Bernard Lewis - Demokrasinin Türkiye Serüveni.pdf

Description
Bernard Lewis - Demokrasinin Türkiye Serüveni.pdf

Please download to get full document.

View again

of 67
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Chemistry

Publish on:

Views: 53 | Pages: 67

Extension: PDF | Download: 1

Share
Tags
Transcript
  BERNARD LEWIS DEMOKRASİNİN TÜRKİYE SERÜVENİ ÇEVİRENLER: HAMDİ AYDOĞAN - ESRA ERMERT o no İSTANBUL   Yapı Kredi Yayınlan - 1798 Tarih: 19Demokrasinin Türkiye Serüveni / Bernard Levvis Çevirenler: Hamdi Aydoğan, Esra ErmertKitap Editörü: Cem Akaş Düzelti: Fahri GüllüoğluSayfa ve Kapak Tasannu:Nahide DikelBaskı: EuromatSanayi Caddesi, No. 17 34510 Çobançeşme-Yenibosna/İstanbul1. Baskı-. İstanbul, Şubat 2003 3. Baskı: İstanbul, Ocak 2007 ISBN 975-08-0553-4 © Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık Ticaret ve Sanayi A.Ş. 2003 Bütün yayın haklan saklıdır.Kaynak gösterilerek tanıtım için yapılacak kısa alıntılar dışında yayıncının yazılı izni olmaksızın hiçbir yolla çoğaltılamaz. Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık Ticaret ve Sanayi A.Ş. Yapı Kredi Kültür Merkezi İstiklal Caddesi No. 285 Beyoğlu 34433 İstanbul Telefon: (O 232) 252 47 00 (pbx) Faks: (O 212) 293 07 23 http://www .yapikrediyayinlari.com e-posta: ykkuitur@ykykultnr.com.tr İnternet satış adresi: http://yky.estore.com.tr http: // www.yapikredi.com.tr  İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ •7 TÜRKİYE’DE DEMOKRASİ • 9 TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN OSMANLI KÖKENLERİ • 33 TARİHSEL PERSPEKTİF İÇİNDE TÜRKLERİN DEMOKRASİ DENEYİ • 45 NEDEN TÜRKİYE İSLAM DÜNYASINDAKİ TEK DEMOKRASİ? • 53
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks