A reflection on the assumption of linguistic argument over “the Prophetic Reading of the Universe” claim concerning the speaker of Qur'an

Description
According to the common belief of Muslims, the holy Qur’an is the word of God (Kalām-ullāh), and announcer of the truths God sent down to the prophet of Islam (PBUH) in the framework of a set of words called Qur’an. Along with the development of

Please download to get full document.

View again

of 28
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Retail

Publish on:

Views: 10 | Pages: 28

Extension: PDF | Download: 0

Share
Tags
Transcript
    وﮋﻓی  ﯽ    -     :     ز،مودهر    ،    ھﺪ     ل   هر    ،ﭘ  -   The Journal of Philosophical Theological Research (JPTR) Vol.18, no.2, Winter 2016, Ser.no.70, ISSN: 1735-9791   ﻲﻠ   ﻣ ﺗﺎﺑز   لﻻﺪﺘﺳا   ﺮﺑةرﺎﮕﻧا   يﺎﻋ   ﺪﻣ   ﻲﺘﺧﺎﻨﺷ » ﺋاﺮﻗ   ﻮﺒﻧاﺎﻬﺟ « ﺎﺑردﻨﻳﻮﮔ ﺮﻗ 1   ﺮﻛﺎﺷ   ﻢﻇﺎﻛﺪ ﻤﺤﻣ   حور   ﺪ ﺳﻌﻴﻔﺷ   ﻪﻟ هﺪﻴﻜﭼ   ﺮﺑﺎﺳاوﺎﺑﻳاردﺎﻴﻣنﺎﻧﺎﻤﻠﺴﻣآﺮﻗﻢﻳﺮـﻛﻦﺨـﺳﺪـﺧ )  مﻼـﻛ = (   ﷲاﺪـﻨﻨﻛﻮﮔزﺎﺑﻲﻘﻳﺎـﻘﺣﺖـﺳاﻪـﻛ ﺪﻧواﺪﺧآﻫردﻮﭼرﺎﻧﺎﮔژاوﻛﻨﺘﻣﺑﺎﻧآﺮﻗرﻳﺪﭘﻣﺪﻧروآﺑﺒﻣﺎﻴﭘﻼﺳا (   ص )    ﺮﻓدﺎﺘﺳﺮﻓ .  ﺖﺳاـﺑﺖﻓﺮﺸﻴﭘﻧادﺮﺸﺑدزﻮﺣﺎﻫﺴﻠﻓﺎﺑزﺎﺑزﻲﺳﺎﻨﺷﻴﻧﻳﺪﭘﺪﻣآﺧﺮﺑﻨﻴﻣزﺎﻫﻠﻤﻋﺮﻈﻧدنﺎـﻬﺟ ﺮﺻﺎﻌﻣمﻼﺳارﺎﮕﻧاﺎﻫﺗوﺎﻔﺘﻣﻳاردرﺎﺑردﻮﻤ .  ﺪﻧاﺋاﺮﻗﻮﺒﻧانﺎﻬﺟاﻮﻨﻋﺘﺷرﻳﺎﻫرﺎﺘﺷﻮﻧﺳاﻛﺮﮕﻧ ﻲﺗوﺎﻔﺘﻣررﺎﺑردﺣوﻧآﺮﻗﭘﻣ .  دﺮﻴﮔﻜﻳاﺳﺮﻳﺎﻫﻛﻳارﺎﮕﻧاﻣﺪـﺷﻮﻛناﺪـﺑﻲﺨـﺳﺎﭘتوﺎـﻔﺘﻣـﺑ روﺎﺑﻳارﻴﭘﺘﻔﮔﺪﻫدﺘﺴﻴﻛﺪﻨﻳﻮﮔﺮﻗ .  ﺖﺳااﺎﮕﻧﻳاهرﺎﮕﻧاﻳاهﺪﻨﻳﻮﮔﺮﺒﻣﺎـﻴﭘ (   ص )   .  ﺖـﺳاﻦـﻳاهرﺎـﮕﻧاياﺮﺑﻣﺎﻋهﺪﺷدﺎﻳﻻﺪﺘﺳاﻳﺎﻫﻣﺎﻗاﻣﻨﻛﻛﻮﺿﻮﻣﺎﺘﺷﻮﻧﻴﭘيور    ﺄﺗرﺎـﺑردﻲـﻜﻳاآـﻫ -  لﻻﺪﺘـﺳانﺎﺑزﺘﺧﺎﻨﺷ 2  - .  ﺖﺳاﺑﻴﻤﻫﻴﻟدﻳارﺎﺘﺷﻮﻧﺴﺨﻧﺳاﻻﺪﺪـﺷدﺎﻳرترﻮـﺻيﺪـﻨﺑﻲـﻣﺪـﻨﻛﺲﭙـﺳﺪـﻘﺎﻣ ِيوﺮﺒﻛﺴﻠﻓﻧﺎﺑزنﺎـﺑزﻲﺘﺧﺎﻨـﺷآرﻲـﻣ .  ﺪﺠﻨـﺳﻣﺄﺗـﻫنﺎـﺸﻧﻲـﻣﺪـﻨﻫدلﻻﺪﺘـﺳاهﺪـﺷدﺎﻳـﺑﻲﻳﺎـﺳرﺎﻲﻳﺎـﻫ ﻪﺑورﺳورﻛﺮﻳﺬﭘآراﻮﺷدﻣ .  ﺪﻧزﺎﺳ  :  هژاوﺪﻴﻠﻛ ﻨﻳﻮﮔنآﺮﻗنﺎﺑزﺮ   ﻛﻦﻳﺎﺘﺸﻨﮕﺘﻳوﻦﺴﺑﻮﻛﺎﻳرﻮﺳﻮﺳ .  يﺮﺘﺴﺒﺷﺪﻬﺘﺠﻣ   1 : ﺖﻓﺎﻳرد   ﺦﻳرﺎﺗ  .25/5/95: شﺮﻳﺬﭘ   ﺦﻳرﺎﺗ 6/10/95    ﺋﺎﺒﻃﺎﺒﻃ   ﻪﻣﺎّﻋ   هﺎﮕﺸﻧاد   دﺎﺘﺳا   mkshaker@atu.ac.ir     ﻮﺌﺴﻣ   ةﺪﻨﺴﻳﻮﻧ   ﻢﻗ   هﺎﮕﺸﻧاد   يﺮﺘﻛد   يﻮﺠﺸﻧاد   stood_sh@yahoo.com 2   Linguistic       وﮋﯽ     ﻓ ی -     : نﺎ      ز،مودهرﺎﻤ     ،    ھﺪ     لﺎ   هرﺎﻤ     ،ﭘ    ﺑنﺎﻴﻠ ﺴﻣ   ﺖﺋاﺮﻗﻮﺒﻧاﺎﻬﺟ ﻳز ) ﭘﻪـﺑ : رﺎـﺼﺘﺧا »(« ﻪﺘـﺷر   ِناﻮـﻨﻋدﺎﺘـﺳا   زا   ﻲﻳﺎﻫرﺎﺘـﺷﻮﻧرﺎﮕﻧا   ﻪﻛ   ﺖﺳا   يﺮﺘﺴﺒﺷﺪﻬﺘﺠﻣ   ﺪ  ﻤﺤﻣﺎﺑرد   ار   ﻲﺗوﺎﻔﺘﻣ   و   هﮋﻳوآﺮﻗ   ﻲﺣوﺮﻓ   ﺰـﻴﻧ   وﺪـﻨﻳﻲﻣزﺎﺑ   نآ   ﺮﻴﺴﻔﺗ   و   ﻢﻬﻓ . ﺪﻳﻮﮔﻳاهرﺎﮕﻧاﺑلﺎـﺒﻧدﺦـﺳﺎﭘدادﻪـﺑﻦـﻳادﺶـﺳﺮﭘ : ﺖـﺳا 1(» ﻨﻳﻮﮔ « ﻗآﺖﺴﻴﻛ 2( آهﺪﻨﻳﻮﮔ » ﭼ « ﺘﻔﮔﺖﺳاﭼﺮﮔﻴﻫﻳاﻳادﺶـﺳﺮﭘ ﻲﮔزﺎﺗﺪﻧراﺪﻧاﻫﺳﺎﭘﺎﻫ »« ﻫورﺪﻴﺳرﻳارﺎﮕﻧاﺑآﺳﺎﭘﺎﻫزﺎﺗ وﺑﻨﻧﺎﻣ . ﺖﺳاﺘﺴﺟﺮﺑ   زا   ﻲﻜﻳﮔﮋﻳو   ﻦﻳﺮﺗهرﺎـﮕﻧاﺮﮕﻳد   زا   ار   نآ   ﻪﻛ   هرﺎﮕﻧا   ﻦﻳا   يﺎﻫيﺎـﻫﻳﻮﻧ   و   توﺎﻔﺘﻣﻳارد   ﻦﻣ   ﺰﻳﺎﻤﺘﻣ   هرﺎﺑدﻮﻟﺎﺷ   دزﺎﺳنآ   ﻲﻤﻠﻋ   يﺎﻫ - ﻪـﺑﻞﻳﺎـﺴﻣ   ﺮـﺑ   ﻪـﻴﻜﺗ   هﮋـﻳوﺪﻳﺪﭘﻮﻧﺘﺷر   ردﺎﺑز   يﺎﻫﺔﻔﺴﻠﻓ   ﻲﺳﺎﻨﺷﻲـﺑدا   و   ﻲﻔـﺴﻠﻓ   ﻚـﻴﺗﻮﻨﻣﺮﻫ   و   نﺎﺑز -. ﺖـﺳارﺎـﮕﻧا هﺪﺷدﺎﻳدﻣﺎﻋﺑﺎﺠﻳاﻳدﺎﻴﻨﺑﺎﺑردﻳاﺳﺮﭘﻫ : دراد 1(» ﻨﻳﻮﮔ « نآﺮﻗﺮﺒﻣﺎـﻴﭘ ( ص )  . ﺖﺳا 2(» ﺟ « ﺨﺳنآﺮﻗﺋاﺮﻗﻳاور . ﺖـﺳاﺪـﻨﻳآﺮﺑﻦـﻳادﻋ  ﺪـﻣآﺖـﺳا : ﻪـﻛ » نآﺮﻗﺋاﺮﻗﻳاورﺒﻣﺎﻴﭘ ( ص )   اﺎﻬﺟﺳا .« ﻳاهرﺎﮕﻧااﺮﺑﻦﻴﺘـﺴﺨﻧﺪـﻣﺎﻋدﻮـﺧ لﻻﺪﺘﺳاﻲﻳﺎـﻫﺪـﻨﭼﻪـﻣﺎﻗاﻲـﻣﺪـﻨﻛﻪـﻛﻲـﻣناﻮـﺗآـﻫردﻪـﺳـﺳدﻲﺘـﺴﻫﻲﺘﺧﺎﻨـﺷ 1  نﺎﺑزﺘﺧﺎﻨﺷ 2  ﻢـﻬﻓﻲﺘﺧﺎﻨـﺷ 3   يﺎـﺟ . دادرﺎﺘـﺷﻮﻧﺶﻴـﭘيورـﻬﻨﺗﻪـﺑﻣﺄﺗدـﺳدد ﻲﻣ . دزادﺮﭘﺳرﺮﺑﺠﻨﺳﻻﺪﺘﺳاﺎﻫدﺳدﺮﮕﻳدﻴﻧﺑﺎﻳزراﺎﻋﺪﻣدمﻳﺮﻫ ﺪﻨﻣزﺎﻴﻧﺎﺠﻣﻧﺎﮔاﺪﺟاﺪﻨﺘﺴﻫﻛاﻳﺎﺠﻨﮔﻳاﺎﺘﺷﻮﻧوﺮﻴﺑ . ﺖﺳا   ﻦﻴﻴﺒﺗﻣﺎﺑز   لﻻﺪﺘﺳا   و   هرﺎﮕﻧا   يﺎﻋ ﻲﺘﺧﺎﻨﺷ   ﻦﻴﺘﺴﺨﻧﺎﻋ »« ﻳاﺳاﻛﻨﻳﻮﮔنآﺮـﻗﺮﺒﻣﺎـﻴﭘ ( ص )  . ﺖـﺳاﻪـﺑﻦﺨـﺳﺮﮕﻳد نآﺮﻗﺨﺳﺒﻣﺎﻴﭘ ( ص )  . ﺖـﺳااهﺎـﮕﻧﻦـﻳاهرﺎـﮕﻧاـﺑدﺎﻨﺘـﺳاﻪـﺑيﺎﻫدروﺎﺘـﺳدﺶـﻧاديﺎـﻫ نﺎﺑزﺳﺎﻨﺷ 4   ﺴﻠﻓﺎﺑز 5  ﻤﻧناﻮـﺗنآﺮـﻗرـﺑيدﻮـﻴﻗﺪـﻨﻧﺎﻣ » ﻪـﺑﻲﻳﺎـﻬﻨﺗ «» ﻤﻴﻘﺘـﺴﻣ «» ﺑﻄﺳاو « ﺨﺳﺧﺴﻧاد ) ﺑ   يﺮﺘﺴﺒﺷﺪﻬﺘﺠﻣرﺎﺘـﺷﻮﻧ  : ﺎـﺗ 2 ﺪـﻨﺑ  1.( رﺎـﻛﻲﻣﺎـﮕﻨﻫﻻﺎـﺑ   1   Ontological 2   Linguistic 3   Hermeneutical 4   Linguistics 5   Philosophy of language        ّ   ﺄ    ﺎ   زل  ﺪ     ا     ﺎﻨ      ّ   ﺎ      ا »    ا       ﺎﮫ    زا « ﺎ        ﻨآ          ﻲﻣﺮﻴﮔﻪﻛﻳاردنﺎﻴﻣﺮـﺑيﻮـﺒﻧندﻮـﺑنﺎـﮔژاونآﺮـﻗﺪـﻴﻛﺄﺗﻲـﻣﻮـﺷ ) درﺎﺘـﺷﻮﻧ  : نﺎﻤﻫ 1  ﺶﺨﺑ 1+ ﺎﺘﺷﻮﻧ 12 ﻨﺑ  5.( ﻳﺪﺑنﺎﺳﻣﺎﻋﻜﻳ »« ﺷورﻣﻮﺷ : ﻨﻳﻮﮔنآﺮـﻗﺖﺴﺨﻧ  ﺒﻣﺎﻴﭘ ( ص )   ﺳاهﺎـﮕﻧﺪـﺧ . اﺲـﭘنآﺮـﻗﺖـﺴﺨﻧ  ﻦﺨـﺳﺮﺒﻣﺎـﻴﭘ ( ص )  . ﺖـﺳاﺔـﻄﻘﻧ   ﻤﻳﺰﻋﻻﺪﺘﺳاﺎﺑزﺘﺧﺎﻨﺷﻳاهرﺎﮕﻧاﺑﺳددادﻔﻳﺮﻌﺗﻳﻮﻧا » ﺎﺑز «: ﺖﺳا   زﺎﺑﻜﺷ   زا   ﻢﺘﺴﻴﺳ   ﻚﻳﺎﻫﺖـﺳا   تارﺎـﻬﻇاﻪـﺑ   ﻪـﻛﻴـﺳوهﺪـﻣآ   ﺪـﻳﺪﭘ   نﺎـﺴﻧاوﻪﺘﻓﺎﻳ   ﻞﻣﺎﻜﺗﻣ   ﺶﻴﭘ   ار   ﻢﺘﺴﻴﺳ   ﻦﻳا   نﺎﺴﻧا  . ﺖﺳاﺸﻛنآ   ﺎﺑ   ﺎﺗﺪـﻨﻛ   رﺎـﻬﻇا   ار   دﻮﺧار   دﻮـﺧنآ   و   ناﺮﮕﻳد   ياﺮﺑزﺎﺳ   مﻮﻬﻔﻣ   دﻮﺧ   ياﺮﺑ   ار   ﺎﻫﺧﺎﻨﺷﺪـﺸﺨﺒﺑ   مﺎـﻈﻧ   نآ   ﺎـﺑ   ار   دﻮـﺧ   يﺎـﻫدزﺎـﺳ   هﺎـﮔآ   نآ   زا   ار   ناﺮـﮕﻳد  ﻌﻗاو   ﺎـﺑ   نﻮﮔﺎـﻧﻮﮔ   عاﻮـﻧا   ﻪـﺑ   وـﻨﻛ   ﺶﻟﺎـﭼ   ﺖ ] ـﻳ [ نآ   ﺎـﺑﺪﻳآرﺎﻨﻛﺎﺘﺷﻮﻧ  : نﺎﻤﻫ )1 ﺨﺑ  1.( ردﻣاداﻳاﻳﺮﻌﺗ - ﻪـﻛﻪـﺑﺘﻔﮔ »« ﻪـﺘﻓﺮﮔﺮﺑاﺮـ  ﻛ 1   فﻮـﺴﻠﻴﻓنﺎـﺑزﻲﻧﺎـﻤﻟآﺖﺳا )( نﺎﻤﻫ - ﺑﻮﭼرﺎﭼﻛ =) ﻢﺘـﺴﻴﺳ ( تارﺎـﻬﻇاهﺪـﻧروآﺪﻳﺪﭘ )=( نﺎـﺴﻧادﺮﻛرﺎـﻛ =)( رﺎﻬﻇاﺎﻛرا )= هﺪﻨﻳﻮﮔهﺪﻧﻮﻨﺷﻪﻨﻴﻣزﻪﻌﻣﺎﺟ ( اﻮﺘﺤﻣنﺎﺑزرﺎﺷاﻣ . دﻮﺷ   ﻦﻳاهرﺎﮕﻧادﺎﮔدمﻳﺪﺑﺘﻜﻧﻴﻛﺄﺗﻣزروﻪﻛﺎﺑزﺪﻳﺪﭘ » ﺮـﺳﭘﻲﻧﺎـﺴﻧا «  ﺖﺳاﻳﺪﺑﻛﺎﻨﻌﻣﻴﻫ » ﺎﺴﻧاﺮﻴﻏ « راﺪﺑار . ﺖﺴﻴﻧﺎﺑزﻤﻧﻧاﻮﺗدنﺎـﻬﺟﻲﻧﺎـﺴﻧاﺮﻴﻏ ﺪﻳﺪﭘﺪﻳآﻨﻌﻣﻫدﺪﻴﻤﻬﻓدﻮﺷﺑﻛﻫﺎﻬﻨﻳاﻬﻨﺗدﺪـﻧورﻲﮔﺪـﻧزنﺎـﺴﻧاـﻫد نﺎﻬﺟﻴﺑﻧﺎﻫذﻻانﺎﺸﻳاﺎﻜﻣاّﻘﺤﺗﻣ : ﺪﻨﺑﺎﻳ   نﺎﺑزﻳﺪﭘ   ﻚﻳﺴﻧا 2   ﻌﻤﺟ ... ﻣ   اﺪﻴﭘ   ﻖﻘﺤﺗ   ﻲﻳﺎﺟ   رد   ﺎﻬﻨﺗ   و   ﺖﺳاﻪـﻛ   ﺪـﻨﻛﻤﻫ  ﻮﻘﻣ   و   نﺎﻛرا   نآ  تﺎﻣآ   زا   ﻲﻀﻌﺑ   ناﺪﻘﻓ   ﺎﺑ   و   ﺪﻨﺷﺎﺑ   دﻮﺟﻮﻣﺑ   نﺎﺑز   ﺎﻫﻲـﻔﺘﻨﻣ   ﻲـﻠﻛﻲﻣﺷ .( نﺎﻤﻫ ) د   رادﺎﻨﻌﻣ   مﻼﻛ - آﺎﺴﻧا   ﺎﻣ   ﻪﻛ   رﻮﻃﻣ   ﺎﻫﻴﻨﻛ   رﻮﺼﺗ   ار   نآ   ﻢﻴﻧاﻮﺗ - ﺎﻤﻫﺖـﺳا   يﺰـﻴﭼَﺎﻋ   رد   ﻪﻛﺎﺴﻧا   ﻢﺑ   ﺎﻫوﻴﺎﺴﻧاﻋﺎﻤﺘﺟا   ﻲﮔﺪﻧز   ﻦﺘﻣ   و   ﻦﻄﺑ   رد   و   ﺎﻫ - نﺎـﺴﻧا   ﻲﺨﻳرﺎـﺗﺎـﻫﻲﻣ   ﺪﻳﺪﭘﻴﻫ   ﻪﻧ   و   ﺪﻳآﻴﭼﮕﻳد ) ﺎﺘﺷﻮﻧ  : نﺎﻤﻫ 3 ﻨﺑ  9.(  1 . A. Keller 2 . Anthropologik       وﮋﯽ     ﻓ ی -     : نﺎ      ز،مودهرﺎﻤ     ،    ھﺪ     لﺎ   هرﺎﻤ     ،ﭘ    »« دﻳاﺨﺑالﻻﺪﺘﺳاﺑراﺪﻣاوﻮﺧﺑﺸﻳﺪﻧاﺎﻫﻳﺎﺘﺸﻨﮕﺘﻳو 1  ﻳﺮﺼﺗﻲﻣ : ﺪﻨﻛ    ﻤﻌﺗﺘﺸﻴﺑدﻳاﻮﺿﻮﻣﺪﻳوﺎﻛﻤﻫﻧﺎﺟآدﻮـﺑﻛﻦﻳﺎﺘـﺸﻨﮕﺘﻳوردود ﻲﻔﺴﻠﻓوددﻮﺧﺑﻳاﺠﻴﺘﻧﻧﺎﺳرﻛﺨﺳﻦﺘﻔﮔﺸﺨﺑاﺤﻧﮔﺪﻧزﺎﺘﻓرﻲـﻣدآ ﺖﺳارﻮﺌﺗزﺎﺑﺎﻫﻧﺎﺑزرﺮﻄﻣﺮﻛ ): نﺎﻤﻫﺎﺘﺷﻮﻧ 1 ﺨﺑ 1.(  ﻦﻳاﺮﺑﻪﻳﺎﭘﻨﻌﻣﻬﻓنﺎﺑزﭘاﺮﺳﺘﺴﺑاوﺑﮕﻧﻮﮕﭼدﺮﺑرﺎـﻛآديزﺎـﺑﻲﻧﺎـﺑزا  ﺖﺳاﻛﻮﺧدﻳﻴﻣزﺨﻳرﺎﺗ - ﻋﺎﻤﺘﺟاﺸﻣﺪـﻳﺪﭘﻲـﻣﻳآ ) ﺪ : نﺎﻤﻫرﺎﺘـﺷﻮﻧ 12 ﺲﻳﻮﻧﺎﭘ 5.( »« ﺑﻨﻳآﺮﺑﻮﻬﻔﻣﺎﻫ » زﺎﺑﺎﻫﻧﺎﺑز « 2  » ﻪـﻧﻮﮔيﺎـﻫﻲﮔﺪـﻧز « 3   ﻦﻳﺎﺘـﺸﻨﮕﺘﻳودﺎﻨﺘﺳاﻣ . ﺪﻨﻛﻮﺳﺑﺎﺠﻳاﻳاﺪﻨﻳآﺮﺑﮕﺘﺴﻳﺎﺑﺎﺴﻧادﻮﺑﻫﺆﻣﻪـﻔيﺎـﻫنﺎـﺑزﻮـﺳ ﻲﺒﻠﺳرﺎﺴﻧادﻮﺒﻧﻜﻳاآ . ﺖﺳﺎﻫﻴﻤﻫردﺎﺘـﺳارﻦـﻳاهرﺎـﮕﻧاﻪـﺑﻠﻤﺟزاوآﺮـﭘ   ﻦﻳﺎﺘﺸﻨﮕﺘﻳوﺎﻨﺘﺳاﻣ : ﺪﻨﻛ   ﻲﻣ   ﺮﻴﺷ   ﻚﻳ   ﺮﮔاﻲـﻤﻧ   ﺎـﻣ   ﺪـﻳﻮﮕﺑ   ﻦﺨـﺳ   ﺖﺴﻧاﻮﺗﻢﻴﻤﻬﻔﺑ   ار   وا   ﻢﻴﺘـﺴﻧاﻮﺗ ﻦﻳﺎﺘـﺸﻨﮕﺘﻳو )1380 ﺨﺑ  :2 ﻨﺑ  11.( 4   ﻲﻣاﻮﺗﻳاﺨﺑاﻻﺪﺘﺳا »« ار » ﺎﺴﻧاﮔﺰﻛﺮﻣﻲـﻳاﻲﻧﺎـﺑز « 5  . ﺪـﻴﻣﺎﻧ 6   اهﺎـﮕﻧﻦﻳارﺎﮕﻧاﺎﺑز  ﻳزﺎﺑﭘاﺮﺳﻧﺎﺴﻧااﻬﻨﺗدﺎﻤﻫﻧﻮﮔاﮔﺪﻧزﻲﻧﺎﺴﻧاﻛد نآﺑﺎﻛﻣدورﻨﻌﻣﻣﺑﺎﻳ ) يﺮﺘﺴﺒﺷﺪﻬﺘﺠﻣﺑ : ﺎﺗﺎﺘﺷﻮﻧ 7 ﻳﻮﻧﺎﭘ 1.(  ﻣاﺎﮔمرﺎﺷاﺑﻜﻳاﺻﺎﻨﻋﺎﺑزﻨﻌﻳ » ﺪﻨﻳﻮﮔ « روآدﺎﻳﻧآدﻫ ﺶﻨﻛﻃﺎﺒﺗراﻧﺎﺑز . ﺖﺳاﺸﻘﻧﻛ »« ﻫدﺎﻨﺘﺳاﻮﺧﺑﻳﺮﻌﺗ  ﻛاﺎﺑزﻫ ردﺎﻫدﺎﻨﺘﺳاﺮﮕﻳدﺑﻮﮕﻟاﺎﺒﺗراﻧﺎﺑزﺴﺑﻮﻛﺎﻳ 7   اﺪﺑرﺎﺷاﻣ : ﺪﻨﻛ   1 . L. Wittgenstein 2 . Sprachspiele 3 . Lebensformen . 4   ﺷﺰﻐﻟ   ﻦﺨﺳ   ﻦﻳا   ﻲﺳرﺎﻓ   نادﺮﮔﺮﺑ   ردﻣ   هﺪﻳد   رﺎﻜﺷآ : دﻮﺷ » ﻣ   ﺮﻴﺷ   ﻚﻳ   ﺮﮔاﻤﻧ   ﺎﻣ   ﺪﻧﺰﺑ   فﺮﺣ   ﺖﺴﻧاﻮﺗار   وا   فﺮﺣ   ﻢﻴﺘﺴﻧاﻮﺗﻢﻴﻤﻬﻔﺑ )« ﻧ : ك 1380:393 ﻠﻤﺟ   ﺎ  ﻣا  .( ﻤﺟﺮﺗ   ﺰﻴﻧ   و   ﻲﻧﺎﻤﻟآ   ﻲﻠﺻا   يﻴﻨﭼ   نآ   ﻲﺴﻴﻠﮕﻧا   ﺖﺳرد   ي : ﺪﻧا   “Wenn ein Löwe sprechen könnte, wir könnten ihn nicht verstehen”. “If a lion could talk, we could not understand him”(cf.: Wittgenstein, 1999: 223).   5 . Linguistic anthropocentrism   6 . ﺑ   ﻲﻫﺎﮔآ   ياﺮﺑﻳارد   ﺮﺘﺸﻧ   هرﺎﺑ ﺮﻜﻫ  : ك 1389:95. 7 . R. Jakobson        ّ   ﺄ    ﺎ   زل  ﺪ     ا     ﺎﻨ      ّ   ﺎ      ا »    ا       ﺎﮫ    زا « ﺎ        ﻨآ          ْﻦﺘﻣ   ﻚﻳ   ﻖﻘﺤﺗﻧﺎﺴﻧا   نﺎﺑز   ﻪﺑوﺪﺑهﺪﻨﻳﻮﮔ   ﻚﻳ - ﺳا   نﺎﺴﻧا   ﻪﻛ - ﺖـﺴﻴﻧ   ﻦـﻜﻤﻣ ... لﺎﺣﺮﻫردﺑز   ﻖﻘﺤﺗﻧﺎﺴﻧا   نا   نﺎﺴﻧا   ﻚﻳ   ﻲﮔﺪﻨﻳﻮﮔ   ﻪﺑ   فﻮﻗﻮﻣ ) ﺎﺘﺷﻮﻧ  : نﺎﻤﻫ 2 ﻨﺑ  2.(  »« ﺘﺣﻣﺷﻮﻛﻴﻛﺄﺗﺑﻘﻧﺎﮕﻳﺎﺟﺪﻨﻳﻮﮔﻧﺎﺴﻧادﺎﺑزرﺑﻮﺳﻮﺳ 1   ﺰﻴﻧﺒﺴﻧ . ﺪﻫدﻳﺎﻤﺘﺳدﻳابﺎﺴﺘﻧاﻴﻜﻔﺗﻮﺳﻮﺳﺎﻴﻣ » نﺎـﺑز « 2   » رﺎـﺘﻔﮔ « 3   ـﻧ ) ﺖﺳا : ك .( ﻪﻣادا  »« ر   رﻮﺳﻮﺳ   رﻮﻈﻨﻣﻳاﻣزﺎﺑ   ﻪﻧﻮﮔ : ﺪﻳﻮﮔ   ﻲﻣ   رﻮﺳﻮﺳ   ﻪﭽﻧﺎﻨﭼﻳﻮﮔﺎﺑزوﺪﺑﺑ   رﺎﺘﻔﮔﻤﻧ   دﻮﺟﻳآﻣ   وﻪـﻛ   ﻢﻴﻧادرﺎـﺘﻔﮔﻚﻳ   رﺎﺘﻔﮔ   ﻪﺸﻴﻤﻫﺳا   هﺪﻨﻳﻮﮔ . ﮕﺑ   ﺪﻳﺎﺑ   ﺲﭘﻳﺎﺑزوﺪﺑﻪـﺑ   هﺪﻨﻳﻮﮔﻲـﻤﻧ   دﻮـﺟو . ﺪـﻳآﻦﻳاردرﻮﺻور   ﻲﻧﺎﺑز   ﻦﺘﻣ   ﻚﻳ   ﺎﺑ   ﺎﺟ   ﺮﻫﻳﻮﺷ   ور - ﺑ   ﺎﻳ   ﻪﻄﺳاوﺎﺑﻄﺳاو - ﻢـﻫ   رﺎـﺘﻔﮔ   ﺎـﺑﺑورﺪﺷ   ورﻤﻧ   ﺎﻣ   لﺎﺣﺮﻫرد  . ﻢﻳاﺪﺷ   ﻪﺟاﻮﻣ   ﻲﻧﺎﺑز   ﻦﺘﻣ   ﻚﻳ   ﺎﺑ   ﻪﻛ   ﻢﻴﻨﻛ   ﺮﻜﻓ   ﻢﻴﻧاﻮﺗﻪـﻛ   ﻢـﻳادراد   رﺎﺘﺧﺎﺳﻨﻳﻮﮔ   و   ﻲﻧﺎﺴﻧا   رﺎﺘﻔﮔ   ﻲﻟوﻲﻧﺎﺴﻧا - ﺑﻪﻄـﺳاوﺎﺑ   ﺎـﻳ   ﻪﻄﺳاو - نآ   ﻲﻫدﺎـﻨﻌﻣ   ردﺖﺴﻴﻧ   ضوﺮﻔﻣ ).( نﺎﻤﻫ   ﺎﺗﻳﺪﺑﺎﺟﺎﻣﺪﻘﻣﻛوﺮﺒﻛﻻﺪﺘﺳاﺎﺑزﺘﺧﺎﻨﺷاﻛ »« اﺮﺑﺎﻋﺪﻣﺖﺴﺨﻧﻮﺧﻣﺎﻗاﻣﺪﻨﻛﮔزﺎﺑ . ﺪﺷﻮﻨﻛاﺎﮕﻨﻫآﺳاﻪـﻛﻦـﻳاهرﺎـﮕﻧاﻪـﺑﺪـﻘﺎﻣ ﺰﺟﺋوﺮﻐﺻزادﺮﭙﺑاﺎﻨﺨﺳدﻮﺧﺑﻮﮔﮋﻳوﺎﺑرد » نآﺮـﻗ « ﻪـﺠﻴﺘﻧيﺮـﻴﮔ . ﺪـﻨﻛﻦﻴﺘﺴﺨﻧﺎﮔآﺳاﻛﺑﺎﻤﮔآﺮﻗﻴﻧﻨﺘﻣﻧﺎﺑز . ﺖﺳاﭘﺑاﻮﻨﻋﻳﺘﻣﻲﻧﺎـﺑز ﻲﻤﻧﻧاﻮﺗاﭽﻧآﺮﻫﺗﻮﻨﻛﺘﻔﮔﺪﺷﻨﺜﺘﺴﻣﺷﺎﺑ ) رﺎﺘـﺷﻮﻧ  : نﺎـﻤﻫ 11 ﺪـﻨﺑ  14 رﺎﺘـﺷﻮﻧ  +14  ﺪﻨﺑ 2.( ﻮﻨﻛاﻛآﺮﻗﻴﻧراﺪﻳﺪﭘﻲﻧﺎـﺑزﺖـﺳاﺲـﭘﻪـﭽﻧآﺮﻫـﺗﻦﻳﺪـﺑـﺟرﺎـﺑردﺮـﮕﻳد يﺎﻫراﺪﻳﺪﭘﻧﺎﺑزﻨﺘﻣﺘﻔﮔﺪﺷﺎﺑردآﻴﻧدﺎﺻ . ﺖـﺳاﻪـﭽﻧآ »« ناﺪـﺑﺪـﻴﻛﺄﺗﻲﻣﺪﻨﻛﺘﺷادﻨﻳﻮﮔﻧﺎﺴﻧاآﺮﻗ : ﺖﺳا   ﺮﮔااﺮﻗﺷﺎﺑ ] ﻛ [ ﻼﺜﻣﺘﻣآﺮﻗﺑاﻮﻨﻋﺨﺳﺪﺧﻳﺒﻣﺎﻴﭘ ( ص )   ﻴﺴﻔﺗدﻮـﺷﺲـﭘيﺰﻳﺮﮔاﺑردﺗﺎﻣآﺮﻗ . ﺖﺴﻴﻧﻳﺎﺑﻢﻴـﺳﺮﭙﺑﻦﺗﺎـﻣنآﺮـﻗ؟ﺖـﺴﻴﻛﺖـﻴﻌﻗاوﻦـﻳا ﺖﺳاﻛﻫﺘﻣﺪﻘﻣرﻳﺎﺴﻧاﺑﺎﺜﻣﺘﻣﺎﻴﻨﺑﻣ . ﺪـﻬﻧآ  ﺺﺨـﺷﻪـﻛﻲـﻨﺘﻣر   1 . F. De Saussure 2 . Longue   3 . Parole  
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x