Chrzest ognia (Saga o Wiedźminie, #5) | Fantasy Worlds

Description
Cztery królestwa ogarnia wojenne szaleństwo.Piękna Filippa Eilhargt powołuje tajną lożę czarodziejek.Wiedźmina dręczą sny.Andrzej Sapkowski, arcymistrz świtowej fantasy, po raz kolejny zaprasza do swej krainy Nigdy-Nigdy i przedstawia trzeci tom wychwalanej przez krytykę i uwielbianej przez czytelników wiedźmińskiej sagi.Geralt, wyleczony przez driady z ran odniesionych w czasie nieudanego puczu na wyspie Thanedd, wyrusza na poszukiwanie przeznaczonego mu Dziecka Niespodzianki. Oprócz nieodłącznego Jaskra, trubadura i domorosłego filozofa, do kompanii wiedźmina przystępują: pełna temperamentu łuczniczka Milva, nilfgaardzki rycerz - koszmar ze snów Ciri, którego poszukująnajlepsi szpiedzy Cesarstwa, sprytny gnom zwiadowca, pięciu rubasznych krasnoludów oraz noszący się staroświecko i pachnący intensywnie ziołami cyrulik - osobnik jakby nie z tej bajki.

Please download to get full document.

View again

of 13
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Brochures

Publish on:

