Auditor Energetic

Description
Auditor energetic Auditorul energetic este acea persoana fizica atestata professional care are capacitatea si dreptul de a realiza audituri si certificate energetice. Auditorul energetic este atestat de catre ministerul dezvoltarii regionale si locuintei. Dosarul pentru atestarea auditorilor energetici va cuprinde: · cerere tip; · Copia actului de identitate pe care se va trece numarul de telefon ; · 3 poze de 5x4cm; · Memoriu de activitate in concordanta cu inregistrarile din cartea de munca de

Please download to get full document.

View again

of 12
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 3 | Pages: 12

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
  utor energetc Auditorul energetic este acea persoana fizica atestata professional care are capacitatea si dreptul de arealiza audituri si certificate energetice. Auditorul energetic este atestat de catre ministerul dezvoltarii regionale si locuintei. Dosarul pentru atestarea auditorilor energetici va cuprinde:· cerere tip;· Copia actului de identitate pe care se va trece numarul de telefon ;· 3 poze de 5x4cm;· Memoriu de activitate in concordanta cu inregistrarile din cartea de munca detaliat in functie de specialitateasolicitata;· 2 recomandari din partea unor institutii sau agenti economici in care si-a desfasurat activitatea solicitantulsolicitantul care fac referire la experienta profesionala in specialitatea solicitata de acesta;· 1 recomandare din partea unei asociatii profesionale in domeniu;· Copie a diplomei de absolvire a institutiei de invatamant tehnic superior sau copie legalizata a actului deechivalare a diplomei;· Copie integrala a carnetului de munca;· Declaratie pe propria raspundere a solicitantului din care sa reiasa ca nu a suferit condamnari penale, scrisade mana, datata si semnata sau copie legalizata a cazierului;· Chitanta pentru achitarea taxei.Calitatea de auditor energetic se dovedeste prin autorizatia de auditor energetic, stampila si legitimatia.Cerinte pe care trebuie sa le indeplineasca auditorii, persoane fizice:· persoanele fizice care solicita sa fie autorizate in calitate de auditor energetic trebuie sa aiba capacitatedeplina de exercitiu;· persoanele fizice care solicita sa fie autorizate in calitate de auditor energetic trebuie sa nu fi suferitcondamnari penale definitive si irevocabile pentru fapte ce au relevanta in domeniul energetic ;· Pregatirea profesionala, specializarea si experienta acumulata in domeniu .Experienta profesionala trebuie safie dobandita prin activitate acumulata in invatamant, cercetare, proiectare, executie sau exploatare, inurmatoarele domenii tehnice: energetica industriala, instalatii, mecanica, alte domenii tehnice cu conotatieenergetica .· Pregatirea in domeniul elaborarii auditurilor energetice .Aceasta cerinta se satisface prin absolvirea unui cursde specialitate organizat de o universitate tehnica cu profil energetic, agreata de catre ARCE in conformitatecu prevederile Ghidului de pregatire si examinare a cursantilor in domeniul elaborarii bilanturilor energetice,aprobat prin Decizia presedintelui ARCE nr. 57/2003.Cerintele care trebuie indeplinite de catre persoane juridice: :· sa detina minimum 3 auditori energetici autorizati conform legii, cu statut permanent pe baza de contract ;· sa faca dovada, pe baza documentelor ce atesta patrimoniul, ca are in dotare echipamente de masurarespecifice auditurilor energetice pentru care solicita autorizarea si/sau ca este in posesia unui contract cu unoperator economic care are astfel de dotari . Cine autorizeaza auditorii energetici? Auditorii energetici sunt autorizati de catre Ministerul Dezvoltarii regionale si a locuintei.Auditorii se autorizeaza pe baza unui dosar depus la registratura institutiei si apoi aprobat sau nu intr-ocomisie de specialitate.Cerinte pe care trebuie sa le indeplineasca auditorii, persoane fizice:· persoanele fizice care solicita sa fie autorizate in calitate de auditor energetic trebuie sa aibacapacitate deplina de exercitiu;· persoanele fizice care solicita sa fie autorizate in calitate de auditor energetic trebuie sa nu fi suferitcondamnari penale definitive si irevocabile pentru fapte ce au relevanta in domeniul energetic ;· Pregatirea profesionala, specializarea si experienta acumulata in domeniu .Experienta profesionalatrebuie sa fie dobandita prin activitate acumulata in invatamant, cercetare, proiectare, executie sauexploatare, in urmatoarele domenii tehnice: energetica industriala, instalatii, mecanica, alte domeniitehnice cu conotatie energetica .· Pregatirea in domeniul elaborarii auditurilor energetice .Aceasta cerinta se satisface prin absolvireaunui curs de specialitate organizat de o universitate tehnica cu profil energetic, agreata de catre ARCEin conformitate cu prevederile Ghidului de pregatire si examinare a cursantilor in domeniul elaborarii bilanturilor energetice, aprobat prin Decizia presedintelui ARCE nr. 57/2003.Cerintele care trebuie indeplinite de catre persoane juridice: :  · sa etna mnmum autor energetc autorzat conorm eg, cu statut permanent pe aza econtract ;· sa faca dovada, pe baza documentelor ce atesta patrimoniul, ca are in dotare echipamente demasurare specifice auditurilor energetice pentru care solicita autorizarea si/sau ca este in posesia unuicontract cu un operator economic care are astfel de dotari . Regulament din 06/10/2009 pentru autorizarea auditorilor energetici Publicat in MOF nr. 729 - 28/10/2009   Publ  icat in Monitor  ul  Oficia l,   P  artea I nr. 729 din 28/10/2009  Actul a intrat in vigoare la data de 28 octombrie 2009 Tematici   I. Scop i domeniu de aplicare Art. 1. - (1) Prezentul regulament pentru autorizarea auditorilor energetici, persoane fizice i juridice, denumit în continuare regulament, stabilete cadrul legal pentru autorizarea persoanelor fizice i juridice crora li seatribuie calitatea de auditor energetic autorizat, în vederea întocmirii auditurilor energetice, cu identificareasoluiilor de cretere a eficienei energetice. (2) Aceast calitate se obine prin emiterea de ctre Agenia Românpentru Conservarea Energiei, denumit  în continuare ARCE, a autorizaiei de auditor energetic, act ce dovedete competena tehnic a persoanelor fizice i juridice care efectueaz audituri energetice în România. Art. 2. - (1) Auditurile energetice se execut cu respectarea prevederilor din Ghidul de elaborare i analiz abilanurilor energetice, aprobat prin Decizia preedintelui ARCE nr. 56/2003 . (2) Calitatea de auditor energetic se dovedete prin autorizaia de auditor energetic, tampil i legitimaie. Autorizaia de auditor energetic se întocmete conform modelelor prezentate în anexele nr. 1A i 1B.Legitimaia proprie i tampila proprie se vor confeciona de ctre persoana autorizat dup modelele stabiliteconform Ghidului de elaborare i analiz a bilanurilor energetice. Autorizaiile, legitimaiile i tampilele deauditor energetic sunt nominale i netransmisibile. Art. 3. - Definirea unor termeni de specialitate din prezentul regulament este realizat în anexa nr. 1C. II. Organismul competent s autorizeze auditorii energetici Art. 4. - În conformitate cu art. 13 lit. f) din Ordonana Guvernului nr. 22/2008 privind eficiena energetic ipromovarea utilizrii la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie, ARCE are ca atribuii iresponsabiliti autorizarea auditorilor energetici. Art. 5. - (1) În cadrul ARCE funcioneaz Comisia de autorizare a auditorilor energetici, denumit încontinuare Comisia de autorizare, cu urmtoarele atribuii: a) aprobarea proceselor-verbale de analiz a dosarelor depuse de persoanele fizice i juridice care doresc sfie autorizate în calitate de auditor energetic sau care doresc prelungirea valabilitii autorizaiei de auditor energetic; b) deciderea suspendrii i/sau a retragerii autorizaiei de auditor energetic; c) aprobarea Sintezei anuale a activitilor auditorilor energetici. (2) Pentru soluionarea contestaiilor depuse de cei interesai se poate constitui, atunci când este cazul, ocomisie de soluionare a acestora. Trebuie precizat faptul ca refuzul acordrii autorizaiei trebuie motivat itrebuie precizate cile de atac disponibile. Art. 6. - Comisia de autorizare are un secretariat tehnic, cu urmtoarele atribuii: a) inerea evidenei cererilor de autorizare, respectiv a contestaiilor; b) analizarea dosarelor depuse de persoanele fizice i juridice care doresc s fie autorizate în calitate deauditor energetic, precum i a dosarelor depuse în vederea prelungirii valabilitii autorizaiilor de auditor energetic; c) întocmirea proceselor-verbale, cuprinzând concluziile analizei documentelor depuse de candidai; d) monitorizarea activitii de autorizare a auditorilor energetici prin constituirea i actualizarea permanent aRegistrului de eviden a auditorilor energetici; e) monitorizarea realizrii auditurilor energetice, prin elaborarea Sintezei anuale a activitilor auditorilor energetici, pe baza rapoartelor primite de la acetia; f) redactarea i transmiterea întiinrii de suspendare, a deciziei de suspendare, respectiv a deciziei deretragere a autorizaiei de auditor energetic; redactarea rspunsurilor date contestaiilor i transmitereaacestora celor interesai; g) radierea din Registrul de eviden a auditorilor energetici a persoanelor crora le-a expirat perioada deautorizare sau crora li s-a retras autorizaia de auditor energetic. III. Clase i tipuri de audituri energetice  r. . - e enesc ou case  pur e auur energece: +-----------+------------------------------------------------------------------+| Clasa | Tipul de audit energetic |+-----------+---------------------+---------------------+----------------------+| | Audit | Audit | Audit complex || | electroenergetic | termoenergetic | |+-----------+---------------------+---------------------+----------------------+| I | P <= 1.000 kW | P <= 2.000 kW | P <= 3.000 kW |+-----------+---------------------+---------------------+----------------------+| II | P > 1.000 kW | P > 2.000 kW | Nelimitat |+-----------+---------------------+---------------------+----------------------+ (2) Auditurile energetice pot fi audituri de proiect, audituri de omologare, audituri de recepie, audituri reale iaudituri optimizate. Auditurile optimizate sunt obligatorii pentru stabilirea consumurilor existente i pentrustabilirea soluiilor de cretere a eficienei energetice. Art. 8. - (1) Persoanele fizice având calitatea de auditor energetic sunt autorizate s efectueze auditurienergetice de clasa I. (2) Persoanele juridice având calitatea de auditor energetic sunt autorizate s efectueze audituri energeticede clasa I sau clasa a II-a. IV. Cerinele care trebuie îndeplinite la solicitarea autorizrii Art. 9. - Cerinele care trebuie îndeplinite de ctre persoanele fizice: 1. Cerine de natur juridic: a) persoanele fizice care solicit s fie autorizate în calitate de auditor energetic trebuie s aib capacitatedeplin de exerciiu; b) persoanele fizice care solicit s fie autorizate în calitate de auditor energetic trebuie s nu fi suferitcondamnri penale definitive i irevocabile pentru fapte ce au relevan în domeniul energetic. 2. Cerine de natur tehnic: a) Pregtirea profesional, specializarea i experiena acumulat în domeniuExperiena profesional trebuie s fie dobândit prin activitate acumulat în învmânt, cercetare,proiectare, execuie sau exploatare, în urmtoarele domenii tehnice: energetic industrial, instalaii, mecanic,alte domenii tehnice cu conotaie energetic, pe durata specificat în tabelul urmtor: +---------------------------------------------------+--------------------------+| | Durata minima necesara || Pregatirea profesionala si specializarea |a experientei profesionale|| |de specialitate, acumulata|| | de catre persoana fizica |+---------------------------------------------------+--------------------------+|Absolventi ai unei facultati tehnice cu profil | 2 ani ||energetic sau asimilat acestuia | |+---------------------------------------------------+--------------------------+|Absolventi ai unei facultati tehnice cu profil | 3 ani ||diferit de cel energetic sau asimilat acestuia, | ||care au absolvit cursuri de perfectionare in | ||domeniul energetic | |+---------------------------------------------------+--------------------------+ b) Pregtirea în domeniul elaborrii auditurilor energetice Aceast cerin se satisface prin absolvirea unui curs de specialitate organizat de o universitate tehnic cuprofil energetic, agreat de ctre ARCE în conformitate cu prevederile Ghidului de pregtire i examinare acursanilor în domeniul elaborrii bilanurilor energetice, aprobat prin Decizia preedintelui ARCE nr. 57/2003 . Art. 10. - Cerinele care trebuie îndeplinite de ctre persoane juridice: 1. Cerine de natur juridic: a) s prezinte certificatul de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerului; b) s aib prevzut în obiectul de activitate prestarea de servicii energetice. 2. Cerine de natur tehnic: a) s dein minimum 3 auditori energetici autorizai conform legii, cu statut permanent pe baz de contract; b) s fac dovada, pe baza documentelor ce atest patrimoniul, c are în dotare echipamente de msurarespecifice auditurilor energetice pentru care solicit autorizarea i/sau c este în posesia unui contract cu unoperator economic care are astfel de dotri. Art. 11. - (1) Cerinele menionate la art. 9 i 10 constituie condiii obligatorii ce trebuie îndeplinite de ctrepersoanele fizice i juridice care solicit obinerea autorizaiei de auditor energetic. (2) Neîndeplinirea uneia dintre aceste cerine atrage respingerea cererii de autorizare. V. Documentele necesare la solicitarea autorizrii  r. . - uorzarea persoane zce n caae e auor energec se ace e cre omsa eautorizare, compus din specialiti ai ARCE i numit prin decizie a preedintelui ARCE. (2) În cazul în care persoana fizic care solicit autorizarea provine din cadrul societilor comerciale caresunt în subordinea sau coordonarea Ministerului Economiei ori în care ministerul este acionar, Comisia deautorizare va fi compus din specialiti ai ARCE i reprezentani ai direciei de specialitate din cadrulMinisterului Economiei. (3) Autorizarea se face prin verificarea îndeplinirii cerinelor prevzute la art. 9, pentru clasa I, i pe tipuri deaudit energetic, pe baza urmtoarelor documente: a) cerere de obinere a autorizaiei de auditor energetic - persoane fizice, conform modelului prevzut înanexa nr. 1D; b) copie de pe chitana sau ordinul de plat a tarifului de autorizare; c) documente care atest calificarea profesional. (4) Documentele menionate la alin. (3) lit. c) trebuie s conin urmtoarele: a) copie de pe diploma de absolvire a unei faculti tehnice; b) memoriu tehnic de activitate care s justifice experiena profesional dobândit pe o perioad cel puinegal cu cea stabilit conform art. 9 alin. (2) lit. a); c) copie de pe carnetul de munc sau alte documente echivalente, din care s rezulte vechimea în munca despecialitate cerut pe o perioad cel puin egal cu cea stabilit conform art. 9 alin. (2) lit. a); d) copie de pe certificatul de absolvire a unui curs de pregtire în domeniul elaborrii auditurilor energetice,organizat de o universitate tehnic cu profil energetic, conform art. 9 alin. (2) lit. b). (5) Solicitanii pot depune la ARCE în vederea autorizrii documente echivalente celor menionate la alin. (4)emise de autoritile competente omoloage dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau din Spaiul EconomicEuropean, precum i traduceri autorizate ale acestora. (6) Persoanele fizice care au obinut autorizarea într-un stat membru al Uniunii Europene sau din SpaiulEconomic European trebuie supuse unui examen, care const în cunoaterea legislaiei naionale în domeniulenergetic. Acestea vor prezenta la ARCE o copie a autorizaiei de auditor energetic obinute într-un statmembru al Uniunii Europene sau din Spaiul Economic European i referine privind activitatea desfurat înultimii 3 ani ca auditor energetic. (7) Documentele menionate la alin. (3)-(6) vor fi cuprinse într-un dosar i însoite de: a) o pagin de titlu, cu meniunea Dosar pentru solicitarea obinerii autorizaiei de auditor energetic clasa I,tipul ...... , numele persoanei fizice solicitante, data solicitrii; b) o pagin de cuprins, cu denumirile documentelor incluse în dosar, în ordinea menionat conform alin. (3)i (4). Art. 13. - (1) Autorizarea în calitate de auditor energetic a persoanei juridice solicitante, având activitate îndomeniul serviciilor i/sau al consultanei energetice, se face de ctre Comisia de autorizare. (2) În cazul în care persoana juridic care solicit autorizarea provine din cadrul societilor comerciale caresunt în subordinea sau coordonarea Ministerului Economiei ori în care ministerul este acionar, Comisia deautorizare va fi compus din specialiti ARCE i reprezentani ai direciei de specialitate din cadrul MinisteruluiEconomiei. (3) Autorizarea se face prin verificarea îndeplinirii cerinelor conform art. 10, pentru clasa II, i pe tipuri deaudit energetic, pe baza urmtoarelor documente: a) cerere de obinere a autorizaiei de auditor energetic - persoane juridice, conform modelului prevzut înanexa nr. 1E; b) copie de pe chitana sau ordinul de plat a tarifului de autorizare; c) documente referitoare la statutul juridic al persoanei juridice solicitante; d) documente referitoare la îndeplinirea cerinelor profesionale i de natur tehnic. (4) Documentele menionate la alin. (3) lit. c) trebuie s conin urmtoarele: a) copie de pe actul constitutiv al persoanei juridice, din care s rezulte c desfoar activitate în domeniulserviciilor energetice i/sau al consultanei energetice; b) copie de pe certificatul de înregistrare eliberat de Oficiul Naional al Registrului Comerului. (5) Documentele menionate la alin. (3) lit. d) trebuie s conin urmtoarele: a) copii de pe contractele individuale de munc ale auditorilor energetici autorizai, angajai în cadrulpersoanei juridice solicitante; b) copii de pe carnetele de munc sau alte documente echivalente ale auditorilor energetici autorizai,angajai în cadrul persoanei juridice solicitante, din care s rezulte vechimea în munca de specialitate, cerutpe o perioad cel puin egal cu cea stabilit conform art. 9 alin. (2) lit. a); c) copii de pe autorizaiile de auditor energetic clasa I ale auditorilor energetici autorizai, angajai în cadrulpersoanei juridice solicitante; d) lista cu echipamentele din dotarea persoanei juridice solicitante, însoit de documentele ce atestapartenena acestora la patrimoniul propriu, necesare pentru lucrrile specifice auditurilor energetice pentrucare persoana juridic solicit autorizarea, i/sau copie de pe contractul cu un operator economic care areastfel de dotri. (6) Persoanele juridice din alt stat membru al Uniunii Europene sau din Spaiul Economic European vor prezenta urmtoarele documente: a) copia, respectiv traducerea autorizat a diplomei de absolvire a unei faculti tehnice pentru fiecarepersoan fizic angajat care desfoar activiti de audit energetic; diploma de absolvire trebuie s fie însoit de documentul de recunoatere/echivalare emis de ctre Ministerul Educaiei, Cercetrii i Inovrii, încondiiile legii;
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks