Аналітичний огляд журналів років, що зберігаються у Державному архіві друку Книжкової палати України - PDF

Description
УДК 1950/1953 :[061.1:015](477-25) Ірина Рогальова, науковий співробітник Державного архіву друку Книжкової палати України Аналітичний огляд журналів років, що зберігаються у Державному

Please download to get full document.

View again

of 5
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Film

Publish on:

Views: 29 | Pages: 5

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
УДК 1950/1953 :[061.1:015](477-25) Ірина Рогальова, науковий співробітник Державного архіву друку Книжкової палати України Аналітичний огляд журналів років, що зберігаються у Державному архіві друку Книжкової палати України У статті висвітлено результати наукової роботи, яку проводила Книжкова палата України за темою Розроблення фонду Державного архіву друку та створення електронних ресурсів ретроспективної бібліографії . Був здійснений різнобічний аналіз журналів років видання, інформації щодо стану видавничої справи в різних містах, кількості видавництв та друкарень. Ключові слова: періодичні та продовжувані видання, журнали, видавництво, друкарня, місце видання, періодичність, роки. Періодичні видання, зокрема журнали, є невичерпним джерелом інформації щодо культурного життя, соціальних і політичних процесів, досягнень у галузі науки, техніки, медицини, спорту, розвитку промисловості та будівництва тощо. У Державному архіві друку Книжкової палати України зберігається найповніший у нашій державі фонд, який охоплює періодичні видання, що виходили на території України, з 1917 року і до наших днів. Велику історичну та інформаційну цінність мають журнальні видання радянського періоду. Особливої уваги заслуговують журнали, видані у 1950-х роках ХХ століття. Враховуючи стрімкий розвиток інформаційних технологій та активне використання електронних носіїв, для Книжкової палати України актуальним завданням є створення загальнодоступних електронних баз даних. На сьогодні була здійснена робота щодо формування електронного каталогу журналів років ХХ століття. Мета статті: на основі опрацьованого матеріалу проаналізувати журнали років, які зберігаються у Державному архіві друку Книжкової палати України. Об'єкт дослідження: журнальні видання років, що зберігаються у Державному архіві друку Книжкової палати України. Журнальний фонд років загалом нараховує 678 назв (4719 друк. од.). У Державному архіві друку зберігається 161 назва (1073 друк. од.) журналів 1950 року видання. Фонд журнальних видань 1951 року становить 181 назву (1187 друк. од.), назв (1259 друк. од.), назву (1200 друк. од.). Як бачимо, у зазначений період обсяг видавництва періодики, зокрема журналів, постійно варіювався. За даними Державного архіву друку, найбільше журналів і збірників (назв) було у 1951 році, а найменше у У 1981 році Книжковою палатою Української РСР був виданий статистичний довідник Преса Української РСР . У довіднику наведено дані щодо кількості журналів, випущених на території УРСР у роках. Слід зазначити, що ці цифри не збігаються з кількісним показниками журнального фонду Державного архіву друку (табл. 1). Рогальова І., 2014 Таблиця 1 Кількість журналів, випущених у роках Рік Кількість назв За даними Державного архіву друку За даними статистичного довідника Кількість друкованих одиниць За даними За даними Державного статистич- архіву ного довід- друку ника Всього Як бачимо з табл. 1, журнальний фонд Державного архіву друку 1950, 1951, 1953 років включає більше видань (назв), ніж у статистичному довіднику. Проте, починаючи з 1951 року, за даними довідника, було видано значно більше друкованих одиниць журналів, ніж зберігається у Державному архіві друку. За даними Державного архіву друку, у роках на терені Української РСР журнали друкувалися здебільшого українською й російською мовами, видань мовами національних меншин виходило мало. Перша половина 1950-х років ХХ століття була періодом посилення політики русифікації. Це позначилося на виданні періодики. Кількість російськомовних журналів переважала над кількістю україномовних. Так, журнальний фонд 1950 року включає 71 назву українською мовою і 90 російською. У 1951 році, за даними Державного архіву друку, вийшло 80 україномовних журналів і 101 російськомовний. Видання іноземними мовами, а також мовами національних меншин у журнальних фондах років відсутні. Із 1952 року стає помітною тенденція до незначного зростання кількості україномовних періодичних видань. До журнального фонду 1952 року входить 82 українською мовою, 83 російською. Видання мовами національних меншин у журнальному фонді 1952 року відсутні. Фонд журналів 1953 року включає 80 назв українською мовою, 89 російською, а також два журнали () мовами національних меншин. В Ужгороді виходив друком журнал Всього назв Az agitator zsebkonyve ( Блокнот агітатора ) угорською мовою, а у Чернівцях Блокнотул ажитаторолуй молдавською, де для написання тексту молдавською мовою використаний російський алфавіт (табл. 2). Таблиця 2 Рік Кількість журналів років за мовою Українською мовою Російською мовою Мовою нац. меншин , , , , , , , ,05 2 1,17 Журнальний фонд років дуже різноманітний за тематикою. Він охоплює майже всі сфери життя суспільства, містить як наукові, так і літературні та розважальні видання. Переважну більшість серед журналів років становлять збірники наукових праць з різних дисциплін ( Труды Одесского государственного университета имени И. И. Мечникова , Сборник студенческих научных работ Харьковского автомобильно-дорожного института , Известия Киевского ордена Ленина политехнического института , Доповіді Академії наук УРСР тощо). Більшість науковоосвітніх установ Української РСР видавали власні збірники наукових праць, вісники та бюлетені. Серед них: Академія наук Української РСР, Київський політехнічний інститут, Одеський університет ім. І. І. Мечникова та інші. З 1953 року Академія архітектури УРСР замість Вісника Академії архітектури почала видавати двомісячний журнал Архітектура і будівництво . Важливе місце у журнальному фонді років займають політичні та соціально-економічні видання ( Комуніст України , Блокнот агітатора , Большевик Украины та ін.). У 1950 році Блокнот агітатора починає виходити у семи містах Західної України: Дрогобичі, Львові, Рівному, Станіславі (тепер Івано-Франківськ), Луцьку, Тернополі та Чернівцях, а також у Ізмаїлі. З 1951 року видавництво цього журналу запроваджене у Запоріжжі, Херсоні, Ворошиловграді (зараз Луганськ), а з 1953 у Миколаєві. У досліджений період випущено багато збірників праць із природничих наук ( Труды Института гидробиологии , Труды института зоологии , Украинский химический журнал , Український біохімічний журнал тощо) і технічних дисциплін ( Украинский математический журнал , Труды Института теплоэнергетики , Вопросы горного дела , Научные записки Института машиноведения и автоматики тощо). Також значну частину фонду років становлять журнали, присвячені питанням сільського господарства Соціалістичне тваринництво , Біохімія сільськогосподарських тварин , Колгоспник України та інші). У 1950 році засновано науково-виробничий журнал Механізація сільського господарства . До журнального фонду років входять і літературно-художні видання. За даними Державного архіву друку, у 1950 році вийшло вісім літературно-художніх і громадсько-політичних журналів: Вітчизна , Дніпро , Літературна Одеса , Литературный Донбасс , Україна , Радянський Львів Сучасне і майбутнє , Советская Украина . З лютого 1951 року замість журналу Радянський Львів почав виходити щомісячний літературно-художній та громадсько-політичний журнал Жовтень , в Ужгороді відновлено видавництво літературного альманаху Радянське Закарпаття . У 1952 році засновано новий літературно-художній та громадсько-політичний альманах Харків , а у 1953 літературно-художній та громадсько-політичний журнал Зміна , який виходив у Києві. Про надзвичайне тематичне різноманіття журнального фонду років свідчить присутність у ньому журналів для дітей, науково-популярних, гумористичних і навіть релігійних видань. У Києві виходили гумористичний журнал Перець (фото 2), дитячий журнал Піонерія (фото 1) (з 1953 журнал для піонерів та школярів), журнал для школярів молодших класів Барвінок (у 1950 журнал для дітей). У Львові щомісяця виходив Православний вісник (фото 3). У 1951 році з'являються нові науково-методичні журнали Література в школі і Українська мова в школі . Не лишалося поза увагою і культурне життя. Про репертуари театрів, розклад гастролей, найближчі прем'єри та зміст п'єс розповідав журнал Українського театрального товариства Театральна декада , який виходив у Києві та Харкові, а також журнали Театральна Одеса і Театральний Львів . Фото 1 Фото 2 Фото 3 У роках Книжковою палатою УРСР були видані Літописи друку книг, журнальних статей, газетних статей і рецензій. З 1952 року починає виходити Літопис друку творів образотворчого мистецтва . Розглянемо кількісний розподіл журналів років за тематичними розділами у табл. 3. У роках до Книжкової палати надходили журнали з усіх областей Української РСР. Основна частина періодичних видань (журнали та збірники) була видана у Києві. Багато журналів виходило у Харкові, Львові та Одесі. Періодичні видання (журнали та збірники) видавались і в інших обласних та районних центрах УРСР, але у значно меншій кількості. 2 Кількість журналів років за тематичними розділами Таблиця 3 Тематичні розділи Політичні та соціальноекономічні Природничі науки Технічні науки Науково-виробничі Сільськогосподарські Медична література Філологічні науки Історія та археологія Збірники наукових праць із різних дисциплін Літературно-художні Освіта та культура Мистецтво Фізкультура та спорт Дитячі Книгознавство. Поліграфія Розважальні та універсальні Інше У Державному архіві друку зберігаються збірники наукових праць, видані у Москві: Сборник трудов Днепропетровского института инженеров железнодорожного транспорта им. Л. М. Кагановича (1951), Труды Всесоюзного центрального научно-исследовательского института сахарной промышленности (ЦИНС) (1951), Научные труды Всесоюзного ордена Трудового Красного знамени селекционногенетического института имени Т. Д. Лысенко (1952), Труды Всесоюзного центрального научно-исследовательского института сахарной промышленности (1953), Труды Днепропетровского института инженеров железнодорожного транспорта им. Л. М. Кагановича (1953). До журнального фонду 1952 року входять Археология и история Боспора та Труды Крымского сельскохозяйственного института имени М. И. Калинина , видані у Сімферополі. Також привертають увагу журнали та збірники сумісного видавництва: Дніпропетровськ, Москва, Київ; Дніпропетровськ, Київ; Львів, Київ; Москва, Харків; Москва, Одеса (табл. 4). Таблиця 4 Кількість журналів років за місцем видання Місце видання Артемівськ 1 Біла Церква 2 Вінниця 1 Ворошиловград Дніпропетровськ Дніпропетровськ; Москва 1 Дрогобич Житомир 1 Запоріжжя Ізмаїл Кіровоград 1 1 Київ Київ; Дніпропетровськ 1 Київ; Львів Київ; Москва 1 1 Київ; Харків Красноград 1 Лозова 1 Луцьк Львів Львів; Харків 5 Миколаїв Москва Москва; Одеса 1 Одеса Рівне Сімферополь 2 Сталіно Станіслав Тернопіль Ужгород Харків Харків; Москва Херсон 2 2 Чернівці Ясинувата 2 Б/м За даними Державного архіву друку, у роках на території Української РСР працювало понад 31 видавництво. Крім видавництв республіканського значення, виданням періодики (журнали і збірники) займалися 14 обласних видавництв: Дніпропетровське, Ізмаїльське, Сталінське, Миколаївське, Херсонське, Одеське, Волинське, Дрогобицьке, Запорізьке, Львівське, Рі
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x