ANTAL Margit. Sapientia - EMTE, Pannon Forrás,,Egységes erdélyi felnőttképzés a - PDF

Description
Sapientia - EMTE, Pannon Forrás,,Egységes erdélyi felnőttképzés a Kárpát-medencei hálózatban 2010 Eseménykezelők Szűrők Eseménykezelő típusok javax.servlet.servletrequestlistener javax.servlet.servletrequestattributelistener

Please download to get full document.

View again

of 17
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

How To, Education & Training

Publish on:

Views: 48 | Pages: 17

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
Sapientia - EMTE, Pannon Forrás,,Egységes erdélyi felnőttképzés a Kárpát-medencei hálózatban 2010 Eseménykezelők Szűrők Eseménykezelő típusok javax.servlet.servletrequestlistener javax.servlet.servletrequestattributelistener javax.servlet.http.httpsessionlistener javax.servlet.http.httpsessionattributelistener javax.servlet.http.httpsessionactivationlistener javax.servlet.servletcontextlistener javax.servlet.servletcontextattributelistener A webalkalmazás figyelője Az alkalmazás betöltése: void contextinitialized(servletcontextevent sce) Az alkalmazás megsemmisítése void contextdestroyed(servletcontextevent sce) Distedu alkalmazás módosítása 1 Az alkalmazás betöltésekor olvassa be a tanfolyamok.txt tartalmát. (eddig a ListCourses init metódusa végezte) 2 Az alkalmazás megsemmisítésekor frissítse a tanfolyamok.txt tartalmát. Munkamentek számlálása public class SessionCounterListener implements HttpSessionListener{ private static int sessioncounter = 0; public void sessioncreated(httpsessionevent arg0){ sessioncounter++; public void sessiondestroyed(httpsessionevent arg0){ sessioncounter--; public static int getsessionnumber(){ return sessioncounter; Figyelő konfigurálása listener description HttpSessionListener /description listener-class listeners.sessioncounterlistener /listener-class /listener Szálbiztos figyelő public class SessionCounterListener implements HttpSessionListener{ private static int sessioncounter = 0; public void sessioncreated(httpsessionevent arg0){ synchronized( this ){ sessioncounter++; public void sessiondestroyed(httpsessionevent arg0){ synchronized( this ){ sessioncounter--; Szűrővel végezhető tevékenységek jogosultságellenőrzés szervletek hatékonyságának mérése és naplózása a válasz tömörítése lokalizáció Kérésfeldolgozás szűrővel Kérésfeldolgozás szűrővel Kérés paramétereinek naplózása public void dofilter( ServletRequest request, ServletResponse response, FilterChain chain) throws IOException, ServletException { Logger log = Logger.getLogger( Request parameters: ); Enumeration parameters = request.getparameternames(); while( parameters.hasmoreelements()){ String p = (String)parameters.nextElement(); log.info(p+ : ); String[] ps = request.getparametervalues(p); for( int i=0; i ps.length; ++i ) log.info( \t +ps[i]); chain.dofilter( request,response); Szűrő konfigurálása filter filter-name logfilter /filter-name filter-class logrequestparametersfilter /filter-class /filter filter-mapping filter-name logfilter /filter-name url-pattern /* /url-pattern /filter-mapping Szűrők leképzése Szervlet-leképzés filter-mapping filter-name perffilter /filter-name servlet-name frontcontroller /servlet-name /filter-mapping URL-leképzés filter-mapping filter-name perffilter /filter-name url-pattern /*.do /url-pattern /filter-mapping PerformanceFilter szűrő public void dofilter(servletrequest request, ServletResponse response, FilterChain chain) throws IOException, ServletException { long begin = System.currentTimeMillis(); chain.dofilter(request, response); long end = System.currentTimeMillis(); filterconfig.getservletcontext().log( Ellapsed time: +(end-begin)+ ms ); A PerformanceFilter szűrő konfigurálása filter filter-name performancefilter /filter-name filter-class filters.performancefilter /filter-class /filter filter-mapping filter-name performancefilter /filter-name url-pattern /* /url-pattern /filter-mapping Szűrő konfigurálás - feladat servlet-mapping servlet-name frontcontroller /servlet-name url-pattern *.do /url-pattern /servlet-mapping filter-mapping filter-name perffilter /filter-name servlet-name frontcontroller /servlet-name /filter-mapping filter-mapping filter-name auditfilter /filter-name url-pattern *.do /url-patern /filter-mapping filter-mapping filter-name transfilter /filter-name url-pattern *.do /url-patern /filter-mapping
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x