ÄÏÌÇ ÊÁÉ ËÅÉÔÏÕÑÃÉÁ ÌÉÊÑÏÕÐÏËÏÃÉÓÔÙÍ ÁÑ ÉÔÅÊÔÏÍIÊÇ ÊÁÉ ÐÑÏÃÑÁÌÌÁÔÉÓÌÏÓ ÔÏÕ ÌÉÊÑÏÅËÅÃÊÔÇ PIC - PDF

Description
128KB 128KB 128KB Êþäéêáò åíôïëþò ÁðïèÞêåõóç áðïôåëýóìáôïò Êáôá ùñçôþò C1 C2 OSC1 OSC2 PIC ÄåäïìÝíïÄ MOVLW Ä ÊÁÔÁ ÙÑÇÔÇÓ W ÊÁÔÁ ÙÑÇÔÇÓ W MOVWF K Ê K+1 FE H FF H ÌÍÇÌÇ ÄÅÄÏÌÅÍÙÍ

Please download to get full document.

View again

of 57
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Resumes & CVs

Publish on:

Views: 46 | Pages: 57

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
128KB 128KB 128KB Êþäéêáò åíôïëþò ÁðïèÞêåõóç áðïôåëýóìáôïò Êáôá ùñçôþò C1 C2 OSC1 OSC2 PIC ÄåäïìÝíïÄ MOVLW Ä ÊÁÔÁ ÙÑÇÔÇÓ W ÊÁÔÁ ÙÑÇÔÇÓ W MOVWF K Ê K+1 FE H FF H ÌÍÇÌÇ ÄÅÄÏÌÅÍÙÍ ÊÁÔÁ ÙÑÇÔÇÓ K ÊÁÔÁ ÙÑÇÔÇÓ W MOVF K, 0 Ê ÌÍÇÌÇ ÄÅÄÏÌÅÍÙÍ K+1 FE H FF H ÊÁÔÁ ÙÑÇÔÇÓ K MOVF K, 1 ÌÍÇÌÇ ÄÅÄÏÌÅÍÙÍ CLRF K 3 K ÊÁÔÁ ÙÑÇÔÇÓ Ê 0 K+1 CLRW FE H FF H ÊÁÔÁ ÙÑÇÔÇÓ W ÌÍÇÌÇ ÄÅÄÏÌÅÍÙÍ INCF K, 0 + INCF K, 1 Ê K+1 FE H ÊÁÔÁ ÙÑÇÔÇÓ K ÊÁÔÁ ÙÑÇÔÇÓ W FF H ÌÍÇÌÇ ÄÅÄÏÌÅÍÙÍ DECF K, Ê ÊÁÔÁ ÙÑÇÔÇÓ K DECF K, 0 ÊÁÔÁ ÙÑÇÔÇÓ W K+1 FE H FF H ÄåäïìÝíï Ä + ADDLW Ä ÊÁÔÁ ÙÑÇÔÇÓ W + ADDWF K, 0 ÊÁÔÁ ÙÑÇÔÇÓ W ADDWF K, 1 K+1 FE H Ê ÌÍÇÌÇ ÄÅÄÏÌÅÍÙÍ ÊÁÔÁ ÙÑÇÔÇÓ K FF H - ÄåäïìÝíï Ä + SUBLW Ä ÊÁÔÁ ÙÑÇÔÇÓ W 0 ÌÍÇÌÇ ÄÅÄÏÌÅÍÙÍ SUBWF K, SUBWF K, 0 ÊÁÔÁ ÙÑÇÔÇÓ W Ê K+1 FE H FF H ÊÁÔÁ ÙÑÇÔÇÓ K ÄåäïìÝíï Ä 8 8 AND 8ÐÕËÅÓ ANDLW Ä 8 ÊÁÔÁ ÙÑÇÔÇÓ W 8 8 AND 8ÐÕËÅÓ ÌÍÇÌÇ ÄÅÄÏÌÅÍÙÍ Ê K+1 FE H ÊÁÔÁ ÙÑÇÔÇÓ K 8 ÊÁÔÁ ÙÑÇÔÇÓ W ANDWF K, 0 FF H ÌÍÇÌÇ ÄÅÄÏÌÅÍÙÍ AND 8ÐÕËÅÓ 8 ANDWF K, 1 ÊÁÔÁ ÙÑÇÔÇÓ W Ê K+1 FE H FF H ÊÁÔÁ ÙÑÇÔÇÓ K 8 8 IORLW Ä ÄåäïìÝíï Ä OR ÊÁÔÁ ÙÑÇÔÇÓ W 8ÐÕËÅÓ ÌÍÇÌÇ ÄÅÄÏÌÅÍÙÍ 8 8 OR 8ÐÕËÅÓ Ê K+1 FE H ÊÁÔÁ ÙÑÇÔÇÓ K 8 IORWF K, 0 ÊÁÔÁ ÙÑÇÔÇÓ W FF H 8 8 8 OR ÊÁÔÁ ÙÑÇÔÇÓ W 8ÐÕËÅÓ IORWF K, 1 K+1 FE H FF H Ê ÌÍÇÌÇ ÄÅÄÏÌÅÍÙÍ ÊÁÔÁ ÙÑÇÔÇÓ K ÄåäïìÝíï Ä 8 8 XOR 8ÐÕËÅÓ 8 XORLW Ä ÊÁÔÁ ÙÑÇÔÇÓ W ÌÍÇÌÇ ÄÅÄÏÌÅÍÙÍ XOR 8ÐÕËÅÓ 8 XORWF K, 0 Ê K+1 FE H FF H ÊÁÔÁ ÙÑÇÔÇÓ K ÊÁÔÁ ÙÑÇÔÇÓ W 8 8 XOR 8 ÊÁÔÁ ÙÑÇÔÇÓ W 8ÐÕËÅÓ XORWF K, 1 ÌÍÇÌÇ ÄÅÄÏÌÅÍÙÍ Ê K+1 FE H FF H ÊÁÔÁ ÙÑÇÔÇÓ K 8 NOT 8ÐÕËÅÓ 8 COMF K, 0 ÌÍÇÌÇ ÄÅÄÏÌÅÍÙÍ Ê K+1 FE H FF H ÊÁÔÁ ÙÑÇÔÇÓ K ÊÁÔÁ ÙÑÇÔÇÓ W 8 NOT 8 8ÐÕËÅÓ XORWF K, 1 ÌÍÇÌÇ ÄÅÄÏÌÅÍÙÍ Ê K+1 FE H FF H ÊÁÔÁ ÙÑÇÔÇÓ K ÊÁÔÁ ÙÑÇÔÇÓ K C ÊÁÔÁ ÙÑÇÔÇÓ W RLF K, 0 C ÊÁÔÁ ÙÑÇÔÇÓ K RLF K, 1 C ÊÁÔÁ ÙÑÇÔÇÓ K ÊÁÔÁ ÙÑÇÔÇÓ W RRF K, 0 ÊÁÔÁ ÙÑÇÔÇÓ K C ÊÁÔÁ ÙÑÇÔÇÓ K SWAPF K, 0 RRF K, 1 ÊÁÔÁ ÙÑÇÔÇÓ W SWAPF K, 1 ÊÁÔÁ ÙÑÇÔÇÓ K BSF TMR0, TMR0=31H TMR0=71H BCF TMR0, TMR0=FDH TMR0=7DH ÌÍÇÌÇ ÐÑÏÃÑÁÌÌÁÔÏÓ Ç MOVLW 35 H 0011 H 0012 Ç 0013 Ç 0014 Ç 0015 Ç MOVWF TMR0, 1 GOTO 17 H BCF TMR0, 3 NOP BSF TMR0, 5 PC=17H 0016 H 0017 H 0018 H ADDLW 1C H RLF TMR0, 0 NOP FFFF H MOVLW 5F H 5F H ÊÁÔÁ ÙÑÇÔÇÓ W MOVWF 30 H ÌÍÇÌÇ ÄÅÄÏÌÅÍÙÍ H 31 H FE H FF H ÌÍÇÌÇ ÄÅÄÏÌÅÍÙÍ MOVF TMR0, 0 ÊÁÔÁ ÙÑÇÔÇÓ W MOVWF 30 H TMR H 31 H FE H FF H ÌÍÇÌÇ ÐÑÏÃÑÁÌÌÁÔÏÓ Ç 0011 H 0012 Ç 0013 Ç 0095 H 0096 H 0097 H FFFF H MOVLW 12 H MOVWF TMR0, 0 CALL95H XORWF TMR0, 0 MOVF 5, 0 MOVF TMR0 RETURN PC=95H ÌÍÇÌÇ ÐÑÏÃÑÁÌÌÁÔÏÓ Ç MOVLW 12 H PC=13H 0011 H 0012 Ç 0013 Ç 0095 H MOVWF TMR0, 0 CALL 95 H XORWF TMR0, 0 MOVF 5, H 0097 H FFFF H MOVF TMR0 RETURN PIC (ÈÕÑÁ Á) RA0 RA1 RA2 RA3 RA4 RA5 PIC (ÈÕÑÁ Á) RA0 RA1 RA2 RA3 RA4 RA5 RB0 RB1 PIC (ÈÕÑÁ B) RB2 RB3 RB4 RB5 RB6 RB7 PIC (ÈÕÑÁ C) RC0 RC1 RC2 RC3 RC4 RC5 RC6 RC7 PIC (ÈÕÑÁ C) RC0 RC1 RC2 RC3 RC4 RC5 RC6 RC7 READ PORTC PORTC BITS 0-1 BITS 2-7 PINS RC0 RC1 RC2 RC3 RC4 RC5 RC6 RC7 Ôáéíéüäñïìïò PIC Öùôïêýôôáñï Áíôéêåßìåíï Fosc/4 T0CKL TOCE TOCS OPTION_REG PRESCALER PS0 - PS2 TMR0 T0IF TMR2IF T2OUTPS3-0 POSTSCALER 1:1 1:16 T2CON TMR2=PR2 RESET TMR2 ÓÕÃÊÑÉÔÇÓ PR2 TMR2ON PRESCALER 1:1 1:4 1:16 Fosc/4 T2CKPS1-0 PR2 Ô PWM PRESCALER (TIMER2) ÕÐÏËÏÃÉÓÌÏÓ Ô PWM T PWM Tosc ÐÁÑÁÃÙÃÇ ÐÁËÌÏÕ ÓÇÌÁ PWM (PIN RC2) DC PWM TMR2=PR2 CCPR1L ÕÐÏËÏÃÉÓÌÏÓ DC PWM DC PWM TMR2=DC PWM DC1B1 DC1B0 TMR2=PR2 CCP1CON CCP1M2 CCP1M3 SPBRG TXIF TXREG (8) 7 TSR 0 TX/CK (PIN RC6) RCIF START 0 CREN RCREG RSR OERR FERR RX9 RCSTA STOP RX9D SPBRG 7 (8) SPEN RX/DT (PIN RC7) BRGH TXEN TX9 TX9D TXSTA TRMT V DD V REF+ V REF- ÌÅÔÁÔÑÏÐÅÁÓ A/D ADRESH ADRESL ADCS0 ADCS1 ADON GO/DONE ADCON0 V AIN CHS0 CHS1 CHS Á/Ø ADCON1 PCFG0 - PCFG3 AN7 AN6 AN5 AN4 AN3 AN2 AN1 AN0
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x