การ Activate Windows 7, Windows 8 และ Office 2010 แบบภายใน โดยใช Campus Licenses - PDF

Description
การ Activate Windows 7, Windows 8 และ Office 2010 แบบภายใน โดยใช Campus Licenses ในตอนแรกท เราใช Windows XP เราจะไม ม ป ญหาในการ Activate เคร องเพราะว า Windows XP ใน ใช ว ธ การ Activate แบบ เก า ต อมา

Please download to get full document.

View again

of 11
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Paintings & Photography

Publish on:

Views: 15 | Pages: 11

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
การ Activate Windows 7, Windows 8 และ Office 2010 แบบภายใน โดยใช Campus Licenses ในตอนแรกท เราใช Windows XP เราจะไม ม ป ญหาในการ Activate เคร องเพราะว า Windows XP ใน ใช ว ธ การ Activate แบบ เก า ต อมา Microsoft ออก Windows Vista ออกมาได ทาการเปล ยนระบบ Activate เป นแบบใหม โดยแบ งออกเป น 2 แบบ ค อ MAK ก บ KMS โดย MAK จะคล ายว ธ เด มค อสามารถ Activate แบบ Online ได เลยโดยการ Activate 1 คร งระบบจะไปต ดจานวนท สามารถใช งานได ออกไป 1 ด งน นถ าเราลง Windows ใหม 3 คร ง ระบบจะไปต ดออก 3 ทาให เก ดป ญหาไม สามารถ Activate ได เม อเราต ดต งจานวนมาก และม การลง Windows ใหม บ อย ๆ ส วนว ธ แบบ KMS จะเป นการต งเคร องแม ข ายสาหร บการ Activate ไว ภายใน โดยเม อต องการ Activate ให ทาก บเคร องแม ข ายท เราต งไว ทาให สามารถต ดต ง Windows ได โดยไม ม การจาก ด จานวนคร งท Activate การ Activate โดยใช Campus Licenses น น สาน กคอมทาการต ดต งเคร องแม ข ายท เป น KMS ไว แล ว ผ ใช งานสามารถทาการ Activate ได เฉพาะภายในเคร อข ายมหาว ทยาล ยบ รพาเท าน น - ว ธ การ Activate Windows 7 หน าท 2 - ว ธ การ Activate Windows 8 หน าท 3 - ว ธ การ Activate Office 2010 บน Windows 7 หน าท 4 - ว ธ การ Activate Office 2010 บน Windows 8 หน าท 6 - ว ธ การ Activate Office 2010 บน Windows XP หน าท 8 - ว ธ ตรวจสอบว าโปรแกรม activate แล วหร อไม หน าท 9 1. ว ธ การ Activate Windows กดป ม Start ท ม มซ ายล างของหน าจอและพ มพ cmd ในช อง Search programs and files 1.2. คล กขวาท โปรแกรม cmd.exe และกด Run as Administrator แล วกด Yes 1.3. พ มพ คาส ง slmgr.vbs /ipk 33PXH-7Y6KF-2VJC9-XBBR8-HVTHH แล วกด Enter 1.4. พ มพ ต อด วยค าส ง slmgr.vbs /skms BS-CSHV-MGR.buu.ac.th:1688 แล วกด Enter เพ อระบ ว าใช KMS Server ของสาน กคอมพ วเตอร 1.5. พ มพ ต อด วยค าส ง slmgr.vbs /ato แล วกด Enter เพ อทาการ Activate 2. ว ธ การ Activate Windows นาเมาส ไปช ท ม มขวาบนของหน าจอ แล วกดเมน Search 2.2. พ มพ cmd ในช องค นหา Apps 2.3. คล กขวาท โปรแกรม Command Prompt 2.4. กด Run as administrator แล วกด Yes 2.5. พ มพ คาส ง slmgr.vbs /ipk 32JNW-9KQ84-P47T8-D8GGY-CWCK7 แล วกด Enter 2.6. พ มพ ต อด วยค าส ง slmgr.vbs /skms BS-CSHV-MGR.buu.ac.th:1688 แล วกด Enter เพ อระบ ว าใช KMS Server ของสาน กคอมพ วเตอร 2.7. พ มพ ต อด วยค าส ง slmgr.vbs /ato แล วกด Enter เพ อทาการ Activate 3. ว ธ การ Activate Office 2010 บน Windows กดป ม Start ท ม มซ ายล างของหน าจอและพ มพ cmd ในช อง Search programs and files 3.2. คล กขวาท โปรแกรม cmd.exe และกด Run as Administrator แล วกด Yes 3.3. ทาการเปล ยน path ไปท เราต ดต ง Office สาหร บผ ท ต ดต งแบบ 64bit พ มพ คาส ง cd C:\Program Files\Microsoft Office\Office14 แล วกด Enter จะได ผลล พท ในกรอบส ส มด งร ป สาหร บผ ท ต ดต งแบบ 32bit พ มพ คาส ง cd C:\Program Files (x86)\microsoft Office\Office14 แล วกด Enter จะได ผลล พท ในกรอบส ส มด งร ป 3.4. พ มพ ต อด วยค าส ง cscript ospp.vbs /inpkey:vybbj-trjpb-qfqrf-qft4d-h3gvb แล วกด Enter จะแสดงผลล พธ ด งร ป 3.5. พ มพ ต อด วยค าส ง cscript ospp.vbs /act แล วกด Enter จะแสดงผลด งร ป เป นการจบข นตอนการ Activate 4. ว ธ การ Activate Office 2010 บน Windows นาเมาส ไปช ท ม มขวาบนของหน าจอ แล วกดเมน Search 4.2. พ มพ cmd ในช องค นหา Apps 4.3. คล กขวาท โปรแกรม Command Prompt 4.4. กด Run as administrator แล วกด Yes 4.5. ทาการเปล ยน path ไปท เราต ดต ง Office สาหร บผ ท ต ดต งแบบ 64bit พ มพ คาส ง cd C:\Program Files\Microsoft Office\Office14 แล วกด Enter จะได ผลด งร ป สาหร บผ ท ต ดต งแบบ 32bit พ มพ คาส ง cd C:\Program Files (x86)\microsoft Office\Office14 แล วกด Enter จะได ผลด งร ป 4.6. พ มพ ต อด วยค าส ง cscript ospp.vbs /inpkey:vybbj-trjpb-qfqrf-qft4d-h3gvb แล วกด Enter จะแสดงผลล พธ ด งร ป 4.7. พ มพ ต อด วยค าส ง cscript ospp.vbs /act และกด Enter จะแสดงผลด งร ป เป นการจบข นตอนการ Activate 5. ว ธ การ Activate Office 2010 บน Windows XP 5.1. กดป ม Start ท ม มซ ายล างของหน าจอและกดเมน Run 5.2. พ พม cmd ในช อง Open: แล วกด OK 5.3. ทาการเปล ยน path ไปท เราต ดต ง Office 2010 โดยการพ มพ คาส ง cd C:\Program Files\Microsoft Office\Office14 แล วกด Enter จะได ผลล พท ในกรอบส ส ม 5.4. พ มพ ต อด วยค าส ง cscript ospp.vbs /inpkey:vybbj-trjpb-qfqrf-qft4d-h3gvb แล วกด Enter จะแสดงผลล พธ ด งร ป 5.5. พ มพ ต อด วยค าส ง cscript ospp.vbs /sethst:bs-cshv-mgr.buu.ac.th:1688 แล วกด Enter จะ แสดงผลด งร ป เป นการจบข นตอนการ Acitvate 6. ว ธ การตรวจสอบว าโปรแกรม activate แล วหร อไม 6.1. Windows คล กขวาท ไอคอน บนหน าจอ แล วเล อก Properties ส งเกตในส วนของ Windows activation จะเข ยนว า Windows is activated ด งร ป 6.2. Windows นาเมาส ไปช ท ม มขวาบนของหน าจอ แล วกดเมน Search กด Settings พ มพ คาว า system ในช องค นหา กดไอคอน System ส งเกตในส วนของ Windows activation จะเข ยนว า Windows is activated ด งร ป 6.3. Office เป ดโปรแกรม Microsof Word ข นมา แล วเล อกเมน File ด านซ ายบนของโปรแกรม เล อกเมน Help จะพบค าว า Product Activated ด งร ป
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x