¾ ÅÁÀÄ ËÀÄÇËËÊ Ó ÔÖ¹ÃÖÐ ÓÒ¹ÅÒØÓÒ ØÝÔº ÓÖ ÜÔÐÒØÓÒ Ó Ø ÓÒÚÒØÓÒ Ò ÒÑÒ Ø Ö Ö Ö Ö ÓÖ Ö Ö Ø ÖÖ ÖÖÖ ØÓ ¾ ÓÖ Ð Ó Ø Ö¹ ÑÖ ÔÖÒ ÄÑÑ º Ò Ø ÔÔÖº ÄÑØÒ Ó ÓÙÖ Ö ÒØØ Ò - PDF

Description
ËÍÅÅÌÁÇÆ ÌÀÇÊÅË ÇÊ ÅÍÄÌÁÁÅÆËÁÇÆÄ ËÁ ÀÈÊÇÅÌÊÁ ËÊÁË ÌÊÅÁÆÆÌ ÎÄÍÌÁÇÆË ÅÁÀÄ ËÀÄÇËËÊ ÁÒ ØØÙØ ĐÙÖ ÅØÑØ Ö ÍÒÚÖ ØĐØ ÏÒ ËØÖÙÐÓ ¹¼¼ ÏÒ Ù ØÖº ¹ÑÐ Ñ ÐÓ ÑغÓÓ¹ Øغ٠ÏÏÏ ØØÔ»»ÖÓÒºÑغÙÒÚººØ»ÈÓÔÐ»Ñ ÐÓ ØÖغ Ï ÖÚ ÙÑÑØÓÒ

Please download to get full document.

View again

of 20
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Self-Help

Publish on:

Views: 23 | Pages: 20

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ËÍÅÅÌÁÇÆ ÌÀÇÊÅË ÇÊ ÅÍÄÌÁÁÅÆËÁÇÆÄ ËÁ ÀÈÊÇÅÌÊÁ ËÊÁË ÌÊÅÁÆÆÌ ÎÄÍÌÁÇÆË ÅÁÀÄ ËÀÄÇËËÊ ÁÒ ØØÙØ ĐÙÖ ÅØÑØ Ö ÍÒÚÖ ØĐØ ÏÒ ËØÖÙÐÓ ¹¼¼ ÏÒ Ù ØÖº ¹ÑÐ Ñ ÐÓ ÑغÓÓ¹ Øغ٠ÏÏÏ ØØÔ»»ÖÓÒºÑغÙÒÚººØ»ÈÓÔÐ»Ñ ÐÓ ØÖغ Ï ÖÚ ÙÑÑØÓÒ ÓÖÑÙÐ ÓÖ Ô Ò Ó ÑÙÐØÑÒ ÓÒÐ ÝÔÖÓÑØÖ Ö ÓØ ØÓ ÖÓÓØ Ý ØÑ Ó Ð Ð ØÝÔº Ï ÔÖÓ¹ Ý ÓÑÒÒ Ø Ð Ð ÓÒ¹ÑÒ ÓÒе ÙÑÑØÓÒ ÓÖÑÙÐ ÛØ ÖØÒ ØÖÑÒÒØ ÚÐÙØÓÒ º ÇÙÖ ØÓÖÑ ÒÐÙ Ö ÜØÒ ÓÒ Ó ÊÑÒÙÒ³ ¹ ÐØÖÐ ÙÑ Ö ÜØÒ ÓÒ Ó Ðݳ ÚÖݹÛÐйÔÓ ÙÑÑØÓÒ Ò Ö ÜØÒ ÓÒ Ó Â ÓÒ³ ÚÖݹÛÐйÔÓ ÙÑÑØÓÒ ÓÖÑÙк Ï Ð Ó ÖÚ ÑÙÐØÑÒ ÓÒÐ ÜØÒ ÓÒ ÓØ ØÓ Ø Ð Ð ÖÓÓØ Ý ØÑ Ó ØÝÔ Ö Ö Ö Ò Ö Ö ÔØÚÐÝ Ó Ù³ ÐØÖÐ ØÖÒ ÓÖÑØÓÒ ÓÖÑÙÐ ÓÖ ÝÔÖÓÑØÖ Ö Ó ÔÖ¹ÃÖÐ ÓÒ¹ÅÒØÓÒ ØÝÔº ÄÑØÒ Ó ÓÙÖ ÚÖ¹ ÓÙ Ö ÒØØ ÒÐÙ ÑÙÐØÑÒ ÓÒÐ ÒÖÐÞØÓÒ Ó ÑÒÝ Ó Ø ÑÓ Ø ÑÔÓÖØÒØ ÙÑÑØÓÒ ØÓÖÑ Ó Ø Ð Ð ØÓÖÝ Ó ÝÔÖÓÑØÖ ¹ Ö º º ÁÒØÖÓÙØÓÒ Ì ØÓÖÝ Ó ÝÔÖÓÑØÖ Ö ÓÒ Ø Ó ÑÒÝ ÛÐÐ ÒÓÛÒ ÙÑÑØÓÒ Ò ØÖÒ ÓÖÑØÓÒ ØÓÖÑ º ÁÒ Ø ÔÔÖ Û ÖÚ ÑÙÐØÔÐ ÒÖÐÞØÓÒ Ó ÑÒÝ Ó Ø Ð Ð ÝÔÖÓÑØÖ ÙÑÑØÓÒ ÓÖÑÙÐ º Ì ÜØÒ ÓÒ Ó Ô ÒØÙÖÐ Ò Ó ÑÙÐØÑÒ ÓÒÐ ÝÔÖÓÑØÖ Ö Ö ¹ ÓØ ØÓ ÖÓÓØ Ý ØÑ Ó Ð Ð ØÝÔ ÙØ Ö «ÖÒØ ÖÓÑ ØÓ ØÙ Ý ÅÐÒ Ø Ðº ¼ ¾¼ ¾ ¾¾ º Ì ØÝÔ Ó Ö ÔÔÖÒ Ò Ø ÔÔÖ ÛÖ Ö Ø ÓÒ Ö Ý Ù Ø ÓÒ Ò ÃÖØØÒØÐÖ ¾ ÛÓ ÓÛ ÓÛ ØÓ ÓØÒ ÑÙÐØÚÖÐ ÙÑÑØÓÒ Ò ØÖÒ ÓÖÑØÓÒ ÓÖÑÙÐ ÖÓÑ ØÖÑÒÒØ ÚÐÙØÓÒ º ÇÙÖ ØÓÖÑ ÒÐÙ Ö ÜØÒ ÓÒ Ó ÊÑÒÙÒ³ ÐØÖÐ ÙÑ Ö ÜØÒ¹ ÓÒ Ó Ðݳ ÚÖݹÛÐйÔÓ ÙÑÑØÓÒ Ò Ö ÜØÒ ÓÒ Ó Â ÓÒ³ ÚÖݹÛÐйÔÓ ÐÒ ÙÑÑØÓÒ ÓÖÑÙк Ï Ð Ó ÖÚ ÑÙÐØÑÒ ÓÒÐ ÜØÒ ÓÒ ÓØ ØÓ Ø Ð Ð ÖÓÓØ Ý ØÑ Ó ØÝÔ Ö Ö Ö Ò Ö Ö¹ ÔØÚÐÝ Ó Ù³ ÐØÖÐ ØÖÒ ÓÖÑØÓÒ ÓÖÑÙÐ ÓÖ ÝÔÖÓÑØÖ Ö Ì ÙØÓÖ Û ÙÔÔÓÖØ Ý Ø Ù ØÖÒ ËÒ ÓÙÒØÓÒ Ï ÖÒØ È¼¹Å̺ ¾ ÅÁÀÄ ËÀÄÇËËÊ Ó ÔÖ¹ÃÖÐ ÓÒ¹ÅÒØÓÒ ØÝÔº ÓÖ ÜÔÐÒØÓÒ Ó Ø ÓÒÚÒØÓÒ Ò ÒÑÒ Ø Ö Ö Ö Ö ÓÖ Ö Ö Ø ÖÖ ÖÖÖ ØÓ ¾ ÓÖ Ð Ó Ø Ö¹ ÑÖ ÔÖÒ ÄÑÑ º Ò Ø ÔÔÖº ÄÑØÒ Ó ÓÙÖ Ö ÒØØ ÒÐÙ ÑÙÐØÑÒ ÓÒÐ ÒÖÐÞØÓÒ Ó ÑÒÝ Ó Ø ÑÓ Ø ÑÔÓÖØÒØ ÙÑÑØÓÒ ØÓÖÑ Ó Ø Ð Ð ØÓÖÝ Ó ÝÔÖÓÑØÖ Ö º ÜÔÐØ ÜÑÔÐ Û ÔÖÓÚ Ö ØÖÑÒØÒ Ò ÒÓÒØÖÑÒØÒ ÙÑÑØÓÒ ÓÖÑÙÐ Ò Ò Ö ÜØÒ ÓÒ Ó Ø Õ¹È«¹ËÐ ĐÙØÞ ÙÑÑØÓÒº Ì Ö Ö ÔÖØ Ó Ø ÙØÓÖ³ Ⱥº Ø ¾ º ÎÁÁ ÛÖØØÒ ÙÒÖ Ø ÙÔÖÚ ÓÒ Ó º ÃÖØØÒØÐÖº ÊÒØÐÝ Ù Ø ÓÒ Ò ÃÖØØÒØÐÖ ÌÓÖÑ º ÓÚÖ Ò Ö ÓÖ ÕÙÚÐÒØÐÝ Í Ö µµ ÜØÒ ÓÒ Ó ÊÑÒÙÒ³ ÐØÖÐ ÙѺ Ì ÛÓÖ Ò ØÖ ÔÔÖ ÒÚÓÐÚ Ö Ö Ó ÒÛ Òº ÁÒ ÔÖØÙÐÖ Ù Ø ÓÒ Ò ÃÖØØÒØÐÖ³ Ö ÙÑ «ÖÒØ ÖÓÑ ÅÐÒ³ ¾¼ º ÓÖ Û ÖÚÛ ÊÑÒÙÒ³ ÙÑ Ò Ù Ø ÓÒ Ò ÃÖØØÒØÐÖ³ ÜØÒ¹ ÓÒ ØÖÓ Û ÖÐÐ Ø ØÒÖ ÒØÓÒ Ò ÝÔÖÓÑØÖ Ö ØÓÖÝ º µº ÄØ Õ ÓÑÔÐÜ ÒÙÑÖ Ù ØØ Õ º Ò Õµ ¼ Õ µ Ò Õµ Õµ Õ Õµ ¼ ºµ Õ µ º¾µ ÛÖ Ø ÕÙÐØÝ º¾µ ÓÐ ÛÒ ÒÓÒ¹ÒØÚ ÒØÖº ÓÒÚÒÒØ ØÓ Ù Ø ÔÖ¹ÊÑÒ ÒÓØØÓÒ Ñ Õµ Õµ ¾ Õµ Ñ Õµ Ï Ð Ó Ò Ø ÓÖ ÑÔÐÝÒ ÓÙÖ ÔÐÝ º ÊÑÒÙÒ³ Ð Ð ÙÑÑØÓÒ ÓÖÑÙÐ ÓÖ º¾ºµ µ Ö ÌÓÖÑ º ÊÑÒÙÒ³ Ð Ð Ùѵº ÄØ Ò Þ ÒØÖÑÒØ Ò ÙÔÔÓ ØØ ÒÓÒ Ó Ø ÒÓÑÒØÓÖ Ò ºµ ÚÒ º ÌÒ Õµ Õµ Þ Õ Þ ÕÞ Õµ Õ Þ Þ Õµ ÔÖÓÚ Ø Ö ØÖÑÒØ ÓÖ Õ Ò Þ º ºµ ÊÑÖ ºº ÊÑÒÙÒ³ ÐØÖÐ ÙÑÑØÓÒ ÓÖÑÙÐ ÓÒ Ó Ø ÑÓ Ø ÙÒ¹ ÑÒØÐ ÓÖÑÙÐ Ó Ø ØÓÖÝ Ó ÝÔÖÓÑØÖ Ö º ÑÔÐ Ò ÐÒØ ÅÍÄÌÁÁÅÆËÁÇÆÄ ËÍÅÅÌÁÇÆ ÌÀÇÊÅË ÔÖÓÓ Û ÚÒ Ý Á ÑÐ ÛÓ ÒÓØ ØØ ÌÓÖÑ º Ò ÑÑØ ÓÒ¹ ÕÙÒ Ó Ø Õ¹ÒÓÑÐ ØÓÖÑ Û Ø Õ Ó ÌÓÖÑ º µ Ò ÒÐÝØ ÓÒØÒÙØÓÒº Ù Ø ÓÒ Ò ÃÖØØÒØÐÖ³ Ö ÙÑÑØÓÒ ÓÖÑÙÐ ÌÓÖÑ º Ò ØØ ÓÐÐÓÛ º ÀÖ Ò Ò Ø ÓÐÐÓÛÒ Û Ù Ø ÒÓØØÓÒ ¾ Ö º ÌÓÖÑ º Ù Ø ÓÒ Ò ÃÖØØÒØÐÖµº ÄØ Ü Ü Ö Ò Þ ÒØÖ¹ ÑÒØ ÐØ Ö Ò ÙÔÔÓ ØØ ÒÓÒ Ó Ø ÒÓÑÒØÓÖ Ò ºµ ÚÒ º ÌÒ Õ Ü Ü Ö Õµ È Þ Ö Õ Öµ Ü Ü Õµ Ö Ö ÔÖÓÚ Ø Ö ØÖÑÒØ ÓÖ Þ Õ Ö º Ö Õ ÞÕ Õ Þ Õµ Õ ÞÕ Õ Þ Õµ ºµ Ù Ø ÓÒ Ò ÃÖØØÒØÐÖ ÔÖÓÚ ÌÓÖÑ º Ý ÓÑÒØÓÒ Ó Ø Ð Ð Ö ºµ Ò Ø ÎÒÖÑÓÒ ØÖÑÒÒØ ÚÐÙØÓÒº ÇÒ Ó Ø ÑÒ ÔÙÖÔÓ Ó Ø ÔÔÖ ØÓ ÔÖÓÚ ÓÑ ÑÓÖ Ö ÜØÒ ÓÒ Ó ÊÑÒÙÒ³ ÙÑÑØÓÒ ÓÖÑÙÐ ØÓÒ ¾º ÙØ Û Ö Ð Ó Ð ØÓ ¹ ÖÚ Ö ÜØÒ ÓÒ Ó Ðݳ ÐØÖÐ ÚÖݹÛÐйÔÓ ÙÑÑØÓÒ Ò Â ÓÒ³ ÐÒ ÚÖݹÛÐйÔÓ ÙÑÑØÓÒ ÓÖÑÙÐ ØÓÒ Ò ØÓÒ Ö Ô¹ ØÚÐݺ ËÓÑ ÑÔÓÖØÒØ ÔÐÞØÓÒ Ó Ø ÙÑÑØÓÒ Ö ÚÒ Ò ØÓÒ º ÙÖØÖÑÓÖ Ò ØÓÒ Û ÓÑÒ ØÖÑÒÒØ ÚÐÙØÓÒ ÛØ Ù³ Ö¹ ÑÖÐ ÐØÖÐ ØÖÒ ÓÖÑØÓÒ ÓÖÑÙÐ Ó ÔÖ¹ÃÖÐ ÓÒ¹ÅÒØÓÒ ØÝÔ ¾ º º ØÓ Ù ÑÙÐØÔÐ ÚÖ ÓÒ Ó Ù³ ÒØØݺ ÁØ ÙÔÖ Ò ØØ Û ÓØÒ ÒØØ ÓØ ØÓ ÚÖÓÙ ÖÓÓØ Ý ØÑ Ó Ð Ð ØÝÔ Ò Û ÑÝ Ð Ó ÑÔÐÓÝ «ÖÒØ Õ Õ Ö Ò ÓÙÖ Ö ÌÓÖÑ ºµº ÁØ Ð Ó ÔÓ Ð ØÓ ÓØÒ ÓØÖ ÑÙÐØÔÐ ÜØÒ ÓÒ Ó Ù³ ØÖÒ ÓÖÑØÓÒ ÓÖÑÙÐ Ý Ù Ò ÓØÖ ØÖÑÒÒØ Ò ÓÙÖ ÖÚØÓÒº ÈÖÓÒ Ý ÒØÐÐÝ Ø Ñ ÑØÓ Ù Ø ÓÒ Ò ÃÖØØÒØÐÖ Ò Ø ÔÖÓÓ Ó ØÖ Ö ÙÑÑØÓÒ ØÓÖÑ ÓÙÖ ÖÚØÓÒ ÖÕÙÖ ÖØÒ ØÖѹ ÒÒØ ÚÐÙØÓÒ Û Ö ÑÓÖ ÒÖÐ ØÒ Ø Ð Ð ÎÒÖÑÓÒ ØÖѹ ÒÒØ ÚÐÙØÓÒº ÇÒ Ó Ø ØÖÑÒÒØ ÚÐÙØÓÒ Û ÙØÐÞ ÄÑÑ º ÓÑ ÖÓÑ ØÖÑÒÒØ ÐÑÑ ÄÑÑ ÄÑÑ º µ Û Ò Ù¹ ÙÐÐÝ Ù Ý ÃÖØØÒØÐÖ Ò Ø ÓÑÔÙØØÓÒ Ó ÒÖØÒ ÙÒØÓÒ ÓÖ ÔÐÒ ÔÖØØÓÒ Ò ØÐÙܺ Ì ØÖÑÒÒØ ÐÑÑ Ð Ó Ò Ù Ý Ð Ò ÃÖØØÒØÐÖ ÓÖ ÖÚÒ ÚÖÐ Ö ÝÔÖÓÑØÖ Ö ÒØØ º ÁÒ¹ ÔÒÒØÐÝ ÔÐ Ó ÄÑÑ º Û ÒÚÓÐÚ Ò ¾ Ò Ø ÓÑÔÙØØÓÒ Ó ÓÖØÓÓÒÐ ÖØÓÒÐ ÙÒØÓÒ º ÅÁÀÄ ËÀÄÇËËÊ Ì ÔÖØÙÐÖ ØÒÕÙ Ò Ø ÔÔÖ ÐÖÝ Ò Ù Ò ¾ ØÓ ÔÖÓÚ ÒÛ ÔÖÓÓ Ò ÒÖÐÞØÓÒ Ó Ø Ö ÜØÒ ÓÒ Ó ÀÒ³ ¾ ØÖÒ ÓÖÑØÓÒ Û Ú Ò ÓÚÖ Ò º ÁÒ Ø Ø ÖÒ Ó ¾ Û Ø ØÖØÒ ÔÓÒØ Ó Ø ÙØÓÖ³ ÒÚ ØØÓÒ ÓÖ ÒØØ Ó Ø Ò Ó Ö º Ï ÐÚ ØØ Ø ÑØÓ Ó Ø ÔÔÖ Û ÒØÖÐÝ ÐÑÒØÖÝ ÛÐÐ Ù ÙÐ ÓÖ ÔÖÓÚÒ ÓØÖ ÑÙÐØÑÒ ÓÒÐ Ö ÒØØ ÛÐк ¾º ÙÑÑØÓÒ ÓÖÑÙÐ ÇÙÖ Ö ÜØÒ ÓÒ Ó ÊÑÒÙÒ³ ÙÑÑØÓÒ ÓÖÑÙÐ ºµ Ö Ø ÓÐÐÓÛÒº ÌÓÖÑ ¾º Ö ÙÑÑØÓÒ µº ÄØ Ü Ü Ö Ö Ö Þ Þ Ö Ò Þ ÒØÖÑÒØ ÐØ Ö Ò ÙÔÔÓ ØØ ÒÓÒ Ó Ø ÒÓÑÒØÓÖ Ò ¾º¾µ ¾º µ ÓÖ ¾ºµ ÚÒ º ÌÒ Õ Ü Ü Ö Ü Õµ È Þ Ö Õ Öµ Ü Ü Õµ Ö Ö Õ Ö ¾µ Ö Ü Ü Ü Ü Ö Õ Ü Ü Þ ÕÜ Þ Õµ ÕÜ ÞÕ Ü Þ Õµ ¾º¾µ ÔÖÓÚ Ø Ö ØÖÑÒØ ÓÖ Ü Þ Õ Ö ÓÖ Ö Õ Ü Ü Ö Õµ È Þ Ö Õ Öµ Ü Ö Ü Ü Õµ Ö Ü Ü Ö Õ Ü ÞÕ Õ Þ Õµ Ü Ü Ü Õ ÞÕ Ü Þ Õµ Ö ¾º µ ÔÖÓÚ Ø Ö ØÖÑÒØ ÓÖ Ü Þ Õ Ö ÓÖ Ö Õ Ü Ü Ö Ü Õµ È Þ Ö Õ Öµ Ü Ö Ü Ü Õµ Ö Þ Þ Ö Õ Õ Ü Þ Õ Õ Ü Þ Õµ ¾ºµ Ü Ü Ü ÕÜ Þ Õ Ö Þ Õµ Ö ÔÖÓÚ Ø Ö ØÖÑÒØ ÓÖ Þ Õ Ö ÓÖ Öº ÈÖÓÓº Ï ØÖØ ÛØ Ø ÙÑ Õ Ü Ü Ö Ö Ü Ü Ö Õµ È Þ Ö Õ Öµ Õµ ¾ºµ ÅÍÄÌÁÁÅÆËÁÇÆÄ ËÍÅÅÌÁÇÆ ÌÀÇÊÅË Ò ÔÐÞ Ø ÔÖÑØÖ Þ ÐØÖº Ï Ú È Ö Õ Öµ Õ Ü Ü Ü Ü Ö Ö Ö Õ Ü Õ Ü Ü Ü Ü Ü µ Ø ØÖ Õ Ü Ö Ø Ø Ð Ø ÕÙØÓÒ Ù ØÓ Ø ÎÒÖÑÓÒ É ØÖÑÒÒØ ÚÐÙØÓÒº ÀÒ Û ÑÝ ÛÖØ ¾ºµ ÛÒ ÑÙÐØÔÐ Ý Ö Ü Ü µ Ø ØÖ Ü Ø Ö Õµ Õµ Þ Õ Ø Ö ÆÓÛ ØÓ Ø ÙÑ Ò Ø ØÖÑÒÒØ Û ÔÔÐÝ ÊÑÒÙÒ³ Ð Ð ÙÑѹ ØÓÒ ºµ ÛØ Ò Þ Þ Õ Ø Ö º ÌÙ Û ÓØÒ Ø ØÖ Õ Ü Ø Ö Þ Õ Ø Ö Õ Ö Ø Þ Õµ Õ Þ Õ Ø Ö Õ Ö Ø Þ Õµ ÆÓÛ Ý Ù Ò ÐÒÖØÝ Ó Ø ØÖÑÒÒØ ÛØ Ö ÔØ ØÓ ÖÓÛ Û Ø ÓÑ ØÓÖ ÓÙØ Ó Ø ØÖÑÒÒØ Ò ÓØÒ Ö Õ Þ Õ Þ Õµ Õ Þ Þ Õµ Ø ØÖ Ü Ø Ö Þ Õµ Ö Ø ÕÞ Õµ Ö Ø ¾ºµ Ì ØÖÑÒÒØ Ò ¾ºµ ÒÒÓØ ÚÐÙØ Ò ÐÓ ÓÖÑ Ò ÒÖк ÙØ Û Ò ÓÓ «ÖÒØ ÔÐÞØÓÒ Ó Ø ÔÖÑØÖ Ò Þ ÓÖ Ö ÓÖ Û Ø ØÖÑÒÒØ Ò ÖÙ ØÓ ÔÖÓÙØ Ý ÑÒ Ó ÄÑÑ ºº Ì ÑÔÐ Ø Ó Ò Þ Þº ÁÒ Ø Ø ØÖÑÒÒØ Ò ¾ºµ ÕÙÐ Ö ¾µ Þ Õµ Ö Ö Ø Ü Ø Ö ÕÞ Õµ Ö ØÖ É Ò Ø Ð Ø ØÖÑÒÒØ Ò ÖÙ ØÓ Ö Ü Ü µº ËÙ ØØÙØÒ Ø ÐÙÐØÓÒ Ò ÔÖÓÖÑÒ ÓÑ ÓØÖ ÐÑÒØÖÝ ÑÒÔÙÐØÓÒ Û ÐÝ ÖÓÚÖ ºµº Ý ÓÓ Ò «ÖÒØ ÔÐÞØÓÒ Ó Ø ÔÖÑØÖ Ò ¾ºµ Û ÛÐÐ ÒÓÛ ÔÖÓÚ Ø ¾º¾µ ¾º µ Ò ¾ºµ Ó ÓÙÖ ØÓÖѺ ÌÓ ÔÖÓÚ ¾º¾µ Û Ø Ü Ò Þ Þº ÁÒ Ø Ø ØÖÑÒÒØ Ò ¾ºµ ÕÙÐ ¾µ Ö Ö ÕÞ Õµ Ö Ø Ü Þ Õµ Ö Ø µ ØÖ ÅÁÀÄ ËÀÄÇËËÊ Ì ØÖÑÒÒØ Ò ÚÐÙØ Ý ÑÒ Ó ÄÑÑ º ÛØ Ü Þ ¼ Ò ¼º ËÙ ÕÙÒØÐÝ Ù ØØÙØÒ ÓÙÖ ÐÙÐØÓÒ Ò ÔÖÓÖÑÒ ÓÑ ÓØÖ ÐÑÒØÖÝ ÑÒÔÙÐØÓÒ Ð ØÓ ¾º¾µº ÌÓ ÔÖÓÚ ¾º µ Û Ø Ü Ò Þ Þº ÁÒ Ø Ø ØÖÑÒÒØ Ò ¾ºµ ÕÙÐ Ö ÕÞ Õµ Ö Ø ØÖ Ü Ø Ö Ü Þ Õµ Ö Ø ¾ºµ Ì ØÖÑÒÒØ Ò ÚÐÙØ Ý ÑÒ Ó ÐÑØÒ Ó ÄÑÑ ºº ÆÑÐÝ Ö Ø ÑÙÐØÔÐÝ ÓØ Ó Ø ¼ Ó º¾µ ÛØ ¾µ µ Ö Õ Ö µ Ò ØÒ ÐØ Ò Ø Ö ÙÐØÒ ÒØØÝ ØÓ ØØ Ø ØÖ Ø Ö Õµ Ö Ø Ö µ ¾ºµ ÆÓÛ ÚÐÙØ Ø ØÖÑÒÒØ Ò ¾ºµ Ý Ø Ü Ò Þ Ó ¾ºµº ËÙ ØØÙØÒ ÓÙÖ ÐÙÐØÓÒ Ò ÔÖÓÖÑÒ ÓÑ ÐÑÒØÖÝ ÑÒÔÙÐØÓÒ Û ÐÝ Ù ¾º µº ÌÓ ÔÖÓÚ ¾ºµ Û Ø Ü Ò Ü º ÁÒ Ø Ø ØÖÑÒÒØ Ò ¾ºµ ÕÙÐ Þ ¾µ Õµ Ö Ø Ö Ø ØÖ ÕÞ Õµ Ö Ø Ì ØÖÑÒÒØ Ò ÚÐÙØ Ý ÑÒ Ó ÄÑÑ º ÛØ Þ Õ Ò ¼º ÒÐÐÝ Ù ØØÙØÒ ÓÙÖ ÐÙÐØÓÒ Ò ÔÖÓÖÑÒ ÓÑ ÐÑÒØÖÝ ÑÒÔÙÐØÓÒ Û ÖÖÚ Ø ¾ºµº ÊÑÖ ¾ºº ÌÖ Ö ØÛÓ ÓØÖ ÛÖ Ø ØÖÑÒÒØ Ò ¾ºµ Ò Úй ÙØ Ò ÐÓ ÓÖѺ Ï ÑÝ Ø Ü Ò Þ ÞÜ º ÁÒ Ø Ø ØÖÑÒÒØ Ò ¾ºµ ÕÙÐ Ö Þ Õµ Ö Ø ØÖ Ü Ö Ø Õ Ü Þ Õµ Ö Ø ¾º¼µ Ì ØÖÑÒÒØ Ò ÚÐÙØ Ý ÑÒ Ó ÐÑØÒ Ó ÄÑÑ ºº ÆÑÐÝ Ö Ø ÑÙÐØÔÐÝ ÓØ Ó Ø ¼ Ó º¾µ ÛØ µ Ö ¾µ Õ Ö µ Ò ØÒ ÐØ Ò Ø Ö ÙÐØÒ ÒØØÝ ØÓ ØØ Ø ØÖ Ö Ø Õµ Ö Ø Ö Õµ Ö Ö µ ¾ºµ ÅÍÄÌÁÁÅÆËÁÇÆÄ ËÍÅÅÌÁÇÆ ÌÀÇÊÅË ÆÓÛ ÚÐÙØ Ø ØÖÑÒÒØ Ò ¾º¼µ Ý Ø Ü Ò ÕÞ Ó ¾ºµº ËÙ ØØÙØÒ ÓÙÖ ÐÙÐØÓÒ Ò ÔÖÓÖÑÒ ÓÑ ÓØÖ ÐÑÒØÖÝ ÑÒÔ¹ ÙÐØÓÒ Ð ØÓ Ø ÓÐÐÓÛÒ ÒØØÝ Ö Õµ Ö Ö Ö Ü Õ Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ö Ü Õµ ÞÜ Õ È Ö Öµ Õ Ü ÞÜ Õ Ö Õ Ö ÞÜ Õµ Ü Õ ÞÜ Õ Ö Õ Þ Õµ ¾º¾µ ÔÖÓÚ Ø Ö ØÖÑÒØ ÓÖ Ü Þ Õ Ö ÓÖ Öº ØÙÐÐÝ ¾º¾µ ÕÙÚÐÒØ ØÓ ¾º¾µ Ò ¾º¾µ Ò ÓØÒ Ý ÓÒ Ø ÖÔÐÑÒØ Ü Ü Õ ÓÖ Ö Õ Ò Þ Õ Ö Þ Ò ¾º¾µ Ò ÓÑ ÐÑÒØÖÝ ÑÒÔÙÐØÓÒ º ÇÒ Ø ÓØÖ Ò Û Ø Ü Ò Þ Þ Ü Ò ¾ºµ Ø ØÖÑÒÒØ ÕÙÐ ¾µ Ö Ö Þ Õµ Ö Ø ØÖ ÕÜ Þ Õµ Ö Ø ¾º µ Ì ØÖÑÒÒØ Ò ÚÐÙØ Ý ÑÒ Ó Ø ¼ ÐÑØÒ Ó ÄÑÑ º ÖÒ Ö Ö Ø ØÖ Õµ Ö Ø ¾µ Õ ¾ Ö µ Õµ Ö Ö µ ¾ºµ ÆÓÛ ÚÐÙØ Ø ØÖÑÒÒØ Ò ¾º µ Ý Ø Ü Ò ÕÞ Ó ¾ºµº Ò Ù ØØÙØÒ ÓÙÖ ÐÙÐØÓÒ Ò ÔÖÓÖÑÒ ÓÑ ÓØÖ ÐÑÒØÖÝ ÑÒÔÙÐØÓÒ Û ÖÖÚ Ø Ø ÓÐÐÓÛÒ ÙÑÑØÓÒ Õ Ü Ü Ö Ü Õµ È Þ Ö Õ Öµ Ü Ö Ü Õµ Ü Ö Ü Ü Ö Õ Ü Þ Õ Õ Þ Õµ ¾ºµ Ü Ü ÕÜ Þ Õ Ö Ü Õ Þ Õµ Ö ÔÖÓÚ Ø Ö ØÖÑÒØ ÓÖ Ü Þ Õ Ö ÓÖ Öº Ò Ø ÓÚ Û Ú ÒÓØ ÓØÒ ÒÛ ÒØØÝ Ò ¾ºµ ÕÙÚÐÒØ ØÓ ¾º µ ÛÖ ¾ºµ Ò ÓØÒ Ý ÓÒ Ø ÖÔÐÑÒØ Ü Ü Õ ÓÖ Ö Õ Ò Þ Õ Ö Þ Ò ¾º µ Ò ÓÑ ÐÑÒØÖÝ ÑÒÔÙÐØÓÒ º ÅÁÀÄ ËÀÄÇËËÊ ÊÑÖ ¾ºº Ì Ó Õ Ò ¾ºµ ÔÐ Ó Ø ÙÑÑØÓÒ ÓÖÑÙÐ ÑÔÐ Ý ÌÓÖÑ º ÛÖ Û ÚÒ ÓÙÐ Ú ØÖØ ÛØ «ÖÒØ Õ Ò Ø Ö ¾ºµº ÁÒ Ø ÑÓ Ø Ó Ø ØÓÖ Ò ¾ºµ Òк º ÙÑÑØÓÒ ÓÖÑÙÐ ÓÖ Û ØØ Ø Ö ÜØÒ ÓÒ Ó Ðݳ ÙÑÑØÓÒ ÓÖÑÙÐ ØØ Û Ö ÓÒ ØÓ ÔÖÓÚ Ø ÑØ ÓÒÚÒÒØ ØÓ ÖÐÐ Ðݳ ÓÖÒÐ ÙÑÑØÓÒº Ì º ¾ º ºµ µ ÌÓÖÑ º Ðݳ Ð Ð Ùѵº ÄØ Ò ÒØÖÑÒØ Ò ÙÔÔÓ ØØ ÒÓÒ Ó Ø ÒÓÑÒØÓÖ Ò º¾µ ÚÒ º ÌÒ Õ ¾ Õµ Õ ¾ Õ Õ Õ Õ Õµ Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õµ Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ ¾ Õµ º¾µ ÔÖÓÚ Ø Ö ØÖÑÒØ ÓÖ Õ Ò Õ ¾ º ÊÑÖ º º ÒÖÛ Ù ÓÑ ÔÔÐØÓÒ Ó Ðݳ ÚÖݹÛÐйÔÓ ÙÑÑØÓÒ ÓÖÑÙÐ ØÓ ÒÙÑÖ ØÓÖݺ ÇÙÖ Ö ÜØÒ ÓÒ Ó Ðݳ ÐØÖÐ ÚÖݹÛÐÐ ÔÓ ÙÑÑØÓÒ ÓÖÑÙÐ Ö Ø ÓÐÐÓÛÒº ÌÓÖÑ º Ö ÙÑÑØÓÒ µº ÄØ Ü Ü Ö Ö Ò ÒØÖÑÒØ ÐØ Ö Ò ÙÔÔÓ ØØ ÒÓÒ Ó Ø ÒÓÑÒØÓÖ Ò ºµ ÓÖ ºµ ÚÒ º ÌÒ Õ Ü Õ Ü Ü Ü Õ Ö Ü ¾ Õ¾ Ü Ö Ü Ü Ü Ü ¾ Ö Ö Ü Ü Ü Ü Õµ ¾ Õ Ü Õ Ü Õ Ü Õ Ü Õ Õµ ¾µ Ö Ö Ü Ü Ö Ö Ü Ü Ü ¾ Õ Õ ¾ Õ ¾ Õµ Ü Õ Ü Õ Ü Õ Õµ Õ Õ ¾ Õ Õ Õ ÕÜ ¾ Õµ Ü Õ ÕÜ ÕÜ ÕÜ Õ Ü ¾ Õ ¾ Ö Õµ ºµ ÅÍÄÌÁÁÅÆËÁÇÆÄ ËÍÅÅÌÁÇÆ ÌÀÇÊÅË ÔÖÓÚ Ø Ö ØÖÑÒØ ÓÖ Õ Ò ¾ Õ ¾ Ö ÓÖ Ö Õ Ü Õ Ü Ü Ü Õ Ö Ü ¾ Õ ¾ Ü Ö Ü Ü Ü Ü ¾ Ö Ö Ü Ü Ü Ü Õµ ¾ Õ Ü Õ Ü Õ Ü Õ Ü Õ Õµ ¾µ Ö Ü ¾ Õ Õ ¾ Õ Õµ Ö Ü Ü Ü Ü Ü Õ Ü Õ Ü Õ Õµ Ö Ö Õ Õ Õ Õ Õ ÕÜ ¾ Õµ Ü Õ ÕÜ ÕÜ ÕÜ Õ Ü ¾ Õ ¾ Õµ ÔÖÓÚ Ø Ö ØÖÑÒØ ÓÖ Õ Ò ¾ Õ ¾ Ö º ºµ ÈÖÓÓº Ï ØÖØ ÛØ Ø ÙÑ Õ Ü Õ Ü Ü Ü Õ Ü Ü Ü Ü Ö Ö Ö Ü Ü Ü Ü Õµ Ö Ü Õ Ü Õ Ü Õ Ü Õ Õµ Ü ¾ Õ¾ Ü ¾ ¾ Õ ºµ Ò ÔÐÞ Ø ÔÖÑØÖ ÐØÖº Ï Ú Õ Ü Õ Ü Ü Ü Õ Ü Ü Ü Ü Ö ¾µ µ Ö Õ Ö µ Ø ØÖ Ö Ü Ü µ Ü Ü µ Õ Ü Õµ Ö Ø Ü Õ Õµ Ö Ø Ù ØÓ Ø Õ Ü ¼ Ò Ó ÄÑÑ ºº ÀÒ Ù Ò Ø ÐÑÒØÖÝ ÒØØ Áº µ Ò Áºµ Ò Õ Ü Õµ Ö Ø Ü Õµ Ö Ø Ü Õ Õµ Ü Õ Ö Ø Õµ Õ Ø Öµ Ü Õ Õµ Ü Õµ Ö Ø Ü Õ Ö Ø Õµ Ö Ø Ü Õµ ¼ ÅÁÀÄ ËÀÄÇËËÊ Û ÑÝ ÛÖØ ºµ ÛÒ ÑÙÐØÔÐ Ý É Ö Ü Ü µ Ü Ü µ ¾µ µ Ö Õ Ö µ Ø ØÖ Ü Õµ Ö Ø Ü Õµ Ö Ø Ü ¾ Õ ¾ Ü ¾ Ü Õ Ö Ø Ü Ü Ü Õµ Ü Õ Ö Ø Ü Õ Ü Õ Ü Õ Õµ ¾ Õ Ø Ö ÆÓÛ ØÓ Ø ÙÑ Ò Ø ØÖÑÒÒØ Û ÔÔÐÝ Ðݳ Ð Ð ÙÑÑØÓÒ º¾µ ÛØ Ü ¾ Ü Õ Ö Ø Ü Ü Ò Ü º ÌÙ Û ÓØÒ ¾µ µ Ö Õ Ö µ Ø ØÖ Ü Õµ Ö Ø Ü Õµ Ö Ø Ü ¾ Õ Õ Ö Ø Õµ Ü Õ Ö Ø Ü Õ Õµ Õ Ö Ø Õ Ö Ø Õ Õ Õ Õ ÕÜ ¾ Õµ Ü Õ Ü Õ Õ Ö Ø Ü Õ Ü Õ Ü Õ Ü ¾ Õ Ö Ø Õµ ÆÓÛ Ý Ù Ò ÐÒÖØÝ Ó Ø ØÖÑÒÒØ ÛØ Ö ÔØ ØÓ ÖÓÛ Û Ø ÓÑ ØÓÖ ÓÙØ Ó Ø ØÖÑÒÒØ Ò ÓØÒ Ö Ü ¾Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ ÕÜ ¾ Õµ Ü Õ Ü Õ Ü Õ Ü Õ ÕÜ Õ Ü Õ Ü Õ Ü Õ ¾ Õµ ¾µ µ Ö Õ Ö µ Õµ Ö Ø Õµ Ö Ø Õµ Ö Ø Ø ºµ ØÖ ¾ Õµ Ö Ø ÌÓ ÚÐÙØ Ø ØÖÑÒÒØ Ò ºµ Û ÓÓ «ÖÒØ ÔÐÞØÓÒ Ó Ø ÔÖѹ ØÖ ÓÖ Ö ÓÖ Û Ø ØÖÑÒÒØ Ò ÖÙ ØÓ ÔÖÓÙØ Ý ÑÒ Ó ÄÑÑ ºº ÇÒ Ó Ò º ÁÒ Ø Ø ØÖÑÒÒØ Ò ºµ ÕÙÐ Ö Õµ Ö Õµ Ö Ø ØÖ Õµ Ö Ø ¾ Õµ Ö Ø Ì ØÖÑÒÒØ Ò ÚÐÙØ Ý ÑÒ Ó ÄÑÑ º ÛØ ¾ Ò ¼º ËÙ ÕÙÒØÐÝ Ù ØØÙØÒ ÓÙÖ ÐÙÐØÓÒ Ò ÔÖÓÖÑÒ ÓÑ ÓØÖ ÐÑÒØÖÝ ÑÒÔÙÐØÓÒ Ð ØÓ ºµº Ì ÓØÖ Ó Ò º ÁÒ Ø Ø ØÖÑÒÒØ Ò ºµ ÕÙÐ Ö Õµ Ö ¾ Õµ Ö Ø Õµ Ö Ø Õµ Ö Ø µ ØÖ ÅÍÄÌÁÁÅÆËÁÇÆÄ ËÍÅÅÌÁÇÆ ÌÀÇÊÅË Ì ØÖÑÒÒØ Ò ÚÐÙØ Ý ÑÒ Ó ÄÑÑ º ÛØ ¼ Ò º ÒÐÐÝ Ù ØØÙØÒ ÓÙÖ ÐÙÐØÓÒ Ò ÔÖÓÖÑÒ ÓÑ ÓØÖ ÐÑÒØÖÝ ÑÒÔÙÐØÓÒ Ð ØÓ ºµº ÊÑÖ ºº ÇØÖ ÑÙÐØÚÖØ ÜØÒ ÓÒ ÓØ ØÓ ÖÓÓØ Ý ØÑ Ó Ø ÚÖݹ ÛÐйÔÓ ÙÑÑØÓÒ ÓÖÑÙÐ ÛÖ ÖÚ Ý Ù Ø ÓÒ ¼ Ù Ò «ÖÒ ÕÙØÓÒ º À Ù Ø Ö¹ÑÒ ÓÒÐ ÙÑÑØÓÒ ØÓ ÓØÒ Ý Ôй ÞØÓÒ Ò ÐÑØ Ø ÅÓÒÐ ÒØØ ÓÖ Ø ÆÒ ÖÓÓØ Ý ØÑ Ó Ð Ð ØÝÔº º Ò ÙÑÑØÓÒ ÓÖÑÙÐ ÇÒ Ó Ø ÑÓ Ø ÔÓÛÖÙÐ Ö ÙÐØ Ò Ø ØÓÖÝ Ò ÔÔÐØÓÒ Ó Ð Ð ÓÒ¹ ÑÒ ÓÒÐ ÝÔÖÓÑØÖ Ö Â ÓÒ³ ÙÑÑØÓÒ ÓÖÑÙÐ ÓÖ ØÖÑÒØÒ Ö Û ÓØ ÐÒ Ò ÚÖݹÛÐйÔÓ º ÌÓÖÑ º  ÓÒ³ Ð Ð ÙÑÑØÓÒµº ÄØ Ò ÒØÖѹ ÒØ ÐØ Ò ÒÓÒÒØÚ ÒØÖ Ò ÙÔÔÓ ØØ ÒÓÒ Ó Ø ÒÓÑÒØÓÖ Ò º¾µ ÚÒ º ÌÒ Ò ¼ Õ ¾ ¾ Õ Ò Õ Ò Õµ Õ Õ Õ Õ Õ Ò Õ Ò Õµ Õ Õ Õ Õ Õ Õµ Ò Õ Õ Õ Õ Õµ Ò º¾µ ÌÓÖÑ º ÕÙØÓÒ ¾ºº¾µ Ó ÛÖ Û Ú Ó Ò ØÓ Ó Ø ÖÔÐÑÒØ ¾ Õ Ò ÜÔÐØÐݺ Ï ØØ ÓÙÖ Ö ÜØÒ ÓÒ Ó Â ÓÒ³ ÐÒ ÚÖݹÛÐÐ ÔÓ ÙÑÑØÓÒ ÓÖÑÙк ÌÓÖÑ º Ø ØÓ Ì µ Ö Â ÓÒ³ Ùѵº ÄØ Ü Ü Ö Ò ÒØÖÑÒØ ÐØ Æ ÒÓÒÒØÚ ÒØÖ ÐØ Ö Ò ÙÔÔÓ ØØ ÒÓÒ Ó Ø ÒÓÑÒØÓÖ Ò ºµ ÚÒ º ÌÒ Æ Ö ¼ Ö Ö Õ Ü Ü Ü Ü Ü Ü Õ Ü Ü Ö Ü ¾ Ü Ü Ü ¾ Ü Õ ¾ Ö Æ Õ Æ Õµ Ü ¾ Õ ¾ Õ Ü Õ Ü Õ Ü Õ Ü Õ Ö Æ Ü ¾ Õ Æ Õµ Ü Ü Õ Æ Ö Ü ¾ Õ Õ ¾ Õ ¾ Õ ¾ Õµ Æ Ü Ü Õ ¾ Ö Ü Ü Õ Ü Õ Ü Õ Õµ Æ Ö Ü ¾ È Ö Õ Ì Ø ÙØÖ Ó ÙÖÚ ØÒÖº Ë Û ÓÖÒ ÓÒ ÇØÓÖ ¾ Ò ÇÓº ºµ ¾ ÅÁÀÄ ËÀÄÇËËÊ ÊÑÖ ºº ÆÓØ ØØ ÐÐ ÙÑÑØÓÒ Ò ÓÒ Ø ÐØ Ò Ó ºµ Ú Ø Ñ ÖÒº ËÙÑÑÒ ÓÚÖ Ù ØÖÒ ÙØ ÒØÐ ÓÖ Ø ØÖÑÒÒØ Ò ÓÙÖ ÖÚØÓÒ Ó ºµ ØÓ ÑÔÐݺ ÁÒ Ø Ø Ö Õ Ü Ü Ü Ü Õ Ö Ü ¾ ¼ Æ ¾Ö Ö Ö Ü Ü Ü Ü Ü ¾ Ü Ü Ü ¾ Ü Õ ¾ Ö Æ Õ Æ Õµ Õ¾ Ü ¾ Õ Ü Õ Ü Õ Ü Õ Ü Õ Ö Æ Ü ¾ Õ Æ Õµ È Ö Õ Ó ÒÓØ ØÓÖ ÜÔØ ÓÖ Æ Æ ¾ Æ Ö º ÌÓ ÓÙÖ ÒÓÛÐ Ù Ô¹ ÒÓÑÒÓÒ ÒÓØ ÓÙÖÖ Ó Ö ÛØ ØÖÑÒØÒ ÑÙÐØÔÐ Ö ÓØ ØÓ ÖÓÓØ Ý ØÑ º ÍÒÓÖØÙÒØÐÝ Û ÒÒÓØ Ù ÌÓÖÑ º ÓÖ ÖÚÒ ÑÙÐØÔÐ ¼ ØÖÒ ÓÖѹ ØÓÒº ÈÖÓÓ Ó ÌÓÖÑ º º Ï Ú È Ö Õ Öµ Õ Ü Ü Ü Ü Õ Ü Ü Ü Ü Ö Õ Ü Õ Ü Ü Ü Õ Ü Ü Ü Ü Ö Ö Ü Ü µ Ü Ü µ ¾µ µ Ö Õ Ö µ Ø ØÖ Ö Õ ¾ Ö Ü Õµ Ö Ü Õ ¾ Ö Õµ Ö Õ ¾ Ö Õµ Õ ¾ Ö ¾ Õµ Õ Ü Õµ Ö Ø Ü Õ Õµ Ö Ø Õ ¾ Ö Ü Õµ Ö Ø Ü Õ ¾ Ö Õµ Ö Ø Ù ØÓ Ø Õ Ü Õ ¾ Ö Ò Ó ÄÑÑ ºº ÀÒ Ù Ò ÓÑ ÐÑÒØÖÝ ÒØØ ÖÓÑ ÔÔÒÜ Á Û ÑÝ ÛÖØ Ø ÐØ Ò Ó ºµ ÛÒ ÑÙÐØÔÐ Ý É Ö Ü Ü µ Ü Ü µ ¾ ¾ ¾µ µ Ö Õ Ö µ Ö Ø ØÖ Õ ¾ Ö Õµ Õ ¾ Ö ¾ Õµ Ü Ü Õµ Ö Ø Ü Ü Õµ Ø Æ ¼ Ü ¾ Õ ¾ Ü ¾ Ü ¾ Ü Õ Ö Ø Ü Õ Ø Ü ¾ Ü Õ ¾ Ö Æ Õ Æ Õµ Õ Ü Õ Ö Ø Ü Õ ¾ Ø Ü Õ Ü Õ Ö Æ Ü ¾ Õ Æ Õµ Õ ÅÍÄÌÁÁÅÆËÁÇÆÄ ËÍÅÅÌÁÇÆ ÌÀÇÊÅË ÆÓÛ ØÓ Ø ÙÑ Ò Ø ØÖÑÒÒØ Û ÔÔÐÝ Â ÓÒ³ Ð Ð ÙÑÑØÓÒ ÌÓÖÑ º ÛØ Ø ÖÔÐÑÒØ Ü ¾ Ü Õ Ö Ø Ü Õ Ø Ü Ò Ò Æº ÌÙ Û ÓØÒ ¾ ¾ ¾µ µ Ö Õ Ö µ Ö Õ ¾
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x