Antoni Gutiérrez-Rubí Jornada sobre governança i transparència

Description
Antoni Gutiérrez-Rubí Jornada sobre governança i transparència Federació de Municipis de Catalunya 28|02|2014. I mpulsar la transparència en l’era de la Societat Xarxa i la Política Vigilada.

Please download to get full document.

View again

of 26
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

General

Publish on:

Views: 16 | Pages: 26

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
Antoni Gutiérrez-Rubí Jornada sobre governança i transparència Federació de Municipis de Catalunya 28|02|2014 Impulsar la transparència en l’era de la SocietatXarxa i la Política Vigilada Jornada sobre governança i transparència. Federació de Municipis de Catalunya. 28|02|2014. aapp.cat partit.com ciudadania.org Jornada sobre governança i transparència. Federació de Municipis de Catalunya. 28|02|2014. Per què impulsar la transparència? Jornada sobre governança i transparència. Federació de Municipis de Catalunya. 28|02|2014. Canvi de relacions entre representants i representats Dèficit de legitimitat política i institucional Monitorització Fiscalització i vigilància Informaciópermanent Visualitzacions Qüestionamentdelscostos i privilegis de la representació política Peticions online Plataformes de rendiment de comptes Activisme Esconsciutadans per ILPs Jornada sobre governança i transparència. Federació de Municipis de Catalunya. 28|02|2014. Organitzacions de la societat civil Jornada sobre governança i transparència. Federació de Municipis de Catalunya. 28|02|2014. Qui impulsa la transparència? Jornada sobre governança i transparència. Federació de Municipis de Catalunya. 28|02|2014. Tu derecho a saber Jornada sobre governança i transparència. Federació de Municipis de Catalunya. 28|02|2014. Qué hacen los diputados Jornada sobre governança i transparència. Federació de Municipis de Catalunya. 28|02|2014. Avizor Jornada sobre governança i transparència. Federació de Municipis de Catalunya. 28|02|2014. Transparencia de Cuentas Públicas Jornada sobre governança i transparència. Federació de Municipis de Catalunya. 28|02|2014. Quién Manda Jornada sobre governança i transparència. Federació de Municipis de Catalunya. 28|02|2014. Coms’impulsa la transparència? Jornada sobre governança i transparència. Federació de Municipis de Catalunya. 28|02|2014. Microfinançamentciutadà Antoni Gutiérrez-RubíJornada sobre governança i transparència. Federació de Municipis de Catalunya. 28|02|2014. Jornada sobre governança i transparència. Federació de Municipis de Catalunya. 28|02|2014. Per quès’impulsa la transparencia? Jornada sobre governança i transparència. Federació de Municipis de Catalunya. 28|02|2014. Activisme Responsabilitatciutadana Informació Vigilància Rendiment de comptes Jornada sobre governança i transparència. Federació de Municipis de Catalunya. 28|02|2014. Gràficd’IniciativesLegislativesaprovades entre 2010 i 2012 en el marc de la campanyaQué hacen los diputados Jornada sobre governança i transparència. Federació de Municipis de Catalunya. 28|02|2014. Lasocietat civil té la capacitat de generar solucionsméscreativesque les pròpiesadmistracionspúbliques Jornada sobre governança i transparència. Federació de Municipis de Catalunya. 28|02|2014. 1ª Jornada de Periodisme de Dades i Open Data (CCCB) Jornada sobre governança i transparència. Federació de Municipis de Catalunya. 28|02|2014. Coml’AAPPpot facilitar la transparència? Jornada sobre governança i transparència. Federació de Municipis de Catalunya. 28|02|2014. «Afirmar ser transparentno ésel mateix que ser veritablementtransparent»Bennis, Goleman y O'Toole Jornada sobre governança i transparència. Federació de Municipis de Catalunya. 28|02|2014. «La creaciód’unacultura de la sinceritat es formula quan es produeix una lliurecirculaciód’informaciódinsd’unaorganitzaciói entre l’organitzaciói altresinteressats, incloentel públic.» Bennis, Goleman y O'Toole Jornada sobre governança i transparència. Federació de Municipis de Catalunya. 28|02|2014. DadesObertes Reutilitzables Usables Empoderant a l’ús CodiObert Jornada sobre governança i transparència. Federació de Municipis de Catalunya. 28|02|2014.
 • Referències
 • Aprendiendo del crowdfunding (I): campañas pro transparencia y open data por María Velasco
 • Bennis, W.; Goleman, D.; O'Toole, J. (2008). Transparencia. Alienta Editorial
 • Declaración sobre la transparencia parlamentaria (2012)
 • Funes, Mª José (1993). “Las organizaciones voluntarias en el proceso de la sociedad civil”. Sistema, nº 117, noviembre
 • Lang, Sabine (2013). NGOs, Civil Society, and thePublicSphere. Cambridge UniversityPress
 • Sampedro, Víctor (2000). Opinión pública, poder y democracia deliberativa. Madrid: Editorial Istmo
 • Jornada sobre governança i transparència. Federació de Municipis de Catalunya. 28|02|2014. Antoni Gutiérrez-Rubí Jornada sobre governança i transparència Federació de Municipis de Catalunya 28|02|2014
  Related Search
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks