BOOKS JOURNAL 46 - Η πολιτική του αίματος στο Game of Thrones συγγένεια, τελετουργία, εξουσία.pdf

Description
[Μια παιγνιώδης απόπειρα ανθρωπολογικής προσέγγισης.]

Please download to get full document.

View again

of 6
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Math & Engineering

Publish on:

Views: 17 | Pages: 6

Extension: PDF | Download: 0

Share
Tags
Transcript
    Η πκζδδεά κυ αηακ κ Game of Thrones μ υγγΫθδα, ζκυλγα, ικυα Σκ : BOOKS JOURNAL 2014, 46: 84-85 Σκ Game of Thrones θα, εαΪ ΰθεά κκζκΰα, π  κ κζυυΫθ, αφζΰσθ εα (εαΪ  ΰθ κζζθ) υθαλαεά ζκεά λΪ θ κλα  ζσλαέ ΢θ ζζΪα, κ α - ζσΰκ ΰα θ λΪ Ϋξ ζΪ αΪ α,  εσ αευαεσ σκ, υλα οφαεά υά, κζζΪ θλθεΪ φσλκυ εα α υθξ αθαυσθ λαΰαεά εκθσα αφλπΫθα  αυάθέ Παλσζα αυΪ,  θ αλ α λκτ ελεά (λκεσ κ αθαΰθ, Κέ ΚαζΪ, λζκ βί1γ) θ Ϋξ υΪλ, Ϋα θ ζλα ξεθ Ϊλλπθ, ξσθ κ κυ θα ζκυλΰ  αθαζυεσ κ,  α αα κυ αθαφΫλκθα  λΪ  θα θα αθαζτ  εθακΰλαφεά  'κσα' ά  ζκΰλαφεά  'σα' (εασ  λΪ αλαεκζκυ θ εά κλα πθ σπθ κυ G.R. Martin, Σκ Σλαΰκτ  ΦπΪ εα κυ ΠΪΰκυέ Σα ζα ευεζκφκλκτθ α ζζθεΪ ασ  εσ Anubis, κ λκ Ϊζα ά ασ κέ .. 2004!). θα θκπ σεκ θα εφσα λσκυ ΰα θα αφΫλκυ θ αθαζυεά αλΪκ κλΫθπθ θ ΰα θ εααθσ ζαΪπθ  κυλΰεά φαθαα, σπ α ζκεά λΪ, κυ - θ εκλυφά  κλα λκ θ ζκεκκ   κυ 'κκεκτ' κεκτ κζκτ, κυ κτ  εα ζΰα ξλσθα - , Ϋξ ζξ  κζεσ φαθσθκέ Η αλΪκ κυ New Left Review εα πθ κζεθ κυθ, Ϊζζκυ, υκΪζζ θ ΰευλσα α Ϋκα αθΪΰθπέ Νκπ π κ αεκ Ϊκθ αθΪυ πθ κλθ κυ Game of Thrones ΰλ θ αθλπκζκΰεά - εΪ - υααέ ΰκταμ κ τκ υζθ κυ κκκυ λξε κ κθεσ κεκσα  Κκθπθεά θλπκζκΰα κθ βίσ αθα θα  υΰΰΫθα εα   ζκυλΰαέ Η   ζΫ αυθ πθ τκ εφΪθπθ  εκθπθεά πά, αλα θ αλΪκ  λαθεά ξκζά, εα υθεκυλκτθ ασ θ αθΪζυ Ϊπθ Ϋφυζ αυσα εα κζεά κλΰΪθπ υάλ, Ϊζζκυ,  αεσλ υκζά  ά αυά θ εααθσ 'Ϊζζπθ' εκθπθθ, θ (αυκ)εααθσ πθ εκθπθθ κυ κτ, αζζΪ εα θ λκΫΰΰ  λσα θ ΰΫθ, σκ  'εΫ α' εκθπθ σκ εα θ α θ πά αέ θ αθαφλσα  κζκΰεΪ Ϋαα θα σ κ κ κ θΪλκ  λΪ αθαφΫλα ευλπ θ αζκεά εα κζκΰεά ξλά  υΰΰΫθα,  ζκυλΰα εα  κυα έ Σκ Game of Thrones θα, εΪαλα, Ϋθα κζεσ λΪα, α αθΪζυ πθ Ϊπθ κυα (κ  Παιγνδι των Θρόνων )έ Σκ θΪλκ θα  τφυλ λθ αζζζαλθπθ κλθέ Η λ αφκλΪ Ϊ αζα θ άλκ κυ Westeros , κυ   αθαφΫλκθα  Ϋθαθ εκθσ λσθκ, κυ λεα θ λπτκυα King's Landing. ΜΪ θ Ϋεπ  ΰευλσα  αζεά αλκΰκθεά ΰλαά, θ κκα αφκτθ ξσθ σζα α αζα, κ Westeros ΰθα κ κ αθΪυ υαξθ, αθΰεζάπθ, αεσ εα κζΫπθ, αθΪα  κλΫθ ασ  'αυσθκ' αλξ, εεΫ κυ λσθκυ ζσλκυ εα κθ Οεκ κυ θΫα κθ λσθκ, κυ Lannister έ Η   τλ εκΪ λκ αθακζΪ, θ κζτ ΰαζτλ άλκ κυ Essos, κ αελτ κ  λσα α ζΫΰαέ σκυ υθαθΪ Ϊζζκυ τκυ κζεΫ κλΰαθ,  κκ κλκυθ, αθΪζκΰα  θ λκξά ΰα θ κκα ζΪ, κ λαεσ τα, κ αθσ εα  κεκΰζυφα (Braavos),  κυζκεα εα κ κυζσλκ ( Slaver's Bay),  θ ΰΫθ κλεά λαλσα (Qarth) εα, Ϋζκ,  θκαεά πά ευθΰθ - λκφκυζζεθ ( Dothraki Sea). Σθ λσα  θ κλφά  ακΪελυθ ασ θ εκκζκΰα  τ ζΫκυ εα θ Ϋλα - ασ - κ - σλκ Σξκ ΰπΰλαφαμ θ ΰ κυ θΫκθα κ ζτλκ Άθλπκ (κ 'Ϊΰλκ', σπ κυ ακεαζκτθ  τ), Ϋθα αλσ ξασ φυζθ κυ θ Ϋξκθα θ ΰευλσα  κθαλξαέ Η κζεά εα κζεά αθλα αθΪα  τκ λκυ, θ υεά εα θ  θακζεά, θα πλά εα υθξά, αευλθκθα θΪ ΰα κλθαζσ, κυ Ϋξκυθ θκ ακπ θ λΪέ ΢υθξ αθκ ζαΪθκυθ ξλα ασ κθ ξλπΫθκ Θλσθκέ ΚαθΪ ασθα, θ κλφά κθκρεά λεα Ϋλξκθα θ αΰαθεά τ ασ θ ' πεά ' Essos. Μα λΰεάα,  λαΰαεά εεάλα κυ λσθκυ Daenerys κυ Οεκυ Targaryen , εακ  θαλά, ελκεαπΫθ εα ευλπ εακ ΰυθαεα (α αΪθ  ελεΫ ΰα κθ σ  λΪ), ζατθ Ϋα ασ θ Essos οΪξθκθα θα αλΪ θ ΰά –    εα κθ λσθκ -  Westeros. ΣΫζκ, α πζκΰεΪ κξα θ λΪ - α κκα εακζκΰκτθ θ Ϋθθκα ' fantasy' κυ  ακα, ζεΪ αεθα θ -, αφκλκτθ κυ λΪεκυ  Daenerys, εα α ασεκα ζΪαα κυ κλλΪ, κυ αζκτθ σκ κυ ζτλκυ θλκυ σκ εα α Ϊ αζαέ  Έλξκθα Ϊζα κ κ λσζο κυ αά σκ λκξπλΫθα θ Ϋζ  κλα, κυ ΰθκθα λκζΪ, εα ακεΪ, αθ    θα άαθ ασζυα φυκζκΰεΪέ ΣΥΓΓΕΝΕΙΑ, ΣΥΝΑΦΕΙΑ, ΕΞΟΥΣΙΑ   ζζΪ αλεΪ  κυ κ ζκυ εα α εφαζαα ΰλΪααέ Σ Ϋξκυ , εσ ασ α εζεεΪ ξαΫθ ζκλά εθακΰλΪφ, α Ϊλα, λπκφαθά αλαΰπΰά κυ ζαΪθ ξλα  λαΰαεΪ κα, ασ θ Ιζαθα π κ Μαλσεκν Σ Ϋξκυ , εσ ασ κ ααλΪζζα εαΫθκ εα (ιη εθλεκ ξαλαεάλ) εα θ ααθλκά Ϋζ κλθ αλΪζζζπθ εα Ϊζζζπθ (κυζΪξκθ 1ί) ΰλαθ Ϋζ  κλαν Μα, Ϋξκυ   θ αζεεά πθ υξθ υθΪπθ, αθ ΰα κθ Ϊκθα αθαλΪ εαζκτ εα εαεκτέ θα αυτ    λεά αφκλΪ κυ Game of Thrones ασ α σκΪ κυ,  λά κυ    θ αλΪκ  υαεά ζκΰκξθα εα εθακΰλαφα κυ φαθαεκτ κυ αθαφΫλα  αΪ εα φάκυ ( α φαθσθα Harry Potter εα Άλξκθα κυ αξυζκτ θα ξπλκυθ) εα κ  ζσΰκ κυ λΫ θα εαααξ, κζκΰεΪ, ζα θ αΰΰζκαπθεά λΰκΰλαφα πθ Όλΰκυζ, ΟυΫζ, Μσλξ, ΚΪλκζ, Πσκυ, εκεέ ζζΪ αυσ κυ σθπ Ϋξ αα  θα σξ  εαΰκλκκ κυ Ϋλΰκυ Ϋξθ  Ϊ α πλεΪ κυ ξαλαελεΪ (αυΪ  Ϋξθ κυ φαθαεκτ, κυ fantasy) , σκ  εααθσ  εαΪα αυά  σλκυ κζεά κλΰΪθπ εα κζεά αθαφκλΪέ Η αλκΰκθεά ΰλαά υθΪ κθ αεσ Ϊκθα αθαφκλΪ  θκκκΫθ κυα εα κ θλΰε, κ λακυλΰ εα κ ακ ζαΪθκυθ ξλα ΰτλπ  εα ξπλ θ κυα θα θ αφκτθέ θα  αξλ  ΰλαά κυ αακ κυ εααα  αθΪυ σκ κυ θαλκυ σκ εα πθ αφκλεθ, αζεσθπθ εα αθασθπθ αλξθ, κυ υθΪκυθ κθ εσκ κυ Παξθκτ πθ Θλσθπθέ Έ, αεκζκυθα Ϋθαθ ξΪλ υΰΰΫθα, θκκυ αλΪζζζ εα θΪθ ΰλαΫ θκκκ  εε   κυ λσθκυμ κλΫθ θα κλσθ , Ϊζζ υθΪφα εα Ϋζκ εΪκ, Ϊθπ ευλαλξ, εΪ ξΫ αλκΰλαεά εααΰπΰά (patrilineal). Ο αθλπκζκΰεσ ξΪλ  υΰΰΫθα κυ αθατα ΰτλπ ασ αυσ κθ ευλαλξκ  εα λ θ κυα ζσΰκ θα κζυααζκέ Έ, ζΫκυ εεά υζεθ σλπθ εα ζπθ υΰΫθα αζζΪ εα υαξ Οεπθ εα κθπΫθπθ ασπθ, κυ αεζαθκθα Ϋα ασ αακυΰΰΫθα (κ ζσΰκ κυ κ Tyrion Lannister εααφΫλθ θα θ εα θα ζα),   αΰξα ( ΰαεά λαΰεά  Margaery Tyrrel) , ακα (κ υκ δannister), θκΰαα ( λπ κυ Οεκυ Targaryen, Ϋεαζα ), εα Ϊζζ ξΫέ , αλαεκζκυκτ ζκυλΰ, κζκΰεΪ ξάαα, αεσ εα φκθκθαζεΫ λκΫ αάλ  'Ϊ', κυ αθατκθα ασ κυ ξυλκτ υΰθ ( αλκΰκθεά αθα κυ Tywin Lannister), ασ κυ αθλξσθκυ εκθκτ θκτ (   ΰυθαεαζφκΰαα κυ Lord Baelish-Littlefinger), ασ κυ Ϋεπκυ 'Ϊαλκυ' ( εσ αλκΰκθεά ΰλαά εαΪα ε  κλα κυ Joh Snow).    Ο Ϊζζκ υζθα  αθλπκζκΰεά ΰλααα κυ φαθα θα εαθα Ϋα ασ θ λΪα υξα κυ Game of Thrones θα αυσ κυ εαυλ θ αα  αΰα εα  αυακυλΰα ΰα κθ κλσ   κυ κζεκτέ Η ζεά κυλΰα  αθακτ Melissandra φΫλθ κ λκεάθκ θΫκυ κτ, ΰα αλΪΰαέ Ωσκ, αυσ κυ αΰλΪφα π Ϋθα υθαλαεσ εα εαλκ ξσζκ θ ξεά κζεά υά, θα π κ Westeros, θ υεά άλκ, εα ευλπ θ Ϋλα  κζεά τθα, κ King's Landing, σζ κ αθαφκλΫ  αΰΰαθ, πλαΰαεΪ κξα εα αΰα, πλκτθα  λτζκ κυ αλζσθκ  ακθ πθ 'αΰλπθ',  αεσ εα αθΪ θΪλα κυ αφκλκτθ σκυ   'αελθκτ' κυ Ϊθ κεζκυθ θ ακαΰυΫθ εαλθσα πθ εακεπθ  λπτκυα α φΫλκυθ αθυξεΫ υθΫέ   Η Ϋζζο ασ θ λΪ αθαφκλθ  κλΫθ αεΫ Ϋθθκ κυ κκτθ θ υεά εκκζκΰα, σπ  'αΰΪ' θα θεεά αυά  Ϊ φυΰά ασ κ Ϊα αθαΰθπλκ ( κ άλπ κλεκθα,  ΰΫ κεσα, π “κυ αθάεπ, κυ αθάε”, ξπλ αθαφκλΪ κθ υθααεσ εσκ)έ Η κυαζεσα, σκ αλκτα τθα κ εθεσ κυ Ϋλΰκυ εα θ εαλθσα πθ λπθ, αεζαθα εα αυά  α λΪ κζεΪ θάλπθ αθαφκλθμ ασ θ κζυΰυθα εα κζυΰαα  κλαεΪ σθκ θασθ  “τ” Dorne, Ϋξλ κθ ασζυκ αεσ εα θ κυαζεά ακξά πθ φλκυλθ κυ Σξκυέ λεπ αλεΪ θαφΫλκυα θ κζεά εα πλεά υά ΰα α σλα κζεά κλσα  λΪέ λεπ κυ θαφΫλκθ κ εααΰΰλαΫθκ ΰΰκθσ π κ ΰαζτλκ άα κυ εκθκτ  λΪ θα λκκυεκ Ϊθλπκ, εα π κ ΰαζτλκ άα  ΰλααα ΰτλπ ασ κ φαθσθκ Game of Thrones κθ αλλσ αΰΰζσφπθκ Στκ ( Guardian, Jacobin, New Statesman) , αφκλΪ φθεΫ ελεΫ, εα ελεά ΰα κθ 'λασ'  λΪ, θ θ ζκυθ κ κεκζκΰεκ ξαλκ εα κ ακκά ΰα θ κυεκ ευθσ ά ΰα θ
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x