Auditor Energetic

Description
aaa

Please download to get full document.

View again

of 7
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 5 | Pages: 7

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
  Ce trebuie sa fac pentru a deveni AUDITOR ENERGETIC in Romania Foarte multi absolventi ai Facultatii de Constructii si Instalatii, si nu numai, sunt interesati sa se faca auditori energetici autorizati,  pentru ca se castiga destul de bine  si m-am gandit sa vin in ajutorul acestora cu niste informatii, zic eu, utile. In conformitate cu prevederile “ Metodologiei privind atestarea auditorilor energetici  pentru cladiri  ” si a “ Indrumatorului privind atestarea auditorilor energetici pentru cladiri si instalatiile aferente “, atestarea auditorilor energetici se face pentru cladirile existente, pe urmatoarele specialitati:     Auditori Energetici pentru constructii AEc     Auditori Energetici pentru instalatii AEi     Auditori Energetici pentru constructii si instalatii AEci In functie de felul activitatilor pe care le desfasoara, auditorii energetici se atesta pentru gradul I si pentru gradul II, pe specialitatile AEc, AEi si AEci.  Auditorii energetici cu gradul I efectueaza: - expertiza termica si energetica a cladirilor existente si a instalatiilor de incalzire si preparare a apei calde de consum aferente acestora - elaborarea documentatiei necesare eliberarii certificatului energetic al cladirii - auditul energetic al cladirilor existente si al instalatiilor de incalzire si preparare a apei calde de consum aferente acestora.  Auditorii energetici cu gradul II se diferentiaza de cei cu gradul I prin faptul ca nu efectueaza auditul energetic al cladirilor existente si al instalatiilor de incalzire si preparare a apei calde de consum aferente acestora. Expertizarea termica si energetica se efectueaza in conformitate cu prevederile NP 048- 2000″ Normativ pentru expertizarea termica si energetica a cladirilor existente si a instalatiilor de incalzire si preparare a apei calde de consum aferente acestora “.  Elaborarea documentatiei necesare in vederea eliberarii certificatului energetic se efectueaza in conformitate cu prevederile NP 049- 2000 “ Normativ pentru elaborarea si acordarea certificatului energetic al cladirilor existente “.     Auditul energetic, prin care se stabilesc solutiile de reabilitare si/sau modernizare termoenergetica a constructiilor si a instalatiilor de incalzire si preparare a apei calde de consum aferente, se efectueaza in conformitate cu prevederile NP 047- 2000 “ Normativ  pentru realizarea auditului energetic al cladirilor existente si al instalatiilor de incalzire si de preparare a apei calde de consum aferente acestora “.   EXAMENELE DE AUDITORI ENERGETICI 1. Cerintele de inscriere la examen   Examenul de auditori energetici  Inscrierea pentru sustinerea examenului de auditor energetic se face printr-o cerere tip in care se precizeaza, pe langa datele de identificare a solicitantului, specialitatea si gradul pentru care se solicita atestarea. Candidatii vor prezenta si urmatoarele documente: - copia actului de identitate al solicitantului; - copie legalizata a diplomei de absolvire a institutului de invatamant superior  –  cursuri de lunga durata; - doua recomandari din partea unor persoane juridice sau fizice cu care a colaborat; - declaratia scrisa, pe proprie raspundere, ca nu are cazier; daca are cazier, va prezenta o copie legalizata a acestuia; - copia carnetului de munca, emisa de angajator sau de inspectoratul teritorial de munca, dupa caz; - memoriu de activitate in care se precizeaza pregatirea profesionala, apartenenta la asociatii profesionale, situatia profesionala actuala, experienta profesionala cu precizarea intreprinderilor sau agentilor economici in cadrul carora si-a desfasurat activitatea, perioade, functii etc. si precizarea celor mai importante lucrari proiectate in domeniu, cu detalierea solutiilor adoptate (date constructive); - copia documentului de plata a taxei de examinare in vederea atestarii. Dupa intocmirea dosarului trebuie sa il depuneti la Ministerul Dezvoltarii Regionale si Locuintei. In cazul in care solicitantul are alta cetatenie decat cea romana, dosarul trebuie sa contina documentele mai sus-amintite redactate in limba romana ori in traducere legalizata in limba romana, dupa caz, impreuna cu: - dovada nationalitatii solicitantului; - copie legalizata a diplomei de absolvire a institutului de invatamant superior  –  cursuri de lunga durata  –  impreuna cu documentul de recunoastere/echivalare a acesteia, emis de catre autoritatea administratieipublice centrale competente; - document de atestare a experientei profesionale a solicitantului privind natura si durata activitatii, eliberat deautoritatea sau de organismul competent al statului membru de srcine ori de provenienta; - document prin care solicitantul declara pe propria raspundere ca nu a savarsit o infractiune sau o greseala profesionala grava; declaratia se face de catre solicitant in fata unei autoritati judiciare ori administrative competente sau, dupa caz, in fata unui  notar ori a unui organism profesional calificat al statului membru de srcine sau de provenienta, care elibereaza un certificat ce atesta respectiva declaratie; - certificat lingvistic sau orice alt mijloc de proba concludent prin care solicitantul face dovada cunoasterii limbii romane. Conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca un specialist care solicita atestarea pentru auditor energetic sunt urmatoarele:   - sa fie cetatean al unui stat membru al Uniunii Europene ori al Spatiului Economic European - sa fie inginer constructor, absolvent al unui institut sau facultati de constructii sau sa fie arhitect, absolvent al unui institut de arhitectura sau facultati de constructii si arhitectura sau sa fie inginer de instalatii, absolvent al unei facultati de instalatii pentru constructii sau sa fie inginer mecanic sau energetic, absolvent al unei facultati de mecanica sau energetica; - sa corespunda cerintelor examinarii in comisia de atestare pentru specialitatea si gradul solicitat. Inginerii cu pregatire similara inginerilor de instalatii pentru constructii incadrati in lista de profile si specialitatiemisa de Facultatea de Instalatii din Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti, sau specialisti de inaltacalificare care au lucrat in domeniu, pot fi admisi la atestare pe baza avizului comisiei de examinare, confirmarea facandu-se de reprezentantul MLPTL din comisie.  Absolventii romani cu diploma obtinuta in strainatate trebuie sa prezinte documentul de recunoastere /echivalare a acesteia, emis in conditiile legii de catre autoritatea administratiei publice centrale competente. Specialistii care solicita atestarea pentru auditorii energetici gradul I trebuie sa aiba activitate in invatamant, cercetare, proiectare sau executie ca arhitect, inginer constructor, inginer de instalatii sau specialitati similare celor de instalatii, de cel putin 10 ani. Specialistii care solicita atestarea pentru auditorii energetici gradul II trebuie sa aiba activitate in invatamant, cercetare, proiectare sau executie ca arhitect, inginer constructor, inginer de instalatii sau specialitati similare celorde instalatii, de cel putin 6 ani. Conditia de vechime minima de 10 ani pentru auditori energetici gradul I si de 6 ani pentru auditori energetici gradul II poate fi redusa cu maximum 2 ani de catre comisiile de atestare, in cazul in care specialistii dovedesc, prin activitatea depusa, realizari deosebite in specialitatea si gradul pentru care solicita atestarea. 2. Comisia de examinare  Atestarea auditorilor energetici pentru cladiri si instalatiile aferente acestora se face de catre comisii de examinarealcatuite din 7 membri, din specialisti de inalta calificare, profesori, conferentiari, cercetatori stiintifici principali sau proiectanti principali gradele I sau II, care au elaborat/coordonat proiecte de modernizare energetica, prescriptii tehnice in domeniul expertizei, certificarii si auditului energetic al cladirii sau care au coordonat/elaborat legislatia privind modernizarea energetica a cladirilor, propusi de  institutele de invatamant superior, de institute decercetare, de societati de proiectare in constructii si de asociatiile profesionale, la solicitarea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Locuintei. Comisiile de examinare in vederea atestarii auditorilor energetici pentru cladiri functioneaza in centrele universitare Bucuresti, Timisoara, Cluj-Napoca si Iasi, in cadrul Universitatilor Tehnice.Componenta comisiilor de examinare se stabileste de Directia Generala Tehnica in Constructii din cadrul MDRL, in urma propunerilor facute de catre centrele universitare mentionate mai inainte. Este posibil ca unii specialisti sa solicite atestarea pentru auditori energetici pentru specialitatea constructii si instalatii AEci. In acest caz, este necesar ca sa sustina examenul de atestare la fiecare din comisiile de examinare de specialitate, sau la o singura comisie, daca aceasta are membri specialisti de constructii si de instalatii. 3. Examinarea candidatilor   Fiecare comisie de examinare pentru auditori energetici este compusa din: un presedinte, un vicepresedinte, un reprezentant din partea MDRL  –  care indeplineste functia de secretar al comisiei de examinare  –  si din 4 membri. Dupa examinare, comisia delibereaza si candidatul se considera reusit daca 2/3 din membrii comisiei ii acorda nota detrecere. Dupa deliberare, se comunica candidatului rezultatul examenului, cu precizarea pentru candidatii care nu au fost admisi, ca se pot prezenta la un nou examen dupa trecerea unui an de la data examinarii. In vederea sustinerii examenului, candidatii vor trebui sa cunoasca continutul bibliografiei (anexata) care constituie materialul de pregatire al candidatului. Bibliografia se afiseaza in cadrul facultatilor in care functioneaza comisiile de examinare. In vederea pregatirii candidatilor pentru examenele de atestare, in cadrul facultatilor in care se sustin examenelede atestare, se organizeaza cursuri de pregatire, pe o durata de o saptamana, cu un numar de minimum 36 de orede predare pentru modulul de pregatire a auditorilor energetici gradul II, respectiv de minimum 46 ore pentru modulul de pregatire a auditorilor energetici gradul I, pentru fiecare din specialitati (constructii si instalatii). Tematica cursurilor de pregatire pentru fiecare specialitate se afiseaza la secretariatele facultatilor in carefunctioneaza comisiile de examinare. Cursurile de pregatire vor fi sustinute de membrii comisiilor de examinare saude cadre de specialitate de inalta calificare, atrase pentru actiunea respectiva: profesori si conferentiari universitari, cercetatori principali sau proiectanti principali gradele I si II cu pregatire in domeniul energeticii cladirii. De asemenea, centrele universitare organizeaza cursuri postuniversitare sau mastere. Aceste cursuri, cat si cursurile intensive de o saptamana nu au caracter obligatoriu pentru sustinerea examenului pentru atestarea auditorilor energetici. Certificatul de atestare si stampila auditorului energetic se elibereaza de MDRL. Confor  m prevederilor “Metodologiei privind atestarea auditorilor energetici pentru cladiri”, certificatul, legitimatia si stampila de atestarea unui specialist vor avea inscrise: numele, prenumele, profesia, specialitatea si gradul pentru care a fost atestat, cu initialele acesteia. Certificatele de atestare au o valabilitate limitata de 5 ani, astfel ca dupa expirarea acestei perioade, legitimatiile deatestare se vizeaza la MDRL, la propunerile comisiilor de examinare, care vor analiza modul in care s-au efectuat auditurile energetice de
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks