>>> การบร หารและทร พยากรดำาเน นการ Administration and Operational Resources - PDF

Description
การบร หารและทร พยากรดำาเน นการ Administration and Operational Resources โครงสร างการจ ดองค กร มหาว ทยาล ยในกำาก บของร ฐ ระบบรวมบร การ ประสานภารก จ การม ส วนร วมในการพ ฒนามหาว ทยาล ย งบประมาณ บ คลากร

Please download to get full document.

View again

of 32
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Calendars

Publish on:

Views: 30 | Pages: 32

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
การบร หารและทร พยากรดำาเน นการ Administration and Operational Resources โครงสร างการจ ดองค กร มหาว ทยาล ยในกำาก บของร ฐ ระบบรวมบร การ ประสานภารก จ การม ส วนร วมในการพ ฒนามหาว ทยาล ย งบประมาณ บ คลากร อาคารสถานท ส งก อสร าง และสาธารณ ปโภค อ ปกรณ เคร องม อ และเทคโนโลย Organizational Structure The Public Autonomous University Centralized Services and Coordinated Missions Participation in University development Budget Personnel Physical Plant and Utilities Equipment, Tools, and Technology 26 27 27 โครงสร างการจ ดองค กร Organizational Structure สภาว ชาการ The Academic Senate คณะกรรมการ บร หารงานบ คคล Personnel Administration Committee คณะกรรมการ การเง นและทร พย ส น Finance and Assets Committee 28 สำาน กงาน อธ การบด Office of the Rector ส วนส งเสร มว ชาการ Division of Academic Support ส วนสารบรรณและน ต การ Division of Correspondence Documents and Legal Affairs ส วนการเจ าหน าท Division of Personnel ส วนการเง นและบ ญช Division of Finance and Accounting ส วนอาคารสถานท Division of Buildings and Grounds ส วนพ สด Division of Procurement and Supplies ส วนแผนงาน Division of Planning ส วนก จการน กศ กษา Division of Student Affairs ส วนประชาส มพ นธ * Division of Public Relations * สถานก ฬาและส ขภาพ Sports and Health หน วยประสานงาน มทส.-กทม. SUT Co-ordinating Office (Bangkok) สถานส งเสร มและพ ฒนาระบบสารสนเทศเพ อการจ ดการ SUT-MIS Database Unit ส วนบร หารส นทร พย Division of Asset Management หน วยตรวจสอบภายใน Internal Auditing Unit สถานพ ฒนาคณาจารย Faculty Development Academy สำาน กว ชา Academic Institutes สำาน กว ชาว ทยาศาสตร Institute of Science สำาน กว ชาเทคโนโลย ส งคม Institute of Social Technology สำาน กว ชาเทคโนโลย การเกษตร Institute of Agricultural Technology สำาน กว ชาว ศวกรรมศาสตร Institute of Engineering สำาน กว ชาแพทยศาสตร Institute of Medicine สำาน กว ชาพยาบาลศาสตร Institute of Nursing ธ รการ General Affairs สาขาว ชา Schools สถานว จ ย Research Departments สภามหาว ทยาล ย The University Council สำาน กงานสภามหาว ทยาล ย The University Council Office คณะกรรมการต ดตาม ตรวจสอบ และประเม นผลงาน Audit Committee คณะกรรมการ ส งเสร มก จการมหาว ทยาล ย Committee for Promoting University Activities ศ นย Centers สถาบ น Institute หน วยว สาหก จ Enterprise Units ศ นย บรรณสารและส อการศ กษา Center for Library Resource and Educational Media ศ นย เคร องม อว ทยาศาสตร และเทคโนโลย Center for Scientific and Technological Equipment ศ นย บร การการศ กษา Center for Educational Service ศ นย คอมพ วเตอร Center for Computer Service ศ นย ก จการนานาชาต Center for International Affairs ศ นย นว ตกรรมและเทคโนโลย การศ กษา Center for Educational Innovation and Technology ศ นย สหก จศ กษาและพ ฒนาอาช พ Center for Cooperative Education and Career Development สถาบ นว จ ยและพ ฒนา Institute of Research and Development เทคโนธาน Technopolis ส รส มมนาคาร Surasammanakhan ฟาร มมหาว ทยาล ย ** SUT Farm ** ศ นย ปฏ บ ต การทางการแพทย และสาธารณส ข *** Suranaree University of Technology Medical Center *** หมายเหต : * ป 2555 มหาว ทยาล ยได ม การปร บโครงสร างการบร หารงาน โดยย ายบ คลากรจากสำาน กงานก จการท วไปท งหมด มาส งก ดส วนประชาส มพ นธ เน องจากท งสองหน วยงานม ภารก จท เช อมโยงก น (การม ส วนร บผ ดชอบต อส งคมของมหาว ทยาล ย) ** ฟาร มมหาว ทยาล ยเป นหน วยงานในกำาก บสำาน กว ชาเทคโนโลย การเกษตร *** ศ นย ปฏ บ ต การทางการแพทย และสาธารณส ขเป นหน วยงานในกำาก บของสำาน กว ชาแพทยศาสตร ท มา : ส วนการเจ าหน าท Note : * In 2012, the university restructures its administration by transferring the staff from Division of General Affairs to Division of Public Relations due to closely-related functions (i.e., University s Social Responsibility) ** SUT Farm is a supervised by the Institute of Agricultural Technology *** The Suranaree University of Technology Medical Center is supervised by the Institute of Medicine Source : Division of Personnel 29 มหาว ทยาล ย ในกำาก บของร ฐ The Public Autonomous University มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ส รนาร เป นมหาว ทยาล ยของร ฐ ไม ใช มหาว ทยาล ยเอกชน ม สถานะเป น มหาว ทยาล ยในกำาก บของร ฐ แห งแรกของประเทศไทย ม ระบบบร หารงานท แตกต างจากระบบ ราชการ โดยมหาว ทยาล ยสามารถกำาหนดระบบบร หารงานบ คคล การเง น บร หารว ชาการ และการจ ดการท วไปได ตามความเหมาะสม ก บล กษณะและภารก จของมหาว ทยาล ย ท งน เพ อให มหาว ทยาล ย สามารถดำาเน นก จการได อย างม ประส ทธ ภาพ และจ ดการศ กษาท ม ค ณภาพตามมาตรฐานท สำาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา กำาหนดเป นมหาว ทยาล ยเฉพาะทางว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ท ม งจ ดการเร ยนการสอน การว จ ย และผล ตบ คลากรข นส งทางด าน ว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ท ตอบสนองต อการพ ฒนาประเทศ Suranaree University of Technology serves as the first public autonomous university with novel management systems. Based upon the high autonomy, flexibility, and efficiency principles, the university maintains centralized services and coordinated missions administrative paradigm. While some activities are privatized, most operations could be decided at the university level while minimizing as much as needed man oeuvre from external bodies. These result in the organization and workflow development that most suits university affairs, and accordingly the most optimal resources utilization. 30 มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ส รนาร ม ระบบการบร หารแบบ รวมบร การ ประสานภารก จ เพ อใช ทร พยากรท กประเภทให เก ด ประโยชน ส งส ด ม การถ ายโอนงานให ภาคเอกชนร วมดำาเน นการใน บางก จกรรมม ความคล องต ว ในการพ ฒนาหล กส ตรและเสร จส น ท สภามหาว ทยาล ย ม ความคล องต วในการบร หารงาน ทำาให เก ด ความประหย ด และสามารถใช ประโยชน จากทร พยากรต าง ๆ ของ มหาว ทยาล ยได อย างเต มท เช น บ คลากร ห องเร ยนห องปฏ บ ต การ ส อการสอน เป นต น Suranaree University of Technology adheres to the administrative philosophy of Centralized Services and Coordinated Missions, for the best use of all