75 cau truc tieng anh can thiet

Description
1. 75 cấu trúc và cụm từ thông dụng trong Tiếng Anh phổ thông o S + V+ too + adj/adv + (for someone) + to do something(quá....để cho ai làm gì...)…

Please download to get full document.

View again

of 4
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Education

Publish on:

Views: 10 | Pages: 4

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
 • 1. 75 cấu trúc và cụm từ thông dụng trong Tiếng Anh phổ thông o S + V+ too + adj/adv + (for someone) + to do something(quá....để cho ai làm gì...) e.g.1 This structure is too easy for you to remember. e.g.2: He ran too fast for me to follow. o S + V + so + adj/ adv + that +S + V (quá... đến nỗi mà...) e.g.1: This box is so heavy that I cannot take it. e.g2: He speaks so soft that we can’t hear anything. o It + V + such + (a/an) + N(s) + that + S +V(quá... đến nỗi mà...) e.g.1: It is such a heavy box that I cannot take it. e.g.2: It is such interesting books that I cannot ignore them at all. o S + V + adj/ adv + enough + (for someone) + to do something. (Đủ... cho ai đó làm gì...) e.g.1: She is old enough to get married. e.g.2: They are intelligent enough for me to teach them English. o Have/ get + something + done (VpII)(nhờ ai hoặc thuê ai làm gì...) e.g.1: I had my hair cut yesterday. e.g.2: I’d like to have my shoes repaired. o It + be + time + S + V (-ed, cột 2) / It’s +time +for someone +to do something(đã đến lúc ai đóphải làm gì...) e.g.1: It is time you had a shower. e.g.2: It’s time for me to ask all of you for this question. o It + takes/took+ someone + amount of time + to do something(làm gì... mất bao nhiêu thờigian...) e.g.1: It takes me 5 minutes to get to school. e.g.2: It took him 10 minutes to do this exercise yesterday. o To prevent/stop + someone/something + From + V-ing(ngăn cản ai/cái gì... không làm gì..) e.g.1: I can’t prevent him from smoking e.g.2: I can’t stop her from tearing o S + find+ it+ adj to do something(thấy ... để làm gì...) e.g.1: I find it very difficult to learn about English. e.g.2: They found it easy to overcome that problem. o To prefer + Noun/ V-ing + to + N/ V-ing.(Thích cái gì/làm gì hơn cái gì/ làm gì) e.g.1: I prefer dog to cat. e.g.2: I prefer reading books to watching TV. o Would rather + V (infinitive) + than + V (infinitive)(thích làm gì hơn làm gì)
 • 2. e.g.1: She would rather play games than read books. e.g.2: I’d rather learn English than learn Biology. o To be/get Used to + V-ing(quen làm gì) e.g.1: I am used to eating with chopsticks. o Used to + V (infinitive)(Thường làm gì trong qk và bây giờ không làm nữa) e.g.1: I used to go fishing with my friend when I was young. e.g.2: She used to smoke 10 cigarettes a day. o to be amazed at = to be surprised at + N/V-ing( ngạc nhiên về....) o to be angry at + N/V-ing(tức giận về) o to be good at/ bad at + N/ V-ing(giỏi về.../ kém về...) o by chance = by accident (adv)(tình cờ) o to be/get tired of + N/V-ing(mệt mỏi về...) o can’t stand/ help/ bear/ resist + V-ing(không nhịn được làm gì...) o to be keen on/ to be fond of + N/V-ing(thích làm gì đó...) o to be interested in + N/V-ing(quan tâm đến...) o to waste + time/ money + V-ing(tốn tiền hoặc tg làm gì) o To spend + amount of time/ money + V-ing(dành bao nhiêu thời gian làm gì…) o To spend + amount of time/ money + on + something(dành thời gian vào việc gì...) e.g.1: I spend 2 hours reading books a day. e.g.2: She spent all of her money on clothes. o to give up + V-ing/ N(từ bỏ làm gì/ cái gì...) o would like/ want/wish + to do something(thích làm gì...) o have + (something) to + Verb(có cái gì đó để làm) o It + be + something/ someone + that/ who(chính...mà...) o Had better + V(infinitive)(nên làm gì....) o hate/ like/ dislike/ enjoy/ avoid/ finish/ mind/ postpone/ practise/ consider/ delay/ deny/ suggest/ risk/ keep/ imagine/ fancy + V-ing, e.g.1: I always practise speaking English everyday. o It’s + adj + to + V-infinitive(quá gì ..để làm gì) o Take place = happen = occur(xảy ra) o to be excited about(thích thú) o to be bored with/ fed up with(chán cái gì/làm gì) o There is + N-số ít, there are + N-số nhiều(có cái gì...) o feel like + V-ing(cảm thấy thích làm gì...) o expect someone to do something(mong đợi ai làm gì...) o advise someone to do something(khuyên ai làm gì...) o go + V-ing(chỉ các trỏ tiêu khiển..)(go camping...) o leave someone alone(để ai yên...) o By + V-ing(bằng cách làm...) o want/ plan/ agree/ wish/ attempt/ decide/ demand/ expect/ mean/ offer/ prepare/ happen/ hesitate/ hope/ afford/ intend/ manage/ try/ learn/ pretend/ promise/ seem/ refuse + TO + V- infinitive e.g.1: I decide to study English. o for a long time = for years = for ages(đã nhiều năm rồi)(dùng trong thì hiện tại hoàn thành)
 • 3. o when + S + V(QkĐ), S + was/were + V-ing. o When + S + V(qkd), S + had + Pii o Before + S + V(qkd), S + had + Pii o After + S + had +Pii, S + V(qkd) o to be crowded with(rất đông cài gì đó...) o to be full of(đầy cài gì đó...) o To be/ seem/ sound/ became/ feel/ appear/ look/ go/ turn/ grow + adj(đây là các động từ tri giác có nghĩa là: có vẻ như/ là/ dường như/ trở nên... sau chúng nếu có adj và adv thì chúng ta phải chọn adj) o except for/ apart from(ngoài, trừ...) o as soon as(ngay sau khi) o to be afraid of(sợ cái gì..) o could hardly(hầu như không)( chú ý: hard khác hardly) o Have difficulty + V-ing(gặp khó khăn làm gì...) o Chú ý phân biệt 2 loại tính từ V-ed và V-ing: dùng -ed để miêu tả về người, -ing cho vật. và khi muốn nói về bản chất của cả người và vật ta dùng –ing e.g.1: That film is boring. e.g.2: He is bored. e.g.3: He is an interesting man. e.g.4: That book is an interesting one. (khi đó không nên nhầm với –ed, chẳng hạn ta nói : a loved man có nghĩa “người đàn ông được mến mộ”, tức là có nghĩa “Bị” và “Được” ở đó) o in which = where; on/at which = when o Put + up + with + V-ing(chịu đựng...) o Make use of + N/ V-ing(tận dụng cái gì đó...) o Get + adj/ Pii o Make progress(tiến bộ...) o take over + N(đảm nhiệm cái gì...) o Bring about(mang lại) o Chú ý: so + adj còn such + N o At the end of và In the end(cuối cái gì đó và kết cục) o To find out(tìm ra),To succeed in(thành công trong...) o Go for a walk(đi dạo)/ go on holiday/picnic(đi nghỉ) o One of + so sánh hơn nhất + N(một trong những...) o It is the first/ second.../best + Time + thì hiện tại hoàn thành o Live in(sống ở)/ Live at + địa chỉ cụ thể/ Live on (sống nhờ vào...) o To be fined for(bị phạt về) o from behind(từ phía sau...) o so that + mệnh đề(để....) o In case + mệnh đề(trong trường hợp...) o can/ could/ may might/ will/ would/ shall/ should/ must/ ought to... (modal Verbs) + V-infinitive o Gerunds and Infinitives V + V-ing V + to V V + O + V V + O + to V Appreciate admit Avoid Can’t help Can’t stand Can’t bear Consider Deny Dislike Afford: cè g¾ng Appear: cã vÎ Arrange: s¾p xÕp Decide: quyÕt ®Þnh Fail: thÊt b¹i Forget: quªn Happen: bÊt ngê Intend: ®Þnh Learn: biÕt Make Let Have Hope Catch See Watch Feel Find Advise: khuyªn Allow: cho phÐp Encourage: khuyÕn khÝch Force: b¾t buéc Invite: mêi Order: ra lÖnh Persuade: thuyÕt phôc
 • 4. Enjoy Feel like Finish Give up Imagine Keep (on) Look forward to Mention Object to Practise Put off Risk Suggest Be/get used to Be worth Manage: cè g¾ng Mean: muèn Offer: muèn Plan: dù ®Þnh Prepare: chuÈn bÞ Promise: høa Refuse: tõ chèi Seem: dêng nh Threaten: ®e do¹ Hope: hy väng Expect: mong Hesitate: ngÇn ng¹i Agree: ®ång ý Want: muèn Attempt: cè g¾ng Wish: muèn Tend: ®Þnh Hear Overhear Observe Remind: nh¾c nhë Teach: d¹y Tell: b¶o Warn: c¶nh b¸o Show: chØ b¶o Command: yªu cÇu Ask: yªu cÇu Urge: b¾t buéc
 • Related Search
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks