điểm 0 cho toàn bộ môn học tùy vào mức độ. (tham khảo Chính sách Phòng tránh Ðạo vãn tại: Để nêu cao và giữ vững tính chính trực, nhà trường cũng khuyến khích sinh viên báo cáo cho giảng viên và Trưởng Khoa những trường hợp gian lận mà mình biết được. I. Phân công giảng dạy: STT Họ và tên , Điện thoại, Phòng làm việc Lịch tiếp SV 1 Nguyễn Thanh công bố trên Vân website của Khoa Vị trí giảng dạy J. Kế hoạch giảng dạy: Đối với học kỳ chính và phụ Buổi Đầu đề bài giảng Tài liệu bắt buộc /tham Công việc sinh viên phải hoàn khảo thành Thảo luận cần thiết và lợi ích của môn học 1 Tổng quan về môn học, nội dung chính Cách đánh giá, giải thích phương pháp dạy và học Tổ chức lớp học. Discovery YourSelf Test 2 SWOT Analysis Your Interests and Skills Your Values Your Personality Discover your ideal Job Test What is ideal job? Satisfaction, Motivations, Needs Matching yourself with occupation 3 A Question of Values: Six Ways We Make the Personal Choices That Shape Our Lives broke all values into six overarching categories or systems Holland s Personality Theory Summary Finding a good fit Discover your ideal Job 4 Explore Options Portfolio Analysis Instruction for assignment 2 ( Analysis) 5 Develop a Plan Objectives Test How to get there? Path Instruction for assignment 3 ( Plan) 6 Action Plan for Job Search Job Search Strategy Make the most of your style Ensure your success How to apply for job effectively? Create Plan 7 How to write an attractive CV & Application Letter Practice write draft CV and Application Letter 8 How to write an attractive CV & Application Letter (cont d) Practice write draft CV and Application Letter 9 Interview for Success How to sell yourself Submit assignment 1 (CV and Application letter) 10 Professional Image Build your own brand Keys for success at work 11 How to start your first job Change Development Review, Questions and Answers for above topics 12 Reserve time for uncompleted topic: Trả bài, nhận xét, giải đáp thắc mắc cho phần assignment 1 - Viết CV và thư xin việc (20%) Instructions for assignment 2, 4 Submit assignment 3 ( Plan) 13 Mock Interview Thực hiện phỏng vấn tuyển dụng thật để đánh giá kỹ năng tham gia phỏng vấn tìm việc của các em, đưa phản hồi và kết quả ngay tại chỗ. Assignment 4 (20%) 14 Group Presentation Trình bày, thảo luận, đánh giá phản hồi tại chỗ cho phần assignment 2: (Group Assignment 30%) thuyết trình kết quả nghiên cứu về một ngành nghề mà bạn chọn trong tương lai) 15 Tổng kết đánh giá Nhận xét, đánh giá, thảo luận về Assignment 3: kế hoạch phát triển nghề nghiệp (20%) 3 bài luận tốt nhất sẽ được chọn để trình bày trước lớp để mọi người cùng tham luận. Tổng kết, thông báo kết quả học tập, đánh giá khen thưởng, chia tay.
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x