บทท 7 กระบวนการวางแผน - PDF

Description
บทท 7 กระบวนการวางแผน การวางแผนเป นเคร องม อส าค ญในการก าหนดท ศทางในการปฏ บ ต งาน หร อเป นการคาดคะเน สถานการณ อย างม เหต ผล ม หล กเกณฑ ด งน นการจะให ได มาซ งแผนจะต องม การพ จารณาอย าง รอบคอบท กแง ท กม

Please download to get full document.

View again

of 32
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Mobile

Publish on:

Views: 18 | Pages: 32

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
บทท 7 กระบวนการวางแผน การวางแผนเป นเคร องม อส าค ญในการก าหนดท ศทางในการปฏ บ ต งาน หร อเป นการคาดคะเน สถานการณ อย างม เหต ผล ม หล กเกณฑ ด งน นการจะให ได มาซ งแผนจะต องม การพ จารณาอย าง รอบคอบท กแง ท กม มและจะต องผ านข นตอนต าง ๆ ตามท ก าหนดไว เพราะถ าไม ก าหนดข นตอน ในการวางแผนไว น กวางแผน น กปฏ บ ต และน กประเม นผล ก อาจปฏ บ ต ไม เป นไปตามข นตอน ซ งอาจท าให แผนน นไม บรรล ผลส าเร จ หร อล มเหลวได การวางแผนจ ดเป นกระบวนการท จะต อง จ ดท าอย างเป นระบบ โดยอาศ ยท งข อม ลเช งปร มาณ (Quantitative Data) และข อม ลเช งค ณภาพ (Qualitative Data) ท เก ยวข องก บสภาพการณ ป จจ บ น และสภาพการณ ในอนาคตซ งผลการว เคราะห ข อม ลจะท าให น กวางแผนสามารถต ดส นใจโดยใช หล กเหต ผลในการก าหนดว ตถ ประสงค เป าหมาย และแนวทางปฏ บ ต ของทางเล อกได อย างเหมาะสม ส าหร บข นตอนหร อกระบวนการ วางแผนน นจะมากหร อน อยข นอย ก บล กษณะของงานว าม ความสล บซ บซ อน(Complexity) มาก น อยเพ ยงใด ถ าล กษณะของงานม ขอบข ายกว างขวาง ครอบคล มก จกรรมหลายประเภท ม ความ สล บซ บซ อนมาก เก ยวข องก บหลายหน วยงาน กระบวนการวางแผนจะต องม หลายข นตอน เช น แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ซ งเป นแผนท ม ระยะเวลา 5 ป ม ความซ บซ อนมาก กระบวนการวางแผนจ งต องครบท กข นตอนจ งจะท าให แผนน นม ความสมบ รณ กระบวนการวางแผนตามแนวค ดของน กว ชาการต าง ๆ กระบวนการวางแผนหร อข นตอนการวางแผนน นม ความส าค ญก บองค การท งใน สภาพแวดล อมท ง ายและม นคง กระบวนการวางแผนเป นการปร บการท างานอย างม ข นตอน โดย การทบทวนจ ดม งหมาย บร หารเวลาให เหมาะสมอย ตลอดเวลา สร างให ผ บร หารสนใจผลล พธ ท ตรงก บว ตถ ประสงค กระบวนการวางแผนจ งเป นการก าหนดแนวทางเล อกส าหร บปฏ บ ต การ ล วงหน า เช อมโยงก บบทบาทหน าท ทางการบร หารท ว าด วยการควบค ม เพ อท จะบรรล จ ดม งหมาย ใช เป นกลไกป อนกล บ น าไปส การเปล ยนแปลงท จ าเป น เพ อให องค การเก ดการเร ยนร น กว ชาการและน กบร หารด านร ฐประศาสนศาสตร หลายท านได ก าหนดข นตอนการ วางแผนไว หลากหลาย ท งท ม ล กษณะคล ายก นและแตกต างก น บางท านก จะให ความส าค ญเฉพาะ ข นตอนการจ ดท าแผน บางท านก ให ความส าค ญท งข นตอนการจ ดท าแผน การด าเน นงานตามแผน 210 หร อการน าแผนไปปฏ บ ต และการประเม นผลแผน ซ งในท น จะขอเสนอแนวค ดของน กว ชาการ บางท านด งน ฟ ลเมอร (Fulmer : ) ได อธ บายถ งกระบวนการวางแผนไว 12 ข นตอน ด งน 1. การเล อกว ตถ ประสงค (Choose Objectives) เน องจากว ตถ ประสงค เป นจ ดหมาย ปลายทางของการวางแผน ถ าม จ ดหมายปลายทางท แน นอนช ดเจน การกระท าหร อว ธ การกระท าก อาจจะย งยากม ใช น อย ยกต วอย างค อ ถ าท านไม ร ว าท านจะไปไหน ท านก ไม อาจเล อกว ธ การและ ท ศทางของการเด นทางได อย างถ กต องเหมาะสม 2. การส อสารว ตถ ประสงค ให ผ อ นทราบ (Communicate Objectives) หมายความว า ผ ร วมงาน ท กคนในองค การควรทราบว ตถ ประสงค ร วมก นต งแต ว ตถ ประสงค ระด บส งขององค การ ลงไปถ ง ว ตถ ประสงค ของแต ละหน วยงาน และควรให ท กฝ ายม ส วนร วมในการก าหนดว ตถ ประสงค ด วย 3. การก าหนดข อส นน ษฐานหร อการพยากรณ (Forecasting) หมายถ ง การประเม นหร อ การคาดการณ สถานการณ ในอนาคต ซ งสามารถใช ว ธ การหลาย ๆ ประการ เช น เทคน คเดลฟาย (Delphi Technique) การหาค าเฉล ยเคล อนท (Moving Average) เป นต น 4. การส ารวจทร พยากร (Survey Resources)เป นการตรวจสอบเพ อให แน ใจว า การท าให เก ดผลตามว ตถ ประสงค น นม ความเป นไปได เพ ยงใด ม ทร พยากร และป จจ ยอ น ๆ ท จ าเป นในการ ท างานตามแผนให ส าเร จเพ ยงใด ท งน เพ อป องก นการวางแผนแบบสร างว มานในอากาศ โดยไม ม ป จจ ยท จะท าให บรรล ผลส าเร จได 5. การก าหนดนโยบาย (Establish Policies) เป นการก าหนดแนวทางในการต ดส นใจ อย างกว าง ๆ ส าหร บให คนในองค การย ดเป นหล กในการปฏ บ ต งานร วมก น 6. การระบ ทางเล อก(Identify Alternatives)หมายถ งระบ ว ธ การหร อหนทางท จะน าไป ปฏ บ ต ให บรรล ผลส าเร จ อย างน อย 2 ทางเล อก และควรเป นทางเล อกท ม ความเป นไปได 7. เปร ยบเท ยบทางเล อก (Compare Alternatives)เป นการประเม นทางเล อกท งหลายท ม อย เพ อด ความเป นไปได ในการน าแผนไปปฏ บ ต และด ว าจะเก ดผลกระทบอะไรบ างถ าเล อกทางเล อกน น 8. การเล อกแนวทางการกระท า (Choose a Course of Action) เม อประเม นทางเล อกและเปร ยบเท ยบ ทางเล อกแล ว จะต องต ดส นใจเล อกทางเล อกท เหมาะสม ไม ควรล งเลให เส ยเวลา ถ าไม จ าเป น 9. การสร างแนวปฏ บ ต และกฎเกณฑ (Create Procedures and Rules) เป นการเข ยนรายละเอ ยด ของการกระท าโดยม นโยบายเป นกรอบ บอกถ งข นตอนการกระท าเป นล าด บท ละข นต งแต ต นไป จนจบเป นกระบวนการ การก าหนดงบประมาณ (Establish Budgets) งบประมาณถ อเป นเคร องม อส าค ญใน การปฏ บ ต งานให บรรล ผลส าเร จ ซ งต องระบ ล กษณะของงบประมาณให ช ดเจน โดยเข ยนเป นแผน ทางการเง นหร อแผนงบประมาณ 11. การก าหนดตารางเวลา (Establish Time Tables) เป นการก าหนดตารางเวลาในการ ปฏ บ ต งานโดยใช เทคน คการวางแผนและการควบค มงาน เช น Gantt Chart, PERT, CPM เป นต น 12. การต ดส นใจเร องมาตรฐาน (Decide on Standard) ม การก าหนดมาตรฐานเพ อว ด การปฏ บ ต งานตามแผน เม อม แผนแล วก ต องม การควบค มให ปฏ บ ต ตามแผนและม การประเม นผล แผนเป นข นตอนส ดท าย กระบวนการหร อข นตอนการวางแผนตามแนวค ดของฟ ลเมอร อาจเข ยนเป นข นตอนให เห นช ดเจน ด งแผนภ ม ท การต ดส นใจเร องมาตรฐาน 11 ก าหนดตารางเวลา 10 ก าหนดงบประมาณ 9 สร างแนวทางปฏ บ ต และกฎเกณฑ 8 เล อกทางเล อก 7 เปร ยบเท ยบทางเล อก 6 ระบ ทางเล อก 5 ก าหนดนโยบาย 4 ส ารวจทร พยากร 3 การก าหนดข อส นน ษฐาน 2 บอกว ตถ ประสงค ให ผ อ นทราบ 1 การเล อกว ตถ ประสงค แผนภ ม ท 30 กระบวนการวางแผนตามแนวค ดของฟ ลเมอร ว เคราะห กระบวนการวางแผนตามแนวค ดของฟ ลเมอร จะเห นว าม 12 ข นตอน ต งแต ข นตอนท 1 การเล อกว ตถ ประสงค จนกระท งถ งข นตอนท 12 การต ดส นใจเร องมาตรฐาน ซ งเน น การวางแผนในข นตอนการจ ดท าแผน(Planning Formulation)เท าน น ย งม ได กล าวถ งการด าเน นงาน ตามแผนหร อการประเม นผลแผน 212 ส วน เบรต น (Breton : 29 44) ได อธ บายถ งกระบวนการวางแผนตามข นตอน ด งต อไปน 1. ต องม ความแน ใจถ งความต องการในการวางแผน หมายถ ง ผ ม หน าท ในการต ดส นใจว า ควรจะม การวางแผนในเร องต าง ๆ หร อไม จะต องใช ด ลยพ น จท ม หล กการและเหต ผล และข อม ล ประกอบการพ จารณาพอสมควร โดยควรจะใช หล กเกณฑ ก าหนดความต องการมาเป นส ง ประกอบการพ จารณา 2. ต องก าหนดว ตถ ประสงค ของแผนงานให ช ดเจน การก าหนดว ตถ ประสงค จะต องช ดเจน เข าใจง าย ไม ซ บซ อน สามารถว ดได และน าไปปฏ บ ต ได และต องสอดคล องก บว ตถ ประสงค หล ก และนโยบายหล กของหน วยงานด วย 3. การเตร ยมห วข อกว าง ๆ (Broad Outline) ของแผนเพ อเสนอผ บ งค บบ ญชา เม อก าหนด ว ตถ ประสงค แล ว ผ วางแผนจะต องก าหนดขอบข ายหล กการกว าง ๆ ของแผน เช น เน นความ จ าเป นท ต องม แผน ผลท คาดว าจะได ร บ ว ธ ด าเน นงาน บ คลากร ฯลฯ เม อเสนอขออน ม ต แล วจ ง ด าเน นการวางแผนอย างละเอ ยดต อไป การปฏ บ ต เช นน ก เพ อป องก นการส ญเส ยทร พยากรในการ วางแผนโดยท ไม ได ร บการอน ม ต 4. การขออน ม ต ข อเสนอของแผน เม อเตร ยมข อเสนอของแผนเสร จแล วก จะน าเสนอต อ ผ บ งค บบ ญชาตามล าด บช นข นไปเพ ออน ม ต ข นตอนน ส าค ญมาก ถ าข อเสนอของแผนขาดเหต ผล ขาดข อม ล หร อข อม ลไม ช ดเจน ขาดการศ กษาป ญหาข อเท จจร ง การอน ม ต อาจม ป ญหาได ด งน น ผ เตร ยมข อเสนอแผนจะต องม ความละเอ ยดรอบคอบ และย ดหล กเหต ผล 5. การก าหนดต วบ คคลผ วางแผนและผ ร บผ ดชอบ เม อข อเสนอของแผนได ร บการอน ม ต แล ว ผ วางแผนจะต องก าหนดต วบ คคลผ ร บผ ดชอบ โดยมอบอ านาจหน าท ให เป นส ดส วนตามหล กการ ของการบร หาร 6. การก าหนดห วข ออย างแน นอนของแผน ในข นน จะต องก าหนดรายละเอ ยดเพ อเป น หล กปฏ บ ต งานประจ าว น (day-to-day work) ว าจะปฏ บ ต อะไรบ างในแต ละว น และท าความเข าใจ ก บแต ละฝ ายท ร บผ ดชอบ เพ อป องก นการท างานซ าซ อนหร อหร อก าวก ายก น 7. การต ดต อก บหน วยงานท เก ยวข อง เป นข นตอนท ผ น าแผนไปปฏ บ ต จะต องต ดต อก บ บ คคลหร อหน วยงานอ นเพ อขอข อม ลท ต องการมาใช ในการด าเน นก จกรรมต าง ๆ 8. การหาข อม ลและต วเลขท จ าเป น การรวบรวมข อม ลในข นน หมายถ งการรวบรวม ข อม ลด บ และข อม ลท จ ดท าแล ว ซ งม ว ธ การ เช น การส มภาษณ การถาม การอ านรายงาน และ การบ นท กต างๆ ซ งผ วางแผนจะต องใช เคร องม อท แม นตรงและเช อถ อได ในการเก บรวบรวม ข อม ลท งจากแหล งข อม ลปฐมภ ม และแหล งข อม ลท ต ยภ ม การประเม นข อม ล เม อรวบรวมข อม ลได แล ว ผ วางแผนจะต องประเม นข อม ลท เก บ มาว าเพ ยงพอหร อไม ถ กต องหร อไม ครบถ วนหร อไม ถ าข อม ลย งบกพร องก กล บไปเก บข อม ล เพ มเต ม หากข อม ลครบถ วนก จะอ านข อม ล แปลข อม ลและประเม นข อม ลต อไป 10. การสร ปและเตร ยมแผนช วคราว เป นการเล อกแนวทางปฏ บ ต ท ม ความเป นไปได เช น แผนการจ ดซ อจะต องพ จารณาส วนย อยลงไปว าจะซ อจากแหล งไหนมาได บ างในจ านวนหลายแหล ง แล วเล อกเอาแหล งท เหมาะสมท ส ดในการพ จารณาเล อกซ อด งกล าว 11. น าเอาส วนของแผนท ก าหนดไว มารวมก นเป นแผนช วคราว (Tentative Plan) เป นข น การจ ดท าแผนช วคราวเพ อเตร ยมท าแผนถาวรข นต อไป 12. การเตร ยมข นส ดท าย เม อได ท าการทดสอบแผนเป นท พอใจแล ว ผ วางแผนก เตร ยมก าหนดข นส ดท ายได เลย ถ าแผนน นประกอบด วยแผนย อย โครงการหร อส วนประกอบ ก ควร รวมเป นแผนเด ยวก น 13. การทดสอบและปร บปร งแผน ถ าแผนม ล กษณะซ บซ อนและม ความส าค ญมาก ผ วางแผน อาจท าการทดสอบแผนอ กคร งเพ อความแน ใจในความถ กต องและเพ อให แผนม ความสมบ รณ หากพบป ญหาจะได หาทางแก ไขได ถ กต
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks