ค ม อการใช งาน ระบบการเข ยนว ทยาน พนธ อ เล กทรอน กส (CU E-THESIS) บ ณฑ ตว ทยาล ย จ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย - PDF

Description
ค ม อการใช งาน ระบบการเข ยนว ทยาน พนธ อ เล กทรอน กส (CU E-THESIS) บ ณฑ ตว ทยาล ย จ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย 2 ห วข อ สารบ ญ หน า 1. แนะนาระบบ CU E-THESIS การใช งาน Web

Please download to get full document.

View again

of 61
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Self-Help

Publish on:

Views: 34 | Pages: 61

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ค ม อการใช งาน ระบบการเข ยนว ทยาน พนธ อ เล กทรอน กส (CU E-THESIS) บ ณฑ ตว ทยาล ย จ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย 2 ห วข อ สารบ ญ หน า 1. แนะนาระบบ CU E-THESIS การใช งาน Web Portal แนะนาการใช งานท วไป การใช งานสาหร บน ส ต ข อม ลพ นฐานน ส ต (Basic Information) แบบฟอร มว ทยาน พนธ (Thesis Form) เวอร ช นของว ทยาน พนธ ฐานข อม ลว ทยาน พนธ การจ ดส งว ทยาน พนธ ฉบ บร าง การจ ดส งว ทยาน พนธ ฉบ บสมบ รณ การใช งานอ นๆ เน อท ของการจ ดเก บว ทยาน พนธ การออกจากระบบ การเปล ยนภาษาท ใช แสดงผล ไฟล ว ทยาน พนธ และการตรวจการลอกเล ยนวรรณกรรม โปรแกรมอ กขราว ส ทธ โปรแกรม Turnitin การใช งาน CU E-THESIS Add-in ความต องการของระบบ การต ดต ง การต ดต งบน Microsoft Windows คาแนะนาสาหร บผ ใช ระบบปฏ บ ต การตระก ล Apple Mac OSX, Linux, UNIX แนะนาการใช งานท วไป การสร างเทมเพลต (Template Generation) โครงสร างของ Template ว ทยาน พนธ การตรวจสอบการทาสารบ ญ การตรวจสอบเวอร ช น การ Submit ว ทยาน พนธ การใช งาน EndNote... 55 การทา Reference บนเอกสารว ทยาน พนธ การอ พเดทรายการ Reference EndNote และ CU E-THESIS... 60 4 1. แนะนำระบบ CU E-THESIS ระบบการเข ยนว ทยาน พนธ อ เล กทรอน กส บ ณฑ ตว ทยาล ย จ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย (CU E- THESIS, เป นระบบท อ านวยความสะดวกให ก บน ส ตระด บ ปร ญญาโทและเอกจ ดส งว ทยาน พนธ ฉบ บสมบ รณ และกระบวนการท เก ยวข องได รวดเร วข น ลด ความย งยากในการจ ดการ อาท ร ปแบบของเอกสารว ทยาน พนธ การจ ดส งไปย งบ ณฑ ตว ทยาล ย การจ ดเก บว ทยาน พนธ ไปย งคล งป ญญาจ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย (Chulalongkorn University Intellectual Repository, CUIR) การตรวจสอบการล กลอกวรรณกรรม (Plagiarism Detection) และอ นๆ เอกสารฉบ บน จ ดท าข นเพ อเป นแนวทางในการใช งาน CU E-THESIS เพ อเข ยนและจ ดท า ว ทยาน พนธ ซ งประกอบไปด วย 2 ส วนส าค ญหล กค อ การใช งาน Web Portal และการใช งาน CU E-THESIS Add-In โดยในส วนแรก Web Portal จะให น ส ตด าเน นการป อนข อม ลพ นฐาน ต างๆ ของว ทยาน พนธ และการอ พเดทข อม ลของตนเองและข อม ลท เก ยวข องให สมบ รณ จากน น จ งเป นการใช งาน CU E-THESIS Add-In ซ งน ส ตได ต ดต งไว ในเคร องคอมพ วเตอร ของตนเอง เพ อ จ ดท าและจ ดส งว ทยาน พนธ ไปจ ดเก บย งระบบคลาวด ของบ ณฑ ตว ทยาล ย (E-THESIS Cloud Storage) และท ายส ดค อการจ ดทาเอกสารเพ อจ ดส งว ทยาน พนธ ส าหร บการใช งาน CU E-THESIS Add-In ในส วนของการอ างอ งวรรณกรรม น ส ตจะต องใช โปรแกรมเพ อการจ ดท าบรรณาน กรม ในท น จะใช โปรแกรม EndNote ซ งจ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ยได จ ดซ อเพ อให น ส ตและบ คคลกรใช งาน 2. กำรใช งำน Web Portal Web Portal เป นส วนหล กท น ส ตจะต องใช งานก อนการเร มต นเข ยนว ทยาน พนธ ผ านระบบ CU E-THESIS ในรายละเอ ยดของเว บจะบรรจ ข อม ลพ นฐานของการเป นน ส ตระด บบ ณฑ ตศ กษา ข อม ลว ทยาน พนธ กรรมการสอบว ทยาน พนธ และอาจารย ท ปร กษา และเอกสารแนบเพ อส ง ว ทยาน พนธ ฉบ บสมบ รณ 2.1. แนะนำกำรใช งำนท วไป ภายหล งจากการ login เข าส ระบบโดยใช username และ password ของน ส ต ปรากฏเมน ต างๆ ส าหร บหน าหล กท ถ กน าเสนอเป นหน าแรก (landing page) ค อข อม ล พ นฐานน ส ต (Basic Information) ซ งจะแสดงข อม ลการเข าศ กษาระด บบ ณฑ ตศ กษา อาท ช อห วข อว ทยาน พนธ ช อนามสก ลน ส ต สาขาท ศ กษา ภาคว ชาและคณะท ส งก ด และช อว ฒ การศ กษา ซ งน ส ตจ าเป นต องตรวจสอบความถ กต องก อนการใช งานส วนอ นๆ และในกรณ ท เก ดความผ ดพลาดของข อม ลจะต องแจ งเจ าหน าท บ ณฑ ตว ทยาล ยให ร บทราบและแก ป ญหา โดยท นท 5 ร ปท 1 แสดงต วอย างหน าเว บภายหล ง login เข าส ระบบ จากร ปท 1แสดงองค ประกอบเพ อการใช งานเว บ สามารถอธ บายด งน (1) เมน หล ก น ส ตจะใช งานแต ละเมน เพ อเร มต นตรวจสอบข อม ล ป อนข อม ลและ ปร บปร งข อม ลเพ อการเข ยนว ทยาน พนธ การจ ดส งว ทยาน พนธ ฉบ บร างและ ฉบ บสมบ รณ การพ มพ เอกสารน าส งว ทยาน พนธ ซ งในค ม อเล มน จะอธ บาย รายละเอ ยดในห วข อถ ดไป (2) เมน ย อย ในส วนน น ส ตจะใช งานเมน ย อยในกรณ ท ระบบม ข อม ลท ต อง แสดงผลให น ส ตได ตรวจสอบ หร อ แบบฟอร มท น ส ตจะต องป อนข อม ลให ครบถ วน ซ งอาจม หลายส วน ด งน นระบบจ งแสดงผลในร ปแบบของเมน ย อยๆ เพ อให สะดวกต อการใช งาน (3) เมน ล ดของน ส ต ในเมน น น ส ตสามารถคล กเพ อด รายละเอ ยดของตนเองและ เป นท อย ของการออกจากระบบ Web Portal ท กาล งใช งาน (Logout) (4) การแสดงผล ในแต ละส วนท น ส ตใช งานอาจม ข อม ลท น ส ตต องตรวจสอบเพ อ ความถ กต อง และแบบฟอร มต างๆ ซ งระบบจะนามาแสดงในส วนน (5) การแสดง Thumbnail และ Index ในส วนน จะถ กแสดงหน ากระดาษของ ว ทยาน พนธ ในแต ละเวอร ช นท น ส ตได Submit ไปจ ดเก บย งระบบ Cloud ของ บ ณฑ ตว ทยาล ย (แถบ Thumbnail) ต วเล อกเวอร ช นต างๆ ตามว นและเวลาท Submit (Drop-Down List) และการแสดงรายการสารบ ญ (แถบ Index) 6 (6) การแสดงเน อท เก บว ทยาน พนธ แสดงผลปร มาณเน อท ท ระบบม ให (Disk Quota) และปร มาณเน อท ท ถ กใช งาน (Disk Usage) ซ งระบบจะแสดงในหน วย ก กะไบต (GB) (7) การเปล ยนภาษา ในส วนน น ส ตสามารถเปล ยนภาษาส าหร บเว บพอร ท ลเพ อ สะดวกในการใช งาน ซ ง ณ ป จจ บ นระบบรองร บการแสดงผลภาษาไทย (TH) และภาษาอ งกฤษ (EN) 2.2. กำรใช งำนสำหร บน ส ต ในห วข อน จะอธ บายถ งการใช งานส วนส าค ญในระบบและจ าเป นส าหร บการเข ยน ว ทยาน พนธ ผ านระบบ CU E-THESIS ต งแต เร มต นจนแล วเสร จ โดยเม อน ส ตได Login ผ าน ระบบและเมน ต างๆ จะถ กแสดงผล สามารถอธ บายแต ละส วนได ด งต อไปน ข อม ลพ นฐำนน ส ต (Basic Information) การแสดงแถบส น าเง นบนต วอ กษรส ขาวของเมน หล ก แสดงให เห นว าน ส ต ก าล งอย ต าแหน งใดในระบบ ซ งจากร ปท 2 แสดงเมน ของการแสดงข อม ลพ นฐาน ของน ส ตในเมน ย อย Basic Information data from thesis proposal database ซ งระบบได แสดง highlight ในเมน ด งกล าวเอาไว ในส วนน น ส ต จะต องตรวจสอบความถ กต องของข อม ลตนเองและจะแจ งเจ าหน าท บ ณฑ ต ว ทยาล ยเม อพบว าข อม ลท แสดงน นไม ถ กต อง ร ปท 2 แสดงต วอย างหน าเว บของข อม ลพ นฐานน ส ต (Basic Information) 7 ในเมน หล กจะม อ กหน งเมน ย อยท น ส ตจ าเป นต องป อนข อม ลให สมบ รณ ค อเมน ย อย Contact Information ด งร ปท 3 โดยน ส ตจะต องป อนข อม ลการต ดต อของ อาจารย ท ปร กษาและน ส ตผ ท าว ทยาน พนธ ประกอบไปด วย อ เมลและเบอร โทรศ พท ม อถ อ สามารถป อนได มากกว าหน งรายการโดยค นด วยเคร องหมายล กน า, (Comma) แล วจ งกดบ นท กเพ อจ ดเก บไว ในระบบ CU E-THESIS และจะใช สาหร บการอน ม ต ว ทยาน พนธ ฉบ บร างและฉบ บสมบ รณ ของอาจารย ท ปร กษา ร ปท 3 แสดงต วอย างหน าเว บแสดงแบบฟอร มการป อนข อม ลการต ดต อของน ส ตและอาจารย ท ปร กษา แบบฟอร มว ทยำน พนธ (Thesis Form) แบบฟอร มว ทยาน พนธ เป นเมน หล กล าด บท 2 ท น ส ตจะใช งานมากท ส ดใน ข นตอนแรกก อนเร มต นท าว ทยาน พนธ ด วย CU E-THESIS Add-in บน Microsoft Word เน องจากส วนน จะแสดงแบบฟอร มต างๆ ซ งเป นข อม ลท จ าเป นส าหร บการ จ ดทาว ทยาน พนธ ฉบ บสมบ รณ โดยม รายละเอ ยดและการอธ บายเมน ย อยด งต อไปน General Information เป นเมน ย อยล าด บแรกท น าเอาข อม ลพ นฐานข อ น ส ตมาแสดงผลและน ส ตจะต องระบ ป การศ กษาท จบการศ กษา (Graduate Year) และภาษาท ใช เข ยนว ทยาน พนธ (Thesis Language) ซ งระบบจะรองร บภาษาไทย และภาษาอ งกฤษ แสดงการระบ ข อม ลด งกล าวและรายละเอ ยดในเมน ย อยด งร ปท 4 ภายหล กระบ ข อม ลแล วจ งคล ก Save เพ อบ นท กข อม ลเก บไว ในระบบ CU E- THESIS 8 ร ปท 4 แสดงเมน ย อย General Information ของเมน หล ก Thesis Form Thesis Committee เป นเมน ย อยล าด บท สองท เก ยวข องก บการระบ กรรมการสอบว ทยาน พนธ อาจารย ท ปร กษา และคณบด โดยน ส ตจะต องเล อก ประเภทของกรรมการและป อนข อม ลของรายช อกรรมการแต ละคนด งน (ด ร ปท 5 ประกอบ) Dean คณบด (ระบ ได เพ ยง 1 รายการ) Chairman ประธานกรรมสอบว ทยาน พนธ (ระบ ได เพ ยง 1 รายการ) Thesis Advisor อาจารย ท ปร กษาว ทยาน พนธ หล ก (ระบ ได เพ ยง 1 รายการ) Thesis Co-Advisor อาจารย ท ปร กษาว ทยาน พนธ ร วม (ระบ ได มากกว า 1 รายการ) Examiner กรรมการสอบว ทยาน พนธ ภายในมหาว ทยาล ย (ระบ ได มากกว า 1 รายการ) External Examiner กรรมการสอบว ทยาน พนธ ภายนอกมหาว ทยาล ย (ระบ ได มากกว า 1 รายการ) 9 ร ปท 5 แสดงต วเล อกประเภทของกรรมการสอบว ทยาน พนธ ท ต องการป อนข อม ล แสดงต วอย างแบบฟอร มการระบ กรรมการสอบว ทยาน พนธ คณบด และ อาจารย ท ปร กษาได ด งร ปท 6 โดยม ข อบ งใช และสามารถอธ บายได ตามหมายเลขใน ร ปด งต อไปน หมายเลข (1) ค อ drop-down list การเล อกประเภทของกรรมการสอบ ว ทยาน พนธ ท ต องการป อนเข าส ระบบ หมายเลขท (2) ค อ แบบฟอร มเพ อป อนข อม ลต าแหน งทางว ชาการ หร อ ยศ หร อ ค าน าหน าช ออ นๆ ท เป นไปตามข อก าหนดของบ ณฑ ตว ทยาล ย และช อนามสก ลเต ม ส วนท ายค อการป อนช อหล ง (ถ าม ) โดยม ข อ บ งใช ค อ #1 ถ ง #4 เป นการป อนยศหร อต าแหน งท ถ กค นระหว าง ก นด วยช องว าง (Space) และใน #5 ค อการป อนยศหร อ ต าแหน งท ไม ถ กค นระหว างกลาง โดยจะพ มพ ต ดก บช อและ นามสก ลของกรรมการ ยกต วอย างการใช งาน เช น รศ. ดร.อมร เพชรสม (ว ธ เข ยนค อ รศ. (เว นวรรค) ดร. อมร เพชรสม) สามารถ ป อน รศ. ลงในช องใดก ได ต งแต #1 ถ ง #4 ส าหร บ ดร. จะต อง ป อนลงในช องท #5 เท าน น เน องจาก ดร. จะต องพ มพ ต ดก บช อ ของกรรมการ 10 หมายเลขท (3) แสดงต วอย างของผลการป อนข อม ลกรรมสอบ (Preview) เพ อให น ส ตได ตรวจสอบว าถ กต องตามต องการหร อไม หมายเลขท (4), (5) ค อ แบบฟอร มสาหร บการป อนข อม ลภาษาอ งกฤษซ งม ว ธ การป อน เช นเด ยวก บภาษาไทย หมายเลขท (6) ป ม Add/Save committee เป นป มส าหร บคล กเพ อบ นท กผล การป อนข อม ลกรรมการและจ ดเก บไว ในระบบ หมายเลขท (7) ช องเพ อเล อกขนาดของต วอ กษรของหน ารายช อกรรมการอน ม ต ว ทยาน พนธ จะแสดงผลเม อหน าอน ม ต ว ทยาน พนธ ถ กสร างข นบน Microsoft Word หมายเลขท (8) ป มเพ อบ นท กขนาดของหน าอน ม ต ว ทยาน พนธ ร ปท 6 แสดงต วอย างแบบฟอร มเพ อป อนข อม ลกรรมสอบว ทยาน พนธ 11 ร ปท 7 แสดงต วอย างการป อนข อม ลในแบบฟอร มกรรมการสอบว ทยาน พนธ ร ปท 8 แสดงต วอย างผลการป อนข อม ลกรรมการสอบว ทยาน พนธ และผ อน ม ต Abstract เป นเมน ย อยลาด บท สาม ซ งนาเสนอแบบฟอร มให น ส ตสาหร บการ ป อนข อม ลบทค ดย อท งภาษาไทย (Abstract (TH)) และภา
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x