its resources, with privatization when possible. SUT enjoys a high degree of flexibility in curricular development, where the University Council rules the ultimate decision. ระบบรวมบร การ ประสานภารก จ Centralized Services and Coordinated Missions การม ส วนร วมใน การพ ฒนามหาว ทยาล ย Participation in the University Development มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ส รนาร เน นการม ส วนร วมของผ บร หาร บ คลากรและน กศ กษาในด านการประก นค ณภาพการศ กษา การ บร หารความเส ยง การบร หารจ ดการองค ความร การต ดตาม ตรวจสอบ และประเม นผลงาน การบร หารจ ดการงบประมาณ การว จ ย สถาบ นเพ อยกระด บค ณภาพงานประจำา ความร บผ ดชอบต อส งคม ของมหาว ทยาล ย และการบร หารแผนย ทธศาสตร ซ งในป 2555 มหาว ทยาล ยได จ ดทำาแผนย ทธศาสตร การพ ฒนามหาว ทยาล ย เทคโนโลย ส รนาร ระยะ 10 ป พ.ศ และแผนพ ฒนา มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ส รนาร ระยะท 11 (พ.ศ ) Furthermore, the university has emphasized on involving its administrations, staff and students in education quality assurance, risk management, knowledge management, monitoring, auditing and assessments of budgetary management, strategic plan management and institutional research in order to improve routine operations and to elevate social responsibility so as to put the university toward an excellent scientific and technology learning institution and a supporter of society hereon. 31 งบประมาณ Budget งบประมาณรายร บ ประจำาป งบประมาณ พ.ศ จำาแนกตามแหล งเง น Revenue Budget from the Fiscal Years , Classified by Sources , ล านบาท / Million Baht 1, งบประมาณแผ นด น Government Budget เง นรายร บประจำาป Annual Revenue เง นสะสม มทส. ท นำามาสมทบ SUT Increment / / / / /2013 ท มา : ส วนแผนงาน หมายเหต : ไม รวมประมาณการรายร บจากแหล งท นภายนอก Source : Division of Planning Note : Revenue from external funds งบประมาณรายจ าย ประจำาป งบประมาณ พ.ศ จำาแนกตามแหล งเง น Expenditure Budget from the Fiscal Years , Classified by Type of Expenses งบดำาเน นการ Operating Costs งบลงท น Investment Costs งบรายจ ายอ น Other Expenditures 1, , , , ล านบาท / Million Baht 1, / / / / /2013 ท มา : ส วนแผนงาน หมายเหต : ไม รวมประมาณการรายจ ายท เก ดข นจากการได ร บเง นอ ดหน นจากแหล งท นภายนอก Source : Division of Planning Note : Excludes expenditure resulting from receiving external funds มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ส รนาร ตระหน กและให ความสำาค ญในการ พ ฒนาศ กยภาพบ คลากร ซ งถ อเป นกำาล งในการข บเคล อนมหาว ทยาล ย ให บรรล ตามว ส ยท ศน ท ต งไว โดยม บ คลากรสายว ชาการก าวส ตำาแหน ง ทางว ชาการ ร อยละ ม ค ณว ฒ ระด บปร ญญาเอก ร อยละ และทำาว จ ย ร อยละ นอกจากน มหาว ทยาล ยม บ คลากรสายปฏ บ ต การว ชาช พและบร หารท วไปท ม ค ณว ฒ การศ กษาระด บปร ญญาตร ข นไป ร อยละ Suranaree University of Technology has realized the importance of human resource development and therefore considers it a priority, as they are the main driving force toward the achievement of the determined vision. To this end, percent of the academic staff have been promoted with academic positions. Of all these, percent hold a doctoral degree and percent remain active in research. Furthermore, the university employs professional and general administration staff, percent of which graduated with a bachelor s degree or higher, as follows; บ คลากร Personnel การเสร มสร าง องค กรแห งความส ข Encouraging a Happy Workplace มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ส รนาร ม ความม งม นท จะส งเสร มและ สน บสน นให ผ บร หาร คณาจารย บ คลากรและน กศ กษาได เร ยนร และตระหน กถ งความสำาค ญในการนำาแนวค ดเร องมาตรฐานองค กร แห งความส ข (Happy Workplace) และการจ ดก จกรรมสร างความส ข ให ก บองค กรมาประย กต ใช ในการพ ฒนาระบบงานท ร บผ ดชอบให ม ประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลอย างต อเน องและจร งจ ง เป นองค กร ท บ คลากรและน กศ กษาม ความส ข นอกจากน มหาว ทยาล ยได ลงนาม บ นท กข อตกลงความร วมม อทางว ชาการระหว าง 8 ภาค เคร อข าย มหาว ทยาล ยแห งความส ข เพ อร วมบ รณาการมหาว ทยาล ยให เป นองค กร ท เป นเล ศท งทางด านสต ป ญญาและความส ข SUT has incorporated the standards of the Happy Workplace for its administrators, faculty, staff and students by encouraging corresponding activities on a continuous basis. SUT has also signed an academic agreement to be part of the eight member Happy University Network to integrate both academic excellence and overall well-being. 33 จำานวนบ คลากร จำาแนกตามสายงานและว ฒ การศ กษา Personnel by Line of Work and Degrees Held บร หารว ชาการ Administration ปร ญญาเอก Doctoral ปร ญญาโท Master s / / / / /2013 ว ชาการ Academic ปร ญญาเอก Doctoral ปร ญญาโท Master s / / / / /2013 ปฏ บ ต การว ชาช พและบร หารท วไป Professional and General Administration ปร ญญาเอก Doctoral ปร ญญาโท Master s ปร ญญาตร Bachelor s ต ากว าปร ญญาตร Below Bachelor s / / / / /2013 รวม Total ตำ ำกว าปร ญญาตร Below Bachelor s ปร ญญาตร Bachelor s ปร ญญาโท Master s ปร ญญาเอก Doctoral 2552/ / / / / ท มา : ส วนการเจ าหน าท มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ส รนาร Source : Division of Personnel, SUT หมายเหต : รวมอาจารย ท ลาศ กษาต อ ฝ กอบรม ด งาน หร อลาปฏ บ ต งานว จ ย 26 คน (อาจารย 24 คน ผ ช วยศาสตราจารย 2 คน) ณ ว นท 30 ก นยายน ของท กป Note : Includes 26 faculty members (24 lectures and 2 assistant professors) on study leave, training, observation and research, recorded on 30 September of each fiscal year 34 จำานวนบ คลากรสายว ชาการจำาแนกตามตำาแหน งทางว ชาการ Academic Personnel Classified by Academic Ranks อาจารย Instructors ผ ช วยศาสตราจารย Assistant Professors รองศาสตราจารย Associate Professors ศาสตราจารย Professors 2552/ / / / /2013 ท มา : ส วนการเจ าหน าท มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ส รนาร หมายเหต : รวมอาจารย ท ลาศ กษาต อ ฝ กอบรม ด งาน หร อลาปฏ บ ต งานว จ ย 26 คน (อาจารย 24 คน ผ ช วยศาสตราจารย 2 คน) ณ ว นท 30 ก นยายน ของท กป Source : Division of Personnel, SUT Note : Includes 26 faculty members (24 lectures and 2 assistant professors) on study leave, training, observation and research, recorded on 30 September of each fiscal year จำานวนบ คลากรสายว ชาการจำาแนกตามส ญชาต Academic Personnel Classified by Nationalities ไทย Thai ต างประเทศ Non-Thai / / / / /2013 ท มา : ส วนการเจ าหน าท มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ส รนาร หมายเหต : รวมอาจารย ท ลาศ กษาต อ ฝ กอบรม ด งาน หร อลาปฏ บ ต งานว จ ย 26 คน (อาจารย 24 คน ผ ช วยศาส
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x