75-a NACIA KONGRESO BONSUKCESIS. PRI LA 93-a UK

Description
Bolonja Esperanto Grupo Gruppo Esperantista Bolognese Achille Tellini 1912 Via Avesella Bologna tel-fax: iperbole.bologna.it / iperbole / gesperbo

Please download to get full document.

View again

of 6
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Resumes & CVs

Publish on:

Views: 50 | Pages: 6

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
Bolonja Esperanto Grupo Gruppo Esperantista Bolognese Achille Tellini 1912 Via Avesella Bologna tel-fax: iperbole.bologna.it / iperbole / gesperbo c.c.p. n Jaro / Anno 58 n 3 Septembro/Settembre 2008 Redaktoro - redattore Mario Amadei KONGRESAJ TRAVIVAĴOJ de Mario Amadei 93-a UNIVERSALA KONGRESO ROTERDAMO, JULIO 2008 En Roterdamo, kie troviĝas la sidejo de Universala Esperanto Asocio, disvolviĝis la ĉi-jara 93a U. K. kaj samtempe oni festis la Jubileantan UEA Centjariĝon. La kongreson aliĝis 1845 gekongresanoj el 73 landoj; 5 estis la geklubanoj de la Esperanto-Grupo A.Tellini 1912 kiuj partoprenis ĝin. En Roterdamo ni ĝuis agrablan restadon, precipe pri la klimato (temperaturo 22/23 gradoj, ĉar kiam ni forlasis Bologna ĝi estis 12 gradoj plie); sed ne nur pro tio, la plezuro kaj ĝojo agrable revidi plurajn malnovajn geamikojn kaj koni aliajn novajn gekonatulojn. Plezuriga renkonto de Mario Amadei kaj Edoardo Bellanca kun aziaj gekongresanoj La kongreso disvolviĝis en la moderna kaj prestiĝa palaco de la Kongresa Centro Beurs-WTC, (konstruita de la itala arkitekto Renzo Piano). La programo, kies temo estis Lingvoj: trezoro de la homaro, estis tre interesa kaj abunda da aranĝoj. Ĝi komenciĝis, sabaton vespere, per la Movada Foiro, la tre interesa kongresa aranĝo, komencita bonsukcese antaŭ du jaroj en Florenco-U.K. en la granda kongreseja parko. Ĉi jare pro la ne sufiĉe da loko en granda salono, ĝi ne estis bone aranĝita ĉar ĉiuj partoprenantaj landasocioj ricevis tro malgrandan spacon, fakte la Itala Espreranto-Federacio ricevis nur duontablon, domaĝe; sekvis la tradicia Interkona Vespero dum ni renkontis plezure kaj ĝoje diverslandajn gekonatulojn, inter kiuj la reprezentantojn de nia ĝemelurbo Zagrebo, ili invitis nin partopreni en novembro la Centjaran Feston de la fondiĝo de sia Esperanto Societo Bude Borjan. Dimanĉon matene, en la granda Salono Zamenhof okazis la Solena Kongresa Inaŭguro al kiu ĉeestis plurlandaj diplomatuloj kaj ankaŭ diversaj landa kaj urba aŭtoritatoj. Post la bonvenigaj salutoj de UEA Prezidanto Probal Dasgupta sekvis, kiel rutine, la intervenoj de la aŭtoritatuloj kaj de aliaj gravaj personoj. Post la salutoj de la lokaj aŭtoritatoj, sekvis la legado de telegramoj inter kiuj, tiu de la Reĝa Familio; la UEA Vicprezidanto Ranieri Clerici legis la tre varman mesaĝon de Ĝenerala Direktoro de Unesko S.ro Kòichiro Matsuura. Sekvis la salutparolado de Louis Christofer Zaleski- Zamenhof (la nepo de la Majstro) skemante la pasintajn centjarojn de UEA tra la nomoj de ĝiaj plej elstaraj prezidantoj. La kongresan temon enkondukis A. Giridhar Rao kiu invitis la kongresanojn partopreni, en la postaj kongresaj tagoj, la sesiajn kunvenojn. (daŭrigo je la paĝo 2) 75-a NACIA KONGRESO BONSUKCESIS Por la tria fojo sinsekve, la Itala Nacia Kongreso disvolviĝis en Regiono Toscana (Toskanio) post la UK en Firenze kaj pasintjare en Pisa, ĉi jare la historia kaj gastama urbo Grosseto gastigis la 75-an Italan kongreson de Esperanto de la 22 ĝis la 28 de aŭgusto -. La kongresa temo estis: 2008, Internacia Jaro de Lingvoj ; oni pridiskutis ĝin dum la kongresaj laboroj. La malfermo okazis en Salono Friuli; post la bonvenigaj salutoj de IEF-Prezidanto Renato Corsetti, la Vicurbestrino S.ino Lucia Materci esprimis estimajn vortojn favore al nia Movado; sekvis la interveno de UEA Vicprezidanto Ranieri Clerici kaj sekve venis la salutoj de la eksterlandaj reprezentantoj kaj de la fakaj asocioj. La irlandana Sean O Riain, Prezidanto de Eŭropa E- speranto Unio, prelegis pri la nuna lingva situacio en Eŭropo kaj en ĝia parlamento. Poste okazis la malfermo de du interesaj bone a- ranĝitaj ekspozicioj pri Esperanto kaj pri Filatelo, krome ankaŭ funkciis la poŝta servo kun kongresa poŝtstampo. (Sekas en la paĝo 3) Sabaton, la 18-an de oktobro je la h. 16,30 ĉe nia klubejo, via Avesella 16, TRADICIA AGADJARA MALFERMO 2008/2009 kaj je la h. 19,30 KOMUNA VESPERMANĜO Ni invitas vin ĉiujn, geklubanojn kaj geamikojn (Vidu en la paĝo 5-a) 1 PRI LA 93-a UK (daŭrigo de la paĝo 1) La festparoladon pri la Centjariĝo de UEA faris Prof.ro Humphrey Tonkin, kiu reliefigis kiel la nun unujarcenta historio de UEA komenciĝis kiam Hector Hodler kaj liaj kunlaborantoj ĝin fondis por fronti gravan momenton de ŝanĝiĝoj en la mondo kaj en la movado. En la postaj tagoj Prof.ro Tonkin lerte gvidis du gravajn kunvenojn pri la Historio kaj Futuro de UEA. Post la salutoj de la reprezentantoj el 73 landoj, la UEA Prezidanto malfermis la 93an UK-on kaj per la himno La Espero oni konkludis la solenan kongresan malfermon. Tre interesa estis la vizito de la UEA-Centra Oficejo kie la Ĝenerala Direktoro Osmo Buller kaj la aliaj deĵorantoj tre afable akceptis la vizitantojn kaj dum la gvidado ili informis pri la diversaj funkciadoj de la oficejaj ĉambroj. Vere tre interesa estis la bone aranĝita e- kspozicio en la Salono Zamenhof pri la Centjara Historio de UEA. Tre agrabla estis la akcepto en la granda salono de la bela kaj arta urbodomo kie la Vicurbestrino S.ino Jantine Kriens bonvenigis la invitatajn kongresanojn per salutoj en bona esperanto-parolado, al kiu la ĉeestantojn gratulis per forta aplaŭdo. La kongresa programo estis tre riĉa da kunvenoj, prelegoj, kursoj kaj aliaj interesaj aranĝoj. La muzikaj kaj teatraj vesperoj kun la partopreno de plurlandaj artistoj, vere estis tre agrablaj. Ankaŭ la Aŭkcio, kiel kutime brile kaj amuze gvidata de H. Tonkin, tre amuzigis kaj plezurigis la multnombrajn ĉeestantojn. La vizitoj de la urbo kaj la ekskursoj estis bone a- ranĝitaj kaj agrabligis la partoprenantojn. Venis la tagon de la kongresa fermo; post la diversaj raportoj pri la faritaj laboroj, la premiado de la konkursoj, la prezento de la kongresa rezolucio, k.t.p., venis la grava momento de la transdono de la kongresa flago al la LKK de venontjara UK en Bjalistoko. Varme estis la invito de la Bjalistoka Vicurbestro al la kongresanaro partopreni multnombre por kune festi la 150an naskiĝjaron de L.L. Zamenhof. Riassumendo L estate ha avuto importanti appuntamenti esperantisti: a Rotterdam il 93 Congresso Universale, luglio, a cui hanno partecipato 1850 congressisti di 73 paesi. Il Congresso ha celebrato il Centenario della Universala Esperanto Asocio, che per l appunto ha sede a Rotterdam. Abbiamo trascorso una settimana in compagnia di amici vecchi e nuovi in una atmosfera di vera amicizia internazionale. A Grosseto, agosto, abbiamo preso parte al 73 Congresso Nazionale. Oltre ai lavori di programmazioni dell attività nazionale, lo stesso ha avuto momenti culturali e di intrattenimento molto interessanti e piacevoli anche per la cittadinanza. Da ricordare inoltre le presentazioni editoriali di libri con traduzioni in esperanto. 75-a NACIA KONGRESO BONSUKCESIS (daŭrigo de la paĝo 1) En la apuda preĝejo de S.ta Francisko estis celebrata Meson en Esperanto kun kantoj fare de pola junulina koruso. La urba Lingva Liceo bone funkciis kiel kongresejo, tie disvolviĝis la kongresaj laboroj kun pluraj, densaj kaj interesaj programeroj: diversgradaj kursoj kaj seminarioj, prezentado de novaj libroj, jara asembleo FEI, prelegoj kaj aliaj aranĝoj. Kelkfoje okazis ke la publikajn aranĝojn kaj rendevuojn oni programis samtempe kun la programeroj en la kongresejo; fakte okazis ke en la Salono Pekaso de la Provinca Palaco, disvolviĝis tre interesa Konferenco: Supozeblaj alternativoj de lingva evoluo en Eŭropo en la sekvaj 50 jaroj, prelegis la slovena Zlakto Tjsliar. Tie same okazis ankaŭ por libroprezentadoj kaj novaj eldonaĵoj: La agaca vivo (La vita agra di Luciano Bianciardi), traduko de Carlo Minnaja; La taglibro de nenifaranta (Diario di un fannullone) kaj Gvidlibro pri Grosseto kaj proksimaĵoj (Guida di Grosseto e provincia) ambaŭ tradukitaj de Pier Vittorio Orlandini. La Itala Esperantista Junularo ankaŭ aranĝis apartantan programon per kunvenoj, amuziĝoj kaj aliaj distroj. Do ne ĉiam oni eblis samtempe partopreni ĉiujn a- ranĝojn, domaĝe, pro la fakto ke la kongresanaro ne estis multnobre (140 partoprenantoj, inter kiuj 40 eksterlandanoj, ofte ekskursantoj). La vesperaj programoj: la publikaj koncertoj de Marcella kaj Gianfranco Molle, tiuj de Koruso Puccini, la aliaj de Piero Nissin kaj fine tiu de la pola junula Ĥoro Niebo, tre plaĉis kaj plezurigis la ĉeestantojn. La tuttaga ekskurso al insuloj Giglio Kaj Giannutri, la belaj vizitoj laŭlonge la Tirrena marbordo trans urbetoj kaj vilaĝoj, konkludis la kongresan programon. Ĉiutage la urba televido kaj gazetaro informis pri la kongreso, Fine, kore oni gratulis la Organizan Kongresan Komitaton por la bonsukcesa organiza laboro kaj per manprema ĝis revido venontjare en Cassino, oni sin reciproke salutis. APPUNTAMENTI Nei prossimi mesi numerosi sono gli incontri esperantisti programmati in varie città italiane; qui elenchiamo i più importanti a cui invitiamo a partecipare. Massa, sabato 25 ottobre, promossa dalle autorità comunali e provinciali con la collaborazione degli e- sperantisti locali, si svolgerà una importante manifestazione per presentare la ricca Biblioteca Nazionale di Esperanto ospitata nell'archivio di Stato. Nel programma di alto livello, è prevista la partecipazione degli assessori alla cultura, della Direttrice che Biblioteca di Esperanto di personalità del movimento esperantista. Funzionerà un servizio postale con annullo filatelico. 2 Firenze, con il patrocinio dell Unesco e con la collaborazione del Comune di Firenze, la Federazione Esperantista Italiana organizza il 25 novembre la Giornata di Studio 2008 Anno Internazionale delle lingue Diritti Umani e Linguistici. La manifestazione si svolgerà nello storico Salone del Duecento di Palazzo Vecchio; vi parteciperanno studiosi e personalità di importanti Istituzioni Culturali Italiane ed Estere. Ancona, il 7 Premio Zamenhof sarà consegnato il 28 novembre a persone che si sono distinte per l impegno alla collaborazione fra i popoli. Napoli, dicembre, Seminario FEI organizzato dagli esperantisti napoletani. E TRE! Ho partecipato al mio terzo Congresso Universale. Del primo ho ben pochi ricordi: in particolare le due ore fermo allo stadio, nell agosto del 55, per fare la celebre foto dei partecipanti: caldo insopportabile e tutti fermi. Il secondo è quello di Firenze, vicino a casa tanto da sembrare un congresso locale. Quello di Rotterdam è il congresso più mondiale di tutti, nella mia esperienza. Ho incontrato Vergara: lo conoscete? José Antonio, si chiama; è un membro del Consiglio dell'uea, sedeva al tavolo delle autorità. Fa il medicinisto, epidemiologisto je publika sano, cioè fa il mio stesso mestiere; ci siamo incontrati in una saletta troppo piccola e abbiamo avuto qualche incontro successivo. Abbiamo dibattuto in aula la relazione tra sanità pubblica ed esperanto e ne è derivata una proposta di collaborazione che dovrò coltivare come un alberello, perché se cresce può portare frutto. Questo è il risultato più importante del mio Congresso. ma non è l'unico: ho avuto incontri con persone diverse e ho anche fatto due proposte al LKK di Bialystok per l'anno prossimo: se fornissero per tempo agli stranieri un manualetto tipo Polan per Esperanto , in modo da consentire un apprendimento, almeno iniziale, della loro Lingua, ci troveremmo meglio in un ambiente che parla una lingua lontana dalla nostra; l'altra proposta si riferisce al Kongresa Libro: inserire nel programma un rimando alla pagina colla descrizione dell'evento. Mi hanno preso sul serio. Non so - e non sapevano loro - se potranno fare queste due cose, ma già mi sento collaboratore di questo e del prossimo UK! E Rotterdam? Rotterdam è emozionante. È sempre stata una città internazionale come porto di importanza mondiale. Ma oggi, a girarla, con una folla di facce diverse, dà l'impressione una popolazione unica. Non ho fatto, per discrezione, una foto di un gruppetto: cinque uomini, tutti diversi di colore e di cappello, parlavano vivacemente tra loro: una kippà, un turbante, un basco, un piccolo sombrero e uno strano cappuccio orientale a punta. Non vorrei dire integrazione, che sembra alludere a uno sforzo per far sentire uguali chi tale non è: una società già amalgamata, invece. Questa nuova cittadinanza multietnica trae certo linfa dalla necessità di ricostituire una popolazione rasa al suolo dalla guerra e privata dello scenario della propria storia, di riinventare una città sulle rovine di una società disfatta. Ecco allora la fioritura di palazzi incredibili Ponte Erasmusbrug (1996) che sono una sfida al buon senso e forse alla gravità, le case cubiche appoggiate su uno spigolo, il grattacielo pendente con un puntello da una parte, il palazzo con la visiera come un berretto, edifici di una bellezza inusuale, come la torre del Millennio o la nuova Borsa, sede del Congresso. La città è piena di opere d'arte, minute o grandiose, che testimoniano bene la voglia di ricostruire un'estetica e di riaffermare un'etica che superi la dispersione e rifondi la cultura di una comunità nuova. Diventa importante tornarci. Daniele Agostini LA TUTTAGA EKSKURSO Quando si scrive, nella fattispecie, per un organo di addetti ai lavori quale L Informa Bulteno spiegare il significato del titolo suonerebbe quasi un insulto, poi ti chiedi e se per caso l articolo venisse letto da profani dell Esperanto? allora sarà bene spiegare a questo sparuto numero di lettori cosa il titolo significhi e cioè : è formato da due parole tuttaga (tutto il giorno) ed ekskurso (gita, escursione); che viene fatta a metà settimana durante il Congresso Universale. Prima di partire per Rotterdam, luogo del congresso, mi avevano fatto una previsione del tempo settimanale che prevedeva sole per la giornata dedicata alla e- kskurso, in effetti fu così. In Olanda le distanze da un luogo ad un altro non sono lunghe cosicchè, partiti puntuali su un confortevole pullman, dov è obbligatorio anche per i passeggeri portare le cinture pena multa ai trasgressori, in meno di due ore siamo arrivati a Zaanse Schans; li ci attendeva una piacevole e ghiotta sorpresa: in un locale c è stata servita un ottima fetta di torta accompagnata da un caffè così-così. La prima cosa che mi ha colpito, una volta iniziata la visita del paese, è stato uno strano odore che in seguito ne scoprirò l origine, odore un po dolciastro che sulle prime può dare anche fastidio e che si espande per tutto il paese. Non poteva mancare un fornitissimo emporio per turisti dove anch io sono caduto in tentazione riscoprendo l esistenza delle Drost (sferette al cioccolato fondente) che non mangiavo più da anni. I mulini a vento sono la caratteristica del luogo e guarda caso, uno lo si poteva visitare a pagamento. Giuseppe Trenti e Antonio Berton Ho proseguito fino a raggiungere un punto dove ho sostato perché volevo riposarmi. Che bella sensazione che ho provato in quel momento! Ma l avvertii sia girando per il paese; una quiete che esce da quelle casette una dietro l altra con tanti balconcini fioriti, questo senso rotto solo dalla lieve increspatura dell acqua dei canali che attraversano Zaanse Schans,.All origine di quell odore di cui ho parlato all inizio, quali sentinelle, due grosse forme di formaggio stavano ad indicare che c era un caseificio con annesso negozio. Risaliti in pullman destinazione Valendam, su questo paesino non ho nulla da dire poiché abbiamo trascorso diverso tempo al ristorante (unica pecca di questa gita). È una località di pescatori con tante reti stese ad asciugare al sole. Lasciata Valendam ci attendeva Amsterdam. Il programma prevedeva un giro della città attraverso i canali. Parlarne richiederebbe un articolo a parte, si ha la sensazione di uno spaccato di vita fluviale; l accostamento a Venezia ci sta tutto. Chi andrà ad Amsterdam metta in programma questa escursione ne vale la pena. Poi il ritorno, ma di ciò non vi saprei narrare, poiché caddi come corpo morto cade. Giuseppe Trenti 3 LAGADO DE REGIONA KUNORDIGA ESPERANTO KOMITATO ATTIVITÀ DEL CERER (COORDINAMENTO ESPERANTISTA REGIONE EMILIA-ROMAGNA) Esperanto e Matilde di Canossa A Reggio Emilia, in occasione della grande Mostra dedicata a Matilde di Canossa, il Gruppo Esperantista Reggiano La Kvarkatoj ha organizzato domenica 28 settembre un incontro con la visita guidata alla prestigiosa mostra Matilde Contessa di Canossa. Un buon numero di partecipanti, provenienti da varie città, ha accolto l interessante invito. L esposizione a livello internazionale è stata allestita in tre palazzi del centro storico della città; un giovane ben preparato ci ha guidato attraverso le varie sale delle tre sezioni della mostra. Gli organizzatori esperantisti ci hanno fornito numerosi documenti, tra cui una traduzione in esperanto sulla grande figura della Contessa Matilde; pubblicazioni con numerose fotografie con splenditi colori molto graditi quali preziosi documenti storici. Dopo il pranzo, dove abbiamo apprezzato la buona cucina reggiana, è seguita la seconda fase del denso programma con la visita al centro storico della città e a conclusione al Museo del Tricolore; dove si ricorda attraverso tanti cimeli la nascita della bandiera italiana (1797). Qui a seguito pubblichiamo la presentazione della Mostra in lingua esperanto. Matilde kaj la trezoro de la Canossa, inter kasteloj kaj urboj. Reggio Emilia, 31 a de aŭgusto de januaro La ekspozicio, tre interesa kaj historie kaj arte, ligiĝas al la elvokforto de teritorio trezorplena. La scienca estro estas Arturo Calzona, profesoro pri historio de mezepoka arto ĉe Parma Universitato. Oni rakontas, per 150 artaĵoj, pruntedonitaj de italaj kaj eksterlandaj muzeoj, vivon de Matilde el Canossa, proncu Kanossa, ( ), unu el la plej influaj mezepokaj virinoj, kaj la kulturan heredaĵon kiun ŝi postlasis en tre vasta teritorio kies centro situis inter Reggio Emilia kaj ties montoj. La vasteco de ŝiaj posedaĵoj estis de Mantova al Firenze ĝis pada elfluejo. La ekspozicilokoj estas kvar: Palaco Magnani, Dioceza kaj Urba Muzeoj en Reggio Emilia kaj Muzeo Campanini en Canossa. La evento ekzamenos la ĉefajn okazaĵojn en la vivo de la Grafino, inter la plej konataj de la mezepoka historio: koncilio kunvokita de Pasquale II-a en Guastalla dum 1107 kaj la renkotiĝo inter Matilde, Papo Gregorio VII-a, kaj Enrico IV-a. 4 Matilde en antikva miniaturo Oni celas kiel esplori kiel la politikaj travivaĵoj de familio Canossa, arkitekturaĵoj, monaĥej-fondo, konstruo de katedraloj, miniaturoj, pentritaj kaj skulptitaj bildoj apartenas kaj daŭre influas la manieron vivi kaj imagi la Apeninan teritorion de Reggio Emlia. La ekspozicio ankaŭ donas la kritikilojn por kompreni kiel, ekde la XI-a jarcento, la urbo kaj ĝia zono iĝis kultura rilatpunkto por la Canossa-feŭdo, kiu ekspansiis al Toskanio tra la montpasejoj, por la germanaj imperiestroj, kiuj intencis regi italan regnon, kaj por la Papŝtato, kiu klopodis reakiri ĉefan rolon, politikan kaj spiritan, kaj ne resti submetita al la imperiestro. Historio de familio Canossa originas de longobarda Siĝifredo, el Lucca. Lia posteulo Atto Adalberto, mortinta en 988, ekkonstruigis fortikaĵaron sur la Emilia-montetoj. Poste venis Tebaldo kaj la ruza Bonifaĉio, patro de Matilde. En 1055, pro murdo de la patro en 1052 kaj tro frua morto de la frato kaj de pli aĝa fratino, la naŭjara Matilde iĝis eredanto de teritorio kiu etendiĝis de Toscana al Mantova. Politika geedziĝo kun Goffredo la Ĝibulo, nobelo el Loreno, daŭris tri jarojn. Reveninta en Italio kune kun la patrino, Matilde sin dediĉis al regado de sia feŭdo, ĝuste kiam eksplodis la konflikto inter Imperio kaj Papŝtato. La ĉefaktoroj estis monako Ildebrando, kiu iĝis la Papo Gregorio VII-a en 1073, kaj juna imperiestro Enriko IV-a, kuzo de Matilde. Dum la Worms-dieto,Ildebrando estis detronigita kaj kalumnita. Inter la imperiestro-apogantoj distingiĝis la edzo de Matilde, sed post nelonge oni murdis lin. La germanaj princoj, por limigi la imperiestran povon, ŝanĝis ilian pensinklinon kaj, dum Tribur-koncilio, tre krude kontestis jam ekskomunikitan imperiestron. Por finofara klarigo, pap
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks