Auditní činnost ÚCL v rámci organizací oprávněných k údržbě a výrobě letecké techniky

Description
Auditní činnost ÚCL v rámci organizací oprávněných k údržbě a výrobě letecké techniky. Autor: Jakub Tomíček. Hlavní cíle projektu. Zmapování struktury auditní činnosti ÚCL a jejího současného stavu Návrh možných zlepšení v rámci celého systému

Please download to get full document.

View again

of 8
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 6 | Pages: 8

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
Auditní činnost ÚCL v rámci organizací oprávněných k údržbě a výrobě letecké techniky Autor: Jakub TomíčekHlavní cíle projektu
 • Zmapování struktury auditní činnosti ÚCL a jejího současného stavu
 • Návrh možných zlepšení v rámci celého systému
 • Tvorba podkladových materiálů pro návrh softwaru pro podporu auditní činnosti
 • Dosavadní aktivityBudoucí aktivityMetody a programy zpracování
 • MindManager – myšlenkové mapy
 • Microsoft office project – Ganttův diagram
 • DMS – Document management system
 • Metody a programy zpracováníZdroje
 • Konzultace s pracovníky ÚCL
 • ICAO Safety Oversight Audit Manual Doc 9734
 • Vnitřní směrnice ÚCL pro postup inspektora při provádění auditů
 • nařízení EU 748/2012
 • nařízení EU 2042/2003
 • Závěr a poděkováníDěkuji za pozornost
  Related Search
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks