สารบ ญ. Contents. Annual Report 2012 / K.C. Property Public Company Limited - PDF

Description
สารบ ญ Contents 002 ข อม ลทางการเง นโดยสร ป Summary of Financial Statements 004 สารจากประธานกรรมการ Message from the Chairman 005 คณะกรรมการบร ษ ท Board of Directors 006 คณะกรรมการ และผ บร หาร Directors

Please download to get full document.

View again

of 118
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Fashion

Publish on:

Views: 78 | Pages: 118

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
สารบ ญ Contents 002 ข อม ลทางการเง นโดยสร ป Summary of Financial Statements 004 สารจากประธานกรรมการ Message from the Chairman 005 คณะกรรมการบร ษ ท Board of Directors 006 คณะกรรมการ และผ บร หาร Directors and Management 018 บร ษ ทท ออกหล กทร พย Name of Issuer 020 คำาอธ บายและการว เคราะห ของฝ ายบร หารสำาหร บ Management s Discussion and Analysis of the Consolidated งบการเง นสำาหร บป ส นส ดว นท 31 ธ นวาคม 2555 Finacial Statements for the year ended December 31, ป จจ ยความเส ยง Risk Factors 026 ล กษณะการประกอบธ รก จ Business Operations 032 ภาวะตลาดอส งหาร มทร พย ป 2554 และแนวโน ม ป 2555 Property Market in 2011 and Tendency of นโยบายด านการกำาก บด แลก จการ The Corporate Governance Policy 038 โครงสร างองค กร Organization Chart 050 การด แลเร องการใช ข อม ลภายใน Supervision on the use of inside information 052 การควบค มภายใน Internal Control 053 นโยบายการจ ายป นผล Dividend Policy 054 โครงสร างผ ถ อห น Shareholders Structure 056 รายการระหว างก น Related Transactions 062 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ Report of Audit Committee 064 รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต Report of Independent Auditor 066 งบแสดงฐานะการเง น Statement of Financial Position 070 งบกำาไรขาดท นเบ ดเสร จ Statements of Comprehensive Income 072 งบแสดงการเปล ยนแปลงส วนของผ ถ อห น Statements of Changes in Shareholders Equity 074 งบกระแสเง นสด Cash Flow Statement 078 หมายเหต ประกอบงบการเง นรวม Notes to Consolidated Financial Statements 116 ข อม ลอ างอ ง References Annual Report 2012 / K.C. Property Public Company Limited 1 ข อม ลทางการเง นโดยสร ป ส ำหร บส นส ดว นท 31 ธ นวาคม (ปร บปร งใหม ) ฐานะการเง น ส นทร พย รวม (ล านบาท) 2, , , หน ส นรวม (ล านบาท) , , ส วนของผ ถ อห น (ล านบาท) 1, , , ท นท ออกและเร ยกช ำระแล ว (ล านบาท) ผลการด ำเน นงาน รายได รวม (ล านบาท) ต นท นขาย (ล านบาท) ก ำไรข นต น (ล านบาท) ค าใช จ ายในการขายและบร หาร (ล านบาท) ก ำไรจากการด ำเน นงาน (ล านบาท) (6.41) ดอกเบ ยจ าย (ล านบาท) ภาษ เง นได (ล านบาท) (3.02) ก ำไร (ขาดท น) ส ทธ (ล านบาท) (51.39) (8.31) อ ตราส วนทางการเง น อ ตราก ำไรข นต น (%) อ ตราก ำไร (ขาดท น) ส ทธ (%) 6.37 (12.84) (1.48) อ ตราผลตอบแทนจากส นทร พย (%) 1.56 (1.98) (0.31) อ ตราผลตอบแทนผ ถ อห น (%) 2.82 (0.96) (0.01) อ ตราส วนหน ส นส ทธ ต อส วนผ ถ อห น (เท า) ข อม ลต อห น ก ำไร (ขาดท น) ส ทธ ต อห น (บาท) 0.04 (0.06) (0.01) ม ลค าตามบ ญช ต อห น (บาท) เง นป นผลต อห น (บาท) รายงานประจ ำป 2555 / บร ษ ท เค.ซ. พร อพเพอร ต จ ำก ด (มหาชน) Summary of Financial Statements For the year ended December 31, Financial Statements (Restated) Total Assets (Million Baht) 2, , , Total Liabilities (Million Baht) , , Total Shareholders'Equity (Million Baht) 1, , , Share Issued and Fully Paid (Million Baht) Operating Results Total Revenues (Million Baht) Cost of Goods Sold (Million Baht) Gross Margin (Million Baht) Selling and Administration Expenses (Million Baht) Operating Profit (Million Baht) (6.41) Interest Paid (Million Baht) Income Tax (Million Baht) (3.02) Net Profit (Loss) (Million Baht) (51.39) (8.31) Financial Ratios Gross Margin (%) Net Profit (Loss) (%) 6.37 (12.84) (1.48) Return on Assets (%) 1.56 (1.98) (0.31) Return on Equity (%) 2.82 (0.96) (0.01) Total Debts to Equity (times) Value per Share Earning per Share (Baht) 0.04 (0.06) (0.01) Book Value (Baht) Dividend per Share (Baht) Annual Report 2012 / K.C. Property Public Company Limited 3 สารจากประธานกรรมการ Message from the Chairman หล งจากว กฤตการณ น ำท วมในไตรมาส 4 ของป 2554 ภาวะ เศรษฐก จของประเทศได ฟ นต วค อนข างด ในป 2555 ผลผล ตมวล รวมของประเทศขยายต วประมาณร อยละ 6.4 ธ รก จการสร างบ าน อย อาศ ยย งสามารถขยายต วได อย างต อเน อง แต การขยายต วของ ท อย อาศ ยเป นล กษณะของอาคารส งมากกว าอาคารแนวราบ กว า ร อยละ 65 ของโครงการใหม ท เพ มข นเป นโครงการอาคารช ดท อย อาศ ย เน องจากพฤต กรรมผ บร โภคร นใหม จะน ยมซ อท อย อาศ ย ในต วเม องใกล แนวรถไฟฟ าขนส งมวลชน และผ บร โภคบางส วน ย งก งวลก บภาวะน ำท วมท อาจเก ดข นได ในอนาค ธ รก จสร างบ านอย อาศ ยของบร ษ ทฯ เป นล กษณะอาคารแนวราบ ท งหมด จ งม ผลกระทบอย บ าง ถ งแม ว าบร ษ ทฯ จะม ผลการ ด ำเน นงานด ข น ม รายได รวม ล านบาท เพ มข น ประมาณร อยละ เม อเท ยบก บรายได รวมป 2554 และม ผลก ำไรส ทธ ล านบาท แต เป นการเพ มข นจากป ท ธ รก จ ของบร ษ ทฯ ได ร บผลกระทบมากท ส ด ผลงานจ งย งไม ด เท าท ต องการ ในป 2556 บร ษ ทฯ ม แผนงานเป ดโครงการใหม อ ก 2-3 โครงการ บร ษ ทฯ ม นใจว าจะสามารถเพ มปร มาณธ รก จให บร ษ ทฯ และ ผลตอบแทนให ผ ถ อห นได After the flood disaster in the forth quarter of 2011, the country economy recovered relatively well in The Gross Domestic Products expanded approximately 6.4%. Housing business sector continued to expand. However, the expansion leaned toward high rise buildings rather than horizontal residential units. More than 65% of new projects were residential condominiums. This was the consumers behaviors of new generation who preferred to live near the mass transit lines. Some consumers were still concerned the possibility of the floods in the future. All of the company housing projects were in horizontal residentials category and therefore adversely affected. Despite the fact that the company s performance improved with total revenue of Baht million, an increase of 51.20% over revenue in 2011 and a net profit of Baht million. But the increase followed the period in which the company s business was severely affected. The management was not satisfied with the achievement. In 2013, the company plans to initiate 2-3 new housing projects. The company is confident that additional business will achieve better financial results for the company and shareholders. นายเอกกมล ค ร ว ฒน Mr. Ekamol Kiriwat ประธานกรรมการ / Chairman 4 รายงานประจ ำป 2555 / บร ษ ท เค.ซ. พร อพเพอร ต จ ำก ด (มหาชน) คณะกรรมการบร ษ ท Board of Directors นายเอกกมล ค ร ว ฒน Mr.Ekamol Kiriwat กรรมการอ สระ / ประธานกรรมการ Independent Director / Chairman นายชาย งามอ จฉร ยะก ล Mr. Chai Ngamachariyakul กรรมการบร หาร / ประธานกรรมการบร หาร Executive Director / Chief Executive Officer ค ณส เมธ เล ศต นต ส นทร Mr.Sumeth Lerttantisoontorn กรรมการอ สระ / กรรมการตรวจสอบ Independent Director / Audit Committee นายสมศ กด งามอ จฉร ยะก ล Mr.Somsak Ngamachariyakul กรรมการบร หาร / ผ ช วยกรรมการผ จ ดการ สายงานบร หาร Executive Director / Assistant Vice / President Adiministration Division นายสมช ย วนาว ทย Mr.Somchai Vanavit กรรมการบร หาร / รองกรรมการผ จ ดการ Executive Director / Vice President นายส นทร อาจอ ำนวยว ภาส Mr.Sunthorn Artamnuayvipas กรรมการอ สระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ Independent Director / Chairman of the Audit Committee นางสาวว ไลพร พ นธ ศร ม งกร Miss Wilaiporn Pansrimangkorn กรรมการอ สระ / กรรมการตรวจสอบ Independent Director / Audit Committee นางสาวเพ ยงใจ แซ โง ว Miss Piengjai Sae Ngow กรรมการบร หาร / ผ จ ดการฝ ายบ ญช เเละการเง น Executive Director / Finance and Accounting Manager นายธนกฤษณ งามอ จฉร ยะก ล Mr.Tanakrit Ngamachariyakul กรรมการบร หาร / ผ จ ดการโครงการ Executive Director / Project Manager นางธ ญร ศม เศรษฐส ร ว ฒ Mrs.Thanyarat Setthasiriwuti กรรมการ / ผ จ ดการฝ ายประสานงานโครงการ Director / Project Co-ordinator Manager Annual Report 2012 / K.C. Property Public Company Limited 5 คณะกรรมการบร หาร และผ บร หาร Directors and Management นายชาย งามอ จฉร ยะก ล Mr.Chai Ngamachariyakul ประธานกรรมการบร หาร / กรรมการผ จ ดการ Chief Executive Officer / President นายสมช ย วนาว ทย Mr.Somchai Vanavit กรรมการบร หาร / รองกรรมการผ จ ดการ Executive Director / Vice President นายสมศ กด งามอ จฉร ยะก ล Mr.Somsak Ngamachariyakul กรรมการบร หาร / ผ ช วยกรรมการผ จ ดการ สายงานบร หาร Executive Director / Assistant Vice President นายธนกฤษณ งามอ จฉร ยะก ล Mr.Tanakrit Ngamachariyakul กรรมการบร หาร / ผ จ ดการโครงการ Executive Director / Project Manager นางสาวน ภาพร น ม ตรมงคลช ย Miss Nipaporn Nimitmongkolchai ผ ช วยกรรมการผ จ ดการ สายบ ญช และการเง น Assistant Vice President / Finance and Accounting Division นางธ ญร ศม เศรษฐส ร ว ฒ Mrs.Thanyarat Setthasiriwuti กรรมการ / ผ จ ดการฝ ายประสานงานโครงการ Director / Project Co-ordinator Manager Administration Division นางสาวเพ ยงใจ แซ โง ว Miss Piengjai Sae Ngow กรรมการบร หาร / ผ จ ดการฝ ายบ ญช เเละการเง น Executive Director / Finance and Accounting Manager 6 รายงานประจ ำป 2555 / บร ษ ท เค.ซ. พร อพเพอร ต จ ำก ด (มหาชน) คณะกรรมการ และผ บร หาร Directors and Management นายเอกกมล ค ร ว ฒน / Mr. Ekamol Kiriwat กรรมการอ สระ / ประธานกรรมการ Independent Director / Chairman ค ณว ฒ การศ กษา ปร ญญาโทการเง น มหาว ทยาล ยฮาร ดวาร ดสหร ฐอเมร กา (ท นการศ กษาจาก ธนาคารแห งประเทศไทย) ปร ญญาตร เศรษฐศาสตร เก ยรต น ยมอ นด บ 2 มหาว ทยาล ยดาร ทเม าท (ท นการศ กษาจาก ธนาคารแห งประเทศไทย) หล กส ตร Directors Certification Program (DCP ป 2548) จากสมาคมส งเสร มสถาบ นกรรมการบร ษ ทไทย (IOD) Education / Training M.B.A. (Finance), Harvard Graduate School of Business Administration (Bank of Thailand Scholarships) B.A. Magna Cum Laude (Economics), Darthmouth College (Bank of Thailand Scholarships) Directors Certification Program (DCP 2005) from Thai Institute of Directors Association (IOD) ประสบการณ การทำางาน ป จจ บ น กรรมการอ สระ / ประธานกรรมการ บร ษ ท เค.ซ.พร อพเพอร ต จ ำก ด (มหาชน) ป จจ บ น กรรมการอ สระ ธนาคารไทยพาณ ชย จ ำก ด (มหาชน) กรรมการอ สระ / ประธานกรรมการ บร ษ ทหล กทร พย ซ ม โก จ ำก ด (มหาชน) กรรมการธนาคารแห งประเทศไทย เลขาธ การ ส ำน กงานคณะกรรมการก ำก บ หล กทร พย และตลาดหล กทร พย (กลต.) รองผ ว าการธนาคารแห งประเทศไทย Working Experience 2005-present 2011-present Independent Director / Chairman K.C.Property Public Company Limited Independent Director The Siam Commercial Bank Public Company Limited Independent Director / Chairman Seamico Securities Public Company Limited Member of Court of Governors Bank of Thailand Secretary General, The Office of the Securities and Exchange Commission Deputy Governor, Bank of Thailand Annual Report 2012 / K.C. Property Public Company Limited 7 คณะกรรมการ และผ บร หาร Directors and Management นายชาย งามอ จฉร ยะก ล / Mr. Chai Ngamachariyakul ประธานกรรมการบร หาร / กรรมการผ จ ดการ Chief Executive Officer / President ค ณว ฒ การศ กษา ปร ญญาตร ว ศวกรรมศาสตร หล กส ตรว ศวกรรมโยธา สถาบ นเทคโนโลย นานาชาต ส ร ธร มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ปร ญญาตร ร ฐศาสตร มหาว ทยาล ยรามค ำแหง หล กส ตร Director Accreditation Program (DAP 99/2555) จากสมาคมส งเสร มสถาบ นกรรมการบร ษ ทไทย (IOD) American Express Investment Conference, United Kingdom Krungsri Leadership Academy Wave 2, Future Change Leader Education / Training B.A. Civil Engineering, Sirindhorn International Institute of Technology, Thammasat University B.A. Political Science, Ramkhamhaeng University Director Accreditation Program (DAP 99/2012) from Thai Institute of Directors Association (IOD) American Express Investment Conference, United Kingdom Krungsri Leadership Academy Wave 2, Future Change Leader ประสบการณ การทำางาน 8/ ป จจ บ น กรรมการ / ประธานกรรมการบร หาร / กรรมการผ จ ดการ บร ษ ท เค.ซ.พร อพเพอร ต จ ำก ด (มหาชน) /2555 ผ จ ดการฝ ายพ ฒนาธ รก จ บร ษ ท เค.ซ.พร อพเพอร ต จ ำก ด (มหาชน) Working Experience 8/ present /2012 Director / Chief Executive Officer / President K.C.Property Public Company Limited Business Development Manager K.C.Property Public Company Limited 8 รายงานประจ ำป 2555 / บร ษ ท เค.ซ. พร อพเพอร ต จ ำก ด (มหาชน) คณะกรรมการ และผ บร หาร Directors and Management นายสมช ย วนาว ทย / Mr. Somchai Vanavit กรรมการบร หาร / รองกรรมการผ จ ดการ Executive Director / Vice President ค ณว ฒ การศ กษา ปร ญญาโท บร หารธ รก จ มหาว ทยาล ย เซ าท อ สเท ร น หล ยส เซ ยนา สหร ฐอเมร กา ปร ญญาตร การตลาด มหาว ทยาล ย เซ าท อ สเท ร น หล ยส เซ ยนา สหร ฐอเมร กา หล กส ตร Directors Certification Program (DCP 49/2547) จาก สมาคมส งเสร มสถาบ นกรรมการบร ษ ทไทย (IOD) หล กส ตร Director Accreditation Program (DAP 8/2547) จาก สมาคมส งเสร มสถาบ นกรรมการบร ษ ทไทย (IOD) ประสบการณ การทำางาน ป จจ บ น กรรมการ / รองกรรมการผ จ ดการ บร ษ ท เค.ซ.พร อพเพอร ต จ ำก ด (มหาชน) ป จจ บ น กรรมการอ สระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บร ษ ท ท เอส ฟลาวม ลล จ ำก ด (มหาชน) ป จจ บ น กรรมการอ สระ / กรรมการตรวจสอบ บร ษ ท ซาบ น า จ ำก ด (มหาชน) กรรมการ บร ษ ท นครหลวง ล สซ ง-แฟ กเตอร ง จ ำก ด (มหาชน) กรรมการ บร ษ ท.โมเดอร นโฮม แพลนเนอร จ ำก ด ท ปร กษา บร ษ ท เค.ซ.กร ป จ ำก ด กรรมการ บร ษ ท นคร
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x