Views: 25 | Pages: 13

Extension: PDF | Download: 0

Share
Tags
Transcript
    Ebrzdst oc`ij (Ujcj o Sidhai`id, #4) fyJ`hrzdg Ujpmowsmi   ‷‷‷ Cdt juhio foom. ‹‹‹   Orici`jk Xitkd7  Ebrzdst oc`ij (Ujcj o Sidhai`id, #4) IUF@7   IUF@:57   Jutor7  J`hrzdg Ujpmowsmi Vjti`c7  5.5 ol 4 stjrs (83:3) eou`ts Orici`jk Lorajt7  ^jpdrfjem, 558 pjcds How`kojh Lorajt7  ^HL, XRX, d^uf, iFoom. ^ufkisbdh7  :99< / fy Uupdr@OSJ Kj`cujcd7  ^okisb Cd`rd(s)7 Lj`tjsy- 5<6 usdrs Lietio`- 8< usdrs  Duropdj` Kitdrjturd 0^okisb Kitdrjturd- 63 usdrs Jhvd`turd- 6< usdrs Hdseriptio`7  Eztdry mrõkdstwj ocjr`ij wogd``d szjkdstwo. ^im`j Likippj Dikbjrct powougd tjg` ko ezjrohzidgdm. Sidhai`j hrez s`y. J`hrzdg Ujpmowsmi, jreyaistrz witowdg lj`tjsy, po rjz mokdg`y zjprjszj ho swdg mrji`y @ichy-@ichy i przdhstjwij trzdei toa wyebwjkj`dg przdz mrytym i uwidkfij`dg przdz ezytdk`imõwwidhaismidg sjci. Cdrjkt, wykdezo`y przdz hrijhy z rj` oh`idsio`yeb w ezjsid `iduhj`dco puezu `j wyspidXbj`dhh, wyruszj `j poszumiwj`id przdz`jezo`dco au Hzidemj @idspohzij`mi. Oprõez`idohez`dco Gjsmrj, trufjhurj i hoaorosdco likozolj, ho moapj`ii widhai`j przystpug7 pd`jtdapdrjad`tu uez`iezmj Aikvj, `iklcjjrhzmi ryedrz - moszajr zd s`õw Eiri, mtõrdcoposzumug`jgkdpsi szpidhzy Edsjrstwj, spryt`y c`oa zwijhowej, pieiu rufjsz`yeb mrjs`okuhõworjz `oszey si stjrowidemo i pjeb`ey i`td`syw`id ziojai eyrukim - osof`im gjmfy `id z tdg fjgmi. Jfout Jutbor7  J`hrzdg Ujpmowsmi, for` Gu`d 6:, :982 i` õh, is j ^okisb lj`tjsy writdr. Ujpmowsmi stuhidhdeo`oaies, j`h fdlord tur`i`c to writi`c, bd bjh wormdh js j sd`ior sjkds rdprdsd`tjtivd lor jlordic` trjhd eoapj`y. Bis lirst sbort story, Xbd Sitebdr (Sidhai`), wjs pufkisbdh i` Lj`tjstymj,^okj`h's kdjhi`c lj`tjsy kitdrjry ajcjzi`d, i` :92< j`h wjs d`oraousky sueedssluk fotb witbrdjhdrs j`h erities. Ujpmowsmi bjs erdjtdh j eyekd ol tjkds fjsdh o` tbd workh ol Xbd Sitebdr,eoaprisi`c tbrdd eokkdetio`s ol sbort storids j`h livd `ovdks. Xbis eyekd j`h bis aj`y otbdr wormsbjvd ajhd bia o`d ol tbd fdst-m`ow` lj`tjsy jutbors i` ^okj`h i` tbd :99>s. Xbd aji` ebjrjetdr ol Xbd Sitebdr (jktdr`jtivd trj`skjtio`7 Xbd Bdxdr) is Cdrjkt, j autj`t  jssjssi` wbo bjs fdd` trji`dh si`ed ebikhbooh to bu`t how` j`h hdstroy ao`stdrs. Cdrjkt dxistsi` j` jaficuous aorjk u`ivdrsd, ydt aj`jcds to aji`tji` bis ow` eobdrd`t eohd ol dtbies. Jt tbdsjad tiad ey`iejk j`h `ofkd, Cdrjkt bjs fdd` eoapjrdh to Vjyao`h Ebj`hkdr's sic`jturdebjrjetdr ^bikip Ajrkowd. Xbd workh i` wbieb tbdsd jhvd`turds tjmd pkjed is bdjviky i`lkud`edh fyUkjvie aytbokocy. Ujpmowsmi bjs wo` livd Wjghdk Jwjrhs, i`ekuhi`c tbrdd lor sbort storids A`idgszd zo (Kdssdr Dvik)(:99>), Aidez przdz`jezd`ij (Uworh ol Hdsti`y) (:996) j`h S kdgu po foafid (I` j FoafErjtdr) (:995), j`h two lor tbd `ovdks Mrdw dklõw (Fkooh ol Dkvds) (:998) j`h @jrrd`tura (6>>6). Bd jkso wo` tbd Upj`isb Ic`otus Jwjrh, fdst j`tbokocy, lor Xbd Kjst Sisb i` 6>>5, j`hlor Auzymj`ei (Xbd Ausieij`s), fdst lordic` sbort story, sjad ydjr. I` :993, Ujpmowsmi wo` tbd prdsticious ^okitymj's ^jssport jwjrh, wbieb is jwjrhdh j``ujkky tojrtists wbo bjvd stro`c prospdets lor i`tdr`jtio`jk sueedss. I` 6>>:, j Xdkdvisio` Udrids fjsdh o` tbd Sitebdr eyekd wjs rdkdjsdh i` ^okj`h j`hi`tdr`jtio`jkky, d`titkdh Sidhai` (Xbd Bdxdr). J lika fy tbd sjad titkd wjs eoapikdh lroa dxedrptsol tbd tdkdvisio` sdrids fut fotb bjvd fdd` eritiejk j`h fox ollied ljikurds. Ujpmowsmi's fooms bjvd fdd` trj`skjtdh i`to Ezdeb, Vussij`, Kitbuj`ij`, Cdraj`, Upj`isb,Lrd`eb, Tmrji`ij`, j`h ^ortucudsd. J` D`ckisb trj`skjtio` ol Xbd Kjst Sisb sbort story eokkdetio`wjs pufkisbdh fy Cokkj`ez i` 6>>3. Xbd ^okisb cjad pufkisbdr, EH ^rogdmt, erdjtdh j rokd-pkjyi`c ^E cjad fjsdh o` tbis u`ivdrsd,ejkkdh Xbd Sitebdr, wbieb wjs rdkdjsdh i` Oetofdr 6>>3. Xbdrd is jkso j aofikd vdrsio` ol tbdcjad wbieb bjs fdd` erdjtdh fy Frdjmpoi`t Cjads j`h is fdi`c pufkisbdh fy Bj`hs-O` Aofikdi` Sdstdr` Duropd,Kjti` Jadriej j`h Jsij ^jeilie. Xbd D`ckisb trj`skjtio` ol Ujpmowsmi's `ovdk Fkooh ol Dkvds wo` tbd Hjvih Cdaadkk Kdcd`hsJwjrh i` 6>>9.  Otbdr Dhitio`s7  - Fjptisa ol Lird (Xbd Sitebdr #4)
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks