คู่มือการติดตั้งระบบยืนยันตัวตน(Authentication)ด้วย Chillispot

Description
Authentication by Chillispot (Thai Version) to affect Thai law

Please download to get full document.

View again

of 84
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Instruction manuals

Publish on:

Views: 359 | Pages: 84

Extension: PDF | Download: 10

Share
Transcript
    คู มือประกอบการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ   การติดตั  ้ง Authentication สํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ ( องคการมหาชน )   สมาคมอุตสาหกรรมซอฟตแวรไทย      Buy Thai First สํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ ( องคการมหาชน ) (SIPA) สมาคมอุตสาหกรรมซอฟตแวรไทย (ATSI)   คํานํา   ตามที ่พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี ่ยวกับคอมพิวเตอร   พ . ศ . 2550 มีผลบังคับใชตั ้งแต วันที ่   22 สิงหาคม   2550 นั ้น   มีผลทําใหหนวยงานตางๆซึ ่งเปนผู  ใหบริการเขาถึงระบบเครือขายอินเตอรเน็ต   จําเปนตองเก็บขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร   (Traffic Data) ไวอยางนอย   90 วัน   ปรากฏวาหนวยงานตางๆ   สวนใหญยังขาดความรู  ความเขาใจในเจตนารมณของกฎหมาย   และวิธีการจัดเก็บขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร   (Traffic Data) ที ่ถูกตองและครบถวนตามที ่กฎหมายกําหนด   ดังนั ้นเพื ่อใหหนวยงานตางๆ   สามารถเก็บขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร (Traffic Data) ไดถูกตองและครบถวนตามที ่กฎหมายกําหนด   และสามารถประหยัดงบประมาณในการจัดซื ้อซอฟตแวรจากตางชาติ   โดยการนําซอฟตแวร   Open Source ไปใชในการจัดเก็บขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร   (Traffic Data) สํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ   ( องคการมหาชน ) จึงเห็นควรใหมีการจัดจางทําคู มือ   พรอมชุดติดตั ้ง   (Software package), Slide บรรยายประกอบการฝกอบรมปฏิบัติการ , Courseware สําหรับใชทบทวนหรือศึกษา ดวยตนเอง   ใหกับผู  ประกอบการและผู  ดูแลระบบของหนวยงานภาครัฐ   นอกจากนั ้นจัดใหมีการสนับสนุนภายหลังการอบรมผานทางเว็บไซต   และทางโทรศัพท   ใหกับผู  เขารวมโครงการ   โดยในการจัดจางในครั ้งนี ้   จะเปนประโยชนตอ   ผู  ประกอบการและผู  ดูแลระบบของหนวยงานภาครัฐหนวยงานตางๆ   ในการที ่จะนําไปใช   นอกจากนี ้แลวสํานักงานฯ   จะกําหนดใหคู มือและชุดติดตั ้งตางๆ   มีการกําหนดสิทธิในการเผยแพรแบบโอเพน ซอรส   ซึ ่งจะทําใหหนวยงานตางๆ   สามารถนําเอาคู มือและชุดติดตั ้งประกอบการฝกอบรม   ไปแกไขหรือพัฒนา ตอได   ในกรณีที ่มีการเปลี ่ยน   version ซึ ่งจะเปนการทําใหบุคลากรของผู  ประกอบการ   และหนวยงานตางๆ   ในประเทศไทยทันตอการเปลี ่ยนแปลงเทคโนโลยีอยู เสมอ   เอกสารฉบับนี ้เปนคู มือโครงการฝกอบรมผู  ประกอบการในการติดตั ้งและใหบริการคําปรึกษาระบบเก็บ ขอมูลจราจร (Traffic Data) ตาม   พรบ . วาดวยการกระทําความผิดเกี ่ยวกับคอมพิวเตอร   พ . ศ . 2550 ดวยซอฟตแวรโอเพนซอรส   สนับสนุนโดย   สํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ   ( องคการมหาชน ) ซึ ่งตอไปนี ้   เปนการสรุปวัตถุประสงค   ผลที ่คาดวาไดรับ   โครงสรางของหลักสูตร   และหลักสูตรการฝกอบรมของโครงการ      Buy Thai First สํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ ( องคการมหาชน ) (SIPA) สมาคมอุตสาหกรรมซอฟตแวรไทย (ATSI)   วัตถุประสงค   1.   เพื ่อชวยใหผู  ประกอบการและผู  ดูแลระบบเขาใจวัตถุประสงคที ่แทจริงของการเก็บขอมูลจราจร   (Traffic Data) ตาม   มาตรา   26   ของ   พรบ . การกระทําผิดดวยคอมพิวเตอร   พ . ศ . 25502.   เพื ่อใหผู  ประกอบการและผู  ดูแลระบบเขาใจวิธีการเก็บขอมูลจราจร   (Traffic Data) ที ่ถูกตองตามมาตรา   26 ของ   พรบ . การกระทําผิดดวยคอมพิวเตอร   พ . ศ . 25503.   เพื ่อใหผู  ประกอบการและผู  ดูแลระบบสามารถเก็บขอมูลจราจร   (Traffic Data) ไดดวย   ซอฟตแวรโอเพนซอรส   อยางถูกตองและครบถวนตามที ่กฎหมายกําหนด   4.   เพื ่อใหผู  ประกอบการสามารถใหคําปรึกษาแกผู  รับบริการอยางถูกตองและครบถวนตามที ่กฎหมาย กําหนด   5.   เพื ่อใหผู  ประกอบการลดคาใชจายในการจัดเก็บขอมูลจราจร   (Traffic Data) ผลที ่คาดวาจะไดรับ   1.   ไดหลักสูตร   และระบบตนแบบนําซอฟตแวรโอเพนซอรสไปใชเก็บขอมูลจราจร   (Traffic Data)   2. ประกอบการสามารถนําความรู  ที ่ไดรับไปใหบริการใหคําปรึกษาและติดตั ้งระบบเก็บขอมูลจราจร   (Traffic Data) ดวยซอฟตแวรโอเพนซอรสอยางถูกตองและครบถวนตามที ่กฎหมายกําหนด   3. System Admin ของหนวยงานภาครัฐสามารถนําซอฟตแวรโอเพนซอรสไปใชเก็บขอมูลจราจร   (Traffic Data) ไดอยางถูกตองและครบถวนตามที ่กฎหมายกําหนด   หลักสูตรการฝกอบรม   ชื ่อหลักสูตร   หลักสูตรการติดตั  ้งระบบเก็บขอมูลจราจร   (Traffic Data) ตามพรบ . วาดวยการกระทําความผิดเกี ่ยวกับดวยคอมพิวเตอร   พ . ศ . 2550 ดวยซอฟตแวร โอเพนซอรส   วัตถุประสงค   ฝกอบรมโดยการบรรยาย   สาธิต   และฝก   Hands-on ตาม   พรบ . วาดวยการกระทําความผิดเกี ่ยวกับคอมพิวเตอร   พ . ศ . 2550 ดวยซอฟตแวรโอเพนซอรส   จํานวนวัน   5 วัน   คุณสมบัติผู  เขาฝกอบรม   1. มีความรู  ทางดานคอมพิวเตอรและ   Open Source2. เปนผู  ที ่ดูและระบบคอมพิวเตอรใหกับหนวยงาน  3. เปนผู  ที ่สนใจในระบบการติดตั ้ง   ระบบเก็บขอมูลจราจร   (Traffic Data) ตาม   พรบ . วาดวยการกระทําความผิดเกี ่ยวกับดวยคอมพิวเตอร   พ . ศ . 2550 ดวยซอฟตแวรโอเพนซอรส   ลักษณะการฝกอบรม   : บรรยาย   สาธิต   ฝกปฏิบัติ   แลกเปลี ่ยนประสบการณ      Buy Thai First สํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ ( องคการมหาชน ) (SIPA) สมาคมอุตสาหกรรมซอฟตแวรไทย (ATSI)    โครงสรางหลักสูตร   วันที ่   1 Syslog-NG เปนการอธิบายถึง   พรบ . วาดวยการกระทําความผิดเกี ่ยวกับดวยคอมพิวเตอร   พ . ศ . 2550 อธิบายถึงสถาปตยกรรมของระบบใหถูกตองตาม   พรบ . อธิบายถึงสถาปตยกรรมของ   Syslog-NG และวิธีการติดตั ้ง   เปนหลักสูตรที ่ตรงกับขอ   8 ของประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื ่อสาร   เรื ่อง   หลักเกณฑการเก็บรักษาขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรของผู  ใหบริการ   พ . ศ . 2550 วันที ่   2 ปฏิบัติการการติดตั  ้งซอฟตแวร   Syslog-NG เปนการฝกการปฏิบัติการติดตั ้ง   Syslog-NG โดยการสาธิต   และใหผู  เขารับการอบรมติดตั ้ง   มีผู  ชวยฝกใหการชวยเหลือ   วันที ่   3 NTP Server และ   NTP Client ปฏิบัติการการติดตั ้งซอฟตแวร    NTP Server  และ    NTP Client เปนการอธิบายถึงสถาปตยกรรมของ    NTP ทั ้ง   Server  และ   Client รวมทั ้งเปนการฝกการปฏิบัติการติดตั ้ง    NTP Server  และ    NTP Client โดยการสาธิต   และใหผู  เขารับการอบรมติดตั ้ง   มีผู  ชวย ฝกใหการชวยเหลือ   เปนหลักสูตรที ่ตรงกับขอ   9 ของประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื ่อสาร   เรื ่อง   หลักเกณฑการเก็บรักษาขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรของผู  ใหบริการ   พ . ศ . 2550 วันที ่   4 Authentication เปนการอธิบายถึงสถาปตยกรรมของ   Authentication รวมทั ้งเปนการฝกการปฏิบัติการติดตั ้ง   Authentication โดยการสาธิต   และใหผู  เขารับการอบรมติดตั ้ง   มีผู  ชวยฝกใหการชวยเหลือ   เปนหลักสูตรที ่ตรงกับขอ   2 ภาคผนวก   ข   แนบทายประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื ่อสาร   เรื ่อง   หลักเกณฑการเก็บรักษาขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรของผู  ใหบริการ   พ . ศ . 2550 วันที ่   5 ปฏิบัติการการนํา   Syslog-NG, NTP Server, NTP Client และ   Authentication ทํางานรวมกัน   ใหผู  เขารับการอบรมทําการติดตั ้ง   Syslog-NG, NTP Server, NTP Client และ   Authentication ทํางานรวมกัน   มีผู  ชวยฝกใหการชวยเหลือ   การวัดผล : ผู  เขาอบรมจะตองสามารถทํา การติดตั  ้ง   Syslog-NG, NTP Server, NTP Client และ   Authentication  ได   ประกาศนียบัตร   : ผู  ที ่ผานหลักสูตรตามเงื ่อนไขการวัดผล   จะได   Certificate of Completion จาก   SIPA หรือ   จาก ATSI หรือ   SIPA รวมกับ   ATSI  
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks