a 5-a

Description
Planificare engleza cls a V-a

Please download to get full document.

View again

of 6
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 6 | Pages: 6

Extension: DOC | Download: 0

Share
Transcript
    Aviz, Dl.Director Sef ComisieUnitatea de învățământ: Liceul Tenolo!ic #. $. Craiu%, &elcestiAnul 'colar: ()*+()*-Discilina: Lim/a 0n!leză, L*Clasa: a #a A, &1r. de ore2sătămână: ($anualul: 3at4a5 to 0n!lis, 0D33rofesorul: Suvac Alina3LA1676CA80 CAL01DA86ST6C9S0$0ST8UL 6 S6 6618.C8TU16T96D0;1#9A8 0C<161UTU86C<$30T010 S30C676C018. D0<80S93T9$=1A#alori si atitudini</servatii*.8evision Reluare si sistematizare a conţinuturilor din anii anteriori >S * ((.?ello, ever5/od5Teme: - Copilul despre sine: numele-Şcoala: obiecte școlare- Cultură şi civilizaţie: țări europene- Copilul şi lumea înconjurătoare: activități ȋn timpul liber  7unc@ii comunicative: - ! a initia si a sustine un sc#imb verbal 0lemente de construc@ie a comunicării: - verbul to be   $imple %resent- al&abetul- numeralul cardinal '-()- construcţiile What is this? It is a/an…, Is it a/an…? - articolul ne#otarat a/an - substantivul: numărul sin*ular şi plural'+' ,esprinderea sensului *lobal al unui mesaj articulat clar emis cu o viteza normală(+(   Cererea si o&erirea unor in&ormatiidespre sine despre persoane despre activități din universul imediat.+( Recunoaşterea in&ormațiilor esențiale dintr-un te/t citit ȋn *0nd!+' $olicitarea şi o&erirea unor in&ormații despre sine S B -acilitarea înţele*erii lumii şi să *ăsească modalităţi de a contribui la îmbunătăţirea ei1-,ezvoltarea unor atitudini şi concepţii care să dezvolte respectul de sine1 '  B.A famil5 treeTeme: amilia: membrii &amiliei- Copilul şi lumea înconjurătoare: activităţi în timpul liber momentele zilei vremea anotimpurile-Cultură şi civilizație: nume de oraşe re*iuni 7unc@ii comunicative: - a cere şi a da in&ormaţii- a descrie locuri- a e/prima posesia 0lemente de construc@ie a comunicării: - verbul have got    %resent $imple- pronumele demonstrativ: this, that, these, those - numeralul cardinal ()-'))- 2enitivul cu ‘s - adjectivul posesiv'+. $esizarea ordinii evenimentelor relatate ȋntr-un te/t scurt(+(   Cererea si o&erirea unor in&ormatiidespre sine despre persoane despre activități din universul imediat.+.3socierea in&ormațiilor &actuale dintr-un te/t citit cu o ima*ine4set de ima*ini!+(Redactarea unor para*ra&e despre evenimente şi persoane dupa un plan dat S - - 5ani&estarea &le/ibilităţii în cadrul sc#imbului de idei şi în cadrul lucrului în ec#ipă în di&erite situaţii de comunicare -Conştientizarea importanţei cunoaşterii unor aspecte *eo*ra&ice speci&ice spaţiului an*lo-sa/on >.ScoolTeme: - copilul şi lumea înconjurătoare: cumpărături #rană activităţi pentru timpul liber -şcoala: activități şcolare- cultură şi civilizaţie: naţionalităţi 7unc@ii comunicative:  - !- a iniția şi a susține un sc#imb verbal- 6- a situa ȋn timp a relata activităţi: la  prezent 0lemente de construc@ie a comunicării: - %resent $imple 7a&irmativintero*ativ ne*ativ8- adverbul de timp: never, sometimes, often, usually, always '+( 9denti&icarea unor in&ormații speci&ice dintr-un scurt mesaj audiat articulat clar şi rar (+( Cererea şi o&erirea unor in&ormațiidespre sine despre persoane despre activități din universul imediat.+' 9denti&icarea mesajului *lobal al unui te/t.+( Recunoaşterea in&ormațiilor esențiale dintr-un te/t citit ȋn *0nd!+' $olicitarea şi o&erirea unor in&ormaţii despre sine -S *( - ,isponibilitatea pentru acceptarea di&erenţelor şi pentrumani&estarea toleranţei prin abordarea critică a di&erenţelor şi a stereotipurilor culturale - 5ani&estarea curiozităţii &aţă de tradiţii şi obiceiuri speci&ice spaţiului de cultură şi civilizaţie an*lo-sa/on (  .EeeFendsTeme: - Copilul despre sine: îmbrăcăminte- Copilul şi lumea ȋnconjurătoare: activităţi  pentru timpul liber lunile anului- Cultură şi civilizație: tinerii ȋn 5area ritanie 7unc@ii comunicative: - a &ormula o atenţionare- a se scuza - ;- a e/prima pre&erințe 0lemente de construc@ie a comunicării: - imperativul- pronumele posesiv - like ‚ hate +-ing  -numeralul ordinal '-'('+',esprinderea sensului *lobal al unui mesaj articulat clar emis cu o viteză normală(+( Cererea şi o&erirea unor in&ormațiidespre sine despre persoane despre activități din universul imediat.+( Recunoaşterea in&ormațiilor esențiale dintr-un te/t citit ȋn *0nd.+.3socierea in&ormațiilor &actuale dintr-un te/t citit cu o ima*ine4set de ima*ini!+(Redactarea unor para*ra&e despre evenimente şi persoane dupa un plan dat >S *B*>  5ani&estarea curiozităţii  pentru descoperirea unor aspecte le*ate de viaţa copiilor din spaţiul cultural an*lo-sa/on   5ani&estarea interesului pentrucunoaşterea unor aspecte semni&icative ale spaţiului cultural an*lo-sa/on- ormarea unor atitudini constructive care să resolve con&lictele dintre indivizi .EeaterTeme: - Copilul şi lumea ȋnconjurătoare: activităţi  pentru timpul liber 7în tabără8 7unc@ii comunicative: - a descrie locuri- a cere şi a da in&ormaţii 0lemente de construc@ie a comunicării: - prepoziţia: up, own, over, through- some/any- there is, there are First Semester Revision '+. $esizarea ordinii evenimentelor relatate intr-un te/t scurt(+( Cererea şi o&erirea unor in&ormații despre sine despre persoane despre activități din universul imediat.+' 9denti&icarea mesajului *lobal al unui te/t S ***+  Conştientizarea rolului limbii en*leze ca mijloc de acces la  piaţa muncii şi la patrimoniul culturii universale .  +.3arties and resentsTeme: - amilia: #rana 7unc@ii comunicative: ! a iniția şi a susține un sc#imb verbal  6 a situa ȋn timp a relata activități: la  prezent 0lemente de construc@ie a comunicării: - substantive numărabile 4 nenumărabile- plurale nere*ulate- how mu!h / how many? '+( 9denti&icarea unor in&ormații speci&ice dintr-un scurt mesaj audiat articulat clar şi rar (+( Cererea şi o&erirea unor in&ormații despre sine despre persoane despre activități din universul imediat.+( Recunoaşterea in&ormațiilor esențiale dintr-un te/t citit ȋn *0nd >S *-*  5ani&estarea &le/ibilităţii în cadrul sc#imbului de idei şi în cadrul lucrului în ec#ipă în di&erite situaţii de comunicare -.?olida5Teme: - Copilul despre sine: îmbrăcăminte- activităţi: activităţi curente 7unc@ii comunicative: ( a compara calități- . - a descrie persoane 0lemente de construc@ie a comunicării: - %resent Continuous- 3djectivul *rade de comparație la adjective re*ulate'+' ,esprinderea sensului *lobal al unui mesaj articulat clar emis cu o viteză normală(+' ,escrierea persoanelor şi a unor evenimente!+' $olicitarea şi o&erirea unor in&ormaţii despre sine >S ()(*  ,ezvoltarea interesului pentru descoperirea unor aspecte socio-culturale şi pro&esionale speci&ice prin receptarea unei varietăţi de te/te în limba en*leză .Coose 5our friendTeme: - copilul şi lumea înconjurătoare: comunicarea animale 7unc@ii comunicative: - < - a e/prima capacitate &izică şi mentală 7ȋntrecut8 0lemente de construc@ie a comunicării: - !an   %resent1 - !oul    %ast '+( 9denti&icarea unor in&ormații speci&ice dintr-un scurt mesaj audiat articulat clar şi rar (+( Cererea şi o&erirea unor in&ormații despre sine despre persoane despre activități din universul imediat.+( Recunoaşterea in&ormațiilor esențiale dintr-un te/t citit ȋn *0nd >S (((B  Conştientizarea rolului limbii en*leze ca mijloc de acces la  piaţa muncii şi la patrimoniul culturii universale !
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks