Catalogue Nozzles

Description
catalogo de injetores MOTORPAL

Please download to get full document.

View again

of 32
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 9 | Pages: 32

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
  MOTORPAL – ALL THE DIESEL NEEDS www.motorpal.cz vstřikovací tryskyvýtlačné ventilypísty a válce injection nozzlesdelivery valvespistons and barrelsраспылителиподающие клапаныпоршни и цилиндры  © MOTORPAL, a.s. Czech Republic 7/2014  1     v    s    t     ř     i     k    o    v    a    c     í    t    r    y    s     k    y     /     i    n     j    e    c    t     i    o    n    n    o    z    z     l    e    s     /    р    а    с    п    ы    л    и    т    е    л    и 1 MOTORPALBOSCHDELPHI / LUCAS DLLA118P1691 DLLA118P1691 -DLLA142P1607 DLLA142P1607 -DLLA143P1404 DLLA143P1404 -DLLA143P1619 DLLA143P1619 -DLLA144P1417 DLLA144P1417 -DLLA145P926+ DLLA145P926 -DLLA145P928+ DLLA145P928 -DLLA145P978 DLLA145P978 -DLLA146P1339++ DLLA146P1339 -DLLA148P1067 DLLA148P1067C -DLLA148P1407/ DLLA148P1407 -DLLA149P1471/ DLLA149P1471/ -DLLA150P1011/ DLLA150P1011 -DLLA150P1076 DLLA150P1076 -DLLA150P1197/ DLLA150P1197 -DLLA150P1224 DLLA150P1224 -DLLA150P1437 DLLA150P1437 -DLLA150P1564 DLLA150P1564 -DLLA150P1566 DLLA150P1566 -DLLA153P1270+ DLLA153P1270 -DLLA156P1107+ DLLA156P1107 -DLLA156P1368/ DLLA156P1368 -DLLA160P1063+ DLLA160P1063+ -DSLA128P1510 DSLA128P1510 -DSLA136P804/ DSLA136P804 -DSLA140P862+ DSLA140P862+ -DSLA140P1061+ DSLA140P1061 -DSLA143P970 DSLA143P970 -DSLA154P1034 DSLA154P1034 -DSLA154P1320 DSLA154P1320 -DSLA156P736 DSLA156P736 - SEZNAM VYRÁBĚNÝCH VSTŘIKOVACÍCH TRYSEK COMMON RAIL/LIST OF AVAILABLE INJECTION NOZZLES FOR COMMON RAIL SYSTEMS/ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОИЗВОДИМЫХ ВПРЫСКИВАЮЩИХ РАСПЫЛИТЕЛЕЙVSTŘIKOVACÍ TRYSKY  MOTORPAL Jihlava a.s. je významným výrobcem vstřikovacích zařízení pro vznětové motory.Mimo jiné vyrábí i celou škálu vstřikovacích trysek. Vstřikovací trysky MOTOR-PAL jsou trysky uzavřené, sestávající z tělesa a jehly, které tvoří individuálně, v tisícinových tolerancích přesně vyrobený celek a nelze tudíž tyto součásti libovolně zaměňovat.Vstřikovací trysky se vyrábějí ve dvou základních typech:- trysky čepové - označení DC, DN; používané převážně v motorech s nepřímým vstřikem paliva (s předkomůrkou)- trysky otvorové - označení DO, DL, DOP, DLLA; používané v motorech s přímým vstřikem paliva.Vážení odběratelé, představujeme Vám výrobní program vstřikovacích trysek vyráběných naší 󿬁rmou. INJECTION NOZZLES MOTORPAL Jihlava s.c.is a very important manufacturer of fuel injection devices for diesel engines.Among others it also manufactures a whole range of injection nozzles, the catalogue of which is presented here. MOTORPAL injection nozzles are the so--called closed nozzles, consisting of a body and a needle, which form an indi-vidually, with a tolerance of thousandths of a milimeter exactly manufactured unit, the parts of which can therefore not be arbitrarily substituted.Two basic types of injection nozzles are manufactured:- pin nozzles - designated DC, DN; mostly used in engines with indirect fuel injection (engines with precombustion chamber)- hole nozzles - designated DO, DL, DOP, DLLA; used in engines with indirect fuel injection.Dear customers, we have the pleasure to introduce to you the production progra-mme of injection nozzles manufactured by our 󿬁rm. РАСПЫЛИТЕЛИ Моторпал Йглава АО является сушественным мировым производителем топливной аппаратуры для дизельных двигателей. Кроме того производит и целый ряд распылителей. Распылители Моторпал являются распылителями закрытыми, состоящими из корпуса и игли, которые индивидуально, в тысячных долях милиметра, составляются точно в изготовленный комплект и поэтому нелзья эти части взаимозаменять. Распылители производятся в двух основных типах :- распылители штифтовые - обозначение DC, DN- применяются прежде всего в двигателях с непрямым впрыском топлива ( с передней камерой)- распылители многодырочные - обозначение DO, DL, DOP, DLLA – применяются в двигателях с прямым впрыском топлива. Уважаемые партнеры, представляем Вам производственную программу распылителей производимых нашей фирмой. CR  2 2 MOTORPALBOSCHDELPHI / LUCAS DC4S610 - -DC4S620 DN4S2 BDN4S2DC6S610 - -DC6S620 DN6S2 BDN6S2DC8S610 - -DC8S615 - -DC8S620 DN8S2 BDN8S2DC15S615 - -DC15S620 DN15S2 BDN15S2DC30S615 - -DC30S620 DN30S2 BDN30S2DC40S615 - -DC40S620 DN40S2 BDN40S2DC45S615 - -DC45S620 DN45S2 BDN45S2DCE10S610 - -DCR0S610-52 DNA0SD188 BDN0SPC6389DCR0S610-54 DNA0SD178 BDN0SPC6209DCR0S610-75 DNA0SD178 BDN0SPC6651DCR12S610-53 DNA12SD186 BDN12SPC6290DC4T720-6128 DN4T208 -DC6T625 - -DN0PDN108 DN0PDN108 BDN0PDN108DN0PDN112 DN0PDN112 -DN0PDN113 DN0PDN113 -DN0PDN121 DN0PDN121 -DN0PDN122 DN0PDN122 -DN0PDN127 DN0PDN127 -DN4PD1 DN4PD1 -DN4PD57 DN4PD57 -NP002RA - -DN0SD21 DN0SD21 BDN0SD21DN0SD126 DN0SD126 BDN0SD6478DN0SD130 DN0SD130 -DN0SD151 DN0SD151 -DN0SD165 DN0SD165 BDN0SD165DN0SD174 DN0SD174 -DN0SD177 DN0SD177 -DN0SD189 DN0SD189 BDN0SD189DN0SD189/ DN0SD189/ -DN0SD193 DN0SD193 BDN0SD193DN0SD195 DN0SD195 -DN0SD211 DN0SD211 BDN0SD211BDN0SD514DN0SD216 DN0SD216 BDN0SD216DN0SD220 DN0SD220 BDN0SD220DN0SD230 DN0SD230 BDN0SD6577BDN0SD6577BBDN0SDZ6577DN0SD240 DN0SD240 -DN0SD248 DN0SD248 BDN0SD248DN0SD252 DN0SD252 -DN0SD252+ DN0SD252+ -DN0SD252+/ DN0SD252+/ - SEZNAM VYRÁBĚNÝCH VSTŘIKOVACÍCH TRYSEK DC, DN/LIST OF AVAILABLE INJECTION NOZZLES DC, DN/ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОИЗВОДИМЫХ РАСПЫЛИТЕЛЕЙ DC, DN
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x