Angol szerepvállalás a Német Lovagrend litván hadjárataiban

Description
See English below Kevés olyan ország található a 13–15. századi Európában, amelynek fiai, de különösképpen annak nemessége ne képviseltette volna magát valamilyen formában a Német Lovagrend litvánok elleni hadjárataiban. Ezek közül is kiemelkedett

Please download to get full document.

View again

of 82
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Film

Publish on:

Views: 6 | Pages: 82

Extension: PDF | Download: 0

Share
Tags
Transcript
  1 DIPLOMAMUNKA Borbás Benjámin Történelem Középkor szakirány 2017 Borbás Benjámin  2 EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM Bölcsészettudományi Kar DIPLOMAMUNKA  Angol szerepvállalás a Német Lovagrend litván hadjárataiban  Témavezető:   Készítette:  Nagy Balázs Borbás Benjámin Egyetemi docens Történelem Középkor szakirány 2017 Borbás Benjámin  3 Tartalom Tartalom  ................................................................................................................................................. 3 Bevezetés  ................................................................................................................................................. 4 Historiográfia ........................................................................................................................................... 4 A  Reise  .................................................................................................................................................... 6 Az angol járadék és a két ország jó viszonya  .......................................................................................... 9 A  Preußenreisen mint hivatkozási alap  ................................................................................................. 15 Preußenreisen   és jelentőségük az angol nemesek címervitáiban  .......................................................... 16 Kiutazási engedélyek és az angol részvétel időbeli megoszlása  ........................................................... 18 Az angol nemesek részvétele, val amint a felmerülő problémák   ........................................................... 19 Királyi házhoz tartozó személyek részvétele a Preußenreise n  ............................................................. 23 1)   Henry of Grosmont útja Poroszországba, 1351-52  ................................................................... 23 2)   Henrik, Derby grófjának első útja, 1390 -91  .............................................................................. 26 3)   Thomas Woodstock, Gloucester hercegének kudarcba fulladt útja, 1391  ................................. 34 4)   Henrik, Derby grófjának második útja, 1392  ............................................................................ 36 Konfliktusok a  Reise n  ........................................................................................................................... 39 Engelhard Rabe Ordensmarschall leváltása és az angol lobby  .............................................................. 42 Angol katonai hozzájárulás jellegzetességei és a nemesség részvételének id őbeli megoszlása  ............ 52 Tannenberg után továbbélő igény az angol támogatásra - angol vonatkozású levéltári források az 1409-1411-es lengyel-litván- lovagrendi háború kapcsán és azt követően  ..................................................... 58 Összegzés  .............................................................................................................................................. 66 Táblázat 1. A Német Lovagrend nagymesterei 1198-1470 között  ........................................................ 68 Táblázat 2. Angol nemesek részvétele a Német Lovagrend poroszországi hadjáratain  ........................ 69 Bibliográfia  ............................................................................................................................................ 77 Elsődleges források   ........................................................................................................................... 77 Szakirodalom  ..................................................................................................................................... 79 Borbás Benjámin  4 Bevezetés Kevés olyan ország található a 13-15. századi Európában, melynek fiai, de különösképpen annak nemessége ne képviseltette volna magát valamilyen formában a Német Lovagrend litvánok elleni hadjárataiban. A poroszországi hadjáratok (korabeli német kifejezéssel:  Reise, esetenként  Preussenreise, Preussenfahrt  ) népszerűsége a 14. század második felében érte el csúcspontját. A Francia, valamint az Angol Királyság – a hadműveletekben vállalt jelentős szerepvállalásának köszönhetően  – kiemelkedett a többi terület közül. Dolgozatomban azt a sokoldalú és hosszú távú támogatást szeretném bemutatni, melyet a szigetország a Német Lovagrendnek nyújtott . Anglia és a Német Lovagrend közötti hosszú együttműködés nem csak katonai téren valósult meg. A kezdeti gazdasági kapcsolat hamar pénzügyi, anyagi támogatásban is formát öltött, hogy aztán mindezekkel párhuzamosan katonai részvételben teljesedjen ki. A d olgozat igyekszik választ találni azon kérdésekre, hogy milyen tényezők vezettek az angolok a baltikumi harcokban vállalt szerepvállalásához, valamint ennek növekedéséhez? Milyen formát öltött ez a támogatás és milyen alapokon nyugodott? Vajon lehet-e folyamatos és változatlan segítségnyújtásról beszélni? Milyen tendenciákat és folyamatokat lehet megfigyelni ebben a gazdasági- katonai együttműködésben? Milyen haszonnal járhatott ez az angol félnek és hogyan tudta hasznosítani ezt maga a Lovagrend? Végül igyekszem választ találni arra az ellentmondásos jelenségre, hogy a 14. század második felében virágkorát élő angol katonai részvétel a 15. század elejére miért szűnt meg szinte teljesen? Historiográfia   Az angolok szerepvállalásával kapcsolatos történeti érdek  lődés az angol és a német munkákban is közel egy időben indult meg. A téma kutatásához alapvető feltétel volt a nagyobb forráskiadások megindulása. A dolgozat témájának szempontjából fontos publikáció volt többek között a Calendar of Patent Rolls  1891 és 1916 között megjelent 53 kötete (1232-1509-es évekre vonatkozóan). 1   A 19. század második felében megjelenő porosz forrásgyűjtemény (Scriptores Rerum Prussicarum kötetei) Ernst Strehlke, Theodor Hirsch valamint Max Töppen szerkesztésében jelentős a ngol vonatkozású adatokat is 1  A Patent Rolls  1201- től napjainkig használatban lévő, a korona által kibocsátott jogi dokumentumok (pátens oklevelek) jegyzéke. A Patent Rolls   a mindenféle adminisztratív jellegű dokumentumokat fogta és fogja egybe. Az iratok sokfélesége a hivatali tisztségviselők kinevezésétől kezdve, a különféle engedélyeken keresztül, az egyéneknek és testületeknek kiadott privilégiumokig terjed.   Borbás Benjámin  5 tartalmaztak. 2 Angol részről a 19. század végén jelent meg egy, a maga nemében egyedülálló forrástípust jelentő munka, a Lucy Toulmin Smith által publikált Expeditions to Prussia and the Holy Land made by Henry earl of Derby… 3 A majdani IV. Henrik király utazása során készített számadások alapján íródott kötet nem csak a forrás megjelentetése miatt értékes munka: a szerző a rendelkezésére álló anyagot egy történetté alakítva, a számok valamint rövid megjegyzések kuszaságából egy színes képet rajzolt meg a korszakról. Művének köszönhetően az érdeklődő bepillantást nyerhet a  Reise k és más korabeli hadjáratok világába és értesülhet róla, hogy milyen problémákkal szembesülhettek a korabeli keresztesek hosszú útjuk során. A második vil ágháborút követően újult érdeklődés mutatkozott a téma iránt. A világháború előtti és utáni újabb forráskiadások megteremtették a későbbi kutatók munkájának alapját is. Ilyen forrásközlésekhez tartozik az Erich Weise által szerkesztett  Die Staatsverträge des Deutschen Orden in Preußen im 15. Jahrhundert 1939-1966 között megjelent három   kötete és a hozzájuk csatlakozó két regiszterkötet. A Német Lovagrendnek folyósított angol járadékkal mint jelenséggel, valamint a két állam viszonyával Bruno Schumacher  4  Hans Limburg 5 , és Hans Koeppen 6   is foglalkozott, jelentős adatokat nyerve a königsbergi (ma Kalinyingrád, Oroszország), a bécsi, és a londoni levéltárak anyagából. Werner Paravicini az európai nemesség poroszországi utazásairól írt felbecsülhetetlen értékű munkájának két kötete a 20. század végén is hosszabban értekezik a kérdésről. A korábbi munkák, kutatások, krónikák anyagát kivonatolva igyekezett röviden felvázolni a két terület 2   Ezek közül elsősorban az alábbiakat használtam: Wigan von Marburg krónikája   (Die Chronik Wigands von Marburg. In: SRP 2, 453 - 662.o. ); Johann von Posilge krónikája (Chronik des Landes Preussen. In: SRP III, 79 -388. o. ) ; Heinrich von Her t ford   krónikája   (Liber de rebus memorabilioribus   sive Chronicon Henrici de Hervordia. In: SRP II, 741 - 742. o.)   és John Fordun krónikája (Joannis de Fordun Scotichronicon cum supplementis ac continuatione Walteri Boweri Insulae s. Columbae abbatis. SRP II, 796 - 797. o.)   3 A te ljes cím: SMITH, Lucy Toulmin: Expeditions to Prussia and the Holy Land made by Henry earl of Derby (afterwards King Henry IV.) in the years 1390 - 1 and 1392 - 3. Being the accounts kept by his treasurer during two years. Printed for the Camden Society, 1894.   4   SCHUMACHER, Bruno: Der Deutsche Orden und England. In: Altpreußische Beiträge, Festschrift z. Hauptversammlung des Gesamtvereins der deutschen Geschichts - und Altertums - Vereine zu Königsberg/ Pr. vom 4. bis 7. Sept. 1933 (1933) . 5   LIMBURG, Hans: Die Hochmeister des Deutschen Ordens und die Ballei Koblenz (Quellen und Studien zur Geschichte des Deutschen Ordens Bd. 8, 1969) 53. o.   6 1.) KOEPPEN, Hans: Die englische Intervention für den Ordensgebietiger Engelhard Rabe. Ein Beitrag zur Frage der Ämterbesetzung im Deutschordensstaat Preußen. In:  Zeitschrift für Ostforschung 19 (1970) 665 - 676. o. 2.) Uő.: Das Ende der englischen Preußenfahrten. In: Preußenland    8 (1970) 49 - 52. o. 3.) Uő.: Die englische Rente für den Deutschen Orden. In: Festschrift für Hermann Heimpel Bd. 2 (VMPIG 36/11), Göttingen 1972, 402 -421. o. Borbás Benjámin
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x