จาร เค น ล ยงานออกแบบรองร บ AEC แวดวง ตลาดบ าน : PDF

Description
เป ดต ว DECCO พ ทยา บร ษ ท โฮม โปรด กส เทรดด ง จำ ก ด เป ดต วศ นย รวมอ ปกรณ ตกแต งบ นส ข แรก ภ ยใต แบรนด DECCO ท พ ทย จ.ชลบ ร บนพ นท กว 5 ไร ร บด ม นด ตล ดแต งบ นพ งส ง พร อมช จ ดข ย ส นค หล กหล ย น ยก

Please download to get full document.

View again

of 9
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Law

Publish on:

Views: 28 | Pages: 9

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
เป ดต ว DECCO พ ทยา บร ษ ท โฮม โปรด กส เทรดด ง จำ ก ด เป ดต วศ นย รวมอ ปกรณ ตกแต งบ นส ข แรก ภ ยใต แบรนด DECCO ท พ ทย จ.ชลบ ร บนพ นท กว 5 ไร ร บด ม นด ตล ดแต งบ นพ งส ง พร อมช จ ดข ย ส นค หล กหล ย น ยก ตต พงษ ส ม นนท กรรมการบร หาร บร ษ ท โฮม โปรด กส เทรดด ง จำ ก ด เป ดเผยว DECCO ค อแหล งช อปอ ปกรณ ตกแต งบ น ระด บไฮเอนด ขน ดใหญ ท ตอบสนองไลฟ สไตล ท ท นสม ยและแตกต ง โดยป จจ ยท ทำ ให บร ษ ทต ดส น ใจลงท นก อต งธ รก จน เพร ะเช อม นว พ ทย เป น ตล ดท ม ศ กยภ พและประช ชนในพ นท ท งช ว ไทยและช วต งช ต ม กำ ล งซ อส ง พร อมท งธ รก จ อส งห ร มทร พย และตล ดตกแต งบ นม ก รขย ย ต ว เช น ธ รก จโรงแรม อ ค รสำ น กง น น คม อ ตส หกรรม โดยเฉพ ะธ รก จท อย อ ศ ย ท ผ น ม ม โครงก รบ นจ ดสรร และคอนโดม เน ยม ระด บไฮเอนด ในเม องพ ทย เป ดต วอย งต อเน อง และย งคงม คว มต องก รซ อคอนโดฯ ในเม องพ ทย อ กม ก เม อตล ดท อย อ ศ ยม ก รขย ยต วย อมส ง ผลให ด ม นด ส นค ตกแต งบ นขย ยต วต มไปด วย บร ษ ทจ งเห นว เป นโอก สท ด ในก รดำ เน น ธ รก จอ ปกรณ ตกแต งบ นระด บไฮเอนด ในพ นท เม องพ ทย ท ย งม ช องว งและคว มต องก รในอ ตร ส ง ซ งถ เท ยบก บก รแข งข นในตล ดของส นค กล มท เน นง นด ไซน ย งม ไม ม กน ก จ งเป นโอก ส ในก รเข ม ทำ ตล ดของผ เล นหน ใหม บร ษ ท จ งได เล อกเป ดต วศ นย อ ปกรณ ตกแต งบ น ภ ยใต แบรนด DECCO เพ อนำ เสนอคว มค มค ท หล ก หล ยให แก ล กค ด วยก รนำ เสนอส นค ตกแต ง บ นค ณภ พด ในร ค สมเหต สมผล โดยเน นง น ด ไซน และไอเด ยท แตกต ง นำ สม ย ส ม รถปร บ ใช ให เข ก บท กไลฟ สไตล เพ อเป นท งเล อกให แก ล กค ท กล...ท จะแตกต ง โดยม ส นค ให เล อก กว 5,000 ร ยก ร ม นำ เสนอให เป นท งเล อก แก กล มล กค คนไทยท ม บ นพ กต กอ ก ศ กล ม น กท องเท ยว กล มล กค ต งช ต ท เข ม ทำ ง นใน พ ทย และกล มผ ประกอบก รท ม พ ฒน โครงก ร อส งห ร มทร พย ในพ ทย ด น น ยว รย ทธ ธ ญอน นต ก ล กรรมการ บร ห ร บร ษ ท โฮม โปรด กส เทรดด ง จำ ก ด เป ดเผยว ร ปแบบของศ นย อ ปกรณ ตกแต งบ น DECCO ส ข แรกท พ ทย เป นแบบสแตนด อโลน ต งอย บนถนนส ข มว ทพ ทย ใต เย องก บ แม คโครพ ทย ม ขน ดพ นท กว 5 ไร แบ งเป น พ นท ก รข ย 2,400 ต ร งเมตร และคล งจ ด เก บส นค 600 ต ร งเมตร โดยแบ งพ นท สำ หร บ ก รจ ดแสดงภ ยในสโตร ช อปป งออกเป น 5 โซน ได แก โซน Door and frames, LED & Lighting, Bathroom, Floor and wall decoration และ Furniture and Home Decoration และม ก รนำ เสนอส นค ท แตกต งออกไป โดยจะเป นก ร จ ดด สเพลย ในแบบโมเดลร ม ซ งถ อเป นค ย ซ คเซสใน ก รสร งยอดข ยท ด เน นส นค ร นใหม ด ไซน ใหม ท ค ดสรรม โดยเฉพ ะ ม คว มโดดเด นหล กหล ย สไตล ท ง Door & Frame Model, Bathroom Model ฯลฯ รวมท งให คว มสำ ค ญก บก รสร ง บรรย ก ศให เหม อนบ น โดยเล อกใช ว สด และ อ ปกรณ ล กษณะเด ยวก บก รสร งตกแต งบ น เพ อ ให ล กค เก ดแรงบ นด ลใจและได ร บประสบก รณ ท ช ดเจนในก รตกแต งบ นไม ใช ก รโชว ส นค จ ก แคตต ล อกเหม อนก บโชว ร มท วไป สำ หร บกลย ทธ ท งก รตล ดในก รสร งก ร ร บร ในแบรนด DECCO บร ษ ทจะใช ก รส อส ร ท งก รตล ดในหล กหล ยช องท ง ในก รสร ง ก รร บร ในกล มผ บร โภคเป หม ย โดยบร ษ ทต ง เป จะเป นผ นำ ส นค ตกแต งบ นท ม หล กหล ย สไตล ม ง นด ไซน ท โดดเด นไม เหม อนใครในเม อง พ ทย ซ งได จ ด Grand Opening แล วเม อช วง เด อนพฤศจ ก ยน 2556 ท ผ นม จาร เค น ล ยงานออกแบบรองร บ AEC น ยก ลเดช ส นธวณรงค กรรมก รผ จ ดก ร บร ษ ท จ ร เค น จำ ก ด ผ ดำ เน นธ รก จออกแบบตกแต ง เป ดเผยว ภ พรวมธ รก จออกแบบตกแต งภ ย หล งผ นเหต ก รณ อ ทกภ ย เม อป 2554 ท ผ น ม โดยประม ณก รว ม ลค ตล ดรวมของธ รก จ ออกแบบและตกแต งม ประม ณ 2,000-3,000 ล นบ ท เน องจ กผ บร โภคให คว มสำ ค ญต อง น ออกแบบม กข น ส งผลให ธ รก จออกแบบ และ ตกแต งเต บโตเพ มม กข น ในส วนของบร ษ ทเองก ม อ ตร ก รเต บโต 10-15% ต อป สำ หร บแผนก รดำ เน นง นในป 2556 จะร ก ธ รก จร บออกแบบตกแต งให ล กค จ กประเทศเพ อน บ นม กข น จ กเด มท เคยม ประสบก รณ ก ร ออกแบบให ล กค ในประเทศย โรปม แล ว เพ อ รองร บก รเป ดต วประช คมเศรษฐก จอ เซ ยน หร อ AEC ในป 2558 โดยป จจ บ นได ร บง น ออกแบบให แก 3 ร ยใน 3 ประเทศ ได แก พม ล ว และเว ยดน ม นอกจ กน บร ษ ทย งอย ในระหว งก ร ศ กษ พฤต กรรมช วต งช ต ในด นคว ม ต องก รท อย อ ศ ยอย งต อเน องด วย โดย ส ดส วนก รดำ เน นง นจะเป นง นออกแบบ ตกแต งในประเทศ 90% และง นต ง ประเทศ 10% : 12 56 บ.เอฟ.เอ ม. ขยายตลาดแผงป องก นน ำ ท วมสำ เร จร ป น ยกศ ป ญญ ศ ร ธรรม กรรมก รผ จ ดก ร บร ษ ท บ.เอฟ.เอ ม. จำ ก ด เป ดเผยว ผลจ กคว มสำ เร จ ของก รดำ เน นธ รก จในตล ดผน งตกแต งอ ค รท ส ม รถป องก นไฟม ตลอด 17 ป ทำ ให บร ษ ท ได ขย ยธ รก จและจ บม อร วมก บ IBS ประเทศ เยอรมน ซ งเป นผ เช ยวช ญด นก รป องก นน ำ ท วมช นนำ ของโลก พร อมทำ ก รศ กษ โอก สและ ตล ดเพ อร กขย ยผล ตภ ณฑ ป องก นน ำ ท วมสำ หร บ บ น อ ค รสำ น กง น และโรงง นเป นเวล กว 1 ป เพ อนำ ผล ตภ ณฑ แผงป องก นน ำ ท วมสำ เร จร ป IBS (IBS Flood Barrier System) เข ม ขย ย ตล ดในประเทศไทยเป นคร งแรก โดยม คว มแข ง แรงเท ยบเท ก บเข อนคอนกร ต แต ส ม รถถอด เก บได เม อไม ต องก รใช ง น ร บประก นค ณภ พ น น 5 ป IBS เป นระบบก รป องก นน ำ ท วมท ส ม รถ ร บแรงด นและแรงกระแทกของน ำ ในระด บคว มส ง ม กถ ง 6 เมตร หร อเท ยบเท ก บระด บคว มส งของ ต ก 2 ช น อ กท งย งเป นว สด ท นำ กล บม ใช ซ ำ ได ต ง จ กก รป องก นน ำ ท วมแบบกระสอบทร ยหร อบ ก แบ กแบบเด มท คนไทยค นเคยแต เป นว สด ส นเปล อง ไม ส ม รถนำ กล บม ใช ซ ำ ได โดยแผงป องก นน ำ ท วมสำ เร จร ป IBS ประกอบด วยโครงสร งหล ก 2 ส วน ค อ ส วนระบบเส โครงสร งและฐ นร กท ป องก นน ำ ซ มจ กใต ด น และส วนแผงอะล ม เน ยม สำ เร จร ปก นน ำ ท จะไหลบ เข ม จ กด นบน เสม อนเป นเข อนป องก นน ำ ท วม ซ งผล ตข นจ ก อะล ม เน ยมค ณภ พส งม ตรฐ นย โรปเกรด EN AW 6063 ม คว มแข งแรงและทนท น ใช ย งซ ล ก นน ำ ค ณภ พส งชน ด EPDM ถอดเปล ยนได โดย ไม ใช ก วทำ ให ส ม รถต ดต งง ย รวดเร ว และใช แรงง นคนน อย น ยกศ ป ญญ กล ว ด แอนด ด บบล ว ปล อยส นค าใหม หว งโตเพ ม 30% น ยซ เรซ ซ บร ม เน ยม กรรมก รผ จ ดก ร บร ษ ท ด แอนด ด บบล ว (เอเช ย) จำ ก ด ผ ผล ต ประต และหน ต งแบรนด เฟลทเซอร (Fletcher) เป ดเผยว บร ษ ทได ออกผล ตภ ณฑ ใหม เป นประต บ นเล อน ช อ ย โรแสตกเกอร ฟล ช ซ ล Eurostacker Flush Sill) โดยค ดว จะได ร บคว ม น ยมในกล มล กค ประเภทบ นพ กอ ศ ยท ต องก ร ประต บ นเล อนซ งส ม รถเห นม มมองได กว งข น พร อมต งเป ว จะช วยเพ มยอดข ยของบร ษ ทได ประม ณ ล นบ ท ประต บ นเล อนด งกล วจะประกอบด วย กระจก 3 บ น ซ งเป นนว ตกรรมใหม ท พ ฒน ข น เพ อแก ป ญห กระจกจ กระบบร งของประต บ น เล อนแบบด งเด ม และจะช วยให เล อนประต ได ล นข น โดยม ขน ดคว มส งได ส งส ดท 3.5 เมตร และกว ง 12 เมตร พร อมเฉดส ให เล อกกว 40 ส โดยเน นเจ ะกล มล กค บ น พ กอ ศ ยท งในและต งประเทศเป นหล ก ด วย ก รสร งโชว ร มเพ อจ ดแสดงส นค ของแบรนด เฟลทเชอร 1 แห งท บ งป รวมถ งม แผนร ก ตล ดในประเทศพม ซ งค ดว จะส ม รถเพ ม พ ร ตเนอร ได อ ก 1 แห ง จ กเด มท ม อย 7 ร ย ภ ยในป น นอกจ กน นย งม แผนสร งโชว ร มท อ นเด ยอ ก 3 แห ง และเตร ยมช องท งขย ย ตล ดไปประเทศออสเตรเล ยไม เก นต นป หน น ยส เรซ กล ว บาร เทอร คาร ด เป ดแผนร กธ รก จป 2557 น งส วเรวด ว ฎฎ น ร กษ กรรมก รผ จ ดก ร บร ษ ท บ ร เทอร ค ร ด (ประเทศไทย) จำ ก ด เป ด เผยถ งแผนก รร กธ รก จของบร ษ ท บ ร เทอร ค ร ด (ประเทศไทย) จำ ก ด ว จะเน นก รขย ยตล ด ไปย งประเทศสม ช กประช คมเศรษฐก จอ เซ ยน AEC โดยเร มท ประเทศฟ ล ปป นส และส งคโปร ในโอก สท บ ร เทอร ค ร ดเป ดต วใน ประเทศไทยม ได 15 ป ในป หน เร ม แผนท จะร กธ รก จไปท ประเทศฟ ล ปป นส และส งคโปร สำ หร บฟ ล ปป นส น นเร มองเห นโอก สของกำ ล ง คนท กำ ล งเต บโต และส วนใหญ ส อส รก นด วยภ ษ อ งกฤษ ซ งจะทำ ให ก รต ดต อเป นได ง ยข น ขณะ ท ประเทศส งคโปร ม ก รลงท นจ กน กลงท นเยอะ ทำ ให ม โอก สม กในก รทำ ธ รก จบ ร เทอร ซ งช วย ในก รลดก รใช เง นสดและเพ มยอดข ยในขณะ เด ยวก น ส วนในประเทศไทย ขณะน เร ม ท งหมด 6 ส ข ค อ ส ลม ทองหล อ ล ดพร ว พ ทย ภ เก ต และเช ยงใหม โดย 5 ส ข เป นของบร ษ ท แม อ ก 1 ส ข ค อ ส ข ล ดพร วเป นระบบแฟ รนไชส สำ หร บแผนระยะส น 1-3 ป เร จะเน น ตล ด AEC เป นหล ก ส วนแผนระยะย วช วง 3-5 ป จะพ ฒน ให ประเทศไทยเป นศ นย กล งในระด บ เอเช ย โดยเร ต งเป ไว ว หล งจ กส นส ดป 2556 บ ร เทอร ค ร ดจะม สม ช กม กกว 3,000 ธ รก จแบ ง เป นธ รก จ Smes 80 เปอร เซ น อ ก 20 เปอร เซ นต เป นธ รก จขน ดใหญ น งส วเรวด กล ว 316 : เพอร เฟคฯ ปร บแผน จ บม อ AIS จ ดแคมเปญพ เศษ นายวงศกรณ ประส ทธ ว ภาต รองประธานเจ าหน าท กล มพ ฒนาธ รก จ บร ษ ท พร อพเพอร ต เพอร เฟค จำาก ด (มหาชน) เป ดเผยว า จากเหต การณ ความไม สงบทางการเม องท อาจส งผลต อความเช อม นผ บร โภคทำ าให ชะลอการต ดส นใจซ อท อย อาศ ย ออกไป ด งน น บร ษ ทจ งม แผนการตลาดเพ อร บม อ โดยลดงบการใช โฆษณาในส อต าง ๆ รวมถ งการวางกลย ทธ โปรโมช น เพ อให สอดคล องก บสถานการณ ท เก ดข น การชะลอต วของกำาล งซ อเร มเห นส ญญาณมาต งแต ไตรมาส 3 โดยมาจากหลายสาเหต ได แก ภาระค าใช จ ายรถ ค นแรก หน ภาคคร วเร อน ความเข มงวดของสถาบ นการเง นในการปล อยก ซ อบ าน และล าส ดความไม สงบทางการเม อง ย งทำาให ความเช อม นลดลงอ ก แต เช อว าในป หน าสถานการณ เหล าน จะคล คลายลงจากการปร บต วของผ บร โภค และเคล ยร หน ส นออกไป บางรายท ผ อนไม ไหวก ถ กย ดรถไป ก จะไม ม ภาระหน ผ อนรถแล ว ขณะท ความเข มงวดของสถาบ นการเง นส งผล ให ยอดปฏ เสธส นเช อปร บเพ มข น โดยในส วนของบร ษ ทเพ มข นจาก 8-10% ในป ท ผ านมา เพ มข นมาเป น 15% ในป จจ บ น ส วน ใหญ เป นกล มผ ซ อบ านราคา 1-3 ล านบาท โดยเฉพาะผ ม อาช พอ สระหร อค าขาย อย างไรก ตาม กล มผ ม เง นเด อนหร อผ ท ซ อบ านราคาต งแต 4-10 ล านบาท ย ง เป นกล มท ไม ได ร บผลกระทบเท าใดน ก และย งม การซ อท อย อาศ ยอย างต อเน อง สำาหร บกลย ทธ การกระต นตลาด นายวงศกรณ ประส ทธ ว ภาต เป ดเผยว า พร อพเพอร ต เ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x