ANALIZA SPOŻYCIA BŁONNIKA I TŁUSZCZU ORAZ WYBRANYCH PARAMETRÓW ANTROPOMETRYCZNYCH PIŁKARZY I SZCZYPIORNISTÓW - PDF

Description
ARTYKUŁ ORYGINALNY / ORIGINAL ARTICLE Zaangażowanie Autorów A Przygotowanie projektu badawczego B Zbieranie danych C Analiza statystyczna D Interpretacja danych E Przygotowanie manuskryptu F Opracowanie

Please download to get full document.

View again

of 7
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Government & Nonprofit

Publish on:

Views: 105 | Pages: 7

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ARTYKUŁ ORYGINALNY / ORIGINAL ARTICLE Zaangażowanie Autorów A Przygotowanie projektu badawczego B Zbieranie danych C Analiza statystyczna D Interpretacja danych E Przygotowanie manuskryptu F Opracowanie piśmiennictwa G Pozyskanie funduszy Author s Contribution A Study Design B Data Collection C Statistical Analysis D Data Interpretation E Manuscript Preparation F Literature Search G Funds Collection Katarzyna Janiszewska (A,C,D,E,F), Katarzyna Przybyłowicz (A,D,E,G), Monika Szyszko (B) Katedra Żywienia Człowieka, Wydział Nauki o Żywności, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn Department of Human Nutrition, The Faculty of Food Sciences, University of Warmia and Mazury, Olsztyn ANALIZA SPOŻYCIA BŁONNIKA I TŁUSZCZU ORAZ WYBRANYCH PARAMETRÓW ANTROPOMETRYCZNYCH PIŁKARZY I SZCZYPIORNISTÓW ANALYSIS OF CONSUMPTION OF DIETARY FIBER AND FATS BY FOOTBALL AND HANDBALL PLAYERS AND SELECTED ANTHROPOMETRIC PARAMETERS Słowa kluczowe: spożycie błonnika, spożycie tłuszczu, BMI, skład ciała, piłkarze, szczypiorniści Key words: consumption of dietary fiber, consumption of fats, BMI, body composition, footballers, handballers Streszczenie Wstęp. Ce lem prze sta wio nych ba dań by ła ana li za spo ży cia pro duk tów bę dą cych źró dłem błon - ni ka i tłusz czu oraz wy bra nych pa ra me trów an tro po me trycz nych za wod ni ków tre nu ją cych pił kę no żną oraz pił kę ręcz ną w aspekcie możliwości wspierających osiąganie sukcesu w sporcie oraz ich wpływu na zachowanie zdrowia. Ma te riał i me to dy. Ba da nia prze pro wa dzo no w okre sie tre nin go wym, wśród za wod ni ków w wie - ku 23,7 ± 3,5 lat. Gru pa spor tow ców li czy ła 30 mę żczyzn, w tym 15 tre nu ją cych pił kę no żną i 15 upra - wia ją cych pił kę ręcz ną. Stan odży wie nia ba da nych oce nio no za po mo cą po mia rów an tro po me trycz - nych (wzrost, ma sa cia ła) i ana li zy skła du cia ła urzą dze niem FU TREX. Wy zna czo no BMI, pro cen to - wą za war tość tkan ki tłusz czo wej (%FM) i bez tłusz czo wą ma sę cia ła (FFM). Oce nę spo ży cia tłusz czu i błon ni ka opar to na kwe stio na riu szach Block a. Wy ni ki. Śred nie war to ści BMI, %FM oraz FFM pił ka rzy by ły istot nie wy ższe niż szczy pior ni stów. Na pod sta wie war to ści BMI u 67% pił ka rzy stwier dzo no nad mier ną ma sę cia ła. Ze wzglę du na pra wi dło wą %FM u wszyst kich za wod ni ków nad mier na ma sa cia ła wy ni ka ła z wy so kiej za war to ści ma sy bez tłusz czo - wej. W wy ni ku oce ny spo so bu ży wie nia stwier dzo no, iż die ta ubo ga w błon nik ce cho wa ła 93% ba da nych, nad mier ne spo ży cie tłusz czu ta kże 93%. Od no to wa no istot nie wy ższe spo ży cie błon ni ka w gru pie szczy - pior ni stów. Ró żni ca wy ni ka ła z istot nie częst sze go spo ży wa nia owo ców, wy so ko błon ni ko wych zbóż oraz wa rzyw przez szczy pior ni stów. Nie od no to wa no istot nych ró żnic w spo ży ciu tłusz czu mię dzy gru pa mi. Wnio ski. Ist nie je ko niecz ność sta łe go mo ni to rin gu i oce ny spo so bu ży wie nia za wod ni ków ró - żnych dys cy plin ce lem iden ty fi ka cji oraz za po bie ga nia błę dom ży wie nio wym w aspek cie osią ga nia suk ce sów w spo rcie i za rzą dza nia od le gły mi skut ka mi zdro wot ny mi. Summary Medycyna Sportowa MEDSPORTPRESS, 2012; 1(4); Vol. 28, Word count: 4387 Tables: 2 Figures: 2 References: 26 Background. The aim of this study was to analyze consumption of products constituting sources of dietary fiber and fat and anthropometric parameters of football and handball players, in terms of opportunities that help achieve success in sports and impact on maintaining health. Material and methods. The study was carried on athletes aged 23.7 ± 3.5 years during training period. The group consisted of 30 male athletes, including 15 training football and 15 handball. The nutritional status of subjects was evaluated using anthropometric measurements (height, weight) and analysis of body composition using FUTREX device. BMI, percentage of body fat (% FM) and fat-free mass (FFM) were determined. The assessment of consumption of fat and dietary fiber was based on Block questionnaires. Results. Mean values of BMI, FM % and FFM for football players were significantly higher than of handball players. On the basis of BMI values, 67% of the football players had excessive body mass. Due to correct percentage of FM for all the players, the excessive body mass was due to high content of fatfree mass. According to the nutritional habits evaluation, it was found out that diet poor in fiber character - ized 93% of the subjects, and there was an excessive fat intake among 93% also. There was a signifi - cantly higher intake of dietary fiber in the handball group. The difference resulted from significantly more frequent consumption of fruits, high-fiber cereals and vegetables by handball players. There were no sig - nificant differences in the amount of fat consumed by the two groups. Conclusions. There is a need for continuous monitoring and evaluating of the nutritional habits of athletes of different disciplines, to identify and prevent dietary errors, so as to attain success in sports and management of remote health effects. Adres do korespondencji / Address for correspondence Katarzyna Janiszewska Katedra Żywienia Człowieka, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Olsztyn, ul. Słoneczna 44A, tel./fax +48 (89) ; Otrzymano / Received r. Zaakceptowano / Accepted r. 59 Janiszewska K. i wsp., Spożycie błonnika i tłuszczu oraz parametry antropometryczne u sportowców Wstęp Ma sa i skład cia ła (za war tość tkan ki tłusz czo wej i bez tłusz czo wa ma sa cia ła) są czyn ni ka mi, któ re mo - gą wpły wać na wy dol ność spor tow ców. Ma sa mo że od dzia ły wać na szyb kość, moc i wy trzy ma łość, pod - czas gdy skład cia ła na si łę, zwin ność i wy gląd [1]. Pra wi dło we ży wie nie do sto so wa ne do po trzeb or - ga ni zmu od gry wa wa żną ro lę w utrzy ma niu od po - wied niej ma sy i skła du cia ła oraz osią ga niu wy so kie - go po zio mu w spo rcie [2]. Od po wied nio do bra na die - ta po ma ga spor tow com re du ko wać ry zy ko cho ro by i kon tu zji oraz osią gać zakładane ce le wy dol no ścio we. Nie od po wied nio zbi lan so wa na za war tość skład ni ków odżyw czych w die cie mo że wpły wać na po gor sze nie sta nu zdro wia bądź wy dol no ści za wod ni ka [3,4]. Błon nik po kar mo wy od gry wa wa żną ro lę w die cie spor tow ców [5]. Wspie ra funk cjo no wa nie je li ta gru be - go po przez od dzia ły wa nie mechaniczne oraz w wy ni - ku pro ce su fer men ta cji. Ma wpływ na wchła nia nie li - pi dów w je li cie cien kim i od po wiedź gli ke micz ną. Te ko rzy ści prze kła da ją się na ro lę ochron ną błon ni ka w za po bie ga niu ra ka je li ta gru be go, cu krzy cy i cho ro - by wień co wej ser ca [6,7]. Wy ka za no, że wy ższe spo - ży cie pro duk tów bę dą cych źró dłem błon ni ka owo - ców, wa rzyw, ro ślin strącz ko wych i peł no ziar ni stych pro duk tów zbo żo wych jest zwią za ne z ni ższym ry zy - kiem cho ro by wień co wej [8]. Po nad to, owo ce i wa rzy - wa są źró dłem na tu ral nych an ty ok sy dan tów, nie zbęd - nych w die cie osób pod da nych ob cią że niom wy sił ko - wym [9]. Za le ce nia do ty czą ce spo ży cia błon ni ka dla spor tow ców nie ró żnią się od za le ceń dla lu dzi mniej ak tyw nych [4]. Błon nik po kar mo wy, uła twia jąc wła ści - we i sys te ma tycz ne tra wie nie po kar mów oraz prze twa - rza nie sub stan cji zbęd nych jest ko niecz ny we wspie ra - niu or ga ni zmu w osią ga niu wy ni ków spor to wych [10]. Za le ce nia die te tycz ne od no szą ce się do spo ży cia tłusz czów wśród spor tow ców są spój ne z za le ce nia mi dla nie -spor tow ców [5]. Licz ne ba da nia wska zu ją na sil ny po zy tyw ny zwią zek mię dzy spo ży ciem tłusz czów na sy co nych i ry zy kiem cho ro by nie do krwien nej ser ca [11]. Ze spo ży ciem kon kret nych grup pro duk tów spo - żyw czych wią że się ry zy ko wy stą pie nia nie do krwien nej cho ro by ser ca, na przy kład za stą pie nie w die cie czer - wo ne go mię sa mię sem kur cza ka bądź ry ba mi by ło zwią za ne ze zmniej sze niem ry zy ka wy stą pie nia cho ro - by [12]. Po dob nie uwa ża się, że zwięk szo ne spo ży cie wy so ko tłusz czo wych pro duk tów mlecz nych (peł ne mle - ko, ser to pio ny, ser żół ty, lo dy, ma sło) sło dy czy, de se rów i fry tek jest zwią za ne ze zwięk szo nym ry zy kiem nie do - krwien nej cho ro by ser ca [8,13]. Spor tow cy i oso by ak - tyw ne fi zycz nie po win ny spo ży wać ma łe ilo ści na sy co - nych kwa sów tłusz czo wych za stę pu jąc je jed no - i wie lo - nie na sy co ny mi kwa sa mi tłusz czo wy mi, kom po nu jąc die - tę za po mo cą ryb, chu de go mię sa, dro biu, ro ślin strącz - ko wych, chu de go mle ka i je go prze two rów [3]. Ce lem prze sta wio nych ba dań by ła ana li za spo ży - cia pro duk tów bę dą cych źró dłem błon ni ka i tłusz czu oraz wy bra nych pa ra me trów an tro po me trycz nych za - wod ni ków tre nu ją cych pił kę no żną oraz pił kę ręcz ną w aspek cie zdol no ści do star tów na naj wy ższym po zio - mie spor to wym oraz wpły wu na utrzy ma nie zdro wia. Ma te riał i me to dy Ba da na pró ba Ba da nia prze pro wa dzo no w 2010 ro ku, w okre sie tre nin go wym wśród spor tow ców na le żą cych do dwóch Background Weight and body composition (fat mass and lean body mass) are factors that can affect the endurance of athletes. Body mass can affect speed, power and endurance, while the body composition may affect strength, agility and appearance [1]. Proper nutrition tailored to the needs of the body plays an important role in maintaining proper weight and body composition as well as achieving high le - vels of performance in sports [2]. Proper diet helps athletes reduce risk of illness and injury and achieve performance targets. Imbalance in nutrient content in the diet could lead to worsening of the state of health or endurance of an athlete [3,4]. Dietary fiber plays an important role in the diet of athletes [5]. It facilitates proper working of the large intestine, through mechanical interaction and as a result of fermentation process. It affects absorption of lipids in the small intestine as well as glycemic response. These benefits translate into a protective role of die - tary fiber in preventing colon cancer, diabetes and coronary heart disease [6,7]. It has been shown that higher intake of foods constituting sources of dietary fiber fruits, vegetables, legumes, and whole-grain cereal is associated with lower risk of coronary heart disease [8]. In addition, fruits and vegetables are a source of natural antioxidants, essential in the indi - viduals subjected to physical loads [9]. Recommen - da tions for dietary fiber intake for athletes are no diffe - rent from recommendations for people who are phy - sically less active [4]. Dietary fiber that facilitate proper and systematic digestion of foods as well as proces - sing of unwanted substances is essential in helping the body achieve athletic performance tar gets [10]. Dietary recommendations relating to fat intake among athletes are consistent with the recommenda - tions for non-athletes [5]. Numerous studies point to a strong positive association between consumption of saturated fat and risk of coronary heart disease [3]. Consumption of specific groups of food products is associated with risk of ischaemic heart disease, while for example, replacing red meat in the diet with chic - ken or fish was associated with reduced risk of dise - ase [3]. Similarly, it is believed that increased con - sumption of high-fat dairy products (whole milk, cream cheese, cheese, ice cream, butter), sweets, desserts and French fries is associated with increased risk of ischaemic heart disease [8]. Athletes and physically active individuals should consume smaller amounts of saturated fatty acids, replacing them with monoand polyunsaturated fatty acids, building their diet with fish, lean meat, poultry, legumes, low fat milk and dairy products [3]. The aim of the study was to analyze consumption of products constituting source of dietary fiber and fat and anthropometric parameters of football and hand - ball players, in terms of abilities to perform at highest level in sports and impact on maintaining good health. Material and methods The sample Studies were conducted in 2010 during training period of athletes belonging to the two selected clubs 60 Janiszewska K. et al., Fiber and fat intake and anthropometric parameters in sportsmen wybra nych klu bów wo je wódz twa war miń sko -ma zur - skie go. Gru pa re spon den tów li czy ła 30 mę ż czyzn: 15 za wod ni ków pił ki no żnej, 15 za wod ni ków pił ki ręcz nej w wie ku 23,7 ± 3,5 lat. Me to dy ka ba dań Stan odży wie nia ba da nych oce nio no za po mo cą po mia rów an tro po me trycz nych (wzrost, ma sa cia ła) i ana li zy skła du cia ła urzą dze niem FU TREX. Wy zna - czo no względ ną ma sę cia ła BMI [kg/m 2 ], pro cen to - wą za war tość tkan ki tłusz czo wej %FM [%] oraz bez tłusz czo wą ma sę cia ła FFM [kg]. Oce nę spo so bu ży wie nia opar to na kwe stio na riu - szach Block a do ty czą cych ja ko ścio wej oce ny spo ży - cia pro duk tów bę dą cych źró dłem błon ni ka oraz pro - duk tów bę dą cych źró dłem tłusz czu (Block Scre ening Qu estion na ire for Fat and Fru it/ve ge ta ble/fi ber In ta - ke) [14,15,16]. Kwe stio na riusz spo ży cia wy bra nych pro duk tów bę dą cych źró dłem błon ni ka do ty czył czę sto ści spo ży - cia 9 grup żyw no ścio wych: so ków owo co wych, owo - ców, su ro wych wa rzyw, ziem nia ków, ro ślin strącz kowych, in nych wa rzyw, wy so ko błon ni ko wych zbóż, pie - czy wa ciem ne go i pie czy wa ja sne go. Czę stość spo ży - cia grup pro duk tów okre ślo no w pię ciu ka te go riach: mniej niż raz na ty dzień, oko ło raz w ty go dniu, 2-3 ra - zy w ty go dniu, 4-5 ra zy w ty go dniu i co dzien nie. Spo ży cie błon ni ka wy ra żo no w ska li punk to wej wg al go ryt mu Block a [15]. Ka te go riom czę sto ści spo - ży cia grup pro duk tów bę dą cych źró dłem błon ni ka przy - pi sa no punk ty w ska li od 0 pkt (dla czę sto ści mniej niż raz na ty dzień) do 4 pkt (co dzien nie). Spo ży cie błon ni ka ogó łem okre ślo no ja ko su mę punk tów (w za kre sie 0-36 pkt) i na jej pod sta wie wy ró żnio no 3 po zio my spo ży cia błon ni ka w ba da nej gru pie: zni - ko me ( 20 pkt), nie wy star cza ją ce (20-30 pkt), od po - wied nie ( 30 pkt). Kwe stio na riusz spo ży cia wy bra nych pro duk tów bę dą cych źró dłem tłusz czu do ty czył czę sto ści spo ży - cia 15 grup żyw no ścio wych: wo ło wi ny i wie przo wi ny, sma żo nych kur cza ków, pa ró wek i frank fur te rek, tłu - stych wę dlin, so sów do sa ła tek i ma jo ne zu, mar ga ry - ny i ma sła, jaj i pro duk tów z jaj, se rów żół tych i to pio - nych, peł ne go mle ka, chip sów i po pcor nu, fry tek, lo - dów, pącz ków, ciast i cia stek, bocz ku i kieł bas oraz dań ty pu fast fo od. Stwo rzo no 5 ka te go rii od po wie - dzi: mniej niż raz na mie siąc, 2-3 ra zy w mie sią cu, 1-2 ra zy na ty dzień, 3-4 ra zy na ty dzień, 5 ra zy w ty - go dniu i wię cej. Spo ży cie tłusz czu wy ra żo no w ska li punk to wej wg al go ryt mu Block a [15]. Ka te go riom czę sto ści spo ży cia grup pro duk tów bę dą cych źró dłem tłusz czu przy pi sa no punk ty w ska li od 0 pkt (dla czę sto ści mniej niż raz na mie siąc) do 4 pkt (5 ra zy w ty go dniu i wię cej). Spo ży cie tłusz czu ogó łem wy ra żo no ja ko su mę punk tów (w za kre sie 0-60 pkt) i na jej pod sta - wie okre ślo no 4 po zio my spo ży cia w ba da nej gru pie: pra wi dło we ( 22 pkt), du że (22-24 pkt), zbyt du że (25-27 pkt), zde cy do wa nie zbyt du że ( 27 pkt). Me to dy sta ty stycz ne Wy ni ki przed sta wio no ja ko war to ści śred nie pa ra - me trów an tro po me trycz nych i punk to wej oce ny czę - sto ści spo ży cia pro duk tów z od chy le niem stan dar do - wym oraz ja ko od se tek pró by w po szcze gól nych ka - te go riach spo ży cia. Do ana liz uży to te sty mię dzy from Warmia and Mazury province. The group of sub - jects consisted of 30 men: 15 football players, 15 hand ball players, aged 23.7 ± 3.5 years. Research methodology Nutritional status of the subjects was evaluated using anthropometric measurements (height, body weight) and analysis of body composition using FUTREX device. Relative body weight BMI [kg/m 2 ], percentage of body fat %FM [%] and lean body mass FFM [kg] were determined. The assessment of diet was based on Block ques - tion naires on qualitative assessment of consumption of products constituting sources of dietary fiber and pro - ducts constituting source of fat (Block Screening Que s tionnaire for Fat and Fruit / Vegetable / Fiber Intake) [14,15,16]. The questionnaire on consumption of selected pro ducts constituting sources of dietary fiber concerned the frequency of consumption of nine food groups: fruit juices, fruit, raw vegetables, potatoes, legumes, other vegetables, high-fiber cereals, brown bread and white bread. The frequency of consumption of the product groups were grouped into five categories: less than once a week, about once a week, 2-3 times a week, 4-5 times a week and every day. Dietary fiber consumption was expressed on a scale according to Block algorithm [15]. Categories of fre - quency of consumption of groups of product constitu - ting sources of dietary fiber were assigned points on a scale ranging from 0 points (for frequencies less than once a week) to 4 points (daily). Total dietary fiber consumption was defined as the sum of points per week (range 0-36 pts.) and on this basis, three levels of dietary fiber consumption in the experimen - tal group were distinguished: negligible ( 20 pts.), insufficient (20-30 pts.), adequate ( 30 pts.). The questionnaire on consumption of selected pro - ducts constituting sources of fat involved the fre quency of consumption of 15 food groups: beef and pork, fried chicken, sausages and frankfurters, fatty cold meats, salad dressings and mayonnaise, mar garine and butter, eggs and egg products, yellow and melted cheese, full milk, chips and popcorn, chips, ice creams, donuts, cakes and pastries, bacon and sausage and fast foods. Five response categories were created: less than once a month, 2-3 times a month, 1-2 times a week, 3-4 times per week, 5 days per week and more. Fat consumption was expressed on a scale ac - cording to the Block algorithm [15]. Categories of fre - quency of consumption of groups of product con - stituting sources of fat were assigned points on a scale of 0 points (ranging for frequencies less than once per month) to 4 points (5 times a week or more). Total fat intake was expressed as the total score (range 0-60 pts.) and on this basis the four levels of consumption in the group were determined: normal ( 22 pts.), large (22-24 pts.), too large (25-27 pts.), far too large ( 27 pts.). Statistical Methods The results were expressed as mean values of anthropometric parameters and point evaluation of frequency of consumption of products with a stan - dard deviation and as percentage of samples in res - pective consumption categories. Tests between the 61 Janiszewska K. i wsp., Spożycie błonnika i tłuszczu oraz parametry antropometryczne u sportowców śred ni mi z dwóch prób nie za le żnych: pa ra me trycz ny t-stu den ta oraz nie pa ra me trycz ny U Man na Whit neya. Do sta ty stycz nej ana li zy wy ni ków wy ko rzy sta no pro - gram STA
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x