Često postavljana pitanja u vezi sa paketom - Studentski e-mail

Description
Često postavljana pitanja u vezi sa paketom usluga Live@Edu   na Univerzitetu Singidunum     …

Please download to get full document.

View again

of 6
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

General

Publish on:

Views: 11 | Pages: 6

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
Često postavljana pitanja u vezi sa paketom usluga Live@Edu   na Univerzitetu Singidunum      Pitanje: Da li svaki student Univerziteta Singidunum ima mail adresu na domenu singimail.rs?    Odgovor: Da. U saradnji sa kompanijom Microsoft, otvoreno je gotovo 8.000 naloga za sve studente  Univerziteta Singidunum.      Pitanje: Koji je oblik adrese studenta?    Odgovor: Svaki student ima adresu oblika ime.prezime.godinaUpisa@singimail.rs. Primer: ako se  zovete Uroš Nešović, i upisali ste fakultet 2008. godine, Vaša adresa je uros.nesovic.08@singimail.rs.  Ukoliko je te godine fakultet upisalo više studenata sa istim imenom i prezimenom, treba dodati još i  redni broj – tako, prvi Uroš Nešović će imati adresu kako je objašnjeno, njegov imenjak upisan iste  godine imaće adresu uros.nesovic.081@singimail.rs; ako njih dvojica imaju još imenjaka, adrese će biti  uros.nesovic.082@singimail.rs, uros.nesovic.083@singimail.rs,...      Pitanje: Da li mogu da saznam adresu mog kolege?    Odgovor: Naravno. Sve adrese na domenu singimail.rs nalaze se u adresaru (Default Global Address List).  Do njega se dolazi tako što, prilikom pisanja nove mail poruke, kliknete na taster „Za...“ (odnosno, na  interfejsu na engleskom, u pitanju je „To...“):                  U adresaru se nalaze i profesori. Njih možete pronaći po imenu i prezimenu, a adrese su im na domenu  singidunum.ac.rs.       Pitanje: Dakle, na novi singimail.rs mail / Live@Edu nalog mogu da se prijavim ili preko  www.outlook.com, ili preko mog EStudent portala, https://estudent.singidunum.ac.rs? Da li ima  razlike u tim pristupima?    Odgovor: Upravo tako, možete se prijaviti sa oba mesta. Ako idete na outlook.com, morate da se  prijavite tako što ćete uneti Vaš email i lozinku za pristup, s tim što je kod prvog pristupa ta lozinka  identična Vašem JMBG, a kasnije je lozinka ona koju ste postavili prilikom aktivacije. Ako idete preko  EStudent portala, dovoljno je samo da se prijavite tamo, pa na Vaš Inbox i ostale servise idete samo  jednim klikom, bez dodatne prijave! Kliknite na Vašu mail adresu u gornjem desnom uglu ekrana, ispod  Vašeg imena, ili na link WebMail na meniju na levoj strani, ili pristupite Live servisima preko istog tog  menija.      Pitanje: Do sada sam koristila/o Hotmail nalog iz usluge Live@Edu, na domenu fim.singidunum.rs (ili  fthm.singidunum.rs, ili pfb.singidunum.rs). Šta je sa tim nalozima?    Odgovor: Ti nalozi neće biti ukidani, oni će i dalje postojati, ali to više nisu zvanični studentski nalozi na  Univerzitetu Singidunum. Dakle, tim nalozima ćete moći da pristupate kao i do sada, ali nećete imati link  sa portala e‐student ka tim nalozima, nego samo ka zvaničnom nalogu na domenu singimail.rs.  Preporučujemo da te naloge postepeno izbacujete iz upotrebe, ili da ih koristite samo za privatne svrhe.  Zapravo, najbolji i najbezbolniji način da se prebacite na novu mail uslugu jeste podešavanje  permanentne (stalne) redirekcije poruka sa starog na novi singimail.rs nalog.      Pitanje: Kako podešavam preusmeravanje, odnosno redirekciju pošte na novi singimail.rs nalog?    Odgovor: Ako imate Hotmail nalog na nekom od „starih“ domena (fim.singidunum.rs,  fthm.singidunum.rs ili pfb.singidunum.rs), možete vrlo jednostavno podesiti preusmeravanje. Ovde  ćemo navesti celokupan proces:    1. Ulogujte se na stari nalog, i u gornjem desnom uglu kliknite na dugme „Opcije“ (Options), pa iz  padajućeg menija odaberite „Još opcija...“ (More options...)            2. Kliknite na vezu „Prosledi poštu na drugi nalog e‐pošte“ (Forward mail to another e‐mail  account)          3. Odaberite opciju „Prosleđivanje pošte na drugi nalog e‐pošte“ (Forward your mail to another e‐ mail account) i u polje „Gde želite da se pošalju vaše poruke“ (Where do you want your  messages to be sent?), unesite Vašu zvaničnu singimail.rs adresu.    4. Po želji označite i opciju „Sačuvajte kopiju prosleđenih poruka u prijemnom poštanskom  sandučetu usluge Windows Live Hotmail“ (Keep a copy of forwarded messages in your Windows  Live Hotmail inbox), ako imate nameru da čuvate Vaše poruke na oba mesta.    5. Kliknite na „Sačuvaj“ (Save), i to je to! (slika je na sledećoj stranici)        Napomena: slike su snimljene na primeru Hotmail web klijenta, sa podešenom srpskom latinicom kao  podrazumevanim jezikom.      Pitanje: Da li će moj „stari“ Hotmail nalog postati neaktivan ako se ne ulogujem na taj nalog  povremeno?    Odgovor: Da, nakon 270 dana postoji mogućnost da izgubite sadržaj inbox‐a ako se ne ulogujete svojim  „starim“ Windows Live ID‐jem na Vašu Hotmail adresu.       Pitanje: Da li Outlook WebApp može da se podesi da prima poruke i sa drugih naloga elektronske  pošte?    Odgovor: Da, to je moguće. Ovo je još jedan način da koristite Vašu staru Hotmail adresu, ali i da  preuzimate poštu sa Vašeg GMail, Yahoo!Mail i ostalih naloga.     Kliknite na „Opcije“ (Options) u gornjem desnom uglu u Outlook WebApp. Čim odete na stranicu sa  opcijama, aktivna je kartica „Nalog“ (Account) sa leve strane. Ovde imate opciju „Povezani nalozi“  (Connected Accounts). Kliknite na „Novo...“ (New), i dodajte Vaš stari Hotmail (GMail, Yahoo!...) nalog,  tako što ćete uneti staru email adresu i šifru. Od tog momenta, sva pošta sa povezanog naloga će  automatski stizati u Vaš novi Inbox.       Napomena: ako uradite povezivanje naloga na ovaj način, nema potrebe da radite preusmeravanje sa  starog naloga, dobijaćete duplu poštu.     
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks